De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere schooltijden….. Waarom? Is toch prima zo?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere schooltijden….. Waarom? Is toch prima zo?."— Transcript van de presentatie:

1 Andere schooltijden….. Waarom? Is toch prima zo?

2 Algemene presentatie Informatie voor de ouders.
Informatie voor de leerkrachten. Presentatie beschrijft de overwegingen van de schoolleiding om te komen tot het vijf-gelijke-dagen-model.

3 Is er iemand ontevreden dan?
Bij het traditionele model is 26% van de ouders zeer tevreden en 53% tevreden. In totaal is dus 79 % tevreden. Ouders van scholen met een continurooster blijken het meest tevreden (42% is zeer tevreden, 46% is tevreden). 88 % is dus tevreden. 56 % van de leerkrachten staat kritisch t.o.v. invoering van nieuwe schooltijden. Na enige tijd met dit model gewerkt te hebben zijn de meeste leerkrachten tevreden. De jonge leerkrachten bijna allemaal. Landelijke gegevens van 2013

4 Waarom nadenken over andere schooltijden?
Bijna iedereen in “onderwijsland” denkt na over andere schooltijden = 50 % andere tijden, 2018 = 75 %, 25 % wil alles bij het oude laten. Veranderingen in de maatschappij zetten de huidige schooldag onder druk = wens van de ouders Invloed van de ouders is door de mr veranderd – instemming op schooltijden, initiatiefrecht. Aanname van MR = Behoefte bij de jonge ouders voor een continue-rooster is groot = bevestigd in inventarisatie sept Initiatiefrecht MR – ouderbevraging. Nieuwe cao voor het personeel Er zijn toch ook al scholen die weer terug willen naar het oude systeem?

5 Wat doen andere scholen binnen SOPOW?
SOPOW (BD) is voor variatie en dus niet voor alle scholen hetzelfde model. Variatie betekent dat ouders zelf kunnen kiezen. Walien, Miste/Corle, Kotten hebben al een continue-rooster – korte middagpauze van 45 minuten, inclusief eten. Leerkrachten eten met de kinderen, de ouders doen het overblijven. Woold werkt sinds dit jaar ook zo. Stegeman (augustus 2013) en Schakel (augustus 2014) werken met een continue-rooster. Leerkrachten en ouders doen het overblijven. Kwartier eten met leerkrachten, kwartier spelen met ouders/leerkrachten. Bargerpaske werkt sinds dit jaar met continue-rooster/4 gelijke dagen model. In totaal 24 les-uren, kwartier eten met leerkracht, kwartier buiten, 4 dagen tot uur en vrijdag tot uur Obs de Kolibrie??? Cbs de Bataaf? RK Basisschool De Vlier heeft inmiddels ook continue-rooster. 5

6 Rol van de MR bij “andere schooltijden”
Instemming / advies / initiatief MR toetst het voorgestelde nieuwe beleid van de school/directie/bestuur. De MR wacht het voorstel van de directie af. MR heeft ook initiatief-recht. De MR geeft gehoor aan signalen van ouders en neemt initiatief - ouderbevraging, komt zelf met voorstel, etc. MR van de Kolibrie komt met combinatie van 1 en 2. MR heeft Ouderbevraging georganiseerd. Op basis van de uitkomsten komt de directie met voorstel. MR toetst het “product” en het proces en houdt ouderraadpleging.

7 Wie heeft waarover wat te zeggen?
Bij een wijziging van de schooltijden moet er een ouderbevraging plaats hebben. Ouders/Oudergeleding heeft instemmingsrecht. Schooltijden – lengte van de pauze en de eindtijd van de school veranderen. Schooltijden – alle dagen gelijk, dus geen vrije woensdagmiddag meer. Hoeveel uren per leerjaar veranderen – 880 naar 940/950 en van 1000 naar 940/950. Bij een wijziging van de schooltijden heeft het personeel instemming op de gevolgen ervan, niet op de wijziging zelf. Gevolgen zijn: Verschuiven van de rusttijd van uur naar uur. Verschuiven van de eindtijden van……. naar uur. Pauze van het overgrote deel van het personeel is om uur tot uur en om uur tot uur. Iedereen heeft tijdens zijn werkdag tussen uur en uur minimaal 15 minuten pauze. De middagpauze is vanaf uur. MR-geledingen hebben bij hun besluitvorming geen last, wel ruggespraak te houden met hun geledingen.

8 Inspraak en medezeggenschap
Welke mogelijke scenario's zijn er in de besluitvorming? Meerderheid van de ouders is “voor” en het personeel is “voor”. Niets aan de hand, MR stemt in en we gaan het invoeren per augustus 2016. Meerderheid van de ouders is “voor” en het personeel “tegen”. De schoolleiding neemt het voorstel terug en legt het in gewijzigde vorm opnieuw ter stemming voor aan de MR. Meerderheid van de ouders is “tegen”. Het voorstel wordt niet voorgelegd aan het personeel, want er verandert niets voor hen. MR stemt niet in en we laten alles voorlopig bij het “oude”.

9 Wat doet de mr? Ouderbevraging of er behoefte is aan andere schooltijden – initiatiefrecht MR. Ja, die behoefte is erbij de ouders! De directie komt met een voorstel voor andere schooltijden en de MR toetst dit – wijziging schooltijden voor de kinderen (aanvang, pauze, einde), wijziging van het aantal lesuren van de kinderen (maken de kinderen voldoende uren), rusttijden/pauze-tijden leerkrachten in overeenstemming met het werktijdenbesluit. Informeer team en ouders. Raadplegen achterban, wel ruggespraak, geen last voor de mr. Procedure-afspraken: Laat de ouders kiezen tussen een nieuw model en het oude model. > 60 % van de uitgebrachte stemmen moet voor de wijziging van schooltijden zijn, anders blijft alles bij het oude. We streven naar een zo hoog mogelijke deelname. Werk toe naar invoering per 1 augustus 2016. Na invoering blijft de MR het nieuwe model “volgen”.

10 Planning van de MR September ouderbevraging onder de ouders van groep 1 t/m 7. Oktober en november = Voorstel directie bespreken. 21 januari = Informatie-avond 1 voor de ouders. 25 januari = informatie-avond 2 voor de ouders. Enquête = 29 januari t/m 3 februari. 4 en 5 februari = nabellen van de ouders die niet hebben ingeleverd. Ouders hebben keuze tussen Ja/Nee 60 % van de ouders voor een bepaald voorstel = invoeren per 1 augustus 2016. Leerkrachten hebben instemming op de gevolgen van “andere schooltijd”, dus op de veranderende werktijden/pauze-tijden. Wanneer worden de leerkrachten bevraagd?

11 Gegevens inventarisatie sept 2015 – initiatief MR
Ongeveer 60 % van de ouders wil dat de MR gaat onderzoeken of er andere schooltijden mogelijk zijn. Ongeveer 15 % wil dat de huidige schooltijden zo blijven. Ongeveer 13 % heeft geen uitgesproken voorkeur. Ongeveer 12% heeft het briefje niet ingeleverd. Ook mensen die het continurooster niet zien zitten, of die het niets uitmaakt, zijn wel nieuwsgierig naar de voor- en nadelen, zoals die uit een eventueel onderzoek naar andere schooltijden naar voren zouden kunnen komen.

12 Veranderingen in de maatschappij schooltijden?
Tijden veranderen – schooltijden en vakanties in Nederland zijn agrarisch model. Meer ouders werken – meer vraag naar vso, tso en nso en afstemming tussen opvang en school. Huidige dagindeling is een knelpunt. Het denken over kinderen en leren is veranderd – betere resultaten door een evenwichtigere indeling van de schooldag – pedagogisch voordeel, effectievere leertijd, meer rust in de werkdag.

13 Knelpunt = Dagschema kind staat onder druk
Thuis Opvang Sport Thuis Oma/buren Opvang Thuis Overblijf Oma/buren

14 Voordelen van het huidige schoolrooster?
Lange middagpauze, een welkome onderbreking van de langere dagen. Vrij op woensdagmiddag en vrijdagmiddag is heel prettig voor het jonge kind. Op woensdag- en vrijdagmiddag kunnen er aantrekkelijke naschoolse activiteiten georganiseerd worden. Vrije woensdagmiddag ideaal voor cursussen en vergaderingen en achterstanden wegwerken. Iedereen is eraan gewend – het zit in de Nederlandse cultuur. In de rest van Europa?

15 Nadelen van het huidige schoolrooster?
Wisselende lestijden onder- en bovenbouw, niet dezelfde vrije dagen en middagen binnen één gezin. Halen en brengen tussen de middag – veel verkeersbewegingen. Onrust tussen de middag – naar huis of overblijven? Lange middagpauze voor de overblijvers. Op maandag, dinsdag en donderdag is er te weinig tijd voor een aantrekkelijk naschools aanbod. De woensdag is overvol Wisselende lengtes van de dagen bemoeilijkt het werken voor ouders. Iedereen wil graag vrij op woensdag- en vrijdagmiddag. Scholing en niet-lesgebonden-taken altijd op woensdagmiddag of ‘s avonds. Wisselende dagprogramma’s – niet iedere dag is even lang. Onderwijspakket niet evenwichtig te verdelen over de week.

16 08.00 - 12.00 en 13.00 – 15.15 uur – veel verkeersbewegingen

17 Welke modellen zijn er? Traditionele model – lange middagpauze, 2 middagen vrij. Continue-rooster, korte middagpauze, alle kinderen blijven over, rond uur gaat de school uit. 5 gelijke dagen-model, alle dagen zijn even lang voor alle kinderen, uur tot uur, korte middagpauze, alle kinderen blijven over. Hoornsmodel, korte middagpauze, alle kinderen blijven over, woensdagmiddag en vrijdagmiddag voor iedereen vrij. Bio-ritmemodel – lange middagpauze van 2 uur op school met activiteiten, schooldag duurt langer. 7 tot 7 model – je kunt komen en gaan wanneer je wilt.

18 Landelijk onderzoek gedaan…..
Het dagschema van het kind staat enorm onder druk. Hoe ontstaat meer rust, ruimte en regelmaat voor het kind? Wat gaan scholen de komende jaren doen aan de schooltijden? Naast het traditionele schooltijden model worden er ook andere modellen gebruikt. Wie heeft het meeste baat bij welk model?

19 Resultaten landelijk onderzoek:
Resultaten onderzoek: hoe ontstaat er meer rust, ruimte en regelmaat voor het kind? vroegere start & einde van het schoolprogramma = geeft ruimte in de dagbesteding. kortere middagpauze met continurooster = geeft rust voor de ouders en kinderen. een meer omvattend NSO-programma = geeft ruimte voor de werkende ouders. vijf gelijke dagen = geeft regelmaat voor alle betrokkenen.

20 Ideale schooldag Continue-rooster met 5 gelijke dagenmodel

21 Kenmerken 5 gelijke dagen model
Alle dagen hebben dezelfde begin- en eindtijd voor alle kinderen. Alle kinderen maken 940/950 lesuren per jaar, 8 jaar lang. Alle dagen zijn even lang. Geen vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag meer. Maandag, dinsdag en donderdag korter dan nu, woensdag en vrijdag langer. Iedereen maakt 25 uur per week. De onderbouw 1 ½ uur meer dan nu, bovenbouw 45 minuten minder. Alle kinderen zijn vanaf uur tot uur/14.15 uur in school. Iedereen blijft over, 15 minuten eten, 15 minuten spelen.

22 Voordelen nieuw model Voor het kind:
Meer rust, regelmaat en ruimte voor het kind. Minder haal- en brengmomenten. Geen verschil meer tussen wel en niet overblijvende kinderen. Minder wisselende gezichten tijdens de dag – alleen leerkrachten. Kinderen leren meer en beter door de rust en continuïteit. De leuke, maar ook minder leuke activiteiten zijn beter over de week te verspreiden.

23 Voordelen nieuw model Voor het onderwijs:
Professionele begeleiding TSO – leerkrachten ipv vrijwilligers of overblijfmoeders Lesdag met twee pauzemomenten vormt eenheid, uitsluitend onder regie van de leerkracht. Opstart van de middag verloopt met minder problemen – geen startproblemen in de middag, iedereen op tijd. Past goed bij de nieuwe cao en de uitvoering daarvan – alle dagen even lang en zelfde werktijdsfactor en betaling. Betere resultaten van de leerlingen door een evenwichtigere verdeling van lesactiviteiten over de week en daardoor effectievere leertijd. De activiteiten zijn beter over de week te verdelen. Niet alle scholing en lange vergaderingen op de woensdag.

24 Voordelen nieuw model Voor ouders:
Geen haal- en brengmomenten tussen de middag. Overblijven voor iedereen en gratis. Gelijkmatige spreiding van werkdagen mogelijk. Gelijkmatige verdeling van naschoolse activiteiten over de week mogelijk.

25 Nadelen nieuw model Voor kinderen: 5 uur in dezelfde omgeving.
Niet meer lekker even naar huis tussen de middag. Iedereen moet overblijven, geen vrije keuze meer. Geen vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag meer, daarvoor iedere dag om uur vrij.

26 Nadelen nieuw model Voor scholen/leerkrachten:
Minder rustmomenten tijdens de dag. Lange ontspanning tussen de middag schuift door naar uur. Lunch met kinderen is belastend en wat als het regent tussen de middag? Minder tijd om de middag voor de voor te bereiden. “Achterstallig onderhoudsmoment – correctie die is blijven liggen” op de woensdagmiddag valt weg. “Bijtankmoment” op woensdagmiddag valt weg. Leerkrachten geven nu op een dag 5,5 uur les. In het nieuwe model geven ze 5 uur les. Dit halve uur minder les per dag moet ergens ingehaald worden.

27 Nadelen nieuw model Voor ouders:
Ander dagritme voor niet-werkende ouders. Ouders met werktijden binnen de huidige schooltijden (schooltijdbanen) moeten iets veranderen. Meerkosten door langere bso? Tussenschoolse opvang is verplicht onderdeel van de schooldag – geen gezamenlijke lunch meer tussen de middag. Kinderen eerder van school halen. Vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn weg – verjaardagen, feestjes, leuke activiteiten kunnen dan niet meer of korter.

28 Nieuwe schooltijden obs de Kolibrie..….
Willen wij ons onderscheiden, dan moeten wij gaan voor het 5 gelijke dagen model of vasthouden aan het oude. Continue-rooster heeft iedereen al! 5 gelijke dagen model, 5 x overblijven. Alle dagen zijn hetzelfde voor alle kinderen. Alle groepen maken 24,5 uur/25 uur in de week. Groep 1 t/m 4 één uur meer dan nu, groep 5 t/m 8 1 uur minder. 08.30 uur tot uur & uur tot uur Verplicht overblijven voor iedereen, kwartier eten, kwartier spelen. Vrijwilligers en betaalde overblijfkrachten voor het buitenspel of mensen die geen les geven na de pauze.

29 Pauzes Pauzes opknippen in onderbouw en bovenbouw.
Eten voor groep 1 t/m 4 = 12.00–12.15 met leerkracht. Buitenspelen groep 1 t/m 4 = Onderbouw ‘s middags gym/buitenspel. Eten voor groep 5 t/m 8 = met leerkracht. Buitenspelen groep 5 t/m 8 = Pleinwachten voor beide pauzes = 3 volwassenen (1 leerkracht), schuiven door van plein 1 naar plein 2. Extra kosten voor de school = 5 x overblijven x 2 vrijwilligers = 10 eenheden van 30 minuten = 5 uur = 50 euro per week x 40 weken = € 2000,00 tot € 3000,00 Iedere leerkracht heeft naast de lange pauze om uur ook nog om uur en/of uur een pauze van 15 minuten.

30 Ervaringen met het model tot nu toe – 3e monitor
Gegevens kinderen – zie volgende dia’s. Gegevens leerkrachten – idem. Gegevens ouders – idem.

31 Gegevens 3e monitor 5 gelijke dagen-model
Wat vinden de leerlingen van het 5 gelijke dagen model / continue-rooster? Kinderen vinden de meeste aspecten van het 5-gelijke-dagen-model prettig. Kinderen wennen snel aan de nieuwe situatie. Het model draagt positief bij aan het welbevinden van kinderen op school. Er is rust tussen de middag, er is ruimte na schooltijd voor vrije tijd, op alle dagen en regelmaat in het feit dat alle dagen hetzelfde zijn. Harde gegevens over beter presteren zijn er niet. Wel ten aanzien van het aantal verkeersbewegingen in de wijk – ook voor de wijk is het prettig. Einde schooltijd van uur is fijn. Tussen de middag samen spelen is fijn. Snel moeten eten bij de kleuters is aandachtspunt. 1/3 van de kinderen eet liever thuis. Vaak iets bijzonders bij de maaltijd, zoals soep of kroket, bijzonder broodje.

32 Gegevens 3e monitor 5 gelijke dagen model
Wat vinden de scholen van het 5 gelijke dagen model / continue-rooster ervan? Meeste scholen werken met een onderwijstijd van 25 uur per week, gemiddeld 950 uur per jaar. Meeste scholen hebben 15 minuten eten, 15 minuten pauze. Eten gebeurt overal onder toeziend oog van de leerkrachten. In veel gevallen zijn de leerkrachten ook belast met de middagpauze. Hun eigen pauze begint om uur. 50% van de leerkrachten vindt dat de effectieve leertijd is toegenomen door het nieuwe model. 15 tot 20 % vindt dat de effectieve leertijd is afgenomen. Als negatief effect van het model worden het vaakst problemen rondom het organiseren van de pauzes van de leerkrachten genoemd. 85 % van de ondervraagden ziet het 5 gelijke dagen model als een sterk-plus-punt van de school – het trekt leerlingen! Binnen de nieuwe cao is het prettig dat alle dagen gelijk zijn = 0,2 = 8 uur. 30 % van de leerkrachten vindt dat het model geleid heeft tot meer werkdruk – tussen de middag geen pauze.

33 Gegevens 3e monitor 5 gelijke dagen model
Wat vinden de ouders van het continue-rooster / 5 gelijke dagen model ervan? Het 5 gelijke dagen model heeft invloed op de arbeidsparticipatie van ouders. Roosters zijn gemakkelijker in te vullen. 80 % van de ouders heeft sinds de invoering van het model geen verandering van werktijden gekregen of nodig gehad. Ouders zijn zeer tevreden over het gelijke dagen model, ouders van jonge kinderen nog meer dan van oudere kinderen. Zeer tevreden over dezelfde begin- en eindtijd voor iedereen. Als ouders al ontevreden zijn, dan zijn de meesten (17%) ontevreden over de korte tijd voor het eten. Het model heeft een positieve invloed op het welbevinden van de kinderen – rust tussen de middag, regelmaat van alle dagen, ruimte voor spelen op alle dagen. 85 % van de ondervraagden ziet het 5 gelijke dagen model als een sterk-plus-punt van de school. 5 gelijke dagen model met verplicht overblijven zorgt voor meer uren BSO en dus kosten voor de ouders, maar daar vallen de kosten voor het overblijven weer tegen weg. Het aantal dagen bso neemt niet toe, wel het aantal uren op een dag. 40 % van de ouders geeft aan dat het model positieve invloed heeft op het combineren van werk en zorg voor de kinderen of mantelzorg.

34 Nog uit te zoeken – waar lopen ouders tegenaan?
Hoe is de ervaring met jonge kinderen en het nieuwe schooltijdenmodel? Jonge kinderen die het niet vol kunnen houden – ‘s middags nog steeds vrij? Ouders die gebruik maken van de bso moeten minimaal 1 uur “bijkopen”. Hoeveel is dat dan? Idem bij gastouders? Betalen de ouders per middag of per uur?? Per middag zou het niet duurder maken, per uur dus wel. Hoe zorg je ervoor dat het eten/drinken koel blijft (koel = lekker). Voor de houdbaarheid hoeft het natuurlijk niet. Overblijf tussen de middag wordt verplicht. De kosten hiervoor vallen weg. Een aantal ouders heeft tussen de middag een gastouder/opa/buurvrouw – hoe op te lossen? Geen vrije middag meer voor feestjes, zwemmen, etc. Of juist gevoelsmatig iedere middag vrij vanaf uur. Waar lopen ouders tegenaan?

35 Andere schooltijden en het jonge kind?
Kunnen jonge kinderen het nieuwe model aan? Geen wetenschappelijk onderzoek, maar dat is er over het huidige model ook niet. Scholen die nu reeds met andere tijden werken komen op dit punt weinig problemen tegen. Voor veel jonge kinderen betekent een vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag op dit moment ook al geen vrij. Er is na school van alles te doen. Een stabiel dagritme en vaste pedagogische medewerkers die rust, veiligheid en persoonlijke aandacht kunnen geven lijken belangrijker dan de hoeveelheid tijd die het kind buitenshuis doorbrengt. Jonge kinderen die het niet vol kunnen houden, mogen net als in de huidige situatie, een aantal middagen vrij hebben om eraan te wennen.

36 Nieuwe schooltijden betekent extra kosten voor de bso?
De Stichting Welzijn Winterswijk heeft een basis van 3 uur (van uur tot uur). Dat is nodig om de kosten dekkend te maken. De ouders kunnen uitbreiden met halve uren tot uur. In het geval van de continue roosters wordt het uitgebreid met een uur: van uur tot uur. De tegemoetkoming gaat volgend jaar form omhoog, zodat de ouders hier (netto) niet zoveel van merken. Info SWWinterswijk.

37 Kosten bso – info SWWinterswijk
Wat kost de opvang per uur? Verschil tussen bruto en netto? Inkomen Pakket Prijs bruto Max toeslag 1e kind netto 2e kind netto 35.000 Zorgeloos 6,70 6,42 1,31 0,67 Basis 45 wk 7,20 1,81 1,17 70.000 3,06 0,96 3,56 1,46 De kinderopvang toeslag wordt vooruit betaald door de belastingdienst. Dus ouders hoeven zelf niet voor te schieten!

38 Eten – hoe en waar bewaren?
Koelkast – het is fijn wanneer het drinken en het eten koel bewaard worden – is lekkerder. I.v.m. de houdbaarheid hoeft het natuurlijk niet. Bewaren in een kast? Speciale koeltas – voorbeeld Bargerpaske Beneden twee koelkasten? Boven twee koelkasten?

39 Geen vrije middag meer….
Bij de veel kinderen leeft het gevoel dat ze in het nieuwe systeem iedere middag vrij zijn – einde schooldag is om uur. In de oude situatie begint de middag om uur. Feestjes e.d. kunnen nu iedere middag. Het hoeft niet meer op woensdag of vrijdag. Schoolzwemmen en sporten? Zwemlessen meestal vanaf uur en op vrijdag vanaf uur. Sportverenigingen – nog geen vroegere start van het programma.

40 Vragen van de ouders– waar lopen ouders tegenaan?
De pauze wordt 30 minuten, 15 minuten eten en 15 minuten spelen. Gaat het de jonge kinderen lukken om in 15 minuten alles op te hebben? Wordt het eten als lesgevende tijd beschouwd? Hebben kinderen in het 5-gelijke-dagen model ook nog af en toe een studiedag vrij? Komen er koelkasten of koeltassen? Hoe gaat het buiten spelen? Allemaal tegelijk? Apart? Bij het 5-gelijke-dagen model is er geen vrije middag meer voor verjaardagsfeestjes e.d. Is er geen tussen oplossing?

41 Programma van de avonden
Informatie-avond voor de ouders – 2 x Ruimte voor verhelderingsvragen – meteen antwoord of later schriftelijk. Redeneer vanuit het kind – wat wordt er beter/slechter voor het kind. Er is nog geen beslissing genomen - enquête volgt eind januari 2016 https://www.youtube.com/watch?v=9oUiRiDB7pg


Download ppt "Andere schooltijden….. Waarom? Is toch prima zo?."

Verwante presentaties


Ads door Google