De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken."— Transcript van de presentatie:

1 1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken financiële rekeningen

2 2 Inleiding Welkom 1. Wat is BBC? 2. Concept FMJP: - Inleiding - 7 stappen - Kredietbewaking 3. Nieuwe budget- en boekhoudsleutel 4. Overzicht vormingen 5. Vragen 2

3 3 1. WAT IS BBC? Waarom werd het BBC Besluit genomen ? Wat is de essentie van dit besluit? In welke financiële regels voorziet het besluit?

4 4 Wat is BBC? Waarom? Inspiratie New Public Management Gemeentedecreet (2005), Provinciedecreet (2005) en OCMW decreet (2008) Besluit beleids- en beheerscyclus gemeenten, provincies en OCMW's (2010) Geen/nauwelijks koppeling beleid-financiën Verschillend systeem gemeenten-OCMW

5 5 Wat is BBC? Essentie De strategische en de financiële cyclus haken in op elkaar Vanuit één geïntegreerd systeem de beleidsvoering én de financiële vertaling en gevolgen ervan Plannen (meerjarenplan) Budgetteren (budget – kredietbewaking) Registreren (boekhouding) Rapporteren en evalueren (jaarrekening) Sterk gericht op vooropgestelde resultaten (output) en effecten (outcome) en op het meten hiervan Reeks regels over meerjarenplanning, budget, boekhouding en de jaarrekening

6 6 In welke financiële regels voorziet het BBC-besluit? Nieuwe regels rond: Budget- en boekingssleutel Indeling budgetten Exploitatie – investeringen – andere Verbintenis- en transactiekredieten Kredietbewaking Financieel evenwicht Aantal boekhoudtechnische wijzigingen

7 7 BBC ……. 7

8 8 2. CONCEPT FMJP Inleiding begrippen Het budgetteringsproces Kredietbewaking

9 9 INLEIDING: BEGRIPPEN Drie soorten budget Twee soorten kredieten Het financieel evenwicht 9

10 10 Drie soorten budget Exploitatiebudget UitgavenOntvangsten Aankopen van grondstoffen, bezoldigingen, werkingssubsidies, financiële kosten van leningen,… Verkopen uit de werking, fiscale ontvangsten, gemeentefonds, financiële opbrengsten,… Investeringsbudget UitgavenOntvangsten Verwerven van belangen in EVA’s, investeringen in wegen, investeringssubsidies, … Verkopen van belangen in EVA’s, verkoop van een gebouw, ontvangen investeringssubsidies, … Andere UitgavenOntvangsten Kapitaalsaflossingen van leningen, toegestane lening, … Op te nemen leningen, schenkingen zonder specifiek doel, … Enkele voorbeelden: Andere = liquiditeitenbudget Budgetteren op kasstromen 10

11 11 Concreet BBC-regelgeving: Ontvangsten en uitgaven zo veel als mogelijk koppelen aan juiste beleidsveld / activiteit / project Aantal stromen kunnen niet gekoppeld worden: algemene financiering Gemeentelijke bijdrage Gemeentefonds Opname van leningen … 11

12 12 Twee soorten kredieten Transactiekrediet het krediet voor ontvangsten en uitgaven binnen één financieel boekjaar Verbinteniskrediet het totaal van de transactiekredieten van een rubriek van een investeringsenveloppe Gevolg Belang van het transactiemoment voor inzet financiële middelen 12 Verbinteniskrediet Transactiekrediet Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Bouw nieuw WZC 3.500 500 2.000 1.000

13 13 Twee soorten kredieten Voorbeeld : In 2014 zal een opdracht gegund worden voor de bouw van een WZC. De projectleider/FM voorziet 13 Planning2014201520162017 Bouwrijp maken terrein500 Ruwbouw2.000 Afwerking1.000 BO 2014VB2014201520162017 Project ‘bouw van een WZC’3.5005002.0001.000

14 14 Twee soorten kredieten Voorbeeld (vervolg): In 2014 werd de opdracht gegund, maar de werken verlopen minder snel dan gepland. 14 Eind 2015VB2014201520162017 BUDGET3.5005002.0001.000 VASTGELEGD5002.0001.000 AANGEREKEND300 Begin 2016VB2014201520162017 BUDGET3.2002.2001.000 VASTGELEGD2.2001.000 AANGEREKEND

15 15 Dubbel evenwichtscriterium Toestandsevenwicht: evenwicht op korte termijn  1 ste voorwaarde  resultaat op kasbasis ≥ 0 Structureel evenwicht: evenwicht op lange termijn  2 de en 3 de voorwaarde  autofinancieringsmarge ≥ 0  som autofinancieringsmarges MJP ≥ 0 4 de voorwaarde: er zijn geen andere elementen waaruit blijkt dat het financiële evenwicht fictief is

16 16 Het financieel evenwicht 16

17 17 Het financieel evenwicht Autofinancieringsmarge = structureel evenwicht Zijn er voldoende middelen uit exploitatie beschikbaar om de aangegane leningen terug te betalen? GEEN rekening met saldo vorige jaren!! 17

18 18 HET BUDGETTERINGSPROCES Link budgettraject en de zeven stappen 18

19 19 7 conceptuele stappen 19

20 20 Stap 1: uittekenen strategie College: Strategische en Financiële krijtlijnen FEBRUARI 2013 College: Strategische en Financiële krijtlijnen FEBRUARI 2013 Inter- departementale workshops POD’s OD’s MAART 2013 Inter- departementale workshops POD’s OD’s MAART 2013 Departementale workshops OD’s=> activiteiten en projecten APRIL - MEI 2013 Departementale workshops OD’s=> activiteiten en projecten APRIL - MEI 2013 FINANCIËLE VERTALING per (P)OD maken PERSONEELSBEHOEFTEPLAN per (P)OD maken FINANCIËLE VERTALING per (P)OD maken PERSONEELSBEHOEFTEPLAN per (P)OD maken College: Vastklikken budgettaire enveloppe per (P)OD MEI 2013 College: Vastklikken budgettaire enveloppe per (P)OD MEI 2013 Aanpassen MJP ifv financiële keuzes Finale validering MJP Aanpassen MJP ifv financiële keuzes Finale validering MJP 20

21 21 Stap 1: uittekenen strategie Strategische workshop CBS (incl. Voorzitter OCMW) Vertaalslag bestuursakkoord naar strategische ambities door CBS Eindresultaat Missie Hoofdstrategische doelstellingen Strategische doelstelling Aanzet formulering (P)OD Workshops (inter)Departementaal Bepalen activiteiten Bepalen projecten 21

22 22 Stap 2: berekenen financiële ruimte Financiële workshop CBS (25-26 februari) Beslissingen rond algemene financiering Beslissing rond high-level verdeling van de middelen : gemeentelijke bijdrage OCMW, nog niet definitief gekend Specifieke procedure voor opmaak MJP 2014 – 2019 Ombouwen startpositie naar budgetplaatsen/activiteiten Exploitatie Huidige reguliere werking Impact extra budgetten Impact op exploitatie (+ en -) van legislatuuroverschrijdende projecten Investeringen Legislatuuroverschrijdende projecten 22

23 23 Stap 2: berekenen financiële ruimte Op het einde van Stap 2: Koppeling van ontvangsten en uitgaven aan activiteiten / projecten Pot algemene financiering gekend Algemene afspraken rond verdeling van middelen 23

24 24 Stap 3: koppeling strategie aan financiële ruimte SD OD 1OD 2POD 1 24

25 25 Stap 4: financiële doelstellingenplan Volgende processen HR-luik in Gent2020 HR-luik in Cevips begroting Verdeling BEA’s Budgethouders Taak dienst Budgettering Ondersteuning Centrale opmaak mjpl en budget Samen met HR en FM 25

26 26 Stap 4: financiële doelstellingenplan HR-luik in Gent2020 Norm ≠ euro = VTE Koppelen personeel aan activiteiten of projecten HR-luik in Cevips begroting Enkel van toepassing voor personeelsbeheer Opmaken MJPL door Budgettering budgetplaats Activiteit en/of Project: BMAR Stad Gent: hoog niveau OCMW Gent: idem AMAR 26

27 27 Stap 5: herberekenen financiële ruimte High level controle door Dienst Budgettering Is alles ingevoerd? Controle op basis van vorige ronde Overlopen afspraken in voortraject Integratie van nieuwe input HR Juistere verdeling van personeelskosten aan activiteiten/projecten Herberekening BEA’s voor Stad Gent Normaal gezien geen wijzigingen meer aan GB Berekening financieel evenwicht Excel-tool FMJP 27

28 28 Stap 6: bespreking vertaling en herberekening Wat is niet de bedoeling? Volledige hertekening van de strategie Nieuwe verdeling van de BEA’s, gemeentelijke bijdrage Wat kan wel? Bijschaven/verfijnen van strategie en financiële middelen Wie? MT Budgettering In overleg met Voorzitter 28

29 29 Stap 7: goedkeuring Goedkeuring in OCMW-Raad Bespreking in commissies Goedkeuring in gemeenteraad 29

30 30 KREDIETBEWAKING Het begrip ‘investeringsenveloppe’ Regelgeving uit de BBC Afspraken OCMW Gent 30

31 31 Afspraken OCMW Nu PKC: project - kostenplaats – categorie Toekomst “PAC” + investeringsenveloppe 31

32 32 Afspraken OCMW KredietbewakingOCMW Project1ste 5 posities Activiteit1ste 3 posities Categorie1ste 3 posities van de BMAR Investeringsenveloppe- 1 per project - 1 voor de investeringen onder de activiteiten verzameld per prioritaire beleidsdoelstelling en overig beleid - 1 voor beleidsdomein Algemene financiering 32

33 33 3. NIEUWE BUDGET- EN BOEKHOUDSLEUTEL Kadering: waarover gaat het? Wat vereist de regelgeving en wat zijn onze interne behoeften? Vertaling regelgeving naar praktijk

34 34 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Waarover gaat het? Heden: Budget in volgende vorm: Vb Rapportering: Officiële documenten: meerjarenplan en budget Interne rapporten: ??? 34 Budgetsleutel ProjectKostenplaatsKostensoort of rekening Jaar 6051100 Bureaumateriaal 1070500 Talent AlgemeenJaar

35 35 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Waarover gaat het? Vanaf begrotingsopmaak 2014: Nieuwe regelgeving BBC => integratie tss strategie en financiën Nieuwe budget- en boekingssleutel, dwz. Wettelijk vereist om een begrotingskrediet op andere elementen te registreren en rapporteren Interne behoeften qua rapportering Terminologie: elk onderdeel van de budget- en boekhoudsleutel is een “dimensie” 35

36 36 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Waarover gaat het? Huidige budgetsleutel Vanaf begrotingsopmaak 2014: 36 Project Kostenplaats Jaar Kostensoort of rekening Dienst Subsidiecode Activiteit Project(stap ) Jaar Kostensoort of rekening

37 37 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Wettelijk vereiste registratie/rapportering - Strategisch: beleidsdoelstellingen – actieplannen - Functioneel: beleidsdomeinen – beleidsvelden - Organisatorisch: budgettaire entiteit - Bevoegdheid: budgethouder - Rekening: algemene en budgettaire rekeningen - Deelrapport: verwijzing nr Vlaamse subsidie (planlastdecreet) - Economische sector tegenpartij 37

38 38 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Extra intern gewenste registratie/rapportering - Organisatorisch: departement – dienst - Bevoegdheid: schepen (stad) - Subsidiecode (voor alle subsidies) 38

39 39 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Aanpak invulling OCMWGent Voldoen aan nieuwe BBC-regelgeving Behoud van bestaande en ingeburgerde dimensies en codes voor zover mogelijk Evenwicht tussen gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden/logica systemen Evenwicht tussen behoeften van de diverse betrokkenen 39

40 40 StrategieOrganisatiestructuurFunctioneelBevoegdheid Budget-Enveloppe Hoofd Strategische Doelstelling Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Activiteit Actie Project Operationele Doelstelling Project kostenplaats Personeel Budget Label Beleidsveld Beleidsdomein (kwantitatief) Evaluatie (kwalitatief) Mijlpalen STADOCMWAGSOB Departement Dienst Cel GENT Digipolis Schepen Budgethouder MISSIE GROEP GENT Begrippenkader Cijfermatig Koppeling middelen

41 41 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Alles begint bij de strategie… 41 Hoofdstrategische doelstelling Strategische doelstelling Operationele doelstelling Activiteit Project operationele doelstelling Project Strategisch begrippenkader:

42 42 Voorbeeld strategische cascade 42

43 43 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Activiteiten en projecten zijn centrale dimensies Ze worden bij ontstaan gekoppeld aan: - 1 beleidsveld - 1 budgethouder - 1 dienst - 1 operationele doelstelling - (1 schepen) 43 Activiteiten en projecten zijn centrale dimensies

44 44 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Activiteiten en projecten zijn centrale dimensies 44 (Project) operationele doelstelling - strategische doelstellingen Beleidsveld - beleidsdomein Dienst – departement – budgettaire entiteit Budgethouder Centrale dimensies financieel systeem DienstSubsidiecode Activiteit Project(stap) Jaar Kostensoort of rekening

45 45 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Activiteiten en projecten zijn centrale dimensies Slechts 1 dimensie ingeven Rapportering mogelijk op alle gekoppelde dimensies Maar: belang juistheid! Bepaalt afgeleide dimensies Bepaalt kredietbewaking: via dienst Dus: Nood aan duidelijke communicatie 45 Centrale dimensies: waarom?

46 46

47 47 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Activiteiten en projecten zijn centrale dimensies Activiteit en project : ook centrale sleutels bij plannen en rl: Plannen VTE, budgetteren, … : op activiteit of project Opmerking: projecten enkel als permanent en lange duur 47 Centrale dimensies: ook bij personeel

48 48 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Andere dimensies in de sleutel Kostensoort of rekening: Onderscheid tussen : BMAR (budgettair MAR): om te budgetteren AMAR (algemeen MAR): om te boeken Wettelijk minimum aangevuld met behoeften stad en OCMW BMAR = AMAR voor OCMW Sommige rekeningen in AMAR specifiek voor algemene boekhouding en dus geen budgettaire “tegenhanger”, bv. afschrijvingen 48 DienstSubsidiecode Activiteit Project(stap) Jaar Kostensoort of rekening

49 49 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Andere dimensies in de sleutel 49 Vervanging voor huidige subsidieprojecten Bestaat uit een code en een omschrijving Bv. VWF VWW Verwarmingsfonds Verwarmingstoelage - werking Nu ook verplicht, voor bepaalde Vlaamse subsidies -> decreet planlastvermindering (PLV): vaste codes deelrapport: aanvraag subsidie via extract uit Meerjarenplan verantwoording subsidie (enkel)via extract uit rekening Subsidiecode: in Gent2020 (voor personeelsplanning in VTE) in Cevips (budgetteren en boeken personeelskosten) DienstSubsidiecode Activiteit Project(stap) Kostensoort of rekening

50 50 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Andere dimensies in de sleutel 50 Binnen dit kader: Keuze om aan subsidiebeheer te doen, ruimer dan enkel subsidiecode Preventieve melding van subsidies, door middel van een subsidiefiche Subsidieproject Subsidiegever en kanaal Informatie over de voorziene middelen of koppeling aan personeel = G2020 Taak van de budgethouder, ook voor de subsidies zonder code deelrapport  Leidt tot een goede communicatie tussen financiën en de departementen DienstSubsidiecode Activiteit Project(stap) Kostensoort of rekening

51 51 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Conclusie Huidige budgetsleutel Vanaf begrotingsopmaak 2014: 51 Project Kostenplaats Jaar Kostensoort of rekening Dienst Subsidiecode Activiteit Project(stap ) Jaar Kostensoort of rekening

52 52 De nieuwe budget- en boekhoudsleutel Conclusie Met rapporteringsmogelijkheden op: - Strategisch: doelstellingen – actieplannen/operationele/projectoperationele doelstelling - Functioneel: beleidsdomeinen – beleidsvelden - Organisatorisch: budgettaire entiteit, departement, dienst - Bevoegdheid: budgethouder - Fin. rekening: algemene en budgettaire rekeningen - Subsidiecode en verwijzing planlastdecreet - Economische sector tegenpartij 52

53 53 4. OVERZICHT VORMINGEN - Dienst budgettering - Budgethouders 53

54 54 Overzicht vormingen Vormingsprogramma Voorjaar – i.f.v. budgetteren Najaar – i.f.v. boekhouding Twee soorten financiële vorming ifv budgettering “light” : voor beleid en management - in grotere groepen “full” : voor de financiële medewerkers – kleine(re) groepen, interactief Deelnemers: voor de start: budgethouders en 1 stafmedewerker – voor boekhouding nog op te lijsten

55 55 Programma – dienst budgettering Sessie 1 BBC en NFI op 7 maart: - Concept FMJP - Budget- en boekhoudsleutel Sessie 2 SAP-introductie (praktijk) op 21 mei: - Basis SAP Sessie 3 SAP op maat (praktijk) op 28 mei: - SAP voor budgettering 55

56 56 Programma – budgethouders Sessie 1 (jan) Gent2020: - Begrippenkader - Strategische cascade, opbouw,… Sessie 2 (maart) NFI: - Nieuwe budget- en boekingssleutel (dimensies) - Proces opmaak MJP en budget,… Sessie 3 (mei) Gent2020: - Vastklikken activiteiten, onderbouw aan bovenbouw,… Sessie 4 (okt) : SAP-introductie Sessie 5 (nov) : SAP-winkelwagentje

57 57 5. CONCLUSIE Vragenronde 57


Download ppt "1 OPLEIDING BBC-FINANCIEEL Elementaire kennis rond het concept van de financiële meerjarenplanning, de nieuwe budget- en boekhoudsleutel en te gebruiken."

Verwante presentaties


Ads door Google