De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerkingsverband VO Amsterdam T.b.v. Ouderkindteams OKT en VO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerkingsverband VO Amsterdam T.b.v. Ouderkindteams OKT en VO."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerkingsverband VO Amsterdam T.b.v. Ouderkindteams OKT en VO

2 Inhoud - VO structuur en passend onderwijs - Dekkend netwerk voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte - Zorgroute in de school met de taken en rollen - Schoolprofielen en basisondersteuning - Extra ondersteuning - Afstemming jeugdhulp OKT en VO

3 Onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling, ouders en docent staan centraal Basisondersteuning Extra ondersteuning Dekkend netwerk scholen Waar mogelijk regulier, waar nodig speciaal OKT en VO Passend onderwijs

4 OKT en VO

5

6 Basistaak onderwijs Startkwalificatie (havo/vwo of niveau 2 MBO) Diplomeren OKT en VO

7 Opdrachten van overheid Opbrengst gericht werken Taal en rekenen verzwaard SE en CSE niet meer dan 0,5 verschil OKT en VO

8 Wat is het samenwerkingsverband VO? Alle V(S)O scholen binnen Amsterdam Centrale opdracht: passende onderwijs- en zorgstructuur in de regio Amsterdam Passend onderwijs: dekkende doorgaande zorglijn OKT en VO

9 SWV Scholen Zorgcoördinatoren overleg Directie overleg Onderwijsschakel loket (OSL) Permanente Commissie Leerlingzorg (PCL) Toelatingsadvies Commissie (TAC) OKT en VO

10 Passende zorg Kopklas Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) Praktijkonderwijs (PRO) Tussenvoorzieningen (nevenvestigingen zorg) special classes ROC op maat VSO cluster 3 / 4 (Orion, Altra, incl School 2 Care, Altra werkt) Samenwerking cluster 1 en 2 (S)TOP Transferium Trajectvoorzieining Thuisonderwijs cluster 3 Bascule Extern Bascule Intern OKT en VO

11 Palet MogelijkhedenCognitiefWerkhouding / gedrag / onder- steuningsbehoefte Regulier geen leerachterstandenlicht Praktijkonderwijs (pro) 55-75 / 80 icm leerachterstandenlicht - matig Leerwegondersteuning(lwo) 75/80 – 90 icm leerachterstandenlicht Tussenvoorziening stapelprob. Lwo matig - zwaar VSO cl 3 IQ<55of tot 75 icm gedraglicht - zwaar VSO cl 4 IQ >75zwaar OKT en VO

12 Passend onderwijs Zorgplicht Leerling gebonden financiering is verdwenen (rugzak) AB wordt Begeleider Passend Onderwijs (BPO) VSO plaatsing met Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) via Toelatings- Advies Commissie (TAC) Toelating en verwijdering onderdeel van zorgplicht Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Budgettering Lwoo/Pro Handelingsplan wordt ontwikkelingsperspectief (HP-OPP) OKT en VO

13 Doorgaande zorglijn ZAT 3 e niveau zorg Zorgteam 2 e niveau zorg doc team 1 e niveau zorg 1-5% 5-15% 80-85% PO onderinstroom  doorstroom  uitstroom Specialistische onderwijszorg (OSL) Lokale hulp Jeugdzorg Jeugd - ggz OKT en VO

14 Hart van de zorg OKT en VO

15 Rol zorgcoördinator 1.Instroom – doorstroom – uitstroom Zorgdragen voor kwalitatieve overdracht van (zorg)leerlingen van de toeleverende school (PO, ELKK, VO, KP2), Handelingsgerichtheid bij instroom, doorstroom en uitstroom met handelingsadviezen. OKT en VO

16 Rol zorgcoördinator (2) 2. Doorlopende zorglijn: 1e, 2e en 3e lijns zorg Bewaken, monitoren, zorgdragen zorglijn vanaf kwalitatieve signalering in de 1e lijn tot doorverwijzing via ZAT. 1e contactpersoon voor externen, vertaling naar mentoren OKT en VO

17 Rol zorgcoördinator (3) 3. Afstemming onderwijs zorgvraag en onderwijs zorgaanbod Analyse van onderwijs en zorg behoefte van de leerling en afgestemde onderwijszorgaanpak en ondersteuningsbehoefte van de docenten en ouders. (op leerling-, groep- en schoolniveau) OKT en VO

18 A’damse basisondersteuning(1) 11 referenties: 1. Zorgplicht; zorgvuldig aannemen, maar ook zorgvuldig overdragen, 2. Schoolondersteuningsplan (SOP) 3. Preventieve en licht curatieve ondersteuning o.a. op het gebied van: OKT en VO

19 A’damse basisondersteuning (2) * Leer- en ontwikkelproblemen (taal/rekenen; dyslexie) * (concentratie, motivatie) * Sociaal emotioneel functioneren (faalangst, somberheid) * Fysieke beperkingen * Middelengebruik (alcohol, drugs, games) * Problematische thuissituatie OKT en VO

20 A’damse basisondersteuning (3) 4. School heeft een goed pedagogisch klimaat en is fysiek en sociaal veilig voor leerlingen en docenten. 5.Aanwezige protocollen op de scholen 6.De school werkt handelings- en opbrengstgericht bij het verlenen van ondersteuning aan leerlingen OKT en VO

21 A’damse basisondersteuning(4) 7. Competenties: docenten zijn vaardig in het omgaan met verschillen tussen leerlingen; de school versterkt de bekwaamheden en competenties van haar medewerkers. 8. De school onderhoudt een effectieve ondersteuningsstructuur OKT en VO

22 A’damse basisondersteuning (5) 9. De school werkt samen met kernpartners aan een effectieve ondersteuning(structuur) 10. De school betrekt ouders in beslissingen die hun kind betreffen en biedt hen toegang tot informatie en begeleiding bij de toewijzing van extra ondersteuning. OKT en VO

23 A’damse basisondersteuning (6) 11.Kwaliteitsbewaking en cyclisch beleid: de school werkt planmatig en systematisch aan de verbetering van de effectiviteit van de ondersteuning. OKT en VO

24 Ontwikkelings Perspectief Plan Doelgroep –Opstroom, afstroom, Pro, VSO Kenmerken –<6weken –Ondertekening –Evaluatie –Instemmingsrecht Format o Verwachte uitstroom (vervolg / arbeid / dagbesteding) OKT en VO OPP

25 Zorgstructuur Cyclus van planmatig handelen Zorgcoördinator Jeugdarts Leerplichtambtenaar Toegangsmedewerker BJAA Ouderkindadviseur Zorgcoördinator Leerlingbegeleider Decaan Ouderkindadviseur Counselor / remedial teacher Schoolpsycholoog / orthopedagoog Mentor Docenten Afdelingsleider Onderwijs ondersteunend personeel OKT en VO

26 26 Effectieve doorgaande zorglijn  onderwijs- en ondersteuningsbehoefte

27 Handelingsgericht werken: Plan van aanpak met doel, werkwijze, evaluatie Doelen gericht op schoolse vaardigheden Aanpak op niveau van leerling, docent, en ouders Indien nodig met ketenpartners OKT en VO

28 Integrale analyse van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte Integrale analyse Evalueren / monitor in intern zorgteam Registeren / doorgaande zorglijn op: Doel (schoolse vaardigheden / jeugdhulp) Aanpak (wie doet wat hoe wanneer, casuscoördinator) Evaluatie (wanneer met wie) Plan van aanpak

29 Onderwijs afstemmen op de leerlingen en niet omgekeerd. Deze leerling heeft……. opdrachten nodig die….. materialen nodig die…. feedback nodig die….. instructies nodig die….. een leerkracht nodig die….. groepsgenoten nodig die….. Kunnen we deze onderwijs termen vertalen naar de ZAT’s en OKT’s? Onderwijsbehoeften staan centraal OKT en VO

30 Onderwijszorgstructuur Docenten / mentoren leerlingbespreking Intern zorgteam zorgcoordinator ZAT OKA 1 e lijn 2 e lijn 3 e lijn Bovenschoolse voorzieningen Jeugdhulp, GGZ, jeugdbescherming, samen doen Leerling / ouder OKT en VO

31  De zorgcoördinator / school is verantwoordelijk voor de coördinatie van de hulpvraag en de onderwijszorgstructuur  Ouder- en kindadviseur is verantwoordelijk voor de screening, van jeugdhulp en coördinatie van de (toeleiding naar meer specialistische) jeugdzorg Rollen en taken

32 Zorgcoördinator Begeleider Passend Onderwijs OKA overlap OKT en VO

33 Arrangeren als onderwijs en zorg nodig is OKT en VO Bovenschoolse voorzieningen -STOP -Transferium -Voortgezet Speciaal onderwijs (School2Care) Jeugdhulp / GGZ / jeugdbescherming/ JGZ

34 Wat betekent dit voor ketenpartners? 1.School als vind- en (aanvangs)werkplaats 2. Gezien de diversiteit in doelgroepen en zorgstructuren flexibele afstemming 3. Handelingsadviezen ook ter versterking pedagogisch klimaat, repertoire van docenten OKT en VO

35 Wat betekent dit voor ketenpartners? (2) 4. Een gezamenlijke visie 5. Afstemmen met elkaar, onderwijs als domein in de integrale analyse (als informatiebron (signaal of protectieve factor) en ter afstemming in aanpak) OKT en VO

36 Wat betekent dit voor ketenpartners? (3) 6.Onderwijs en zorg niet als twee gescheiden trajecten zien. 7.Vraagt goede afstemming en aansluiting in de school 8.Vraagt terugkoppeling, afstemming van extra trajecten met de school OKT en VO

37

38 Tussenvoorzieningen: Apollo: vmbo-t eindonderwijs en HAVO 1-3 Hogelant: vmbo basis en kader 1 en 2, bovenbouw mogelijk een AKA traject Iedersland: vmbo b/k eindonderwijs Tobias: vmbo b/k eindonderwijs Mundus / Wissel: ASS problematiek pro en vmbo Metis Montessori Lyceum: ASS havo/vwo OKT en VO

39 VSO scholen Amsterdam –Visio Onderwijs cluster 1: blind –Alphons Laudyschool cluster 3: ZMLK –Altra College cluster 4: 5 locaties –OG Heldringschool cluster 3: ZMLK OKT en VO

40 VSO scholen Amsterdam (2) Orion Noord en Zuidoost cluster 3: 3 locaties Orion College Zuid cluster 4: ZMOK Orion College West cluster 2,3,4: 2 locaties OKT en VO

41 (S)TOP aanmelding verloopt NIET via OSL (S)TOP is voor VMBO en voor Havo/VWO Leerling krijgt een ‘time out’ van 3 maanden –Achterstanden worden weggewerkt –Zo nodig training m.b.t. gedrag –School levert schoolwerk Leerling komt na de STOP periode terug op de school van herkomst. VO – aanmeldformulier gaat naar projectleider STOP Locaties (S)TOP: Bindelmeer College, MCO, NOVA, ‘t Hogelant. OKT en VO

42 Onderwijsschakelloket ( OSL) Samenwerkingsverband VO Amsterdam. Bovenschools loket t.b.v het VO in Amsterdam Wat doet het OSL? Advies geven m.b.t. de schoolvoortgang van leerlingen die dreigen uit te vallen of uitvallen Plaatsing en aanmelding voor speciale voorzieningen en trajecten Meedenken moeilijk plaatsbare leerlingen Thuiszitters en Doorbraakleerlingen Inzetten Bascule VO team Doorgeleiden /behandelen aanvraag VSO cluster 3 of 4 of verzoek toelaatbaarheidsverklaring OKT en VO

43 TRANSFERIUM Plaatsing: 6 weken – 6 maanden Doel: terugkeer in het reguliere VO of uitstroom ROC – VSO cluster-4 school. Examen leerlingen (ook 3 VMBO, 4 havo): De aanmeldende school zorgt waar nodig voor reparatie vakkenpakket, eventuele PTA’s e.d. zodat de schoolvoortgang gewaarborgd kan blijven. Dit in overleg met de locatie. OKT en VO

44 School 2 Care (S2C) -12-uurs voorziening voor leerlingen (13 t/m 17 jaar) die niet/nauwelijks naar school toe gaan: onderwijs, zorg en begeleide vrijetijdsbesteding in een integraal pakket. Leerplicht en JBRA belangrijke partners. Dwang en drang indien nodig. Coach begeleidt jongere gedurende het hele traject, ongeveer 2 jaar Doelgroep: OKT en VO

45 School 2 Care (S2C) Bovenkant Pro t/m Havo (VWO) leerlingen Zeer ernstig spijbelgedrag Overlast binnen en buiten de school Vertoont (beginnend) crimineel gedrag Maakt deel uit van een subcultuur die zich afzondert van de maatschappij Grote afstand tot de arbeidsmarkt Afkomstig uit een gezin met meervoudige complexe problemen Jongeren uit de gesloten jeugdzorg/jeugddetentie OKT en VO

46 VO-team Bascule Het is mogelijk om via het OSL de Bascule te raadplegen of in te zetten voor: –Advies –Begeleidingstraject –Diagnostiek –Second opinion OKT en VO

47 PCL - Procedure Thuiszitters Thuiszitters na de zomervakantie –PO  VO –VO  VO Thuiszitters na 1 oktober: –PO  VO –VO  VO - Aanmelden bij leerplicht, contact opnemen met OSL OKT en VO

48 Permanente Commissie leerlingenzorg (PCL) Ten aanzien van het PO: KP 1 en zorgleerlingen, adviesrol PO Procedure niet geplaatste leerlingen (PCL plek vrijhouden) Groep 7 monitor OKT en VO

49 PCL mbt het VO: VO-VO procedure tot 1 oktober Uitstroom Transferia leerlingen en S2C Uitstroom Bascule in / extern, Koppeling en Amsterbaken Frictie fonds vergoeding (indien geen rec, pro of lwo, maar wel evidente zorgbehoefte) Advies functie met pro-beschikking in lwo Bijzondere regeling vanuit lwo of rec in pro (voorkeur pro eerst) OKT en VO

50 Bekostigingscategorie 1 REC 3 / 4: ZMOK, LZ, ZML 2 REC 3 : LG 3 REC 3: MG Duur minimaal 1 jaar OKT en VO Toelaatbaarheidsverklaring

51 Toelatingsadvies Commissie - TAC De TAC neemt na OSL voortraject dossier in ontvangst 2 deskundigen aangewezen; evt. arts indien medisch (LZ, LG, MG) Procedure 1 of 2: afhankelijk van aanvrager 12 overwegingsaspecten en ernst en aard van de problematiek Advies aan het SWV (of alternatief tijdens gesprek adviseren) OKT en VO

52 Meer informatie Samenwerkingsverband VO Amsterdam Telefoon: 020-8119921 samenwerkingsverband@swvadam.nl www.swvadam.nl OnderwijsSchakelLoket Telefoon: 020-8119922 (werkdagen tussen 10.00 en 14.00 uur) aanmeldingosl@verenigingosvo.nl www.swvadam.nl/onderwijsschakelloket Permanente Commissie Leerlingenzorg Telefoon: 06-41054230 j.bijleveld@verenigingosvo.nl www.swvadam.nl/pcl OKT en VO


Download ppt "Samenwerkingsverband VO Amsterdam T.b.v. Ouderkindteams OKT en VO."

Verwante presentaties


Ads door Google