De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verlofstelsels in de Centra voor Volwassenenonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verlofstelsels in de Centra voor Volwassenenonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Verlofstelsels in de Centra voor Volwassenenonderwijs
24 april en 8, 13, 15, 17 en 22 mei 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma 9u – 10u45 : inleiding + TAO 10u45 – 11u : pauze 11u – 12u30 : loopbaanonderbreking (algemeen stelsel) 12u30 – 13u30 : lunch 13u30 – 14u15 : loopbaanonderbreking (specifieke stelsels) 14u15 – 15u : VVP/AVP 15u – 15u15 : TBSPA 15u15 : afronden – vragen Afdeling Volwassenenonderwijs 2

3 Aandachtspunten per verlofstelsel
Elk verlofstelsel wordt behandeld via vaste thema’s Toepassingsgebied Voorwaarden Aanvang en einde Duur Geldelijke aspecten Administratieve stand Vervanging van het afwezige personeelslid Invloed op het pensioen Communicatie met AHOVOS Gemeenschappelijke bepalingen voor verschillende types van eenzelfde verlofstelsel Afdeling Volwassenenonderwijs 3

4 Reglementaire vervanging
De vervanging van een afwezig personeelslid is subsidieerbaar indien Afwezigheid ten minste 10 werkdagen bedraagt Uitzonderingen Omstandigheidsverlof bevalling echtgenote / samenwonende partner Opnemen van verlofweken postnatale rust Vervanging van personeelsleden aangesteld in een bevorderingsambt Afwezigheid gaat in vóór 31 mei Belangrijke principes Aaneensluitende afwezigheden “Vervanging op vervanging” na 31 mei Afdeling Volwassenenonderwijs 4

5 Verlof voor het uitoefenen van een ‘tijdelijk andere
opdracht’ (TAO) Afdeling Volwassenenonderwijs 5

6 TAO Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemd Niet voor tijdelijken, ook niet voor TADD’ers Voorwaarden Uitzonderingstoestand (voorrangsregels) Hoofdambt Bekijken op de vooravond van opnemen VTAO TAO /vs/ reaffectatie en wedertewerkstelling Recht of gunst? Steeds overeenstemming nodig tussen centrumbestuur en personeelslid Afdeling Volwassenenonderwijs 6

7 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Personeelslid A is als tijdelijk personeelslid aangesteld in het secundair onderwijs voor 20/20 AV Geschiedenis. In een CVO oefent dit personeelslid 3/20 AAV Wiskunde B1 uit als vastbenoemd personeelslid. Het personeelslid wenst een VTAO op te nemen op zijn uren in het CVO om een tijdelijke opdracht uit te gaan oefenen (module Rekenblad 1 ter vervanging van een afwezig personeelslid). Ingangsdatum van de vervanging zou 1 oktober zijn. Afdeling Volwassenenonderwijs 7

8 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Personeelslid A is als tijdelijk personeelslid aangesteld in het secundair onderwijs voor 17/20 AV Geschiedenis. In een CVO oefent dit personeelslid 3/20 AAV Wiskunde B1 uit als vastbenoemd personeelslid. Het personeelslid wenst een VTAO op te nemen op zijn uren in het CVO om een tijdelijke opdracht uit te gaan oefenen (module Rekenblad 1 ter vervanging van een afwezig personeelslid). Ingangsdatum 1 oktober. Hypothese: het personeelslid neemt vanaf 15 oktober 3/20 bijkomende uren op als tijdelijk personeelslid in het secundair onderwijs. Afdeling Volwassenenonderwijs 8

9 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Personeelslid A is op 1 september 2012 TBSOB voor 6/22 Basis lassen CVO A. Het personeelslid zou in CVO B een tijdelijke opdracht kunnen gaan uitoefenen ter vervanging van een titularis die een volledig schooljaar afwezig is. Welke zijn de mogelijkheden om dit via een verlof TAO te doen? Afdeling Volwassenenonderwijs 9

10 TAO Principes voor het opnemen VTAO
Mogelijk naar Andere betrekking binnen Decreten Rechtspositie Naar een hogeschool Naar een pedagogische begeleidingsdienst / inspectie Niet mogelijk naar Universiteit Centrum voor Basiseducatie (CBE) Andere principes voor een TAO binnen DRP en TAO naar hogescholen/inspectie/pedagogische begeleidingsdiensten Afdeling Volwassenenonderwijs 10

11 TAO Principes binnen de Decreten rechtspositie
Onderscheid tussen In eigen CVO / andere instelling Vacante / niet vacante uren Eigen CVO Andere instelling In vacante uren Enkel mogelijk indien het een ander ambt of in een opleiding/module die niet binnen de draagwijdte van de vaste benoeming zit van het personeelslid Steeds mogelijk In niet-vacante uren  Afdeling Volwassenenonderwijs 11

12 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een personeelslid A van CVO A met als bekwaamheidsbewijs Master in de Taal- en Letterkunde: Frans staat per 01/09 vastbenoemd voor 6/20 Frans richtgraad 1 (vereist bekwaamheidsbewijs). Het personeelslid zou vanaf 1 september vacante uren (3/20) opnemen binnen de opleiding Frans richtgraad 2. Is een verlof TAO naar Frans richtgraad 2 mogelijk? Afdeling Volwassenenonderwijs 12

13 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Zelfde personeelslid A uit vorige oefening. Dit personeelslid wenst een collega afwezig wegens ziekte uit Frans richtgraad 3 te vervangen voor 3/20. Is een verlof TAO mogelijk? Stel dat ditzelfde personeelslid van CVO A uren wil opnemen in CVO B. Aan welke voorwaarden moet de betrekking CVO B dan voldoen? Afdeling Volwassenenonderwijs 13

14 TAO Principes binnen de Decreten rechtspositie
Sommige “bijzondere” uren kunnen enkel aan tijdelijke personeelsleden worden toegewezen. Indien uitgeoefend door vast benoemd personeelslid Als puur tijdelijke Als vastbenoemde via een VTAO (TAO is in deze gevallen verplicht !) Soorten “bijzondere” uren: Uren aanvullende projectfinanciering gecombineerd onderwijs Uren ICT-coördinatie Uren ter inrichting van een taalexamencommissie Een aanstelling op basis van het werkingsbudget (personeel werkingsbudget) Afdeling Volwassenenonderwijs 14

15 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een CVO heeft een puntenenveloppe ICT-coördinatie ter beschikking voor 5/20. Personeelslid A (vast benoemd voor 15/20) is de geschikte kandidaat hiervoor. Welke zijn de mogelijkheden om dit personeelslid de uren ICT-coördinatie te laten uitoefenen? Afdeling Volwassenenonderwijs 15

16 TAO Volume van het verlof TAO
Een VTAO kan voor De volledige opdracht Een deel van de opdracht Het gepondereerd volume van de TAO moet gelijk of groter zijn dan het gepondereerd volume van het verlof TAO ponderatietabel Ponderatie in kommagetallen is mogelijk Uitzondering op principe indien beide opdrachten even groot zijn Afdeling Volwassenenonderwijs 16

17 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Opdracht van een leraar SVWO op 1 september 2012 - 10/21 vastbenoemd en 8/20 tijdelijk. - Personeelslid wenst een TAO uit te oefenen van 6/22. Voor welk volume moet het personeelslid een VTAO nemen? Afdeling Volwassenenonderwijs 17

18 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Opdracht van het personeelslid op 1 september 2012: - 15/21 vastbenoemd - 6/20 tijdelijk Personeelslid wenst een TAO uit te oefenen van 6/22. Voor welk volume moet het personeelslid een VTAO nemen? Afdeling Volwassenenonderwijs 18

19 TAO Aanvang, einde en duur van het verlof
Geen vaste ingangsdatum; akkoord tussen werknemer en centrumbestuur Einde Laatste dag van de periode andere opdracht. Duur Geen vastgelegde duur Geen maximumperiode voor volledige loopbaan Afdeling Volwassenenonderwijs 19

20 TAO Geldelijke aspecten
Salaris vast benoeming Salaris werkelijke opdracht Salaris van de oorspronkelijke vast benoemde opdracht Salaris werkelijke opdracht Effectief salaris = salaris werkelijke opdracht Blijft gelijk > salaris werkelijke opdracht < salaris werkelijke opdracht Salaris oorspronkelijke opdracht + salaristoelage ‘beter bezoldigd ambt’ Afdeling Volwassenenonderwijs 20

21 TAO Geldelijke aspecten
Toelage beter bezoldigd ambt Is inclusief de vakanties die binnen de aanstelling vallen Aparte regeling voor zomervakantie Bij wervingsambten: toelage loopt maximum tot 30 juni Bij selectie- en bevorderingsambten: toelage kan tot 31 augustus lopen Bij dienstonderbreking van meer dan 14 dagen: toelage wordt gestopt op vooravond onderbreking Afdeling Volwassenenonderwijs 21

22 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een vastbenoemd lector wordt, voor een volledig schooljaar, tijdelijk belast met het ambt van adjunct-directeur HBO/SLO. Betrokkene heeft als bekwaamheidsbewijs een Master. Welke invloed is er op het salaris van betrokkene? Welke invloed is er op het salaris van betrokkene gedurende de maanden juli en augustus? Afdeling Volwassenenonderwijs 22

23 TAO Combinatie met andere verlofstelsels
Dienstonderbrekingen die sowieso kunnen opgenomen worden Vb: ziekteverlof, loopbaanonderbreking ouderschapsverlof, bevallingsverlof, … Dienstonderbrekingen die opgenomen kunnen worden indien voldaan aan de specifieke voorwaarden voor tijdelijke personeelsleden Vb: VVP sociale en familiale redenen, gewoon stelsel van loopbaanonderbreking,… Dienstonderbrekingen die niet opgenomen kunnen worden (want enkel mogelijk voor vastbenoemden) Vb: AVP, GLBO55+, … Afdeling Volwassenenonderwijs 23

24 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een leraar SVWO (vastbenoemd voor 20/20), is tijdelijk belast met een opdracht van 20/20 in het ambt van lector van tot Is een bevallingsverlof van tot mogelijk? Is een voltijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof van toto mogelijk? Afdeling Volwassenenonderwijs 24

25 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een vast benoemd leraar SVWO is tijdelijk belast met een opdracht van 6/20 van tot Kan het personeelslid een Verlof voor verminderde prestaties wegens sociale en familiale redenen (VVPSF) van tot opnemen? Afdeling Volwassenenonderwijs 25

26 TAO Administratieve stand
Dienstactiviteit In instelling van tewerkstelling wordt personeelslid voor alle aspecten als tijdelijke beschouwd! Uitzonderingen: ziekteverlof (en bepaling recht op sociale anciënniteit), bevallingsverlof, toekenning begrafenisvergoeding,… Afdeling Volwassenenonderwijs 26

27 TAO Vervanging van afwezig personeelslid
Mogelijk, volgens principes van de reglementaire vervanging Afdeling Volwassenenonderwijs 27

28 Afdeling Volwassenenonderwijs
TAO Pensioen VTAO komt volledig in aanmerking voor Berekening van het pensioen Berekening van het recht voor het openen van een rustpensioen Berekening van het pensioen gebeurt op de onderliggende vastbenoemde opdracht ! Afdeling Volwassenenonderwijs 28

29 TAO TAO naar hoger onderwijs – inspectie
Volgen volledig dezelfde principes als TAO binnen het DRP Uitzonderingen Salaris wordt binnen het CVO stopgezet. Betaling salaris wordt tijdens duur TAO volledig geregeld binnen hogeschool. Personeelslid wordt volledig als tijdelijke gezien; uitzonderingen binnen DRP (ziekteverlof, bevallingsverlof,…) gelden niet Naar pensioen toe wordt wel gekeken naar de onderliggende vast benoemde opdracht Afdeling Volwassenenonderwijs 29

30 TAO Communicatie met AHOVOS
Belangrijk is dat de einddatum van de TAO en het VTAO overeenstemmen met elkaar! Sinds het schooljaar is het mogelijk om voor alle ambten de (V)TAO te melden tot 31 augustus Bij wervingsambten heeft dit echter geen invloed op de eventuele salaristoelage Wervingsambten Selectie- en bevorderingsambten TAO gemeld tot 30/06 Geen salaristoelage tijdens zomermaanden TAO gemeld tot 31/08 Salaristoelage tijdens zomermaanden! Afdeling Volwassenenonderwijs 30

31 Loopbaanonderbreking
Afdeling Volwassenenonderwijs 31

32 Loopbaanonderbreking Overzicht
Het gewone stelsel van loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking (LBO) Gedeeltelijke loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 50/55 jaar (GLBO55+) Loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen (LBOBO) Volledige loopbaanonderbreking (VLBO) / Volledige loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen (VLBOBO) Halftijdse loopbaanonderbreking (HLBO) Halftijdse loopbaanonderbreking vanaf 55 (50) jaar (HLBO55+ (50+)) Halftijdse loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen (HLBOBO) Loopbaanonderbreking met een vijfde (LBO1/5) Loopbaanonderbreking vanaf 55 (50) jaar met een vijfde (LBO55+1/5 (50+)) Loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen met een vijfde (LBOBO1/5) Afdeling Volwassenenonderwijs 32

33 Loopbaanonderbreking Overzicht
Specifieke stelsels van loopbaanonderbreking Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking (LBOOV) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (LBOMB) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (LBOPZ) Volledig ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking (VLBOOV) Volledige loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (VLBOMB) Volledige loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (VLBOPZ) Halftijds ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking (HLBOOV) Halftijdse loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand (HLBOMB) Halftijdse loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen (HLBOPZ) Ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking met een vijfde (LBOOV1/5) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van medische bijstand met een vijfde (LBOMB1/5) Loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen met een vijfde (LBOPZ1/5) Afdeling Volwassenenonderwijs 33

34 VLBO Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemd Tijdelijk Vacante of niet-vacante uren tot 30/06 Reaffectatievrij Voorwaarden Hoofdambt Minstens helft F.T. betrekking uitoefenen Geen prestaties meer leveren in onderwijs Recht of gunst? Recht indien er een vervanger met vereist bekwaamheidsbewijs beschikbaar is. Afdeling Volwassenenonderwijs 34

35 VLBO Aanvang van het verlof
Afhankelijk van het ambt waarin personeelslid is aangesteld Uitzonderingen ingangsdatum 1 september – 1 oktober Aansluitend op bevallingsverlof Aansluitend op een VLBOOV Opschorting door opname van een specifieke LBO Ambt van leraar svwo Ambt van lector Alle ambten van het bestuurspersoneel 1 september of 1 oktober Ambt van administratief medewerker Elke eerste van de maand (voor een periode van tenminste 6 maanden en maximum 12 maanden) Afdeling Volwassenenonderwijs 35

36 VLBO Einde van het verlof
Steeds 31 augustus Uitzonderingen Het ambt van administratief medewerker Eindigt na de aangevraagde periode (steeds op laatste dag van een maand) Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een VLBO is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation Afdeling Volwassenenonderwijs 36

37 VLBO Duur van het verlof
Maximum 60 maanden Berekenwijze Resterend krediet LBO Tellen mee voor de berekening van 60 maanden recht op VLBO Tellen niet mee voor de berekening van 60 maanden recht op VLBO De volledige loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen Volledige verloven in de specifieke stelsels LBO De periodes van volledige loopbaanonderbreking in andere sectoren De gedeeltelijke loopbaanonderbrekingen (halftijds of met een vijfde) Afdeling Volwassenenonderwijs 37

38 HLBO Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemd Tijdelijk Vacante of niet-vacante uren tot 30/06 Reaffectatievrij Voorwaarden Hoofdambt Minstens helft F.T. + 1 uur uitoefenen voor opname HLBO Tijdens HLBO exact de helft van een F.T. uitoefenen (afgerond naar hogere eenheid) Recht of gunst? Recht indien er een vervanger met vereist bekwaamheidsbewijs beschikbaar is. Afdeling Volwassenenonderwijs 38

39 HLBO Aanvang van het verlof
Afhankelijk van het ambt waarin personeelslid is aangesteld Uitzonderingen op ingangsdatum 1 september – 1 oktober Aansluitend op bevallingsverlof Aansluitend op een HLBOOV Opschorting door opname van een specifieke LBO Ambt van leraar svwo Ambt van lector Alle ambten van het bestuurspersoneel 1 september of 1 oktober Ambt van administratief medewerker Elke eerste van de maand (voor een periode van tenminste 6 maanden en maximum 12 maanden) Afdeling Volwassenenonderwijs 39

40 HLBO Einde van het verlof
Steeds 31 augustus Uitzonderingen Het ambt van administratief medewerker Eindigt na de aangevraagde periode (steeds op laatste dag van een maand) Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een HLBO is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation Afdeling Volwassenenonderwijs 40

41 HLBO Duur van het verlof
Maximum 60 maanden Periodes van HLBO en LBO1/5 worden samengeteld (= GLBO) Berekenwijze Resterend krediet LBO Tellen mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO Tellen niet mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO De gedeeltelijke loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen. De periodes van VLBO De periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in andere sectoren. Volledige en/of gedeeltelijke verloven in de specifieke stelsels LBO. Afdeling Volwassenenonderwijs 41

42 LBO1/5 Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemd Tijdelijk Vacante of niet-vacante uren tot 30/06 Reaffectatievrij Voorwaarden Hoofdambt Belast zijn met F.T. – opdracht Tijdens HLBO exact 4/5e blijven presteren (afgerond naar hogere eenheid) Recht of gunst? Een LBO1/5 is steeds een gunst Afdeling Volwassenenonderwijs 42

43 LBO1/5 Aanvang van het verlof
Afhankelijk van het ambt waarin personeelslid is aangesteld Uitzonderingen op ingangsdatum 1 september – 1 oktober Aansluitend op bevallingsverlof Aansluitend op een LBOOV1/5 Opschorting door opname van een specifieke LBO Ambt van leraar svwo Ambt van lector Alle ambten van het bestuurspersoneel 1 september of 1 oktober Ambt van administratief medewerker Elke eerste van de maand (voor een periode van tenminste 6 maanden en maximum 12 maanden) Afdeling Volwassenenonderwijs 43

44 LBO1/5 Einde van het verlof
Steeds 31 augustus Uitzonderingen Het ambt van administratief medewerker Eindigt na de aangevraagde periode (steeds op laatste dag van een maand) Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een HLBO is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation Afdeling Volwassenenonderwijs 44

45 LBO1/5 Duur van het verlof
Maximum 60 maanden Periodes van HLBO en LBO1/5 worden samengeteld (= GLBO) Berekenwijze Resterend krediet LBO Tellen mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO Tellen niet mee voor de berekening van 60 maanden recht op GLBO De gedeeltelijke loopbaanonderbreking om een beroepsopleiding te volgen. De periodes van VLBO De periodes van gedeeltelijke loopbaanonderbreking in andere sectoren. Volledige en/of gedeeltelijke verloven in de specifieke stelsels LBO. Afdeling Volwassenenonderwijs 45

46 Afdeling Volwassenenonderwijs
LBOBO Zelfde principes als de VLBO, HLBO en LBO1/5 Verschillen Begin- en einddatum = data van de opleiding Duur = de duur van de opleiding Vervroegde beëindiging omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk Afdeling Volwassenenonderwijs 46

47 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Opdracht van een leraar SVWO: * 9/20 VB * 13/22 tijdelijk in vacante uren tot 30/06 Het personeelslid wenst een HLBO op te nemen en zijn opdracht van 9/20 zeker te behouden. Afdeling Volwassenenonderwijs 47

48 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een voltijds vast benoemd lector neemt een halftijds ouderschapsverlof van 5 november 2012 tot en met 4 maart 2013. Het personeelslid wenst een HLBO op te nemen aansluitend op het ouderschapsverlof. Is dit mogelijk? Het personeelslid wenst een LBO1/5 op te nemen aansluitend op het ouderschapsverlof. Is dit mogelijk? Afdeling Volwassenenonderwijs 48

49 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een personeelslid neemt met ingang van 1 september 2012 een LBO1/5. Met ingang van 12 november 2012 tot 11 december 2012 wil het personeelslid een voltijdse loopbaanonderbreking voor het verstrekken van palliatieve zorgen opnemen. Is dit mogelijk? Na afloop van de LBOPZ wil het personeelslid een VLBO opnemen. Is dit mogelijk? Afdeling Volwassenenonderwijs 49

50 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een leraar SVWO heeft de volgende dienstonderbrekingen genoten - LBO1/5 van tot bij Ministerie van Justitie (voorgaande werkgever) - Bevallingsverlof van tot - HLBO van tot - HLBO van tot - VLBO van tot Het personeelslid wenst op 01/09/2013 te weten hoeveel recht hij nog heeft op een LBO1/5 ? Afdeling Volwassenenonderwijs 50

51 Afdeling Volwassenenonderwijs
GLBO of 55 jaar? Sinds 1 januari 2012 is de instapleeftijd = 55 jaar Uitzonderingen Personeelsleden die reeds in het stelsel zaten Instappen vanaf 50 jaar is toch nog mogelijk indien Het een GLBO50+ met een vijfde betreft en; Het personeelslid een beroepsloopbaan van 28 jaar heeft Afdeling Volwassenenonderwijs 51

52 GLBO55+ Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemd zijn Zowel de nog te presteren opdracht als de opdracht waarvoor de GLBO55+ wordt opgenomen moeten vast benoemde uren zijn. Voorwaarden Hoofdambt 55 jaar zijn Nog te presteren uren HLBO55+: zelfde principes als gewone HLBO HLBO55+ 1/5: zelfde principes als gewone LBO1/5 Recht of gunst? Zelfde principes als gewone LBO Afdeling Volwassenenonderwijs 52

53 GLBO55+ Aanvang van het verlof
Vangt voor alle ambten aan op 1 september of 1 oktober 1 september of 1 oktober volgend op de 55ste verjaardag Uitzonderingen Aansluitend op een HLBOOV of LBOOV1/5 Opschorting door opname van een specifieke LBO Afdeling Volwassenenonderwijs 53

54 GLBO55+ Einde van het verlof
Een GLBO55+ eindigt steeds Bij pensionering Bij opname bonus of TBS voorafgaand aan het rustpensioen Vervroegde beëindiging van een GLBO55+ is mogelijk in het geval van uitzonderlijke familiale omstandigheden Gemotiveerd Opzegtermijn 1 maand Melding vervroegde beëindiging bij R.V.A. en werkstation Los van uitzonderlijke familiale omstandigheden kan personeelslid ook beslissen op 1 september zijn ambt terug op te nemen Te melden voor 31 mei Afdeling Volwassenenonderwijs 54

55 GLBO55+ Einde van het verlof
Indien een GLBO55+ wordt stopgezet is het nadien niet meer mogelijk opnieuw in te stappen in het stelsel! Op 1 september van elk schooljaar kan een personeelslid overstappen van een GLBO55+ 1/5 naar een HLBO55+. De omgekeerde beweging is niet mogelijk! Afdeling Volwassenenonderwijs 55

56 GLBO55+ Duur van het verlof
Dit verlof kan onbeperkt worden opgenomen. Afdeling Volwassenenonderwijs 56

57 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een leraar SVWO heeft volgende opdracht * 16/20 vast benoemd en 2/20 tijdelijk. Het personeelslid wenst een GLBO55+ op te nemen. Wat zijn zijn mogelijkheden? Afdeling Volwassenenonderwijs 57

58 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Situatie van een personeelslid: * Van 1 september 2012 tot 31 augustus 2013: een loopbaanonderbreking vanaf de leeftijd van 55 jaar voor één vijfde * Op 1 september 2013: personeelslid vraagt vervroegde beëindiging Op 1 september 2014 wenst het personeelslid een HLBO55+ op te nemen. Is dit mogelijk. Heeft het personeelslid (nog) andere mogelijkheden tot het opnemen van LBO? Afdeling Volwassenenonderwijs 58

59 LBOOV Toepassingsgebied en voorwaarden
Kan voor zelfde volumes worden opgenomen als het gewone stelsel (voltijds, halftijds, 1/5) Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Tijdens de duur van de aanstelling Voorwaarden Hoofdambt Principes van prestatie-eenheden en te presteren uren zoals bij gewone stelsel Recht of gunst? LBOOV is een absoluut recht Afdeling Volwassenenonderwijs 59

60 LBOOV Aanvang van het verlof
Geen vaste ingangsdatum Kan ten laatste ingaan op vooravond 12de verjaardag kind Afdeling Volwassenenonderwijs 60

61 LBOOV Duur van het verlof
Sinds 1 september 2012 gelden nieuwe maximumperiodes Kinderen geboren voor 8 maart 2012  Kinderen geboren vanaf 8 maart 2012  Aantal maanden recht  Aantal maanden met onderbrekings- uitkeringen  Voltijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  Halftijdse loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof  Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof met een vijfde  20  15  20 Afdeling Volwassenenonderwijs 61

62 LBOOV Duur van het verlof
LBOOV dient steeds voor een aaneensluitende periode opgenomen te worden! Men kan slechts 1 ‘type’ LBOOV per kind opnemen Een personeelslid dat slechts een gedeelte van zijn recht opneemt, kan nadien de resterende maanden niet meer uitputten Uitzonderingen Personeelsleden die vóór 1 september 2012 hun recht hadden uitgeput en een bijkomende periode wensen op te nemen. Opname van LBOOV “over de zomervakantie heen” Afdeling Volwassenenonderwijs 62

63 LBOOV Einde van het verlof
Eindigt na het verstrijken van de toegestane termijn Bij tijdelijke personeelsleden: eindigt sowieso bij einde van aanstelling Beëindiging van een LBOOV omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk. Afdeling Volwassenenonderwijs 63

64 LBOMB Toepassingsgebied en voorwaarden
Kan voor zelfde volumes worden opgenomen als het gewone stelsel (voltijds, halftijds, 1/5) Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Tijdens de duur van de aanstelling Voorwaarden Hoofdambt Principes van prestatie-eenheden en te presteren uren zoals bij gewone stelsel Recht of gunst? LBOMB is een absoluut recht Afdeling Volwassenenonderwijs 64

65 LBOMB Aanvang van het verlof
Geen vaste ingangsdatum Gaat in de eerste van de week volgend op de aanvraag bij het centrumbestuur Mits akkoord centrumbestuur kan LBOMB vroeger ingaan Een aanvraag voor LBOMB gebeurt steeds voor periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Verschillende periodes van opname voor eenzelfde patiënt hoeven niet aaneensluitend te zijn Afdeling Volwassenenonderwijs 65

66 LBOMB Duur van het verlof
Maximumduur van de LBOMB Indien het zware ziekte betreft van eigen kind jonger dan 16 jaar Volledige LBOMB 12 maanden (24 maanden) Gedeeltelijke LBOMB (HLBOMB en LBOMB1/5) 24 maanden (48 maanden) Afdeling Volwassenenonderwijs 66

67 LBOMB Einde van het verlof
Eindigt na het verstrijken van de aangevraagde termijn Bij tijdelijke personeelsleden: eindigt sowieso bij einde van aanstelling Beëindiging van een LBOMB omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk. Bij het overlijden van de persoon die de verzorging genoot, kan de LBOMB vervroegd worden beëindigd Centrumbestuur moet wel akkoord gaan Afdeling Volwassenenonderwijs 67

68 LBOPZ Toepassingsgebied en voorwaarden
Kan voor zelfde volumes worden opgenomen als het gewone stelsel (voltijds, halftijds, 1/5) Toepassingsgebied Vastbenoemd Tijdelijk Tijdens de duur van de aanstelling Voorwaarden Hoofdambt Principes van prestatie-eenheden en te presteren uren zoals bij gewone stelsel Recht of gunst? LBOPZ is een absoluut recht Afdeling Volwassenenonderwijs 68

69 LBOPZ Aanvang van het verlof
Geen vaste ingangsdatum Gaat in de eerste van de week volgend op de aanvraag bij het centrumbestuur Mits akkoord centrumbestuur kan LBOPZ vroeger ingaan Afdeling Volwassenenonderwijs 69

70 LBOPZ Duur van het verlof
Een LBOPZ wordt toegekend voor de duur van 1 maand en is maximum verlengbaar met een bijkomende maand. Afdeling Volwassenenonderwijs 70

71 LBOPZ Einde van het verlof
Eindigt na het verstrijken van de aangevraagde termijn Bij tijdelijke personeelsleden: eindigt sowieso bij einde van aanstelling Beëindiging van een LBOPZ omwille van uitzonderlijke familiale omstandigheden is niet mogelijk. Bij het overlijden van de persoon die de palliatieve zorg genoot, kan de LBOPZ vervroegd worden beëindigd Centrumbestuur moet wel akkoord gaan Afdeling Volwassenenonderwijs 71

72 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Te leveren wekelijkse prestaties – combinaties met andere verlofstelsels Een VLBO is niet combineerbaar met andere verlofstelsels Bij een GLBO dient een personeelslid steeds een gedeelte effectieve prestaties op te nemen. Een beperkt aantal verlofstelsels wordt beschouwd als ‘effectief presteren’ Voorbeeld: verlof wegens (bijzondere) opdracht Bepaalde dienstonderbrekingen maken geen einde aan de LBO Voorbeeld: ziekteverlof, arbeidsongeval, … Combinaties met VVP/AVP (zie verder) Afdeling Volwassenenonderwijs 72

73 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Combinatie met opdracht in een hogeschool De prestaties in hogescholen worden mee in aanmerking genomen voor het bepalen van de minimum opdracht waarmee het personeelslid moet belast zijn. het vaststellen van de opdracht die het personeelslid moet blijven uitoefenen bij een GLBO. Afdeling Volwassenenonderwijs 73

74 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Situatie van een personeelslid: * 30% vastbenoemd in hogeschool en 10/20 vastbenoemd in CVO Welke mogelijkheden heeft het personeelslid voor LBO binnen het gewone stelsel? Afdeling Volwassenenonderwijs 74

75 Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Cumulatie
Tijdens een LBO mag een personeelslid geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen Uitzonderingen Cumulatie met bepaalde politieke mandaten Cumulatie met een overlevingspensioen Cumulatie met een activiteit als loontrekkende Indien activiteit reeds aanving minstens 3 maanden voor ingangsdatum LBO Omvang activiteit mag niet uitbreiden tijdens LBO Activiteit mag niet groter zijn in volume dan opdracht in onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 75

76 Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Cumulatie
Cumulatie binnen onderwijs Een personeelslid kan zijn bijbetrekking blijven verder zetten indien aan dezelfde voorwaarden van een activiteit als loontrekkende zijn voldaan Bijbetrekking moet reeds 3 maanden voor ingangsdatum LBO zijn aangevat Aantal uren van bijbetrekking mag niet uitbreiden tijdens LBO Opdracht in bijbetrekking dient gelijk te blijven tijdens duur van de LBO Afdeling Volwassenenonderwijs 76

77 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Situatie van een personeelslid: * Een leraar secundair onderwijs is voor 20/20 vastbenoemd en oefent ook nog 3/20 uit als leraar secundair volwassenenonderwijs in bijbetrekking. Deze bijbetrekking oefent hij reeds 4 opeenvolgende schooljaren uit. Op 01/09/2013 wenst het personeelslid een halftijdse loopbaanonderbreking op te nemen. Kan het personeelslid zijn bijbetrekking verder blijven uitoefenen en zo ja, onder welke voorwaarden? Afdeling Volwassenenonderwijs 77

78 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Loopbaanonderbreking en TBSOB Mogelijk op uren waarvoor personeelslid TBSOB is Personeelslid moet uiteraard wel worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld! Indien gedeeltelijke LBO: moet eerst opgenomen worden op uren waarvoor personeelslid TBSOB is LBO loopt ‘door’ op reaffectatie of wedertewerkstelling Afdeling Volwassenenonderwijs 78

79 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Administratieve stand De periodes van loopbaanonderbreking zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit. Afdeling Volwassenenonderwijs 79

80 Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Pensioen
Brochure van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) in verband met de impact van periodes van loopbaanonderbreking op het pensioen Infobrochure Afdeling Volwassenenonderwijs 80

81 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gemeenschappelijke bepalingen loopbaanonderbreking Communicatie met AHOVOS Aanvragen onderbrekingsuitkering Bevoegdheid van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (R.V.A.) Definitieve goedkeuring (C62) steeds zo spoedig mogelijk aan het werkstation bezorgen Pas definitieve goedkeuring LBO na ontvangst C62 Indien afkeuring of niet indienen C62 Ambtshalve omzetting van periode LBO door AHOVOS naar TBSPA/AVP ! Afhandeling aanvragen voor een aanmoedigingspremie gebeuren door het Vlaams Subsidieagentschap voor werk en sociale economie. Goedkeuring aanmoedigingspremie moet niet aan het werkstation bezorgd worden! wanneer een loopbaanonderbreking wordt geweigerd en het personeelslid geen recht heeft op een onderbrekingsuitkering. De loopbaanonderbreking wordt dan ambtshalve omgezet naar TBSPA. Afdeling Volwassenenonderwijs 81

82 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verloven voor verminderde prestaties (VVP) en afwezigheden voor verminderde prestaties (AVP) Afdeling Volwassenenonderwijs 82

83 Verloven en afwezigheden voor verminderde prestaties Overzicht
Verloven voor verminderde prestaties Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen om een oplossing te bieden voor moeilijkheden overkomen aan de in het besluit opgenomen personen (VVPSF) Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (VVP50+) Verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste hebben (VVP2K<14j) Afwezigheden voor verminderde prestaties Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid op verzoek van het personeelslid (AVPPA) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid voor personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben (AVP50+) Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid voor personeelsleden die ten minste 2 kinderen niet ouder dan veertien jaar ten laste hebben (AVP2K<14j) Afdeling Volwassenenonderwijs 83

84 VVPSF Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemde personeelsleden Tijdelijke personeelsleden Aangesteld voor volledig schooljaar Reaffectatievrij Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume VVPSF kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Geen vervangende winstgevende activiteit Uitzondering binnen onderwijs: herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering Afdeling Volwassenenonderwijs 84

85 VVPSF Aanvang, einde en duur
Geen vaste ingangsdatum Overeenkomst tussen centrumbestuur en personeelslid Eindigt op datum einde overeenkomst Centrumbestuur kan op einde schooljaar einde stellen aan de VVPSF Minimumduur = 1 dag Maximumduur = 5 jaar Alle types van VVP dienen hiervoor in rekening te worden gebracht Afdeling Volwassenenonderwijs 85

86 VVPSF Geldelijke aspecten en administratieve stand
Personeelslid zal bezoldigd worden aan zijn werkelijke opdracht Voor zomermaanden: salaris wordt in evenredige mate verminderd voor niet gepresteerde dagen in loop van schooljaar Dienstactiviteit Afdeling Volwassenenonderwijs 86

87 Afdeling Volwassenenonderwijs
VVPSF Pensioen Komt volledig in aanmerking voor het openen van een recht op een rustpensioen Berekening rustpensioen Indien deel van periode die als grondslag dient voor berekening rustpensioen: verrekening alsof personeelslid volledig in dienst was Afdeling Volwassenenonderwijs 87

88 VVP 50+ Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemde personeelsleden die leeftijd van 50 jaar hebben bereikt Tijdelijke personeelsleden die leeftijd van 50 jaar hebben bereikt Aangesteld voor volledig schooljaar Reaffectatievrij Zelfde voorwaarden als VVPSF Opgelet: volume VVP50+ kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering Afdeling Volwassenenonderwijs 88

89 VVP 50+ Aanvang, einde en duur
Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Geen vaste duur Maximumduur = 5 jaar Alle types van VVP dienen hiervoor in rekening te worden gebracht Afdeling Volwassenenonderwijs 89

90 VVP 50+ Geldelijke aspecten, administratieve stand, pensioen
Zelfde principes als VVPSF Afdeling Volwassenenonderwijs 90

91 VVP2K<14j Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemde personeelsleden Tijdelijke personeelsleden Aangesteld voor volledig schooljaar Reaffectatievrij Zelfde voorwaarden als VVPSF Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering Afdeling Volwassenenonderwijs 91

92 VVP2K<14j Aanvang, einde en duur
Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Eindigt sowieso op einde van schooljaar dat één van twee kinderen 14 jaar wordt Geen vaste duur Maximumduur = 5 jaar Alle types van VVP dienen hiervoor in rekening te worden gebracht Afdeling Volwassenenonderwijs 92

93 VVP2K<14j Geldelijke aspecten, administratieve stand, pensioen
Zelfde principes als VVPSF en VVP50+ Afdeling Volwassenenonderwijs 93

94 AVPPA Toepassingsgebied en voorwaarden
Enkel voor vastbenoemde personeelsleden Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume AVPPA kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Vervangende winstgevende activiteit buiten onderwijs is toegestaan Binnen onderwijs niet tenzij hoger onderwijs / herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering Afdeling Volwassenenonderwijs 94

95 AVPPA Aanvang, einde en duur
Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Geen vaste duur Er is geen maximumduur Afdeling Volwassenenonderwijs 95

96 AVPPA Geldelijke aspecten en administratieve stand
Personeelslid zal bezoldigd worden aan zijn werkelijke opdracht Voor zomermaanden: salaris wordt in evenredige mate verminderd voor niet gepresteerde dagen in loop van schooljaar Non-activiteit Afdeling Volwassenenonderwijs 96

97 Afdeling Volwassenenonderwijs
AVPPA Pensioen Komt volledig in aanmerking voor het openen van een recht op een rustpensioen Berekening rustpensioen Indien deel van periode die als grondslag dient voor berekening rustpensioen: verrekening a rato van de werkelijk gepresteerde opdracht ! Afdeling Volwassenenonderwijs 97

98 AVP50+ Toepassingsgebied en voorwaarden
Enkel voor vastbenoemde personeelsleden die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume AVP50+ kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Vervangende winstgevende activiteit buiten onderwijs is toegestaan Binnen onderwijs niet, tenzij herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering Afdeling Volwassenenonderwijs 98

99 AVP50+ Aanvang, einde en duur
Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Geen vaste duur Er is geen maximumduur Afdeling Volwassenenonderwijs 99

100 AVP50+ Geldelijke aspecten, administratieve stand en pensioen
Zelfde principes als AVPPA Afdeling Volwassenenonderwijs 100

101 AVP2K<14j Toepassingsgebied en voorwaarden
Enkel voor vastbenoemde personeelsleden Enkel voor hoofdambt Minstens 1u blijven presteren Opgelet: volume AVP2K<14j kan niet wijzigen tijdens aangevraagde periode! Vervangende winstgevende activiteit buiten onderwijs is toegestaan Binnen onderwijs niet, tenzij herindiensttreding Is een gunst Maar schriftelijke en omstandige motivering nodig bij weigering Afdeling Volwassenenonderwijs 101

102 AVP2K<14j Aanvang, einde en duur
Vier vaste ingangsdata 1 september, 1 oktober, 1 januari, 1 april Eindigt steeds op 31 augustus Kan over schooljaren heen lopen Beëindiging op 31 augustus steeds mogelijk Eindigt sowieso op einde schooljaar dat één van de twee kinderen 14 jaar is geworden Geen vaste duur Er is geen maximumduur Afdeling Volwassenenonderwijs 102

103 AVP2K<14j Geldelijke aspecten, administratieve stand en pensioen
Zelfde principes als AVPPA en AVP50+ Afdeling Volwassenenonderwijs 103

104 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gemeenschappelijke bepalingen VVP en AVP Te leveren wekelijkse prestaties – combinaties met andere dienstonderbrekingen Bij een VVP/AVP dient een personeelslid steeds een gedeelte effectieve prestaties (minstens 1u) op te nemen. Een beperkt aantal verlofstelsels wordt beschouwd als ‘effectief presteren’ Voorbeeld: verlof wegens (bijzondere) opdracht Bepaalde dienstonderbrekingen maken geen einde aan de VVP/AVP Voorbeeld: ziekteverlof, arbeidsongeval, … Een aantal dienstonderbrekingen schorten de VVP/AVP op Voorbeeld: bevallingsverlof, LBOMB, … Afdeling Volwassenenonderwijs 104

105 Afdeling Volwassenenonderwijs
Gemeenschappelijke bepalingen VVP en AVP Invloed zomermaanden op VVP/AVP Opgelet: enkel bij VVPSF is de einddatum vrij te kiezen Bezoldiging Aanrekening voor maximumduur VVP opgenomen tot 30/06 Bezoldiging zal tot 31/08 evenredig verminderd worden t.o.v. opgenomen VVP De periode juli en augustus zal niet meegerekend worden (indien opgenomen van 1/09 tot 30/06  aanrekening van 300 dagen) VVP opgenomen tot 31/08 Bezoldiging zal tot 31/08 evenredig verminderd worden t.o.v. opgenomen VVP. De periode juli en augustus zal wel meegerekend worden (indien opgenomen van 1/09 tot 31/08  aanrekening van 360 dagen) Afdeling Volwassenenonderwijs 105

106 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Situatieschets: Een personeelslid van 54 jaar wenst een VVP50+ op te nemen van 1 september 2013 tot 31 augustus. Aanstelling: 15/20 vast benoemd en 5/20 tijdelijk (vacante uren en reaffectatievrij). Betrokkene neemt een VVP50+ op voor 5/20 (op de tijdelijke uren) * Wat zijn de gevolgen naar bezoldiging toe? Wat zijn de gevolgen naar bezoldiging toe voor de maanden juli en augustus? * Hoeveel dagen van zijn contingent van 5 jaar VVP verliest het personeelslid? * Stel: op 15 januari 2014 eist de thuissituatie van het personeelslid meer tijd op. Welke zijn de mogelijkheden van het personeelslid? Afdeling Volwassenenonderwijs 106

107 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Situatieschets: Een personeelslid neemt een VVP2K<14j op van 01/04/2014 tot 31/08/2014. Aanstelling van het personeelslid: 20/20 VB + 4/20 tijdelijke in bijbetrekking (opdracht in bijbetrekking sinds 01/09/2008). Volume VVP = 17/20 * Wat zijn de gevolgen voor de bezoldiging van het personeelslid? * Stel dat de vervanger van het personeelslid met VVP op 15 april 2014 zijn ontslag geeft. Kan de vast benoemde titularis op 1 mei /20 van zijn oorspronkelijke opdracht terug opnemen? Indien ja, wat zijn de gevolgen (geldelijk en eventueel qua maximumduur)? Afdeling Volwassenenonderwijs 107

108 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)
Afdeling Volwassenenonderwijs 108

109 TBSPA Toepassingsgebied en voorwaarden
Vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden Zowel in hoofd- als bijambt Voor alle of gedeelte van prestaties In één of meerdere instellingen Recht of gunst? Gunst voor het personeelslid Centrumbestuur kan de TBSPA toestaan of weigeren Combinatie met andere verlofstelsels: Code Toegelaten combinaties 001 Ziekteverlof 003 Bevallingsverlof 004 Uitgesteld bevallingsverlof 006 Vaderschapsverlof 008 Arbeidsongeval 010 VVP sociale of familiale redenen 011 VVP leeftijd > 50 jaar 012 VVP 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar 013 AVP persoonlijke aangelegenheden 014 AVP leeftijd > 50 jaar 015 AVP 2 kinderen niet ouder dan 14 jaar 018 Syndicaal verlof (als de combinatie zich voordoet, raadpleeg Katrien De Becker) 019 Tijdelijk waarnemen van een wervingsambt 020 Tijdelijk waarnemen van een selectie/bevorderingsambt 021 Tijdelijk uitoefenen van het ambt pedagogisch adviseur 023 Navorming 024 Verlof wegens opdracht in het belang van het onderwijs 026 Verlof ministerieel kabinet Vlaams ministerie 037 Opdracht reaffectatiecommissie 045 Staking 046 Staking bij de openbare vervoerdiensten 048 Beroepsziekte 055 DO voor het uitoefenen van een toelating tot de proeftijd 056 Ongeval buiten dienstverband (schuld derde) 057 Onbezoldigd ziekteverlof tijdelijken 058 Onbezoldigd ziekteverlof Gesco’s 060 TBS ziekte 064 TBS wegens bijzondere opdracht 068 Nascholing volgen 098 Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (opdrachtgebonden) 099 Moederschapsbescherming 101 Ziekte omgezet naar bevallingsrust 102 Overschrijding prenatale periode 103 Overschrijding postnatale periode 106 Andere opdracht vastbenoemde directeur 107 Bonus 109 Bedreigd door een beroepsziekte 113 Moederschapsbescherming (opdrachtgebonden) 114 Verlof wegens bijzondere opdracht 115 Verlof wegens opdracht 118 Facultatieve verlenging bevallingsverlof bij hospitalisatie kind 129 Bevallingsverlof hogescholen 130 Bezoldigd ziekteverlof hogescholen instellingsgebonden 131 Onbezoldigd ziekteverlof voor tijdelijken hogescholen instellingsgebonden 132 TBS ziekte vastbenoemden hogescholen instellingsgebonden 133 Bezoldigd ziekteverlof hogescholen opdrachtgebonden 134 Onbezoldigd ziekteverlof voor tijdelijken hogescholen opdrachtgebonden 135 TBS ziekte vastbenoemden hogescholen opdrachtgebonden 145 Verlofweken van postnatale rust 146 Vaderschapsverlof persoonsgebonden 148 Verlofdagen van postnatale rust hogescholen Afdeling Volwassenenonderwijs 109

110 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSPA Aanvang en einde Geen vaste ingangsdatum Geen vaste einddatum Overeenkomst tussen personeelslid en centrumbestuur Afdeling Volwassenenonderwijs 110

111 TBSPA Duur van het verlof
Minimumduur = 1 dag Maximumduur = 60 maanden Berekenwijze 60 maanden Persoonsgebonden Feestdagen, weekends en vakantieperiodes worden meegeteld Steeds per volledige dag Ziekteverlof schort niet op TBSPA van 01/09 tot 30/06 = tot 31/08 Na 1 april 2006: TBSPA in hogeschool niet langer meerekenen In bepaalde gevallen kan maximumduur van 60 maanden worden overschreden. Afdeling Volwassenenonderwijs 111

112 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Opname TBSPA van een personeelslid: Hoeveel maanden/dagen kan het betrokken personeelslid nog een TBSPA opnemen? schooljaar periodes dagen resultaat totaal tot tot tot tot tot tot Ziekteverlof van tot geen TBSPA tot Afdeling Volwassenenonderwijs 112

113 TBSPA Geldelijke aspecten
Geen recht op salaris voor gedeelte TBSPA Indien voor gedeelte opdracht TBSPA: evenredige vermindering in juli en augustus Vastbenoemden Tijdelijken : vermindering uitgestelde bezoldiging Geldelijke anciënniteit Voor gedeelte TBSPA: geen impact op geldelijke anc. Bij volledige TBSPA: telt niet mee voor geldelijke anc. Maanden juli en augustus Afdeling Volwassenenonderwijs 113

114 Afdeling Volwassenenonderwijs
Oefeningen Een personeelslid neemt een volledige TBSPA van 1 september tot 31 mei. Wat is de impact op de bezoldiging? Wat is de impact op de bezoldiging tijdens de maanden juli en augustus? Wat is de impact op de geldelijke anciënniteit? Afdeling Volwassenenonderwijs 114

115 TBSPA Administratieve stand
Een TBSPA is niet gelijkgeschakeld met dienstactiviteit Afdeling Volwassenenonderwijs 115

116 Afdeling Volwassenenonderwijs
TBSPA Pensioen Komt niet in aanmerking voor de berekening van het pensioen Komt niet in aanmerking voor het openen van een recht op een rustpensioen ten laste van de Schatkist Afdeling Volwassenenonderwijs 116

117 Verlof wegens opdracht
Afdeling Volwassenenonderwijs 117

118 Verlof wegens opdracht Toepassingsgebied en voorwaarden
Beter bekend onder de naam ‘detachering’ Toepassingsgebied: vastbenoemden én tijdelijken Voorwaarden Terugbetaling loonkost aan AHOVOS Aanvraag via standaardprocedure Afhandeling via cel detacheringen Is een gunst voor het personeelslid Afdeling Volwassenenonderwijs 118

119 Verlof wegens opdracht Aanvang, einde, duur en geldelijke aspecten
Geen vaste ingangsdatum Geen vaste einddatum Maximumduur = 2 jaar, telkens verlengbaar voor ten hoogste 2 jaar Personeelslid ontvangt verder zijn salaris Per kwartaal afrekening van loonkosten door Cel detacheringen Afdeling Volwassenenonderwijs 119

120 Verlof wegens opdracht Administratieve stand, vervanging, pensioen
Gelijkgesteld met dienstactiviteit Vervanging afwezig personeelslid mogelijk voor zover reglementaire vervanging Een verlof wegens opdracht komt volledig in aanmerking voor Berekening van het pensioen Berekening van het recht voor het openen van een rustpensioen Afdeling Volwassenenonderwijs 120

121 Verlof wegens opdracht Communicatie met AHOVOS
De afhandeling van de aanvragen van verloven wegens opdracht en de terugvorderingen van de loonkost gebeuren door de cel detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (Agodi) Afdeling Volwassenenonderwijs 121

122 Verlof wegens bijzondere opdracht
Afdeling Volwassenenonderwijs 122

123 Verlof wegens bijzondere opdracht
Volledig dezelfde principes als het ‘verlof wegens opdracht’ Verschil = betreft een ‘detachering zonder terugbetaling’ Enkel mogelijk in het kader van specifieke projecten of diensten in het belang van het onderwijs Vb: tewerkstelling bij Europese scholen, projecten opgezet door Vlaams Minister voor Onderwijs, de door de Europese Unie ondersteunde onderwijsprojecten (vb. Grundtvig), examencommissies van de Vlaamse Gemeenschap,… Afdeling Volwassenenonderwijs 123

124 Afdeling Volwassenenonderwijs
Verdere info Edulex Wetwijs Administratieve deadlines Formulierenwebsite Startpagina volwassenenonderwijs Pagina Directies - personeelsadministratie Afdeling Volwassenenonderwijs 124

125 Contact met de afdeling volwassenenonderwijs
Contact opnemen met het werkstation doet u via Vermeld steeds het instellingsnummer in het onderwerp van de mail! Het telefoonnummer van uw contactpersoon is terug te vinden op Startpagina volwassenenonderwijs Opsturen van documenten via het scanadres Steeds het stamboeknummer van het personeelslid vermelden in het onderwerp van de mail! Afdeling Volwassenenonderwijs 125


Download ppt "Verlofstelsels in de Centra voor Volwassenenonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google