De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alternatieven bestuurlijke inrichting Park16Hoven Oudercommissie / klassenouders 10 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alternatieven bestuurlijke inrichting Park16Hoven Oudercommissie / klassenouders 10 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Alternatieven bestuurlijke inrichting Park16Hoven Oudercommissie / klassenouders 10 februari 2016

2 Inhoud Proces Alternatieven en criteria Alternatieven die afvallen Alternatieven die overblijven en score Vervolg proces Vragen aan ouders

3 Proces Projectgroep (2 ouders, 2 docenten, 2 bovenschools managers, directeur) onderzoekt de mogelijkheden. Juridisch advies ingewonnen bij Verus. Second opinion bij Van Doorne advocaten. Gevolgen bij voortzetting huidige structuur in kaart gebracht door Paul Burghouwt. Overblijvende oplossingen gescoord met de projectgroep, getoetst bij de klankbordgroep. Toets bij achterban. Advies door ouders en docenten aan bestuur: 1 maart. Keuze door bestuur.

4 Alternatieven 1.School zal geheel vallen onder bestuur van BOOR 2.School zal geheel vallen onder bestuur van RVKO 3.School zal vallen onder een stichting opgericht door BOOR en RVKO 4.Handhaven van de huidige, tijdelijke oplossing (officieel 2 zelfstandig functionerende locaties van hoofdscholen, functionerend als 1 locatie) 5.2 Aparte scholen (1 van Stichting BOOR, 1 van RVKO) Hoofdlocatie Openbare Dalton Overschie valt onder Stichting BOOR (openbaar onderwijs) Hoofdlocatie Albert Schweizerschool valt onder RVKO (katholiek onderwijs)

5 Criteria Inhoudelijk onderwijs. In hoeverre kan het huidige concept van de school, zoals verwoord in de schoolgids behouden blijven? Huisvesting. Hoe wordt binnen de verschillende oplossingen omgegaan met het huisvestingsprobleem dat zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Financiën. Kunnen beide besturen dezelfde financiele middelen toezeggen? In hoeverre beinvloedt dit de verschillende oplossingen? Stabiliteit en continuïteit. In hoeverre bieden de verschillende oplossingen stabiliteit en continuïteit gegeven de verwachte groei van het leerlingenaantal? Wat zijn de gevolgen van de verschillende oplossingen voor kinderen, ouders en personeel? Denk aan het wel of niet splitsen/herindelen van klassen en het behoud van de huidige teamsamenstelling en personele bezetting

6 Opties die afvallen Optie 3: School zal vallen onder een stichting opgericht door BOOR en RVKO valt af omdat hier juridisch geen mogelijkheden voor blijken te zijn. Dit is onderzocht door 2 juridische bureaus: – Dislocaties kunnen niet fuseren – De wijk Park16Hoven voldoet niet aan de wettelijke criteria om hier een nieuwe school te kunnen stichten Optie 4: Handhaven huidige oplossing valt af omdat dit geen duurzame oplossing is: – Het benodigd management en de administratie verveelvoudigt – De kwaliteit van het onderwijs kan niet worden gewaarborgd, omdat door het wisselen van leerlingen tussen besturen de prestaties niet goed kunnen worden gevolgd

7 Opties die overblijven Bovenstaande tabel toont de scores die de oudergeleding van de MR, samen met de klankbordgroep hebben gegeven aan de resterende oplossingen. Zie bijlage voor een toelichting per criterium BOORRVKO2 scholen Inhoudelijk onderwijs+++ Huisvesting---- Financien00-- Stabiliteit en continuiteit000 Gevolgen voor kinderen00- Gevolgen voor personeel-0-- Gevolgen voor ouders000 Totaal score14164

8 Concept advies klankbordgroep Een negatief advies op het splitsen in 2 scholen. Een positief advies op het onderbrengen bij een van beide besturen. De gedachte is om geen voorkeur uit te spreken voor een van beide besturen, tenzij dit op korte termijn negatieve consquenties heeft voor de continuiteit van het docententeam: – Vertrek meer dan 4 docenten en/of – Vertrek locatieleider / directeur De wens bestaat om een eenduidig advies uit te brengen namens docenten en ouders om hiermee sterker te staan naar de besturen. Als docenten wel een voorkeur uitspreken, zouden wij deze kunnen volgen.

9 Gevolgen van mogelijke keuzes Als de school overgaat naar een van beide besturen zouden er ouders kunnen zijn (inschatting Paul maximaal 5%) die hun kind van school afhalen. Als er wordt gesplitst in 2 scholen dan zou het volgende doemscenario zich kunnen onttrekken: – Er is een grotere voorkeur voor bestuur A dan voor bestuur B. Deze ouders zullen hun kind overbrengen naar bestuur A. – Er is een groot deel van de ouders indifferent. Deze ouders kiezen voor de school waar de meeste vriendjes naartoe gaan. – Gevolg is dat het overgrote deel van de kinderen overgaat naar 1 bestuur en dat de andere school niet levensvatbaar is.

10 Vragen aan oudercommissie / klassenouders Bij de keuze voor 1 bestuur: Zou je je kind van school afhalen als er wordt gekozen voor een van beide besturen?  Nee  Ja, als wordt gekozen voor BOOR  Ja, als wordt gekozen voor RVKO Bij de keuze voor 2 scholen: Op welke school zou je je kind onderbrengen  BOOR  RVKO  De school waar de meeste vriendjes naartoe gaan

11 Proces vervolg Vandaag: – Toets concept advies klankbordgroep bij grotere groep betrokken ouders (oudercommissie + klassenouders) – Wat ouders gaan doen bij de verschillende opties? Woensdag 17 feb: MR vergadering waarin ouders en docenten hun adviezen naast elkaar leggen Voor 20 feb: mailing naar ouders waarin stand van zaken wordt toegelicht en ouders worden uitgenodigd hun laatste input te geven. Dinsdag 1 maart: projectgroep vergadering waarin projectgroep het advies formuleert voor beide besturen Daarna: besturen besluiten tot organisatievorm en informatie bijeenkomst voor alle ouders

12 Bijlagen

13 Inhoudelijk onderwijs OptieScoreToelichting 1.BOOR+Het huidige concept van de school (vleugje ‘katholiek’, vleugje ‘Dalton’) past binnen beide besturen. Alleen bij optie 5 is de verwachting dat de scholen zich op termijn zullen willen en kunnen onderscheiden en dus gaan afwijken van het huidige concept. 2.RVKO+ 4.Huidig+ 5. Twee scholen+ Gewicht van dit criterium: 3 (meest belangrijk)

14 Huisvesting OptieScoreToelichting 1.BOOR-Bij elk van de opties ontstaat op termijn een huisvestingsprobleem. Het beleid van de gemeente is dat overtollige ruimte op de hoofdlocaties voor sommige functies (bijv. directie), wordt meegeteld op de dislocatie. Op dit moment hebben beide hoofdscholen geen ruimte over, dus geen onderscheid tussen optie 1 en 2. 2.RVKO- 4.Huidig-Extra nadeel dat nu ruimte op beide hoofdlocaties wordt meegeteld, echter met twee besturen sta je ook sterker naar de gemeente. 5. Twee scholen--Extra nadeel dat nu ruimte op beide hoofdlocaties wordt meegeteld Gewicht van dit criterium: 2 (gemiddeld belangrijk) Elke dislocatie scenario vormt een nadeel voor huisvesting

15 Financien OptieScoreToelichting 1.BOOR0Extra toezicht door onderwijsinspectie op financiele situatie BOOR is onlangs opgeheven. Vaste budgetten per kind vanuit de overheid. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van extra potjes vanuit beide besturen. 2.RVKO0 4.Huidig-Extra kosten die voortvloeien uit complexere structuur (o.a. Managementkosten) 5. Twee scholen--Extra kosten doordat verschillende functies dubbel nodig zijn (bijv. twee locatieleiders) Gewicht van dit criterium: 2 (gemiddeld belangrijk). Dit criterium wordt belangrijker als er een financieel issue ontstaat.

16 Stabiliteit en continuiteit OptieScoreToelichting 1.BOOR0Extra toezicht onderwijsinspectie op bestuur BOOR is onlangs opgeheven. Situatie hoofdlocatie Dalton Overschie wordt door BOOR aangepakt. Beide besturen kunnen stabiliteit en continuiteit van de school bieden. 2.RVKO0 4.Huidig-Complexe structuur leidt op termijn tot onoverkomenlijke problemen voor de kwaliteit van het onderwijs 5. Twee scholen0Vergelijkbaar met optie 1 en 2 Gewicht van dit criterium: 3 (meest belangrijk).

17 Gevolgen voor kinderen OptieScoreToelichting 1.BOOR0Mogelijke wisseling van docenten, als deze niet bereid zijn mee te gaan naar het andere bestuur. 2.RVKO0 4.Huidig0Verwachting dat kinderen weinig hinder ondervinden, behalve daar waar de gewenste leerkracht niet op de klas kan worden gezet, omdat deze onder het andere bestuur valt. 5. Twee scholen-Mogelijk nieuwe indeling klassen doordat ouders hun kinderen bij het andere bestuur inschrijven Gewicht van dit criterium: 2 (gemiddeld belangrijk). Dit criterium wordt nog belangrijker als er een issue ontstaat.

18 Gevolgen voor personeel OptieScoreToelichting 1.BOOR-Besturen hebben aangegeven personeel met behoud van rechtssituatie te willen overnemen (dus salaris en opgebouwde jaren en beoordeling). 5 docenten hebben aangegeven te vertrekken als de school naar BOOR gaat, 2 als de school naar RVKO gaat. 2.RVKO0 4.Huidig+Weinig impact voor docenten. 5. Twee scholen--Splitsing docenten in twee teams, terwijl deze juist samen willen blijven. Gewicht van dit criterium: 2 (gemiddeld belangrijk). Als meer dan 4 personeelsleden zouden vertrekken en/of de locatieleider/directeur op korte termijn zou vertrekken dan zou de MR dit als erg belangrijk beoordelen.

19 Gevolgen voor ouders OptieScoreToelichting 1.BOOR0Geen andere overwegingen dan de eerdergenoemde criteria 2.RVKO0 4.Huidig0Deze oplossing levert voor ouders complexiteit op tegenover een beperkt voordeel. 5. Twee scholen0Ouders hebben iets te kiezen, maar wensen 1 school Voorgesteld gewicht van dit criterium: 1 (minst belangrijk).

20 Voorlopige score OptieScoreToelichting 1.BOOR14Inhoudelijk onderwijs kan worden gehandhaafd. Duurzame stabiele oplossing. Behoud van 1 school in de wijk. Geen verhoogd toezicht meer op BOOR, wel docentenvoorkeur RVKO. 2.RVKO16 4.Huidig12 5. Twee scholen4Op termijn waarschijnlijk uiteenlopen inhoudelijk onderwijs. Duurder en huisvestingsvraagstuk. Mogelijk weer herindeling klassen. Optie 5: Twee scholen lijkt sowieso af te vallen Optie 1 en 2: Een school onder BOOR of RVKO bijna scoort gelijkwaardig. RVKO scoort iets beter vanwege betere continuiteit docententeam.


Download ppt "Alternatieven bestuurlijke inrichting Park16Hoven Oudercommissie / klassenouders 10 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google