De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lied voor de dienst 287: 1 en 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lied voor de dienst 287: 1 en 2."— Transcript van de presentatie:

1 Lied voor de dienst 287: 1 en 2

2

3 2 Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij name, roepen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen – als de kerk van liefde leest is het feest!

4 ‘Goede buren’ Zondag 20 september 2015 Voorganger: Ds. Bert Heslinga
Orgel: Dhr. Cor van Leeuwen Zondag 20 september 2015

5 Welkom

6 Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

7 2 Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.’ 3 Treed statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. Hef hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

8 4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet. Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

9

10 Stil gebed / Beginwoord en Groet

11 Lied 288 Koor:

12 Refrein (Koor):

13 Allen: Goedemorgen, welkom allemaal,
Ik met mijn en jij met jouw verhaal. Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn. Refrein: God ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid en zing. Ik met mijn en U met Uw verhaal verteld in mensentaal.

14 Weet je eig’lijk wel wie er naast je zit?
Koor: (tussenspel waarin wij ons aan elkaar voorstellen) Weet je eig’lijk wel wie er naast je zit? Of ken jij de ander door-en-door? Geef je buurman of buurvrouw eens een hand Stel je zelf maar aan hen voor. Noem jullie namen, over en weer: samen vormen wij de kerk van de Heer.

15 Allen: Goedemorgen, welkom allemaal,
Ik met mijn en jij met jouw verhaal. Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, alles mag er zijn. Refrein: God ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid en zing. Ik met mijn en U met Uw verhaal verteld in mensentaal.

16 Koor: En wanneer wij hier met zovelen zijn met 2 of 3 of meer bijeen in Zijn Naam. Is hij in ons midden, wil Hij bij ons zijn. Hij brengt zijn gemeente saam, overal op aarde, iedere zondag weer: samen vormen wij de kerk van de Heer.

17 Allen:. God ik vraag U, kom in onze kring
Allen: God ik vraag U, kom in onze kring. Wees erbij wanneer ik bid en zing. Ik met mijn en U met Uw verhaal verteld in mensentaal.

18

19

20

21 Begingebed

22 Psalm 1005: 1, 3, 4 en 5

23

24 3 Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. schijn ook vandaag, hier in uw huis. Zoekend naar brood lijden zij honger, zoekend naar water lijden zij dorst. Maak ons uw brood, breek ons voor allen, U bent de vredevorst.

25 4 Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. schijn ook vandaag, hier in uw huis. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, zoekend naar warmte zijn velen koud. Maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd.

26 5 Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister. schijn ook vandaag, hier in uw huis. Met zoveel gaven aan ons gegeven, voor zoveel leed, zoveel gemis. Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, totdat uw rijk hier is.

27 GEZEGEND bij Mattheus 5:1-16
(gesproken): Jezus reist rond door Galilea, verkondigt het goede nieuws van Gods koninkrijk en geneest de zieken. Grote groepen mensen volgen hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Als Hij de mensenmassa ziet, gaat Hij een berg op. Daar gaat Hij zitten met zijn leerlingen om hem heen. Hij spreekt de mensen bemoedigend toe in zijn Bergrede:

28 GEZEGEND: Coupletten + Refrein
Gezegend zijn de eenvoudigen van hart, die het leven aanvaarden zoals God het geeft. Gezegend zijn de mensen die treuren om het onrecht dat in deze wereld leeft. Gezegend zijn de zachtmoedigen, die helpen en troosten en vreugde brengen aan wie niemand heeft.

29 Refrein

30 Gezegend zijn zij die verlangen naar recht,
die het onrecht niet kunnen verdragen. Gezegend zijn de barmhartigen, die zich ontfermen over de eenzamen. Gezegend zijn de reinen van hart die de waarheid omarmen maar leugen en bedrog en onoprechtheid haten.

31 Refrein

32 Gezegend de vredestichters, kinderen Gods,
die ruzies en oorlogen beslechten Gezegend zijn jullie die vervolgd worden omdat je voor vrede wil vechten. Gezegend zijn jullie die worden veracht, omdat jullie geloof aan mijn woorden en mijn geboden hechten.

33 Refrein

34 (gesproken: ) Jullie zijn het zout der aarde.
Jullie zijn het licht der wereld. Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat zij jullie goede daden zien en God daarvoor zullen danken.

35 Refrein

36

37

38 Gebed

39 Aansteken kaarsen Kindernevendienst

40 Kinderlied: God kent jou vanaf het begin
Helemaal van buiten en van binnen in. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet. En weet je wat zo mooi is, bij Jezus voel je je vrij om helemaal jezelf te zijn. Want Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou. Ja, Hij houdt van jou en mij.

41 God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnen in. Hij kent al je vreugde en al je verdriet. Want hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

42 Kinderen naar de Kindernevendienst

43 1e Lezing uit Leviticus 19: 1-4 / 17-18 / 33-34
191 De HEER zei tegen Mozes: 2 ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig. 3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God. 4 Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de HEER, jullie God. 17 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je 18 door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

44 33 Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. 34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God.

45 Taizé 115 Vertaling: Het Koninkrijk van God bestaat uit gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Kom Heer, en open in ons de poorten van Uw Koninkrijk!

46 2e Lezing uit Lucas 10: 25 – 37 25 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26 Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ 29 Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 

47 30 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31 Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. 32 Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. 33 Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. 34 Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. 

48 35 De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” 36 Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37 De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’

49 Canon ELB 312

50 Verkondiging

51

52 ELB 213: 1, 2, 3, 4 en 5

53 2 Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij elkanders last. 3 Ik zal Christus' licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft verlangd.

54 4 Ik zal blij zijn als jij blij bent, huilen om jouw droefenis, al mijn leeftocht met je delen tot de reis ten einde is. 5 Dan zal het volmaakte komen als wij zingend voor Hem staan, als wij Christus' weg van liefde en van lijden zijn gegaan.

55 Afscheid Jongerenwerker en Kerkmeester

56 Catechese: Dinsdagavond De Rank: -19.00 uur 12-16 jaar -19.30 uur 16 +

57 GGG - Bestaande kringen -Donderdagavondkring

58 Gebeden

59 Stichting Present Kerk (de kinderen komen terug in de kerkzaal)

60 Slotlied: Heer U bent mijn leven 1, 3 en 4

61 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

62 4 Vader van het leven, ik geloof in U, Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd’ en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk, om het zaad te zijn van Gods rijk.

63 Zegen

64 Wilt u bij het verlaten van de kerk denken aan de collectebusjes voor de zending en de bloemen die bij de uitgang staan? Alvast bedankt voor uw gave.


Download ppt "Lied voor de dienst 287: 1 en 2."

Verwante presentaties


Ads door Google