De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp Ouder Informatieavond 23-4-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp Ouder Informatieavond 23-4-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp Ouder Informatieavond 23-4-2012

2 Doel van de bijeenkomst Terugblik op het proces tot nu toe Actuele stand van zaken Besluitvorming College van Bestuur Stand van zaken Fusieproces

3 Terugblik Zichtbare fasering 2006 - 2008 Kwaliteit van huidige gebouwen 2008 - 2010 Locatiekeuze 2010 – 2011 Krimp en Gemeentelijke keuze 2011 – 2012 Locatiebesluit en fusie

4 2006 – 2008 Kwaliteit van schoolgebouwen 1 Baanbreker. - met moeite noodlokalen bijgebouwd - Wens tot realisatie dorpshuisfunctie - Kwaliteit van het voegwerk 2 Jozefschool -Vreemd ingedeeld gebouw - Nog een lokaal erbij en interne verbouwing - Donkere uitstraling - Kleine aula die o.a. als leslokaal wordt gebruikt.

5 Na veel overleg tussen destijds Stichting Kaprion en de gemeente werd besloten om: - Ook het bestuur van de Tweemaster, ISOB, er bij te betrekken. - Woonwaard uit te nodigen om een onderzoek te doen. - Resultaat was dat schoolgebouwen slecht waren, nieuwbouw wenselijk, maar dat eerst een locatie gezocht moest worden.

6 2008 – 2010 Locatiekeuze Een eerste locatiekeuze was gericht op: - Wollandje - Over de Boeijersloot - Landje van van Beek - de Pauw Uitgangspunt Stg Flore: als beide katholieke scholen in 1 gebouw komen dan fuseren -Resultaat - Landje van Beek viel af (beschermd), -Over de Boeijersloot viel af (afwijzing provincie)

7 2010 – 2011 Krimp en Gemeentelijke keuze Nieuwe inzichten obv sterk teruglopend leerlingenaantal en bezuinigingen. Gemeente verkoopt Wollandje aan andere partij. Schoolbestuur heeft geen zicht op wat gemeente werkelijk wil en richt zich vooral op het traject om de mogelijkheden van fusie te onderzoeken.

8 Gemeente zet Schoolbestuur onder druk om akkoord te gaan met locatie De Pauw. Belangrijk element: - Gemeente kan nieuwbouw niet zelf betalen en wil dit onderhandelen bij fusie gemeente. Dit moet uiterlijk maart 2012 rond zijn. 2011 – 2012 Locatiebesluit en Fusie

9 Schoolbestuur gaat in overleg met directie en Medezeggenschapsraden van beide scholen. -Kernpunten van dit overleg: - Kleinschaligheid - Veiligheid in en buiten het gebouw - Bereikbaarheid

10 Rol van de Medezeggenschapsraad: 1 Bij fusie van scholen instemmingsrecht (fusiewet september 2011) 2Bij huisvesting adviesrecht

11 Overleg met politiek Individuele ouders, klankbordgroep, medezeggenschapsraden, directies en schoolbestuur hebben op vele manieren de raadsfracties benaderd over de consequenties van de locatiekeuze.

12 Besluit van de gemeenteraad De gemeenteraad wil een Brede school bouwen op de locatie De Pauw. Huisvesting voor: – de Tweemaster – de gefuseerde Baanbreker/Jozef – Kinderopvang – Peuterspeelzaal – Bibliotheek Maximaal beschikbaar budget: 8 miljoen euro

13 Afwegingen voor het schoolbestuur Het uitgangspunt is kwalitatieve goede huisvesting voor de kinderen van Graft – de Rijp. Daarbij maximaal rekening houdende met onze uitgangspunten tav kleinschaligheid, veiligheid en bereikbaarheid.

14 Conclusie Het schoolbestuur is zich bewust van de slechte huisvestingssituatie van beide scholen. Nieuwbouw is vereist. Wij waren een sterk voorstander van nieuwbouw op locatie Wollandje en nieuwbouw op de Pauw

15 Nieuwbouw op het Wollandje kan niet en ook andere locaties zijn niet beschikbaar, te klein of te kostbaar. Dilemma is nu: – of akkoord te gaan met de locatie de Pauw – of niet akkoord gaan en dan strijden voor nieuwbouw op een andere locatie.

16 Bij afwijzing van het raadsbesluit bestaat niet alleen het risico dat het weer jaren gaat duren voordat we een alternatief hebben. Maar bestaat ook de mogelijkheid dat de scholen niets krijgen. We wijzen immers een aanbod voor nieuwbouw af.

17 Besluit Het College van bestuur gaat akkoord met realisatie van een Brede school op de Pauw waar o.a. onze gefuseerde school Baanbreker/Jozefschool deel van uit maakt. Maar stelt tevens een aantal randvoorwaarden.

18 Randvoorwaarden Het taakstellend budget van 8 miljoen euro voor realisatie van de Brede school dient schriftelijk gegarandeerd te zijn. Betrokken ouders nadrukkelijk deelnemer in werkgroepen. Er moet een stevige inbreng in het proces georganiseerd te worden voor o.a. de onderdelen kleinschaligheid, veiligheid in en buiten het gebouw en bereikbaarheid. Maximale betrokkenheid van ouders die zich daar tot nu toe sterk voor hebben gemaakt is voor ons van groot belang.

19 Consequenties Leerlingen Tot 1-8-2015 (beoogde fusiedatum en ingebruikname nieuwbouw) eigen school, eigen locatie eigen groep Leerkrachten Alle personeelsleden in vaste dienst bij Stichting Flore hebben een werkgelegenheidsgarantie. Bij krimp moeten leerkrachten afscheid nemen van hun school, maar kunnen gelukkig nog aan het werk op andere Flore- scholen. Directeur Er zal een directeur gekozen worden uit de beide zittende directeuren. Leerkrachten en Ouders Vertegenwoordigd in de projectgroep om de vinger aan de pols te houden en in te spelen op ontwikkelingen, kansen en bedreigingen.

20 Fusieproces De verwachting is dat de nieuwbouw Brede school vooralsnog wordt opgeleverd per 1-8-2015. De opleveringsdatum van het gebouw is tevens de feitelijke fusiedatum van onze beide scholen. Vooruitlopend op de fusie worden beide scholen en de groepen op deze scholen intact gelaten. Vanaf heden tot de fusiedatum zal een projectgroep waarin school, bestuur en vertegenwoordiging MR zitting hebben het proces coordineren en daar waar nodig aanpasingen doen.


Download ppt "Ontwikkelingen Basisonderwijs Graft-de Rijp Ouder Informatieavond 23-4-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google