De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. J. R. Visser voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 139: 6 - 11 Na de zegen Ps. 68: 2 Schriftlezing: Spreuken 15: 7 - 15 Nehemia.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. J. R. Visser voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 139: 6 - 11 Na de zegen Ps. 68: 2 Schriftlezing: Spreuken 15: 7 - 15 Nehemia."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. J. R. Visser voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 139: 6 - 11 Na de zegen Ps. 68: 2 Schriftlezing: Spreuken 15: 7 - 15 Nehemia 8: 6 - 13 Tekst: Spreuken 15: 13, 15

2 Beamteam.oost Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Vorige week hebben we gelukkig een aantal aanmeldingen ontvangen. Maar helaas nog niet genoeg. We zijn nog op zoek naar 4 mannen of vrouwen om ons team compleet te maken. Geef je daarom op via beamteam.oost@gmail.com Of bellen met Johannes Nijman 06-28152666

3 In deze dienst zal Ds. J. R. Visser voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 139: 6 - 11 Na de zegen Ps. 68: 2 Schriftlezing: Spreuken 15: 7 - 15 Nehemia 8: 6 - 13 Tekst: Spreuken 15: 13, 15

4  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8 Voor de dienst: Ps. 139: 6 - 11

5 6 Ik loof het wonderbaar beleid waarmee U mij hebt toebereid Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven.

6 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven.

7 8 Hoe rijk zijn uw gedachten, Heer! Het overweldigt mij steeds weer: nog meer dan zand in de woestijn, z¢ machtig moet hun aantal zijn. Wanneer ik, HERE, zal ontwaken, mag ik nog uw nabijheid smaken.

8 9 Wanneer, o God, wordt door uw macht de goddeloze omgebracht? Ik duld in mijn omgeving niet wie U onteert en bloed vergiet. Doe over hen uw toorn ontwaken die, Heer, uw naam tot leugen maken.

9 10 Zou ik niet haten wie U haat, verlaten wie uw weg verlaat? Met afschuw zien mijn ogen aan wie tegen U zijn opgestaan. Slechts vijandschap kan ik hun geven, volkomen haat, zolang zij leven.

10 11 Doorgrond mij, ken mijn hart, o Heer. Zijn mijn gedachten tot uw eer? Zie of mijn wegen heilig zijn, mijn paden recht, mijn daden rein. En doe mij toch met vaste schreden de weg van eeuwig heil betreden.

11 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

12  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

13  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

14 't Rechtvaardig volk, in God verheugd, verblijdt zich en het juicht van vreugd: het heeft zijn wens verkregen. Het treedt te voorschijn in het licht, komt juichend voor Gods aangezicht en dankt Hem voor zijn zegen. Heft Gode blijde psalmen aan, laat 's Heren volk nu tot Hem gaan, laat al wat leeft Hem eren. Komt, zingt en speelt, in Hem verblijd, looft Hem, vervuld van dankbaarheid, looft Hem, zijn naam is HERE.

15  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

16  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

17 2 Weet dit: de HERE slaat mij gade, mijn bidden wordt door Hem gehoord. Die mij verkoos in zijn genade, wil mij bewaren voor het kwade. Hij doet mij hopen op zijn woord. Wanneer uw toorn dreigt te ontbranden, ziet toe, dat u geen zonde doet. Legt, als u rust uw geest aan banden. brengt naar de eis uw offeranden, vertrouwt op God, want Hij is goed.

18 3 Ik hoor hoe velen angstig vragen: Wie zal het goede ons doen zien? Wil, HERE, ons uw licht doen dagen, toon ons uw godlijk welbehagen, opdat ik met mijn volk u dien. Dat zal mij groter vreugde geven dan overvloed van tarw' en wijn. Ter ruste kan ik mij begeven, in vrede slapen, want mijn leven' zal, HEER, bij U geborgen zijn.

19  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

20  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

21 7 De woorden van de wijzen zaaien kennis, zo niet de geest van de dwazen.8 Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is hem welgevallig. 9 De weg van de goddelozen is de HEER een gruwel, wie rechtvaardigheid nastreeft, heeft hij lief. 10 Wie het rechte pad verlaat, wordt zwaar gestraft, wie berispingen verafschuwt, sterft. 11 De HEER doorgrondt de afgrond van het dodenrijk, hoeveel te meer het hart van de mensen. 12 Een spotter wordt niet graag terechtgewezen, nooit wendt hij zich tot de wijzen. 13 Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest. 14 De geest van een verstandig mens zoekt kennis, dwazen zwelgen in dwaasheid. 15 Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest.

22 6 Ezra prees de HEER, de grote God, en heel het volk antwoordde ‘Amen, amen,’ en ze hieven hun handen op, knielden neer en bogen diep voor de HEER. 7 Vervolgens legden de Levieten Jesua, Bani, Serebja, Jamin, Akkub, Sabbetai, Hodia, Maäseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Chanan en Pelaja de wet uit aan het volk, dat weer was gaan staan. 8 De Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij; zo verschaften ze inzicht in het gelezene.9 Nehemia – hij was de landvoogd –, Ezra, de priester en schrijver, en de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: ‘Deze dag is gewijd aan de HEER, uw God; rouw dus niet, en huil niet!’ Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde.

23 10 Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’ 11 De Levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden: ‘Wees stil, dit is een heilige dag, wees dus niet bedroefd.’ 12 Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. 13 De volgende dag kwamen de priesters en de Levieten en alle familiehoofden van het volk samen bij Ezra, de schrijver, om zich te verdiepen in de bepalingen van de wet. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands BijbelgenootschapNederlands Bijbelgenootschap

24  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

25 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. HIJ schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

26 2 Ik werd omkneld door banden van de door, ik was benauwd, verzwakt in al mijn leden. Maar in mijn angst heb ik tot God gebeden: Ach, HERE, hoor en red mij uit de nood.

27 3 Ik prijs mijn God in zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde heeft genadig mij gedragen. Wie weerloos zijn en om ontferming vragen, bewaart de HEER in zijn barmhartigheid.

28  Votum en zegengroet  Ps.68: 2  Geloofsbelijdenis van Nicea  Ps.4: 2, 3  Gebed  Lezen: Spreuken 15: 7 - 15 en Nehemia 8: 6 - 13  Ps.116: 1, 2, 3  Tekst:Spreuken 15: 13, 15  Preek  Ps.34: 7, 8

29 13 Een vrolijk hart brengt een lach op het gezicht, een verdrietig hart pijnigt de geest. 14 De geest van een verstandig mens zoekt kennis, dwazen zwelgen in dwaasheid. 15 Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende, maar blijmoedigheid maakt het leven tot een feest. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands BijbelgenootschapNederlands Bijbelgenootschap

30 Preek Thema: Leven met God is een feest Leven met God is een feest Na de preek: Ps. 34: 7, 8

31 Leven met God is een feest

32 "Zelfs al lacht het hart, het lijdt pijn, vreugde eindigt altijd in verdriet." (vers 13)

33 Leven met God is een feest 1. en toch is er verdriet 2. maar de blijdschap wint.

34 Leven met God is een feest "een verdrietig hart pijnigt de geest." en "Voor wie arm is, is het leven niets dan ellende."

35 Leven met God is een feest "maar de neerslachtige geest, wie zal die opbeuren?“ Spreuken 18:14

36 Leven met God is een feest Spreuken 17:22: "Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam."

37 Leven met God is een feest Jesaja 52:14 en 53:3: "Zoals hij velen deed huiveren – zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, …..en `Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht.`

38 Leven met God is een feest ``Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.`` Jes 53:4

39 Leven met God is een feest Nehemia 8 Verdriet over de zonden en feest om de vergeving van de zonden.

40 Leven met God is een feest "Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. " (Jak 1:2-4)

41 Leven met God is een feest "Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat dan naar een huis vol feestrumoer, want in een huis vol rouw eindigt iedereen. Dat neme ieder mens zijn leven lang ter harte. Je kunt beter droevig zijn dan vrolijk, want bij een droevig gezicht maakt het hart het goed.” (Pred 7:2,3) Na de preek: Ps. 34: 7, 8

42  Ps. 116: 1, 2, 3  Preek  Ps.34: 7, 8  Gebed  Collecte  Gz.114: 5, 6, 7  Zegen

43 7 De HERE God geneest hen die gebroken zijn van hart en Hij verlost van zorg en smart hun diep verslagen geest. Veel rampspoed, zorg en strijd ontmoet de vrome keer op keer, maar altijd redt hem God, de HEER, die veilig hem geleidt.

44 8 Gods kind kan veilig gaan. wordt voor verbrijzeling behoed, terwijl de goddeloze boet voor wat hij heeft gedaan. Verlossing is bereid voor hem die op de HEER vertrouwt, zodat hij straks zijn God aanschouwt, van schuld en straf bevrijd.

45  Ps. 116: 1, 2, 3  Preek  Ps.34: 7, 8  Gebed  Collecte  Gz.114: 5, 6, 7  Zegen

46  Vandaag  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Gz.114: 5, 6, 7

47  Ps. 116: 1, 2, 3  Preek  Ps.34: 7, 8  Gebed  Collecte  Gz.114: 5, 6, 7  Zegen

48 5 In het stralend, hemels licht zullen wij de Heer ontmoeten. Aangezicht tot aangezicht mogen wij Hem blij begroeten. Wij, van alle smet ontdaan, zullen rein voor Jezus staan.

49 6 Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, zal daar fris en bloeiend wezen. Wat als aards in 't graf verdwijnt is daar hemels weer herrezen. Zinkt het sterflijk lichaam neer, levend schenkt de Geest het weer.

50 7 Kerk van God, wees zeer verheugd, leg op Christus' trouw u neder. Juich van harte, vol van vreugd: eenmaal komt Hij tot u weder, die met luid bazuingeschal 't dodenrijk ontsluiten zal.

51  Ps. 116: 1, 2, 3  Preek  Ps.34: 7, 8  Gebed  Collecte  Gz.114: 5, 6, 7  Zegen

52


Download ppt "In deze dienst zal Ds. J. R. Visser voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 139: 6 - 11 Na de zegen Ps. 68: 2 Schriftlezing: Spreuken 15: 7 - 15 Nehemia."

Verwante presentaties


Ads door Google