De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PASSEND ONDERWIJS 'Wat nou Passend Onderwijs?'  leerling en zorg : naar één kind – één plan  leerling en leerkracht: ook de leerkracht doet er toe 

Verwante presentaties


Presentatie over: "PASSEND ONDERWIJS 'Wat nou Passend Onderwijs?'  leerling en zorg : naar één kind – één plan  leerling en leerkracht: ook de leerkracht doet er toe "— Transcript van de presentatie:

1 PASSEND ONDERWIJS 'Wat nou Passend Onderwijs?'  leerling en zorg : naar één kind – één plan  leerling en leerkracht: ook de leerkracht doet er toe  leerling en ouders en leerkracht en school: ondersteuningsroute

2 wet passend onderwijs  landelijke indicatiesystematiek wordt afgeschaft  van ‘wat heeft een leerling’ naar ‘wat heeft een leerling nodig’?  school heeft zorgplicht: geen thuiszitters en iedere leerling een passende plaats  samenwerking VO en VSO in SWV: maatwerk  SWV-en zorgen met scholen voor dekkend aanbod  SWV-en verantwoordelijk voor lichte en zware ondersteuning

3 ambitie passend onderwijs  geen kind tussen wal en schip in het onderwijs  waar mogelijk in het regulier onderwijs  steun geven waar nodig  maatwerk, handelingsgerichte werkwijze  als het niet anders kan in een speciale voorziening  goede afstemming met de jeugd- en zorgpartners  niet bureaucratisch georganiseerd  binnen de opgelegde budgetten

4 passend onderwijs, kind en zorg: gedeelde uitgangspunten  gewoon waar het kan, speciaal waar het moet  uitgaan van mogelijkheden, werken vanuit een positief pedagogisch klimaat en eigen kracht  dichtbij de omgeving van kinderen en ouders  er wordt niet over maar met kinderen en ouders gesproken  integraal: één kind, één gezin, één plan, één contact  eenvoudiger, slimmer, doelmatiger  speciale aandacht voor de overstapmomenten

5 één ambitie samen werken aan:  een sterke basis: goed onderwijs, gewoon opvoeden  steun waar nodig bij onderwijs, opvoeden, opgroeien  specialistische ondersteuning als het moet  soepele overgangen, samenhangende aanpak: één kind, één gezin, één plan, één contact

6 de piramide als werkmodel

7 soepele overgangen ontwikkelen van een nieuwe systematiek voor zorgtoewijzing (omdat indicatie vervalt) die:  handelingsgericht is, uitgaat van eigen kracht en aansluit bij onderwijs- en ontwikkelingsperspectief  vraag gestuurd, flexibel en efficiënt is  snel handelen en reageren bevordert  de basis sterker maakt  in werkwijze aansluit bij de buurtteams jeugd en gezin: één kind, één gezin, één plan, één contact  rekening houdt met de doorlopende leerlijn PO-VO en V(S)O-MBO

8 eenvoudig, dichtbij, snel schakelen

9 wat verandert er voor leerkrachten?  (nog) beter signaleren, wat is de onderwijsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van een leerling  (nog) beter signaleren van eigen kwaliteiten (bewust bekwaam) en eigen ondersteuningsbehoeften  (meer) investeren in opbrengstgericht werken en kunnen omgaan met verschillen in de klas  (groeps) handelingsplannen  systematischer inzet interne ondersteuners voor dreigende uitvallers

10 opdracht 1 'Passend Onderwijs!' werk in tweetallen  pak ieder een blaadje  teken in het midden van het blad een cirkel, één student zet in de cirkel IK, de andere student zet in de cirkel LEERLING  bedenk samen een leerling die een bepaalde stoornis/beperking/ handicap/ziekte heeft  IK schrijf/teken om de cirkel alles wat jij als leerkracht voor die leerling in de klas kan doen om aan zijn/haar onderwijs behoeften te voldoen  LEERLING schrijf/teken de hulpvragen die een leerling aan jou kan stellen  Ruil nu van blaadje en vul aan.

11 uitgangspunten 1.onderwijsbehoeften 2.wisselwerking 3.leerkracht doet ertoe 4.positieve benutten 5.samenwerken 6.doelgericht 7.systematiek & transparantie gebaseerd op onderzoek, kennis en praktijkervaringen alle 7!

12 onderwijsbehoeften wat is een reëel doel? wat heeft de LEERLING nodig om dit te halen?  instructie die …  opdrachten die …  materialen die …  leeractiviteiten die …  feedback die …  groepsgenoten die …  en leerkracht die …  ouders die ….

13 wisselwerking Deze leerling in deze groep bij deze leerkracht in deze school, van deze ouders Wisselwerking = Analyse: wat gaat goed en wat moeilijk? Situatie begrijpen  doelen  situatie oplossen Observeren in de groep (Kijkwijzers): Afstemming aanpak leerkracht op de onderwijs behoeftige leerling?  ja: ga zo door!  nee: wat kan beter afgestemd?

14 de leerkracht doet ertoe! van OWB leerling  ondersteuningsbehoeften leerkracht  wat heb IK nodig om aanpak te bieden? zelf kan ik … verder heb ik nodig …  kennis over …  vaardigheden om …  ondersteuning bij …  extra materiaal voor …  collega die …  IB, LB, ZT, directie die …  meer handen in de klas die …  ouders die …

15 positieve aspecten Sterke kanten leerling, ouders, groep, leerkracht, IB, LB, ZT, directie, school  zoek ze  zie/hoor  benoem  schrijf op  benut ze Belangstellingen, talenten en uitzonderingen:  wat kan leerling wel?  wanneer gaat het wel goed? Een positieve houding  verbetert samenwerking  verhoogt doelen (ontwikkelingsperspectief)  verhoogt gevoel van competentie  motivatie neemt toe  benut in de aanpak en het Handelings Plan  zorgt voor haalbaarheid & is effectiever

16 16 communiceren met ouders 1. ouders zijn welkom op school 2. zorgstructuur/werkwijze als kader voor communicatie 3. de leerling gedraagt zich op school anders dan thuis 4. benoem positieve aspecten en zorgen 5. wees duidelijk over je bedoelingen 6. maak afspraken met ouders

17 17 Waarnemen Begrijpen Plannen Realiseren gesprek kind, ouders groeps bespreking gesprek kind, ouders leerling bespreking, ZT, consultatie Consultatie HGD 1) groeps- overzicht evalueren 2) Signaleren leerlingen die extra begeleiding nodig hebben 3) Benoemen onderwijsbehoeften 5) opstellen groepsplan 6) Uitvoeren groepsplan IHP Binnenschools leerlingen ouders leerkracht 4) Clusteren leerlingen met vergelijkbare onderwijs behoeften Hulpverlening, BJZ, JGGZ, MEE, JHV, … Speciale onderwijssetting Bovenschools ZAT, PCL, ZPF HGW- cyclus op groepsniveau HII

18 opdracht 2 werk in drietallen  bespreek samen de aangeboden casussen  gebruik het visieviltje  welke onderwijsbehoefte(n) denk je dat deze leerling heeft?  welk(e) reële doel(en) zou jij voor deze leerling stellen?  wat kan je zelf als leerkracht inzetten om deze leerling en ouders goede ondersteuning te bieden? wat zou school kunnen bieden? wat zouden ouders kunnen bieden?  bij welk(e) niveau(s) van de piramide hoort de gewenste ondersteuning die je wilt inzetten? is er een hulpvraag aan één of meer van de kernpartners? Of is er nog iets anders nodig? (denk ook aan je eigen ondersteuningsbehoefte als leerkracht)


Download ppt "PASSEND ONDERWIJS 'Wat nou Passend Onderwijs?'  leerling en zorg : naar één kind – één plan  leerling en leerkracht: ook de leerkracht doet er toe "

Verwante presentaties


Ads door Google