De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Ds. Jonkersschool Lathum. AGENDA VOOR DEZE AVOND  Welkom – Toon Geluk  Beknopte schets van de periode najaar 2013 tot op heden – Toon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Ds. Jonkersschool Lathum. AGENDA VOOR DEZE AVOND  Welkom – Toon Geluk  Beknopte schets van de periode najaar 2013 tot op heden – Toon."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Ds. Jonkersschool Lathum

2 AGENDA VOOR DEZE AVOND  Welkom – Toon Geluk  Beknopte schets van de periode najaar 2013 tot op heden – Toon Geluk  Resultaat van de projectgroep – Bart van der Ent  Toelichting rol Vrienden van de ds. Jonkersschool – Ton Grisel en Joost du Croix  PAUZE  Beantwoording van vragen / uitleg vervolgtraject  Afsluiting – Toon Geluk

3 Beknopte schets van de periode 2013 / 2015 Toon Geluk

4 3 THEMA´s

5 DE KRIMP REGIONAAL 3581 2346 2267 332 160 360 399 220 274 2010:  SPO De Liemers  PROLES  SCO R’IJssel  Paulus-Giesbeek  Franciscus-Babberich  Overlaat – Tolkamer  Groene Ring – Duiven  A. Schweitzer – Didam  SBO Schilderspoort 2010: 9.939 leerlingen 2015: 8.500 leerlingen 2020: 7.500 leerlingen 2025: 6.500 leerlingen >> 35% krimp

6 SLUITING 80 BASISSCHOLEN  Uit de prognose blijkt dat er in 2020 ongeveer 80 basisscholen onder de opheffingsnorm zitten.  Dit betreft 29% van het totaal aantal scholen in de regio (n=275).

7 UITDAGING  Belang van de Ds. Jonkersschool voor Lathum  Continuïteit van het onderwijsaanbod  Betrokkenheid ouders + dorpsgemeenschap  Aantrekken tweede geldstroom voor instandhouding 4 groepen  Kortom: brede gedachtewisseling toekomst onderwijs Lathum

8 ALTERNATIEVEN  Wat zijn de overlevingskansen voor de Ds. Jonkersschool?  Wat zijn de alternatieven als de school verdwijnt? - Samenwerking met De Wiekslag in Duiven - Samenwerking met Paulusschool Giesbeek - Samenwerking met de Trompetter in Angerlo - Verhuizing van de school conform procedure Fonkelsteen - ?? - ?

9

10 NA OKTOBER 2014  Denktank opgericht  Projectgroep samengesteld  Samenspraak MR geweest  Vrienden aan de slag gegaan  Rapportages vastgesteld  Voorgenomen besluit genomen  KANSEN! U bent aan zet!!

11 Proces: hoe is het in grote lijnen nu gegaan? Bart van der Ent

12 Toekomst van de ds Jonkersschool Uitkomsten en advies aan de bestuurder door de projectgroep

13 De projectgroep  Bestaande uit 3 ouders, 1 afgevaardigde SPO De Liemers en een onafhankelijk voorzitter van Verus  Opdracht: 1. Het instellen van een onderzoek naar de toekomst van de ds Jonkersschool, de mogelijke vormgeving en de gevolgen hiervan 2. De resultaten van het hierboven genoemde onderzoek dusdanig in een eindrapport vervatten zodat het bestuur kan komen tot een definitieve beargumenteerde besluitvorming c.q. keuze van een voorkeursscenario. 3. De projectgroep geeft t.b.v. deze besluitvorming pré advies

14 Onderzoek en eindrapportage Omvat de volgende onderdelen:  Analyse demografische ontwikkelingen, prognoses en gevolgen  Analyse kwaliteit op de ds Jonkersschool  Analyse financiële situatie ds Jonkersschool  Varianten toekomst ds Jonkersschool  (voorlopige) eindconclusie  Gevolgen scholenfusie met een basisschool binnen SPO De Liemers

15 Criteria instandhouding scholen SPO De Liemers Criteria instandhouding scholen geformuleerd door SPO De Liemers A.Kwaliteit Onderwijskwaliteit Personeel per schoollocatie Innovatieve kwaliteit B. Betaalbaarheid Lump sum vergoeding dekt kosten materiële instandhouding Leegstand wordt bestreden Aantal leerlingen (opheffingsnorm gemeente) C. Leefbaarheid Zijn er alternatieve mogelijkheden om de school (enige tijd) open te houden? Scholen blijven bereikbaar voor alle inwoners Rekening houdend met

16 Leerlingprognose Prognose aantal leerlingen periode 1-10-2015 / 1-10-2018 GROEP15-1616-1717-1818-19 groep 18322 groep 24832 groep 35483 groep 49548 groep 58954 groep 67895 groep 74789 groep 812478 Verwacht57484641 Rekening houdend met

17 Conclusie van de projectgroep  Niets doen is geen optie  Het is kwalitatief onverantwoord geen actie te ondernemen  Het is financieel onverantwoord geen actie te ondernemen Onderwijs kwaliteit Innovatieve kwaliteit Personeel per schoollocatie Lump sum Aantal leerlingen/ Opheffings norm Personeel Materieel Huisvesting

18 Onderzochte varianten 1. De ds Jonkersschool gaat door als een zelfstandige school met een eigen BRINnummer 2. De ds Jonkersschool houdt op te bestaan per 01-08-2016 en het BRINnummer komt te vervallen 3. Scholenfusie/ overdracht naar de stichting behoud kleine scholen 4. Scholenfusie/ overdracht naar basisschool buiten het bestuur van SPO De Liemers 5. Scholenfusie en samenvoeging met een basisschool van SPO De Liemers 6. Scholenfusie binnen SPO De Liemers met een andere basisschool en instandhouding van locatie ds Jonkersschool voor één of meerder jaren als dislocatie van betreffende basisschool

19 Uitkomsten projectgroep Doorberekenen van twee varianten BEHOUDVernieuwing Behoud personeel Financiële bijdrage Fusie 2018 of 2019 Verhuizen Inzet fusiefaciliteiten 1

20 Fusie 01- 08-2016 De Wiekslag Duiven Dislocatie Lathum Financiële bijdrage Verhuizen 2018 of 2019 2

21 Uitkomsten doorberekeningen Een mix van optie 1 en 2 is wenselijk  Optie 2 fusie met een tijdelijke dislocatie is financieel geen optie.  Optie 1 behoud van de ds Jonkersschool als zelfstandige school voor een bepaalde periode met hieraan gekoppeld een fusie met een SPO school na deze periode is mogelijk onder behoud van diverse voorwaarden

22 Bestuur SPO De Liemers Ouders en kinderen Vrienden van Lathum Inspectie Gemeen te MR ds Jonkers school MR De Wiekslag Personeel Participanten die het mogelijk kunnen maken de ds Jonkersschool voor de periode 2016 tot 01-08-2019 als zelfstandige locatie open te houden waarna fusie volgt met SPO De Liemers school (bij voorkeur De Wiekslag op basis van identiteit) MIX UITWERKING

23 Bestuur SPO De Liemers  Het bestuur van SPO De Liemers dient af te zien van een aantal vastgestelde criteria:  Personeel per schoollocatie; … om alle dagen van de week kwaliteit in de school te hebben is kwantiteit noodzakelijk  Schaalgrootte; een basisschool heeft minimaal 4 groepen  De lump sum vergoeding dekt de kosten voor de materiële instandhouding  Aantal leerlingen; de opheffingsnorm, voor Zevenaar momenteel 110 leerlingen KWANTITEIT IS LAAG 2 TOT 3 GROEPEN WERKEN MET FINANCIËLE TEKORTEN ONDER DE OPHEFFINGSNORM

24 Ouders en kinderen  Voorwaardelijk voor deze variant is dat alle ouders en kinderen op de ds Jonkersschool blijven zolang de locatie open wordt gehouden. Dit is uiterlijk tot 01-08-2019. SPO De Liemers hanteert als absolute ondergrens 40 leerlingen. Indien het leerlingaantal de 60 bereikt zal SPO De Liemers het huidige besluit heroverwegen. Prognose aantal leerlingen periode 1-10-2015 / 1-10-2018 GROEP15-1616-1717-1818-19 groep 18322 groep 24832 groep 35483 groep 49548 groep 58954 groep 67895 groep 74789 groep 812478 Verwacht57484641

25 Vrienden van Lathum  Het openhouden van de ds Jonkersschool voor de periode 2016-2019 is alleen mogelijk indien er een financiële bijdrage komt vanuit de gemeenschap in casu de vrienden van Lathum.  Hierbij zal SPO De Liemers het onderwijs, de kwaliteit en het personeelsdeel voor zijn rekening nemen  De vrienden van Lathum zullen in de periode 01-08-2016 tm 01-08-2019 SPO De Liemers financieel ondersteunen m.b.t. de huisvestingslasten.  Bij fusie en uiterlijk op 01-08-2019 zal het gebouw worden terug gegeven aan de gemeente Zevenaar.

26 Inspectie  De inspectie van het onderwijs zal zijn goedkeurig dienen te verlenen aan deze constructie. Hierbij zullen zij aannemelijke garanties wensen omtrent de onderwijskwaliteit van het personeel en de kinderen.

27 Gemeente  De gemeente Zevenaar dient zijn goedkeuring te verlenen aan deze constructie.  De gemeente zal mogelijk garanties wensen omtrent het onderhoud en de investeringen in het gebouw voor de periode 2016-2019.

28 MR ds Jonkersschool  De MR van de ds Jonkersschool, bestaande uit twee ouderleden en twee personeelsleden, heeft in beginsel instemming gegeven op deze variant. Doorgaan als zelfstandige school met een eigen BRINnummer van 01-08-2016 tm uiterlijk 01-08-2019 met daaraan gekoppeld de fusie met en verhuizing naar De Wiekslag te Duiven per 01-08-2019 of eerder indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

29 MR De Wiekslag  De MR van De Wiekslag te Duiven dient op voorhand instemming te verlenen op een fusie met de ds Jonkersschool per 01-08-2019 of eerder indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan

30 Personeel  Op het gebied personeel zal er gesneden dienen te worden.  Nieuwe personele bezetting:  Met bovenstaande bezetting en indien aan de financiële voorwaarden (lees bijdrage vrienden van Lathum) wordt voldaan is het mogelijk dat de ds Jonkersschool tot 01-08- 2019 open blijft als zelfstandige locatie.  Voorwaarde bij bovenstaande situatie is fusie per 01-08-2019 Personele Bezetting 2015-2016 2016-20172017-2018 2018-2019 GROEPFte Onderbouw0,9 Middenbouw1,0 Bovenbouw1,0 Directeur0,2 unitleider0,2 intern begeleider 0,2 Totaal3,5 2,5

31 Randvoorwaarden op een rij Schooljaren 2016-2019 blijft de school als zelfstandige school met een eigen brin nr operationeel. Op 01-08-2019 fuseert de ds Jonkersschool met De Wiekslag te Duiven janee Garantie, mits: 1. De onderwijskwaliteit op peil blijft (deskundigheid team, opbrengsten tussentijds en eindtoets) 2. De vrienden, in nauw overleg met SPO De Liemers, een financiële bijdrage leveren t.b.v. de huisvesting 3, SPO De Liemers is en blijft verantwoordelijk voor onderwijs en personeel 4. Alle leerlingen blijven c.q. ondergrens aantal lln.: 40. Komt het aantal leerlingen op enig moment onder de 40 dan wordt de school op de eerstvolgende 1 augustus gesloten. Indien het leerlingaantal boven de 60 leerlingen komt zal SPO De Liemers het besluit heroverwegen.

32 5. Fusie met de Wiekslag wordt voorjaar 2016 voorbereid, Plan van aanpak en start uitvoering per 1-8-2016. 6. MR van de ds Jonkersschool geeft definitief instemming op dit plan 7. MR van De Wiekslag geeft instemming op de fusie 8. De gemeente Zevenaar gaat akkoord met deze constructie 9. De inspectie gaat akkoord met deze constructie

33 Conclusie  Indien aan alle randvoorwaarden wordt voldaan luidt het advies als volgt: De ds Jonkersschool blijft tot 01-08-2019 als zelfstandige school, met een eigen BRINnummer, bestaan en fuseert en verhuist per 01-08-2019 met en naar De Wiekslag te Duiven. In de periode 2016-2019 zal er vooruitlopend op de fusie onderwijskundig samengewerkt worden met De Wiekslag. Het leerstofjaarklassensysteem is hierbij uitgangspunt waarbij aandacht is voor onderwijsinnovatie.  Indien niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan volgt er automatisch en m.i.v. het eerstvolgende schooljaar een fusie met De Wiekslag en zal de locatie ds Jonkersschool gesloten worden.

34 Het woord is aan De Vrienden van de ds Jonkersschool


Download ppt "Informatieavond Ds. Jonkersschool Lathum. AGENDA VOOR DEZE AVOND  Welkom – Toon Geluk  Beknopte schets van de periode najaar 2013 tot op heden – Toon."

Verwante presentaties


Ads door Google