De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Feroaringen yn’e soarch foar it individu en it doarp ledengearkomste feriening doarpsbelangen Garyp Doeke A. Fokkema / Wethâlder gemeente Tytsjerksteradiel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Feroaringen yn’e soarch foar it individu en it doarp ledengearkomste feriening doarpsbelangen Garyp Doeke A. Fokkema / Wethâlder gemeente Tytsjerksteradiel."— Transcript van de presentatie:

1 Feroaringen yn’e soarch foar it individu en it doarp ledengearkomste feriening doarpsbelangen Garyp Doeke A. Fokkema / Wethâlder gemeente Tytsjerksteradiel Ambassadeur Kanteling VNG E-mail: dfokkema@t-diel.nl Twitter: @doekefokkemacda 10 maart 2014

2 Regeringsplannen zorg  Afremmen/grip krijgen op kostenstijging zorg  Sociale taken dicht-bij-burger beleggen  Zorg en welzijn bundelen → gemeente  eigen verantwoordelijkheid burger  één gezin – één plan – één regisseur

3 De 3 decentralisaties van Rijk, provincie naar gemeente  Overheveling persoonlijke begeleiding en verzorging uit AWBZ naar gemeente  Jeugdzorg  Participatiewet (passend onderwijs: meeste leerlingen met beperking in eigen dorp naar school) Zelfde werkwijze:  Eigen kracht  Mede verantwoordelijkheid  Een gezin – één plan – één regiseur  Van recht op zorg naar recht op ondersteuning

4 Decentralisatie AWBZ  Hevelt de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ per 2015 over naar de Wmo  Vanaf 2015 vervalt het recht op dagbesteding en wijzigt persoonlijke verzorging, maar wordt het net (als in de WMO) als maatwerk/ondersteuning geregeld  Alle ondersteuning en begeleiding van thuiswonende mensen met beperking wordt WMO

5 Decentralisatie Jeugdwet  Maakt gemeenten per 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het gaat hier om de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en- reclassering, de jeugd-ggz en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

6 Decentralisatie Participatiewet  Legt de uitvoering/regie van de Participatiewet vanaf 2015 (voor WWB, voormalig Wajong en Wsw) bij gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor werk en uitkering van (niet volledig) arbeidsongeschikte jong gehandicapten. Mensen met een beperking komen zo veel mogelijk in het reguliere bedrijfsleven

7 Daarnaast andere kabinetsplannen:  40 % van Huishoudelijke Hulp af: nog alleen voor lage inkomens.  Alle extra taken gaan met bezuinigingen van het rijk naar gemeente.  Verzorgingshuis gaat stoppen verpleeghuis blijft: ZZP’s 1 t/m 3(4) verdwijnen.

8 Uitgangspunten  80% geen problemen, kan anderen ondersteunen, 15% ondersteuning nodig bij nemen/houden regie, 5% heeft permanente steun/zorg nodig.  Primair: eigen kracht/mogelijkheden burger.  Beleid samen maken met burgers en professionals.  Samenwerking/vertrouwen locale instellingen.  Slimmere inzet vrijwilligerswerk door betere aansluiting informele en formele zorg. 5 15 80

9  Kansen: - vraag van burger nu echt uitgangspunt - één plek voor vragen en oplossingen - benutten kracht mienskippen (dorp) - overgangsmaatregelen voor bestaande cliënten

10 Valkuilen en opgaven  Valkuilen: - teveel verwachten van zelfredzaamheid, - kwetsbare mensen tussen wal en schip - te snelle invoering regeringsplannen - toenemende eenzaamheid  Opgaven: cultuuromslag, voor gemeente,burgers, instellingen, dorpen (accent op sociale i.p.v. fysieke vraagstukken)

11  Trend: Meer verantwoordelijkheid burger, minder overheid Mensen met beperkingen langer in eigen dorp: - we worden steeds ouder - traditioneel verzorgingshuis verdwijnt - mensen met psychiatrische problemen minder in inrichting - jeugd met ondersteuning langer thuis, naar school in eigen dorp - eerder ontslag uit ziekenhuis  Oplossing: - Iedere burger, gemeente, vereniging, kerk, bedrijf, dorp, buurt de vraag: hoe kan of wil ik hierop inspelen? - Professionals zorg/welzijn: dorpsgerichte aanpak, betere aansluiting formele zorg

12 Voorbeelden van versterken mienskip  Vrijwillig dorpsvervoer (o.a. Trynwâlden, Burdaad).  Kleine klussendienst (o.a. Sumar).  Zorgcoöperatie (o.a. Trynwâlden) energiecoöperatie.  Sociaal café, krantencontact.  Sport- cultuur contact, aanbod ouderen.  ‘tegenprestatie’bij uitkering.  Kearn.  Nieuwe woonvormen, ‘t Sintrum, Molkfabryk, plan Benedictus.  DANZ  …

13  Hoe spilet Garyp yn op dizze trend?


Download ppt "Feroaringen yn’e soarch foar it individu en it doarp ledengearkomste feriening doarpsbelangen Garyp Doeke A. Fokkema / Wethâlder gemeente Tytsjerksteradiel."

Verwante presentaties


Ads door Google