De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op het beroep

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op het beroep"— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie op het beroep
Naam: Martine Bink med.hro.nl/binmd Kamer: L

2 Jeugdzorg & Justitiabelen

3 vandaag (Uploaden samenwerkingscontract op n@tschool)
Presentatie Jeugdzorg Opdracht Presentatie justitiabelen Inschrijven werkveldbezoeken Mindmap afmaken Presentaties van de groepen tussen en uur

4 Doelgroepomschrijving
85 % van de jeugd gaat goed 2 tot 5 % heeft intensieve en langdurige professionele hulp nodig Van de 0-17 jarigen krijgen ongeveer kinderen jeugdzorg Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met (complexe en diverse) psychosociale opgroeiproblemen die het dagelijks functioneren belemmeren. 5 % komt terecht in tweedelijns GGZ –Jeugd met (ernstige) gedragsproblemen= kinderen

5 Competentiegericht werken
Taken Vaardigheden Het balansmodel geeft de professionele hulpverlener en het gezin inzicht in alle factoren die van invloed kunnen zijn op het gedragsprobleem. De focus ligt vervolgens op het versterken van de beschermende factoren en het beperken van de risicofactoren. Op basis hiervan wordt een plan gemaakt met het gezin.

6 Competentiegericht werken
Taken Vaardigheden Omgevingsfactoren Kindfactoren

7 Competentiegericht werken
Taken Vaardigheden Omgevingsfactoren Kindfactoren -

8 Casus Tirza Teken een balans op een grote flap
Bedenk met elkaar de - protectieve factoren van Tirza protectieve factoren van haar omgeving stressoren van Tirza stressoren in haar omgeving Klassikaal bespreken: op welke punten moet de SPH-er insteken? In kleine groepjes. Op een groot flap-over-vel op de muur.

9 Gedragsproblemen Internaliserende problemen Externaliserende problemen
Oorzaken? Wisselwerking gedrag-omgeving Druk staat niet gelijk aan ADHD. Er kunnen meerdere factoren tegelijkertijd van invloed zijn op een gedragsprobleem. Kijk dus naar de hele context.

10 Documentaire Kindfactoren Welke problemen heeft Rebecca?
Welke externaliserende gedragsproblemen zie je? Welke internaliserende gedragsproblemen zie je? Zie je ook protectieve factoren? Omgevingsfactoren Welke protectieve factoren zie je in de omgeving van Rebecca? Welke stressoren zie je in haar omgeving? Deel 1 kinderen van de Hondsberg Boyce: of Lost Boys 9.00-ong Schatjes: eerste paar minuten extra: Deel 2 kinderen van de Hondsberg Stephanie (Documentaire Lost Girl)

11 Jeugdzorg ‘Wet op de jeugdzorg (2005): Ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen, die een jeugdige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden, bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen’. De wet op de jeugdzorg heeft als doelstelling om tot een integraal jeugdbeleid te komen. Integraal wil zeggen preventie (van schooluitval, onderwijsachterstand, jeugdcriminaliteit), begeleiding en ondersteuning als ook jeugdstrafrecht worden in de wet op de jeugdzorg geregeld. Jongeren zijn in principe op hun 18de volwassen en kunnen dan zelf beslissen wat ze willen. Maar als een kind op zijn 17de in aanmerking komt voor bepaalde zorg, kan die doorlopen tot maximaal 23 jaar.

12 Ontwikkelingen en trends
Transitie Jeugdzorg: Minder 24-uurs zorg meer ambulant Wijkteams 1 gezin 1 plan Uitgaan van empowerment Steeds meer regio’s gaan werken volgens de werkwijze 1 gezin 1 plan, waarbij met verschillende zorg en hulp samengewerkt wordt met het gezin. Totaal gaat het om 300 duizend jeugdigen die onder de zorg van de gemeente gaan vallen.

13 Empowerment Methoden o.a.: Triple P (pedagogisch opvoedprogramma)
Oplossingsgericht werken Gezinsbegeleiding Eigenkracht conferentie (geen hulpverlening) Algemeen doel: Herstel balans in gezin en empowerment gezin, vermindering gedragsproblemen kind Empowerment houdt in dat de hulpverlener de ouders als gelijkwaardig ziet en aansluit bij de krachten in het gezin en deze activeert. De vragen van de ouders staan centraal en de ouders en de hulpverlener werken samen aan het vinden van oplossingen die werken voor dat gezin. Het uitgangspunt daarbij is dat alle ouders het beste willen voor hun kind, maar dat deze groep ouders meer hulp nodig heeft dan andere ouders om de opvoedingsvaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben. Empowerment betekent ook dat de hulpverlener uitgaat van wat gezinsleden wel kunnen en wat goed gaat, en zorgt dat dit wordt versterkt en uitgebreid. Door het sociale netwerk van het gezin te activeren en op die manier voor ondersteuning om hen heen te zorgen kunnen de gezinsledenzelf weer grip op hun leven krijgen (nji.nl). Triple P: Positief Pedagogisch Programma is bedoeld voor ouders van kinderen van nul tot zestien jaar. Het doel is het zelfvertrouwen en vaardigheden van ouders bij de opvoeding te vergroten om emotionele problemen te voorkomen en te verminderen. 5 basisprincipes: 1: kinderen hebben een veilige, stimulerende omgeving nodig, 2: kinderen leren door positieve ondersteuning, 3: een aansprekende discipline, 4: realistische verwachtingen, 5: goed voor jezelf zorgen Bij oplossingsgericht werken wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt, en de capaciteiten die de cliënt heeft om oplossingen te bedenken. Gezinsbegeleiding kent vele vormen en methodieken Eigen kracht conferentie is een werkwijze waarin burgers de kans krijgen verantwoordelijkheid te nemen, voordat professionals het overnemen.

14 Soorten hulpverlening
Ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs hulp Vrijwillig versus dwang en drang Gezinscoaching Video-interactiebegeleiding Daghulp Crisisopvang Kamertraining Straatcoach Begeleid wonen Jeugdreclassering Pleegzorg GGZ diagnose en behandeling Behandelcentra Laat studenten verschillende soorten benoemen. Noem alvast uitstroomprofiel jeugd in jaar 4. Wanneer vrijwillig en wanneer met drang en dwang? Streven hulpverlening is altijd met medewerking (=motivatie) gezin want dan zijn de effecten van hulp groter is. Wanneer veiligheid kind in het geding is wordt er ingegrepen. Dit betekent niet dat een kind meteen uit huis geplaatst wordt. Onderzoek heeft uitgewezen dat hulp in de eigen omgeving duurzamer is op lange termijn.

15 jeugdzorg Jeugdzorg (van licht tot zwaar), AMK, jeugdbescherming
Wet op de Jeugdzorg Jeugd GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) en jeugd LVB (licht verstandelijk beperking) Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Justitiële jeugdinrichtingen, jeugdreclassering Wet op jeugdstrafrecht Wijkteams, CJG (centrum voor jeugd en gezin) is toegankelijke hulp voor gezinnen zonder indicatie. Er kan kortdurende hulp ingezet wordt, een diagnosetraject ingezet worden of een doorverwijzing naar geïndiceerde hulp plaatsvinden. Advies en Meldpunt Kindermishandeling: Iedereen kan een melding doen over (een vermoeden van) kindermishandeling. Melding bij voorkeur open (professionals) maar kan anoniem. AMK doet onderzoek, onderneemt zo nodig actie of meldt bij de raad voor de kinderbescherming Jeugdbescherming: Via de raad voor de kinderbescherming kan de kinderrechter gevraagd worden maatregelen te nemen in het belang van de veiligheid van het kind. (V)OTS; Voorlopige Onder Toezicht Stelling: ouders delen (tijdelijk) het gezag over hun kind met een gezinsvoogd. Jeugd GGZ volgens DSM criteria, alles daarbuiten is reguliere jeugdzorg. Bij dubbele diagnoses GGZ en LVB IQ vanaf Psychiatrische problematiek bij een IQ onder 70 wordt doorgaans in specialistische centra voor kinderen met en verstandelijke beperking behandeld. Het jeugdstrafrecht is van toepassing op jongeren van 12 tot 18 jaar en valt onder het ministerie van Justitie. Bureau Halt kan jongeren veroordelen tot een taakstraf. Dat is het geval bij kleine vergrijpen. De politie komt er wel aan te pas maar er volgt geen veroordeling voor de rechter. Bij ernstiger zaken bepaalt de kinderrechter de strafmaat en geeft de indicatie voor (verplichte) hulp, bv. jeugdreclassering.

16 Probeer intuïtief je mening te geven over de volgende casus:
Een 28-jarige man is gearresteerd voor inbraak, hij heeft een flat screen (televisie) gestolen uit het huis waar hij heeft ingebroken. Het blijkt dat hij al eerder is veroordeeld voor inbraak. Dat is alles wat we weten. Wat vind jij een ‘rechtvaardige’ straf? Bijvoorbeeld: Een geldboete Gevangenisstraf (duur?) Werkstraf (vorm?) Reclasseringstoezicht (wat doen?)

17 Justitiabelen Wat zijn justitiabelen?
Laat studenten dit beantwoorden. Daarna zelf uitleg geven.

18 Justitiabelen Oorzaken van crimineel gedrag: 1. Biologisch
2. Psychologisch 3. Sociologisch Momenteel is er veel aandacht voor biologisch onderzoek, met name door ontdekkingen op het gebied van de erfelijkheid. Zoeken de verklaringen voor criminaliteit voornamelijk in persoonlijke kenmerken. (denkprocessen, morele ontwikkeling, aanleren en afleren van crimineel gedrag) Richten zich voornamelijk op de relatie tussen de sociaalmaatschappelijke positie van een delinquent en diens criminele gedrag.

19 Opgepakt……… Wat dan? Politie Aanhouden of niet? Officier van justitie
Vrijlating een boete of taakstraf Verdachte gaat in voorarrest Rechter-commissaris Voorarrest wordt geschorst onder voorwaarden  afspraken met reclassering Voorarrest wordt verlengd tot proces Rechter Vrijspraak Ontslag van verdere rechtsvervolging Veroordeling tot - taakstraf geldboete gevangenisstraf Officier van justitie: verdachte moet in voorarrest, een boete of taakstraf wordt voorgesteld, of er wordt gekozen voor vrijlating. Bij voorarrest (HVB) volgt binnen een bepaalde termijn voorgeleiding bij de rechter-commissaris. Deze bepaalt of voorarrest wordt verlengd. Zo niet, dan kan de zaak worden geschorst onder voorwaarden. In dat geval komt de reclassering erbij, die een plan van aanpak opstelt om recidive tegen te gaan. De dader moet zich aan de voorwaarden houden, anders moet hij alsnog naar de rechter. Als het wel tot een proces komt, volgt een rechterlijk vonnis: vrijspraak, ontslag van verdere rechtsvervolging, een veroordeling tot een taakstraf of geldboete of een gevangenisstraf.

20 Ontwikkelingen Tijdig signaleren risicojongeren
Behandeling en resocialisatie van jeugdige justitiabelen Onderscheid tussen gemotiveerde en niet gemotiveerde gedetineerden Bij terugdringen wordt ingezet op effectieve, wetenschappelijk bewezen gedragsbeïnvloedende programma’s Veiligheidshuizen animatie Agogische scholing personeel Rechtpositie gedetineerden is verbeterd Het slachtoffer heeft een gezicht gekregen BEZUINIGINGEN Veiligheidshuizen: Nauwe samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie, zorginstellingen met als doel het tegengaan van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit en het verhogen van de sociale veiligheid: korter lijnen, snelle reacties, met een integrale aanpak lopend van preventie tot nazorg.

21 Gevangenisstraf Vergelding Veiligheid Recidivebestrijding

22 Justitiabelen Jeugdgevangenis PIJ (Jeugd TBS) Jeugdreclassering HALT
Bijna 18 Gevangenis TBS (met dwangverpleging) Reclassering Long Stay Tony: Pieter Baan Centrum Onder de 12 jaar kun je niet strafrechtelijk worden vervolgd ---- pedagogische maatregel in het kader van preventie: de STOP-reactie. De ouders worden daarbij geholpen met opvoedkundige vragen en problemen; het kind kan leren wat het fout heeft gedaan en krijgt de kans om zijn fouten te herstellen. Jongeren tussen 12 en 18 kunnen worden doorverwezen naar HALT Bij zwaardere delicten een proces verbaal. Bij nog zwaardere delicten: kinderrechter werkstraf, leerstraf, of combinatie daarvan. Bij achterliggende problematiek: Bureau Jeugdzorg of jeugd-GGZ. Justitiële jeugdinrichting Jeugdreclassering PIJ-maatregel (plaatsing in een justitiële inrichting): als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis of een psychische aandoening. Bijna 18: Documentairemaker Ingeborg Jansen volgt enkele jonge gedetineerden vanaf het moment van hun veroordeling tot een half jaar na hun vrijkomst. Dagelijkse routine in de inrichting wordt afgewisseld met gesprekken met de jongens in hun cel. 9.08 – min. Tbs kan worden opgelegd als iemand een ernstig misdrijf heeft gepleegd en daar niet of gedeeltelijk verantwoordelijk voor gesteld kan worden. Door bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte of stoornis. Eerst gevangenisstraf uitzitten, dan pas tbs. Documentaire Tony: Veelpleger Tony komt na zijn zoveelste gewelddadige overval terecht in het Pieter Baan Centrum. Gedurende zeven weken trekt er een stoet aan gedragsonderzoekers aan hem voorbij. 14.45 – min. 8.28 tot 14.15: verhaal van een tbs’er over zijn delict en eigen verleden. Titel: Longstay

23 Jeugdigen en strafrecht
Steeds gewelddadiger Voornamelijk jongens, aandeel meisjes neemt toe Aantal veelplegers neemt toe (inrichting voor stelselmatige daders ISD) Ontwikkeling en inzet van evidence based methoden voor diagnostiek en behandeling

24 werkveldbezoeken Voorbereiden van het werkveldbezoeken op woensdag 8 of 15 oktober Bestuderen: Praktijkonderzoek in zorg en welzijn – hoofdstuk 6.5 (bezoek instelling). Bekijk de website van de instelling Wat doet de instelling? Waar richt deze afdeling zich op? Welke doelgroepen zijn er aanwezig? Welke doelgroepen zijn er binnen de instelling? Bereid minimaal 2 vragen voor die je kunt stellen aan degene die jullie ontvangt/begeleidt. Wat zou je graag nog meer willen weten? (doelgroep, taken voor SPH, methodieken, link met jouw onderzoek, de themadoelgroep of specifieke doelgroep)

25 werkveldbezoeken Datum Instelling Aantal 08-10-14 10.00 – 12.00 uur
Stichting Arosa, Afdeling Simone 3 – uur Herenplaats 10 – uur Stichting Arosa, Afdeling Nadine – uur Lelie Zorggroep - Slingedael 7

26 Vandaag: project Mindmap Hoe ver zijn jullie?
Presentaties voor de groep: vanaf 13 uur Theoretisch kader Ga op zoek naar relevante en recente informatie Maak daarvan een literatuurlijst volgens de daarvoor geldende regels Maak een keuze van de meest relevante informatie (zie SHL blz. 12)

27 Volgende week Wat elke professional moet weten over verslaving H 1 en 2 Praktijkonderzoek hoofdstuk 4 Hoorcollege onderzoeksvaardigheden


Download ppt "Oriëntatie op het beroep"

Verwante presentaties


Ads door Google