De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitganspunten passend onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitganspunten passend onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Uitganspunten passend onderwijs
Onderwijszorg en Jeugdzorg: knelpunten zijn vergelijkbaar Wat willen we bereiken: Met passend onderwijs willen we voorkomen dat kinderen uitvallen.

2 Uitgangspunten Belangrijke elementen wet passend onderwijs: Zorgplicht
Niet vrijblijvende samenwerking tussen schoolbesturen Budgetfinanciering

3 Uitgangspunten Door vroegtijdig vaststellen van problemen en de juiste hulp geven de uitsroom van leerlingen naar bovenschoolse onderwijsvoorzieningen reduceren. In plaats van testen en vaststellen handelingsgerichte onderzoek en hulp. Handelings Gericht Werken. Opvoed- en opgroeiondersteuning moet onderdeel zijn van het totale zorgsysteem rond school en gezin. (Centrum Jeugd en Gezin)

4 Uitgangspunten Goed Onderwijs Opbrengstgericht werken
Passend Onderwijs doorlopende leer- en zorglijnen beheersing taal en rekenen

5 UItgangspunten Basiszorg Vier aspecten:
Afspraken over het voorkomen van problemen en eenvoudige hulp waar nodig Onderwijszorg- en; wat weet en kan het team begeleidingsstructuur en hoe is die zichtbaar Planmatig werken;indicator zorg en begeleiding inspectie Kwaliteit; toezichtskader inspectie is minimumnorm

6 Referentiekader Afspraken over voorkomen van problemen en eenvoudige hulp waar nodig. Preventieve zorg: tijdig signaleren van leer-, opgroei- en opvoedproblemen i.s.m. CJG Aanbod voor leerlingen met dyslexie en / of dyscalculie Onderwijsprogramma’s en leerlijnen afgestemd op ll. met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie Fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor ll. met een (meervoudig) lichamelijke handicap Programma’s en methodieken gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen Protocol voor medische handelingen Hulp die de school samen met ketenpartners kan bieden.

7 Uitgangspunten Dekkend aanbod van extra onderwijszorg:
Het swv richt een dekkende structuur in van extra onderwijszorg Deze extra onderwijszorg omvat alle vormen van onderwijs en zorg die de basiszorg overstijgen De grens tussen basiszorg en extra zorg wordt door het swv bepaald Aan de bovenkant wordt de extra zorg begrensd door het beschikbare budget van het swv

8 Uitgangspunten De extra onderwijszorg wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen Variërend van eenvoudige hulp en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend tot structureel van aard Uitgangspunt: ‘waar mogelijk’ de leerling weer terugkeert op de reguliere school en binnen de basiszorgstructuur van de school

9 Uitgangspunten Voorbeelden van onderwijszorgarrangementen:
Tijdelijk toegevoegde ondersteuning voor de leraar/het team van de school Een budget voor de school waarmee deze aan specifieke onderwijszorgbehoefte van een specifieke leerling tegemoet kan komen Een tijdelijke plaats voor de leerling in een voorziening binnen de school (tijdelijke) beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap die de basiszorg overstijgen Een (tijdelijke) plaats voor de leerling binnen een bovenschoolse voorziening Een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdzorg Een (tijdelijke) plaats of observatie binnen speciaal basisonderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs

10 UItgangspunten Zorgtoewijzing: Criteria
Op basis van handelingsgericht onderzoek door meerdere mensen Vanuit principe van thuis- en schoolnabijheid Met transparante middelentoewijzing Met minimale bureaucratie Na overleg met ouders

11 Uitgangspunten Zorgtoewijzing: Criteria
Na overleg met ouders betekent: Extra (onderwijs)zorg in principe thuis- of schoolnabij. Als leerlingen zijn aangewezen op een andere school met een passend onderwijszorgprofiel binnen het samenwerkingsverband dan zijn belangrijke factoren: Wens van de ouders Mogelijkheden van de school Steun in de thuissituatie Beschikbaarheid van hulpverlening in het gezin. Ouders worden bij het proces van zorgtoewijzing betrokken en ondersteund, vanaf de eerste signalering door de leerkracht tot het besluit welk passen aanbod wordt geboden.

12 Uitgangspunten Voor leerlingen die (structureel) gebruik maken van een onderwijsarrangement, stelt de school in samenspraak met een toeleverende school een Ontwikkelingsperspectief of handelingsplan op (beschrijving hoe dicht de leerling de kerndoelen kan benaderen en welke ondersteuning daar voor nodig is)

13 Uitgangspunten Toegeruste leraren: zij beschikken naast
Vakkennis Vaardig klassenmanagement Algemene pedagogisch-didactische vaardigheden Ook over vaardigheden waarmee: Leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig worden gesignaleerd Ondersteuningsbehoeften van ouders bij opvoeding en in gezin vroegtijdig worden gesignaleerd Ouders vroegtijdig bij de zorgvraag worden betrokken Effectieve middelen worden ingezet bij beginnende (gedrags)problematiek Gebruik wordt gemaakt van en wordt deelgenomen aan de zorgstructuur in en om de school Planmatig wordt gewerkt aan verbetering van de ontwikkelingskansen van de leerling Wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke opbrengsten Wordt geëvalueerd welke opbrengsten behaald zijn.

14 Uitgangspunten Schoolcultuur: Opbrengstgericht werken Vroegsignalering
Systematisch volgen van leervorderingen van ll. Werken in teamverband: benutten van elkaars sterke kanten Schoolleider: Dialoog over basiszorg, zorgprofiel en professionalisering Medezeggenschap

15 basiszorg breedtezorg dieptezorg

16 Uitgangspunten Ouders in positie : Zorgplicht school
Keuzevrijheid; bij extra onderwijszorg is er beperktere keuze Informatieplicht over profielen van scholen in de regio Rol van ouders en de school bij onderwijs en opvoeding is niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. Ouders en onderwijsgevende als partner

17 Er is altijd een weg


Download ppt "Uitganspunten passend onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google