De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 praktijk

2 Introductie op de module
Praktijkonderzoek+ projectmatig werken Indeling maken van de projectgroepen Gezamenlijk bespreken van aanpak Vergaderstructuur

3 Verplichte literatuur:
Donk, C. van der. & Lanen, B. van. ( 2012). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Bussum:Coutinho. Reader: Scoreformulier Kwaliteit van de leefomgeving NCKO-Kwaliteitsmonitor (tevens te downloaden via de website:

4 De definitie van praktijkonderzoek: Praktijkonderzoek is onderzoek dat wordt uitgevoerd door professionals, waarbij op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkregen worden op vragen die ontstaan in de eigen beroepspraktijk, gericht op verbetering van deze praktijk (Van der Donk & Van Lanen, 2011, 2012)

5

6 Oriënteren: Je start het onderzoek met de kernactiviteit oriënteren
Oriënteren: Je start het onderzoek met de kernactiviteit oriënteren. Je probeert onder meer in beeld te brengen welke praktijkproblemen en -vragen er zijn, voor wie deze belangrijk zijn, wat erover bekend is, wat het belang van je onderzoek kan zijn voor de organisatie. Je probeert het praktijkprobleem of de praktijkvraag (met behulp van theorie) van verschillende kanten te bekijken zonder meteen al in te zoomen op een specifiek deel van het probleem.  Richten: Het richten van je onderzoek betekent dat je inzoomt en het probleem probeert af te bakenen om te komen tot een duidelijke hoofdvraag voor je onderzoek. De opbrengsten van deze activiteit zijn een beschrijving van het doel van het onderzoek, een literatuurstudie en de onderzoeksvraag, al dan niet uitgewerkt in deelvragen. Plannen: Na het richten volgt het plannen. Tijdens het plannen maak je keuzes wat betreft de vormgeving van je onderzoeksproces. Je denkt na over de onderzoeksactiviteiten die je gaat ondernemen om zo goed mogelijk antwoord te krijgen op je hoofdvraag. Als gevolg van deze activiteit ontstaat het onderzoeksplan, dat beschouwd kan worden als het resultaat van de drie kernactiviteiten oriënteren, richten en plannen. Verzamelen: Tijdens deze kernactiviteit voer je de geplande onderzoeksactiviteiten uit. Je verzamelt data die je nodig hebt om je vraag te kunnen beantwoorden. Bij het verzamelen van de data maak je gebruik van instrumenten als een vragenlijst,een kijkkader of een interviewleidraad. 

7 Analyseren en concluderen: Bij deze kernactiviteit gaat het erom de verzamelde data te analyseren. Op basis van de analyseresultaten formuleer je concrete antwoorden op je onderzoeksvraag in de vorm van conclusies.  Ontwerpen: Deze kernactiviteit, die je alleen uitvoert als je een ontwerpvraag hebt, richt zich op een doelbewuste verandering van de dagelijkse praktijk; op innovatie. Je doorloopt, als aanvulling op de cyclus voor praktijkonderzoek, de innovatiecyclus. In de eerste fase van je ontwerponderzoek voer je een beschrijvend onderzoek uit met behulp waarvan je in kaart brengt aan welke ontwerpeisen de oplossing van je praktijkprobleem moet voldoen. In de tweede fase van het ontwerponderzoek maak je een ontwerp (handelingsprotocol, training, behandelmethode, enzovoort) dat je daarna test in de praktijk. De testdata die je vervolgens verzamelt, gebruik je om te bepalen of het ontwerpproduct voldoet in de praktijk. Eventueel stel je je ontwerp op basis van je testdata bij en probeer je het opnieuw uit in de praktijk. Je doorloopt de innovatiecyclus dan nog een keer.  Rapporteren en presenteren: Het laatste deel van je onderzoek betreft de kernactiviteit rapporteren en presenteren. Deze kernactiviteit is opgenomen aan het eind van de onderzoekscyclus, maar in feite ben je er al gedurende je hele onderzoek mee bezig. Door veel mensen (collega's, clienten, leidinggevenden) bij je onderzoek te betrekken probeer je draagvlak te creëren voor je onderzoek. Afhankelijk van je onderzoeksvraag leidt je praktijkonderzoek tot veranderingen in bijvoorbeeld de denkbeelden van collega's, de omgang met cliënten, de inrichting van ruimtes of communicatievormen in de organisatie.  Om je onderzoeksaanpak en je resultaten goed te kunnen verantwoorden is het belangrijk om je onderzoeksbevindingen en het verloop van het onderzoeksproces vast te leggen.

8 De module loopt over een periode van 2 kwartalen
De module loopt over een periode van 2 kwartalen. Eens in de twee weken is er 2 x 50 minuten ingeroosterd, dus er zijn over de gehele projectperiode 8 ingeroosterde bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten zul je regelmatig binnen je projectgroep aan de slag gaan met de projectopdracht waarbij de praktijkdocent aanwezig zal zijn voor feedback en consult. De opdracht is duidelijk gestructureerd, en je maakt bij dit eerste praktijkproject een beperkt onderzoeksplan ( zie format Van der Donk en lanen), dwz dat je alleen literatuuronderzoek doet

9 Opdracht 1 Het Plan van aanpak/ samenwerkingsafspraken (gezamenlijke opdracht) Doel: De projectgroep ( 4 – 6 studenten) heeft een vastgesteld gezamenlijk beeld t.a.v. de: Taak die volbracht gaat worden: het maken van de verschillende opdrachten. Proceskant van het samenwerken als projectgroep aan deze taak: hoe gaan jullie aan de verschillende opdrachten werken en hoe werken jullie goed samen? Hoe ondersteunen jullie elkaar bij het maken van de verschillende opdrachten? Wat gaan jullie individueel aanpakken en bij welke taken zal er worden samengewerkt? De projectgroep heeft, voor eigen gebruik en om duidelijkheid te verschaffen aan de begeleider, een duidelijk plan over welke taken door wie gedaan gaan worden. Ook moet er overeenkomst bereikt worden over hoe en wanneer er aan gewerkt gaat worden om de taak in gezamenlijke verantwoordelijkheid te kunnen realiseren.

10 Werkwijze: De projectgroep schrijft een plan waarin de volgende punten beschreven worden: De definitieve eigen formulering van de projectopdracht waarbij duidelijk wordt op welke methodiek/ visie/ thema de activiteitenmappen zich gaan richten (kiezen jullie bijvoorbeeld voor een gezamenlijk thema of juist niet?) Welke taken/ activiteiten moeten er allemaal uitgevoerd worden? Taakverdeling: wie doet wat in het kader van de opdracht? En welke taken lenen zich voor samenwerken en aan welke taken wordt er individueel gewerkt? Planning van het project in tijd: wat wordt er per week gedaan? Wijze waarop gegevens worden verzameld/ onderzoek wordt gedaan. Hoe wordt informatie uitgewisseld? Hoe, waar en wanneer wordt er samengewerkt aan de taak? Wat zijn de afspraken m.b.t. het goed laten verlopen van de samenwerking? 1e opzet literatuurlijst Omvang: maximaal 3 A4

11 Het onderzoek Is een literatuuronderzoek, ondersteund door interviews
Is een introductie op meerdere onderzoeken die gaan volgen in je studie

12 De opdracht De opdracht is een activiteitenmap ontwikkelen die in de praktijk kan worden uitgevoerd. De project groep moet vooral gestuurd worden op literatuur onderzoek doen en interviews houden ter illustratie. Het beroepsproduct moet de kleur van het bedrijf krijgen waar ze werken. De POP-groep maakt dus één activiteiten map (het beroepsproduct) maar individueel reflectie en bedrijfskleur. Over de verwerking en verwijzing van onderzoek en uitwerking wordt les gegeven in: Notitie schrijven.

13 Iedere student maakt een inspirerende, losbladige activiteitenmap
voor een instelling binnen de VVE,, bestaande uit een verantwoord en onderbouwd activiteitenaanbod met een handleiding voor de toekomstige gebruikers. Doel van deze activiteitenmap is om pedagogisch medewerkers van deze instelling meer inzichten en ideeën te geven in hoe ze de vier verschillende ontwikkelingsgebieden (lichamelijke- , sociaal-emotionele, cognitieve, en taalontwikkeling) bij kinderen in verschillende leeftijdsgroepen het beste kunnen stimuleren. In het plan worden zowel individuele als groepsactiviteiten uitgewerkt.

14 En nu de groep samenstellen….

15 groepsamenstellen Hoe….. Wat Waar Wanneer Wie


Download ppt "Praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google