De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO Amsterdam

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO Amsterdam"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO Amsterdam
T.b.v. Ouderkindteams 18 juni; uur Nadia Balkoudia Patricia Reuling (?) Sabina Talloway Jamal el Ahmadi Pim Jansen Boutaina Ait Layachi (liever na de vakantie) Arnoud Wierstra (liever na de vakantie) 24 juni uur Soe-En Boschman Annita Pengel Renate Nieuwenhoff Sharon Hermsen Karin de Vries Door Horikx OKT en VO

2 Inhoud - VO structuur en passend onderwijs
- Dekkend netwerk voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte        - Zorgroute in de school met de taken en rollen - Schoolprofielen en basisondersteuning - Extra ondersteuning - Afstemming jeugdhulp Achtergrond info in de bijlage,  Bovenschoolse voorzieningen (stop, transferia, school 2 care) OKT en VO

3 Passend onderwijs Onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van
de leerling, ouders en docent staan centraal Basisondersteuning Extra ondersteuning Dekkend netwerk scholen Waar mogelijk regulier, waar nodig speciaal Uitgangspunten Ouder(s) en leerling worden betrokken Betrouwbaar, vertrouwd en professioneel Diagnose niet meer verplicht Ontwikkelingsperspectief Toelaatbaarheidsverklaring OKT en VO

4 OKT en VO

5 OKT en VO

6 Basistaak onderwijs Startkwalificatie (havo/vwo of niveau 2 MBO)
Diplomeren (vanaf rekentoets verplicht) OKT en VO

7 Opdrachten van overheid
Opbrengst gericht werken Taal en rekenen verzwaard SE en CSE niet meer dan 0,5 verschil OKT en VO

8 Wat is het samenwerkingsverband VO?
Alle V(S)O scholen binnen Amsterdam Centrale opdracht: passende onderwijs- en zorgstructuur in de regio Amsterdam Passend onderwijs: dekkende doorgaande zorglijn OKT en VO

9 SWV Scholen Zorgcoördinatoren overleg Directie overleg
Onderwijsschakel loket (OSL) Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) Toelatingsadvies Commissie (TAC) Niet volledig OKT en VO

10 Passende zorg Kopklas Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO)
Praktijkonderwijs (PRO) Tussenvoorzieningen (nevenvestigingen zorg) special classes ROC op maat VSO cluster 3 / 4 (Orion, Altra, incl School 2 Care, Altra werkt) Samenwerking cluster 1 en 2 (S)TOP Transferium Trajectvoorzieining Thuisonderwijs cluster 3 Bascule Extern Bascule Intern Doorlopende leer- en zorglijnen Onderzoek; alle vmbo b/k adviezen LAT OKT en VO

11 Palet Mogelijkheden Cognitief Werkhouding / gedrag / onder-
steuningsbehoefte Regulier geen leerachterstanden licht Praktijkonderwijs (pro) / 80 icm leerachterstanden licht - matig Leerwegondersteuning(lwo) 75/80 – 90 icm leerachterstanden licht Tussenvoorziening stapelprob. Lwo matig - zwaar VSO cl 3 IQ<55 of tot 75 icm gedrag licht - zwaar VSO cl 4 IQ >75 zwaar OKT en VO

12 Passend onderwijs Zorgplicht
Leerling gebonden financiering is verdwenen (rugzak)  AB wordt Begeleider Passend Onderwijs (BPO) VSO plaatsing met Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) via Toelatings- Advies Commissie (TAC) Toelating en verwijdering onderdeel van zorgplicht Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Budgettering Lwoo/Pro Handelingsplan wordt ontwikkelingsperspectief (HP-OPP) OKT en VO

13 Specialistische onderwijszorg (OSL)
Doorgaande zorglijn ZAT 3e niveau zorg 1-5% Specialistische onderwijszorg (OSL) Lokale hulp Jeugdzorg Jeugd - ggz Zorgteam 2e niveau zorg 5-15% doc team 1e niveau zorg 80-85% Relevantie De groep van 85% van de kinderen die opgroeit zonder al te grote problemen, daarvan heeft een deel wel extra aandacht en zorg nodig tijdens het opgroeien (Hermanns e.a., 2005). Uit economische studies is gebleken dat investeringen die worden gedaan voor de opvoeding en opleiding van (jonge) kinderen effectiever zijn dan investeringen die later in het leven worden gedaan (Carneiro & Heckman, 2003). Vanuit dit perspectief is vroegsignalering belangrijk om tijdig te interveniëren vanuit het perspectief van ‘returns on investment’. (de opbrengt van wat je investeert) PO onderinstroom  doorstroom  uitstroom OKT en VO

14 Hart van de zorg OKT en VO

15 Rol zorgcoördinator Instroom – doorstroom – uitstroom
Zorgdragen voor kwalitatieve overdracht van (zorg)leerlingen van de toeleverende school (PO, ELKK, VO, KP2), Handelingsgerichtheid bij instroom, doorstroom en uitstroom met handelingsadviezen. OKT en VO

16 Rol zorgcoördinator (2)
2. Doorlopende zorglijn: 1e, 2e en 3e lijns zorg Bewaken, monitoren, zorgdragen zorglijn vanaf kwalitatieve signalering in de 1e lijn tot doorverwijzing via ZAT. 1e contactpersoon voor externen, vertaling naar mentoren OKT en VO

17 Rol zorgcoördinator (3)
3. Afstemming onderwijs zorgvraag en onderwijs zorgaanbod Analyse van onderwijs en zorg behoefte van de leerling en afgestemde onderwijszorgaanpak en ondersteuningsbehoefte van de docenten en ouders. (op leerling-, groep- en schoolniveau) OKT en VO

18 A’damse basisondersteuning(1)
11 referenties: 1. Zorgplicht; zorgvuldig aannemen, maar ook zorgvuldig overdragen, 2. Schoolondersteuningsplan (SOP) 3. Preventieve en licht curatieve ondersteuning o.a. op het gebied van: OKT en VO

19 A’damse basisondersteuning (2)
* Leer- en ontwikkelproblemen (taal/rekenen; dyslexie) * (concentratie, motivatie) * Sociaal emotioneel functioneren (faalangst, somberheid) * Fysieke beperkingen * Middelengebruik (alcohol, drugs, games) * Problematische thuissituatie OKT en VO

20 A’damse basisondersteuning (3)
4. School heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en docenten. 5.Aanwezige protocollen op de scholen 6.De school werkt handelings- en opbrengstgericht bij het verlenen van ondersteuning aan leerlingen OKT en VO

21 A’damse basisondersteuning(4)
7. Competenties: docenten zijn vaardig in het omgaan met verschillen tussen leerlingen; de school versterkt de bekwaamheden en competenties van haar medewerkers. 8. De school onderhoudt een effectieve ondersteuningsstructuur OKT en VO

22 A’damse basisondersteuning (5)
9. De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuning(structuur) 10. De school betrekt ouders in beslissingen die hun kind betreffen en biedt hen toegang tot informatie en begeleiding bij de toewijzing van extra ondersteuning. OKT en VO

23 A’damse basisondersteuning (6)
11. Kwaliteitsbewaking en cyclisch beleid: de school werkt planmatig en systematisch aan de verbetering van de effectiviteit van de ondersteuning. OKT en VO

24 OPP Ontwikkelings Perspectief Plan Doelgroep Kenmerken Format
Opstroom, afstroom, Pro, VSO Kenmerken <6weken Ondertekening Evaluatie Instemmingsrecht Format Verwachte uitstroom (vervolg / arbeid / dagbesteding) Wanneer? Bij extra ondersteuningsbehoefte Of blijkend tijdens schoolverloop Bij mogelijke opstroom, afstroom, aanpassing < 6 weken na inschrijving Wat? Verwachte uitstroomniveau (vervolg / arbeid / dagbesteding) Welke ondersteuning nodig is om diploma te halen OKT en VO

25 Zorgstructuur Cyclus van planmatig handelen
Zorgcoördinator Jeugdarts Leerplichtambtenaar Toegangsmedewerker BJAA Ouderkindadviseur Zorgcoördinator Leerlingbegeleider Decaan Ouderkindadviseur Counselor / remedial teacher Schoolpsycholoog / orthopedagoog Didactische werkwijze Klassenmanagement Mentor Docenten Afdelingsleider Onderwijs ondersteunend personeel - Effectieve doorgaande zorg houdt in systematisch doorlopen van gesloten cyclus Op elk niveau van leerlingenzorg, daarmee ook voorwaarde van effectief ZAT: systematisch en handelingsgericht doorlopen interne zorg Met dit model kan een zorglijn nooit stagneren. Dubbeling wordt eveneens voorkomen. Hoe hoger in de piramide, vaak hoe meer multidiscilpliair en meer sporenaanpak. Mogelijk ook 1 gezin, 1 plan. Voorbeeld planmatig handelen met agressief gedrag Behoefte en zorggericht, vanuit de leerling (wat heeft deze leerling in deze klas met deze docenten in deze thuissituatie nodig?) - Leerling-bespreking: Mn autoritaire doc’s, inzet gedragskaart met doelen accepteren van correcties, instructies door docenten van belang, nabespreken (situatie-analyse), geven van time out mogelijkheid, leren alternatieven bedenken. Werkt onvoldoende, ouders en mentor: Thuis ook problemen, etc - Intern zorgteam: SMW traject, analyse achtergrond, moeite met kritiek, weinig begrenzing vanuit ouders Blijkt hardnekkig, ook op straat geweldsdelict - ZAT: Doorverwijzing agressie regulatie training en handvatten bieden in school - GGZ traject: Diagnose ODD Pedagogisch klimaat OKT en VO

26 Effectieve doorgaande zorglijn  onderwijs- en ondersteuningsbehoefte
- Effectieve doorgaande zorg houdt in systematisch doorlopen van gesloten cyclus Op elk niveau van leerlingenzorg, daarmee ook voorwaarde van effectief ZAT: systematisch en handelingsgericht doorlopen interne zorg Met dit model kan een zorglijn nooit stagneren. Dubbeling wordt eveneens voorkomen. Hoe hoger in de piramide, vaak hoe meer multidiscilpliair en meer sporenaanpak. Mogelijk ook 1 gezin, 1 plan.

27 Handelingsgericht werken:
Plan van aanpak met doel, werkwijze, evaluatie Doelen gericht op schoolse vaardigheden Aanpak op niveau van leerling, docent, en ouders Indien nodig met ketenpartners OKT en VO

28 Plan van aanpak Integrale analyse van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte Integrale analyse Evalueren / monitor in intern zorgteam Registeren / doorgaande zorglijn op: Doel (schoolse vaardigheden / jeugdhulp) Aanpak (wie doet wat hoe wanneer, casuscoördinator) Evaluatie (wanneer met wie) Nogmaals kort waar we op samenwerken: integraal plan van aanpak Neem kennis van de schoolse vaardigheden en intern zorgteam analyse formulier

29 Onderwijsbehoeften staan centraal
Onderwijs afstemmen op de leerlingen en niet omgekeerd. Deze leerling heeft……. opdrachten nodig die….. materialen nodig die…. feedback nodig die….. instructies nodig die….. een leerkracht nodig die….. groepsgenoten nodig die….. Kunnen we deze onderwijs termen vertalen naar de ZAT’s en OKT’s? Pedagogische adviezen trix van lieshout OKT en VO

30 Onderwijszorgstructuur
Bovenschoolse voorzieningen Jeugdhulp, GGZ, jeugdbescherming, samen doen 3e lijn ZAT Intern zorgteam zorgcoordinator OKA 2e lijn tandem Routes; samen doen Verwijzen / beschikken ggz / eigen wijk Nieuwe routes zoeken en veel uitleg geven; kost aanvankelijk veel tijd Aanmelding via intern zorgteam bij OKA of rechtstreeks OKA tandem met zorgco Indien doorverwijzing, altijd MDO/ZAT (meer dan vier ogen, want integrale analyse gaat eraan vooraf! afweging naar bovenschoolse voorziening of jeugdhulp / ggz / jeugdbescherming NB er gaat hier nog veel tijd in zitten, aangezien de routes nog niet altijd helemaal duidelijk zijn Werkafspraken zijn gemaakt met samen doen Vier ogen principe (2 specialist en 2 generalist) waar ook de schoolpsycholoog / orthopedagoog (geregisteerd) 2 van de 4 ogen mag zijn ism de OKA (=generalist) gaat erom dat je de juiste expertise aan tafel hebt om tot een goed afgewogen beslissing te komen (jeugdarts/jeugdpsycholoog van okt is specialist) Docenten / mentoren leerlingbespreking 1e lijn Leerling / ouder OKT en VO

31 Rollen en taken  De zorgcoördinator / school is verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulpvraag en de onderwijszorgstructuur  Ouder- en kindadviseur is verantwoordelijk voor de screening, van jeugdhulp en coördinatie van de (toeleiding naar meer specialistische) jeugdzorg

32 Begeleider Passend Onderwijs
overlap Zorgcoördinator Begeleider Passend Onderwijs OKA 15-16 en evt procesbegeleiding OKT en VO

33 Arrangeren als onderwijs en zorg nodig is
Bovenschoolse voorzieningen STOP Transferium Voortgezet Speciaal onderwijs (School2Care) Schoolpsychologen zijn vaak als inhoudelijk deskundige betrokken bij het maken van een plan over hoe de leerling het best ondersteunt kan worden in het onderwijs maar vaak ook in welke voorzieningen er daarbuiten nodig zijn. Bij het maken van een arrangement voor een leerling is kennis van het zorgveld dus van groot belang, naast kennis over wat werkt etc. Daarbij is dus straks ook kennis nodig van wat de gemeente heeft ingekocht, hoe ze de jeugdhulp hebben georganiseerd etc. Onderwijs en gemeente moeten daarover afspraken maken in een OOGO –op overeenstemming gericht overleg. Jeugdhulp / GGZ / jeugdbescherming/ JGZ OKT en VO

34 Wat betekent dit voor ketenpartners?
1.School als vind- en (aanvangs)werkplaats 2. Gezien de diversiteit in doelgroepen en zorgstructuren flexibele afstemming 3. Handelingsadviezen ook ter versterking pedagogisch klimaat, repertoire van docenten OKT en VO

35 Wat betekent dit voor ketenpartners? (2)
4. Een gezamenlijke visie 5. Afstemmen met elkaar, onderwijs als domein in de integrale analyse (als informatiebron (signaal of protectieve factor) en ter afstemming in aanpak) OKT en VO

36 Wat betekent dit voor ketenpartners? (3)
6.Onderwijs en zorg niet als twee gescheiden trajecten zien. 7.Vraagt goede afstemming en aansluiting in de school 8.Vraagt terugkoppeling, afstemming van extra trajecten met de school OKT en VO

37 OKT en VO

38 Tussenvoorzieningen:
Apollo: vmbo-t eindonderwijs en HAVO 1-3 Hogelant: vmbo basis en kader 1 en 2, bovenbouw mogelijk een AKA traject Iedersland: vmbo b/k eindonderwijs Tobias: vmbo b/k eindonderwijs Mundus / Wissel: ASS problematiek pro en vmbo Metis Montessori Lyceum: ASS havo/vwo Nevenvestigingen zorg Zorglocaties etc. OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

39 VSO scholen Amsterdam Visio Onderwijs cluster 1: blind
Alphons Laudyschool cluster 3: ZMLK Altra College cluster 4: 5 locaties OG Heldringschool cluster 3: ZMLK Visio is dus voor blinde leerlingen Alphons Laudy: voor zeer moeilijk lerende kinderen: IQ ligt tussen Deelnemende scholen: Mytylschool O.G. Heldringschool Alphons Laudyschool Kingmaschool VSO ZMLK Altra College De Wetering VMBO onder bestuur ROC v A'dam St Ignatiusgymnasium Wellantcollege Hervormd Lyceum West Fons Vitae Lyceum Het Amsterdams Lyceum Het Hervormd Lyc Zuid Mediacollege Amsterdam Ma Open Sgm Bylmer Praktijkschool De Atlant Het Plein SGM Oost/Zuidoost Sgm Sint Nicolaas Lyceum Chr Sgm Buitenveldert Joodse SGM Maimonides Montessori SGM Amsterdam Vrije School N Holland SGM Nieuw-West Bernard Nieuwentijt College Esprit Scholengroep Barlaeus Gymnasium Vossius Gymnasium Bredero College SGM Dalton Spinozalyceum SGM Amsterdam-Zuid SGM Reigersbos Calandlyceum Stg Cheider VO Clusius College PRO College Noord Praktijkschool De Dreef De Passie IJburg College OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

40 VSO scholen Amsterdam (2)
Orion Noord en Zuidoost cluster 3: 3 locaties Orion College Zuid cluster 4: ZMOK Orion College West cluster 2,3,4: 2 locaties OKT en VO

41 (S)TOP aanmelding verloopt NIET via OSL
(S)TOP is voor VMBO en voor Havo/VWO Leerling krijgt een ‘time out’ van 3 maanden Achterstanden worden weggewerkt Zo nodig training m.b.t. gedrag School levert schoolwerk Leerling komt na de STOP periode terug op de school van herkomst. VO – aanmeldformulier gaat naar projectleider STOP Locaties (S)TOP: Bindelmeer College, MCO, NOVA, ‘t Hogelant. OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

42 Onderwijsschakelloket (OSL)
Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Bovenschools loket t.b.v het VO in Amsterdam Wat doet het OSL? Advies geven m.b.t. de schoolvoortgang van leerlingen die dreigen uit te vallen of uitvallen Plaatsing en aanmelding voor speciale voorzieningen en trajecten Meedenken moeilijk plaatsbare leerlingen Thuiszitters en Doorbraakleerlingen Inzetten Bascule VO team Doorgeleiden /behandelen aanvraag VSO cluster 3 of 4 of verzoek toelaatbaarheidsverklaring Het OSL is er voor alle Amsterdamse VO en VSO scholen en natuurlijk ook voor andere ketenpartners (zoals leerplicht, BJAA, WSG en overige hulpverleningsinstellingen). In Amsterdam zijn er 67 reguliere VO-scholen, inclusief zorglocaties en Praktijk Onderwijs. Daarnaast nemen wij deel aan het Doorbraakoverleg. Wij selecteren samen met Bureau Leerplicht de thuiszittende leerlingen voor dit overleg. Het Doorbraakoverleg is een stedelijk overleg t.b.v. de Amsterdamse thuiszitters. Met als doel de leerling zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen, liefst richting onderwijs maar zo nodig richting behandeling. Naast de Leerplicht en het OSL zijn de Raad, De Bascule, GGD JeugdgezondheidsZorg, WSG, BJAA vertegenwoordigt. Leerlingen die echt vastlopen zijn bij ons bekend óf zouden bij ons bekend moeten zijn. Bij thuiszitters, gaan wij na wat er is misgegaan en spreken wij de laatst bezochte school hierop aan, want bij een dreigende uitval vragen wij aan de scholen om contact met ons op te nemen om af te stemmen en de mogelijkheden na te lopen. Wij leggen indien nodig ook contact met Leerplicht en proberen zo alle partners weer met elkaar in contact te brengen zodat er zo snel mogelijk weer beweging komt in het systeem OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

43 Plaatsing: 6 weken – 6 maanden
TRANSFERIUM Plaatsing: 6 weken – 6 maanden Doel: terugkeer in het reguliere VO of uitstroom ROC – VSO cluster-4 school. Examen leerlingen (ook 3 VMBO, 4 havo): De aanmeldende school zorgt waar nodig voor reparatie vakkenpakket, eventuele PTA’s e.d. zodat de schoolvoortgang gewaarborgd kan blijven. Dit in overleg met de locatie. LPA is betrokken bij de plaatsing, binnen het ZAT is de aanmelding besproken…LPA is dus altijd op de hoogte van een aanmelding. Indien een leerling niet aankomt. Procedure uitstroom voorzieningen richting Regulier: deze gaat lopen via de PCL/OSL. De schoolbesturen zijn akkoord gegaan met plaatsingsbevoegdheid, elke school moet opnemen. Er wordt thuisnabij geplaatst en er wordt getracht om een eerlijke spreiding over de scholen te realiseren. Dit houdt in dat ouders en kind niet kunnen kiezen, wel een tweetal scholen noemen die niet gewenst zijn OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

44 School 2 Care (S2C) 12-uurs voorziening voor leerlingen (13 t/m 17 jaar) die niet/nauwelijks naar school toe gaan: onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding in een integraal pakket. Leerplicht en JBRA belangrijke partners. Dwang en drang indien nodig. Coach begeleidt jongere gedurende het hele traject, ongeveer 2 jaar Doelgroep: LPA is zeer betrokken bij deze plaatsingen, veelal veel verzuim. Het is een samenwerking tussen meerdere ketenpartners…BJAA en LP zijn van groot belang hierin. Dwang en drang S2C valt tegenwoordig onder Altra, het is één van de zwaarste voorzieningen binnen Amsterdam. OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

45 School 2 Care (S2C) Bovenkant Pro t/m Havo (VWO) leerlingen
Zeer ernstig spijbelgedrag Overlast binnen en buiten de school Vertoont (beginnend) crimineel gedrag Maakt deel uit van een subcultuur die zich afzondert van de maatschappij Grote afstand tot de arbeidsmarkt Afkomstig uit een gezin met meervoudige complexe problemen Jongeren uit de gesloten jeugdzorg/jeugddetentie OKT en VO

46 VO-team Bascule Het is mogelijk om via het OSL de Bascule te raadplegen of in te zetten voor: Advies Begeleidingstraject Diagnostiek Second opinion OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

47 PCL - Procedure Thuiszitters
Thuiszitters na de zomervakantie PO  VO VO  VO Thuiszitters na 1 oktober: - Aanmelden bij leerplicht, contact opnemen met OSL OKT en VO OnderwijsSchakelLoket 24 mei 2011

48 Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL)
Ten aanzien van het PO: KP 1 en zorgleerlingen, adviesrol PO Procedure niet geplaatste leerlingen (PCL plek vrijhouden) Groep 7 monitor OKT en VO

49 PCL mbt het VO: VO-VO procedure tot 1 oktober
Uitstroom Transferia leerlingen en S2C Uitstroom Bascule in / extern, Koppeling en Amsterbaken Frictie fonds vergoeding (indien geen rec, pro of lwo, maar wel evidente zorgbehoefte) Advies functie met pro-beschikking in lwo Bijzondere regeling vanuit lwo of rec in pro (voorkeur pro eerst) OKT en VO

50 Toelaatbaarheidsverklaring
Bekostigingscategorie 1 REC 3 / 4: ZMOK, LZ, ZML 2 REC 3 : LG 3 REC 3: MG Duur minimaal 1 jaar OKT en VO

51 Toelatingsadvies Commissie - TAC
De TAC neemt na OSL voortraject dossier in ontvangst 2 deskundigen aangewezen; evt. arts indien medisch (LZ, LG, MG) Procedure 1 of 2: afhankelijk van aanvrager 12 overwegingsaspecten en ernst en aard van de problematiek Advies aan het SWV (of alternatief tijdens gesprek adviseren) OKT en VO

52 Samenwerkingsverband VO Amsterdam Telefoon: 020-8119921
Meer informatie Samenwerkingsverband VO Amsterdam Telefoon: OnderwijsSchakelLoket Telefoon: (werkdagen tussen en uur) Permanente Commissie Leerlingenzorg Telefoon: OKT en VO


Download ppt "Samenwerkingsverband VO Amsterdam"

Verwante presentaties


Ads door Google