De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NvVA 12 november 2015 Handleiding Omgaan met Passende arbeid door arbeidsdeskundigen bij passende arbeid in het civielrecht Mr. Thom Wildeboer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NvVA 12 november 2015 Handleiding Omgaan met Passende arbeid door arbeidsdeskundigen bij passende arbeid in het civielrecht Mr. Thom Wildeboer."— Transcript van de presentatie:

1 NvVA 12 november 2015 Handleiding Omgaan met Passende arbeid door arbeidsdeskundigen bij passende arbeid in het civielrecht Mr. Thom Wildeboer

2 Re- integratie Rechtsdomeinen: civiel recht en bestuursrecht
Juridische posities WVP Werkgever: 7:658a BW Werknemer: 7: 660a BW UWV: 25 lid 9 WIA Rechtsdomeinen raken / beïnvloeden elkaar

3 Arbeidsrechtelijke structuur
Wettelijke structuur 7: 627 BW: geen arbeid = geen loon (vervalt per 1/4/2016) 7: 628 BW: geen arbeid = toch loon indien het niet-werken redelijkerwijs voor rekening van de werkgever moet komen (wijzigt per 1/4/2016) 7: 629 BW: geen arbeid door ziekte = niet in staat bedongen arbeid te verrichten: risico werkgever dus: loondoorbetaling bij ziekte Artikel 627 Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht Artikel 628 De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Zie ook de overige leden Artikel 629 Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, met betrekking tot een loontijdvak van een dag, behoudt de werknemer voor een tijdvak van 104 weken recht op 70% van het naar tijdruimte vastgestelde loon, maar de eerste 52 weken ten minste op het voor hem geldende wettelijke minimumloon, indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was. Zie ook overige leden. 3

4 Rechtsontwikkeling Rechtsontwikkeling arbeidsrechtelijke re-integratie: 1978: Roovers de toekomst (art. 7: 628) 1985: Van Haaren/Cehave (art. 7: 628 en 611) 1991: Goldsteen Roeland (art. 628 en 611) Van ‘contractheorie’ naar ‘institutionele theorie’ Art. 7: 658a (werkgever) en 7: 660a (werknemer) sluitstuk van codificatieproces UWV beleidsregels beoordelingskader Poortwachter

5 Arbeidsrechtelijk uitgangspunt: Werk én Inkomen
Arbeidsverhouding Werk: 7:658a Inkomen: 7:628 en 7:629 658 a Reintegratieverplichtingen 628 recht op loon bij ziekte, 629 voorwaarden op recht op loondoorbetaling. 5

6 Doelstellingen rechtsregimes I
Arbeidsrecht en SZ recht liggen in elkaars verlengde. Wel nuanceverschillen Arbeidsrecht: kwaliteit en evenwicht arbeidsverhouding. Wel zo snel mogelijk werken, te beginnen in eigen arbeid wetgever: handelen in fasen. rechter: kwaliteit re-integratie (HR 18 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2586 en bv. (besluit) richtlijn passende arbeid Sociale zekerheidsrecht: idem: re-integratie primair gericht op schadebeperking. Gaat primair om resultaat; ‘marginale beoordeling’ CRvB: 1e en 2e spoor ook naast elkaar.

7 Doelstellingen rechtsregimes II
Terzijde: werkgeversaansprakelijkheid ex art. 7: 658. Meer ruimte/oog voor de werknemer Wel eis schadebeperkingsplicht Echter meer rekening houden met toekomst/ carriere werknemer Potentieel conflict met WVP (diss. Opdam)

8 Begrippenkader Bedongen arbeid Zijn arbeid Passende arbeid
Van Passende arbeid naar bedongen arbeid Passende functie (WWZ)

9 Uitgangspunt: aanbieden en verrichten van passende arbeid
Aard en inhoud van de werkzaamheden Zo dicht mogelijk tegen de ‘bedongen arbeid’ aan Functieniveau: idem Reistijd en vervoer: indicatie ‘richtlijn passende arbeid’: echter: naarmate langer AO dan meer concessies Rekening houdend met sociale en medische beperkingen

10 Consequenties voor de werkgever I
Bieden van re-integratiefaciliteiten. Scholingskosten: tegenprestatie is toegestaan (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 11 mei 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AP0474) Onderzoek Dralen: STAL/GAK (Hoge Raad, 17 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0175 (Stal/GAK))

11 Consequenties voor de werkgever II
Uitproberen: proef draaien (Arbeidstherapie: STECR Werkwijzer arbeidstherapie: 4 weken en indien langer met expliciete motivering Onderzoek naar aanpassing bedrijfsorganisatie (productieproces en/of ‘herverkaveling’ van functies. HR 18 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY2586 Concernrelaties: Kantonrechter Amsterdam 27 november 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BY4803

12 Consequenties voor de werkgever III
Aanpassen bedrijfsvoering…hoever?: Ondernemerschap/ (belang werkgever) versus belang re-integrant. Rechtbank Amsterdam, 28‑02‑2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ2926 (V&D) Hof Arnhem-Leeuwarden, 03‑09‑2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6681 (Post NL) Inzetten van collega’s Hoge Raad 16 oktober 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB3098 (Bons-Ranzijn/Tuin & Dier) Grens?: Belastbaarheid collega(‘s) Inhoud functie collega(‘s) Sociale omstandigheden collega(‘s)

13 Consequenties voor de werkgever IV
Doen van investeringen: Algemeen gebruikelijke investeringen Zo niet dan hangt af van wat redelijk is Duur/omvang dienstverband: Kantonrechter Den Bosch 24 mei 2012, ECLI: NL:RBSHE:2012:BW7246 Subsidie(s): Hoge Raad, 13 december 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 (Goldsteen Roeland) Beleidsregels beoordelingskader poortwachter

14 Consequenties voor de werkgever V
Overige aspecten: Arbeidsgerelateerde arbeidsongeschiktheid: aansprakelijkheid ex. 7: 658 BW. Aantal re-integranten Bewijslast m.b.t. mogelijkheden en onmogelijkheden ligt primair bij werkgever. Werkgever blijft verantwoordelijk. Rol professionals w.o. Arbeidsdeskundige RB Utrecht: , ECLI:NL:RBUTR:2008:BG4230


Download ppt "NvVA 12 november 2015 Handleiding Omgaan met Passende arbeid door arbeidsdeskundigen bij passende arbeid in het civielrecht Mr. Thom Wildeboer."

Verwante presentaties


Ads door Google