De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Veilig Thuis Twente?  Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle 14 gemeenten Twente  AMK + SHG per 1-1-2015:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Veilig Thuis Twente?  Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle 14 gemeenten Twente  AMK + SHG per 1-1-2015:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is Veilig Thuis Twente?  Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle 14 gemeenten Twente  AMK + SHG per 1-1-2015: Veilig Thuis Twente  Regionale organisatie voor slachtoffers, plegers en omstanders voor deskundige hulp/advies/melding  VTT is voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling

3 Wettelijke taken  Advies, informatie en ondersteuning  Meldpunt  Onderzoeken van meldingen  Beoordelen van meldingen  Toeleiden naar hulp in het lokale veld  Informeert politie en RvdK (indien nodig)  Stelt B&W in kennis bij onderzoek door RvdK  Informeert melder over stappen die n.a.v. zijn/haar melding zijn ondernomen.

4 Concreet Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij VTT over huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan. VTT :  geeft advies  onderzoekt wat er aan de hand is  doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging  leidt toe naar hulpverlening door sociale wijkteams  zet crisisinterventie in  zet expertteam in

5 Onderzoek Veilig Thuis Proces VTT bij een zorgmelding Zekerheid over HG/KM? Voldoende info keuze vervolg- traject? Bereid hulp te accepteren? Overdracht lokale veld Direct bedreigde veiligheid? Ernstig bedreigde ontwikkeling minderjarige? Gezags- vacuüm minderjarige? Afstemming nodig? Meerderjarige betrokkene vormt direct gevaar voor andere betrokkene(n)? VTO Raad voor de Kinderbescherming Overleg over huisverbod nee ja jaja neenee neenee neenee jaja jaja jaja jaja

6 Wie werken er bij VTT?  Frontoffice / Onderzoeksteam  Crisisteam  Vertrouwensarts  Gedragswetenschappers  Jurist

7 Crisisteam VTT  Crisisteam: komt direct in actie om in te grijpen  Werkt bij onveiligheid samen met politie en lokale verantwoordelijk betrokkenen  Crisis eraf: dan zo spoedig mogelijk overdracht naar lokale veld

8 Bereikbaarheid VTT  Landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis) 24 uur per dag 7 dagen per week  088 - 85 67 950 voor professionals/ketenpartners (binnen kantoortijd)  Bezoekadres: Bornsestraat 5, Hengelo  info@veiligthuistwente.nl  www.vooreenveiligthuis.nl

9 Wat is huiselijk geweld (hg)?  Geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring  Relatie pleger en slachtoffer: (ex)-partners, gezins- of familieleden, huisvrienden  Machtsverschil: slachtoffer afhankelijk van pleger  Geweld : lichamelijk / seksueel / psychisch Ned.1 miljoen mensen p.j. slachtoffer incidenteel hg 200.000-230.000 mensen ernstig of herhaald hg

10 Wat is kindermishandeling (km)?  Elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is  Komt vaak voor in de huiselijke kring  Kan gaan om opzettelijke mishandeling of ontspoorde zorg  Geweld : lichamelijk / seksueel / psychisch/ verwaarlozing

11 Vormen huiselijk geweld  Kindermishandeling  Mishandeling van volwassenen  Eergerelateerd geweld  Oudermishandeling  Partnergeweld en ex-partnergeweld

12 Wat is een huisverbod?  Bij ernstige huiselijk geweld situaties  Toetsing door politie en HovJ  Opgelegd door Burgemeester  Time-out van 10 dagen pleger  Doorbreken geweldspiraal  Veiligheid waarborgen  Op gang brengen hulp

13 Meldcode, wat en waarom? Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:  Verplicht organisaties om een meldcode in eigen organisatie te implementeren  Een stappenplan ter ondersteuning van professionals bij signaleren en handelen bij (vermoedens van) hg en km  Bevordert sneller signaleren, aanpakken en melden van geweldsituaties of vermoedens daarvan

14 Sectoren waarop de meldcode van toepassing is  (Jeugd)gezondheidszorg (GGZ/AWBZ-zorg)  Vrij gevestigde professionals in gezondheidszorg/ professionals art.3 of 34 van de wet BIG  Jeugdzorg  Onderwijs, peuterspeelzaal en leerplicht  Kinderopvang  Maatschappelijke ondersteuning  Justitie, waaronder het COA

15 5 stappen meldcode 1.In kaart brengen van signalen 2.Overleggen met collega en evt. raadplegen VTT en/of deskundige op het terrein van letselduiding 3.Gesprek met cliënt 4.Wegen van geweld of kindermishandeling, bij twijfel altijd VTT raadplegen 5.Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Ook te vinden op: www.rijksoverheid.nl

16 Is dit kindermishandeling ? Klaas, 7 jaar, moet na schooltijd direct naar huis komen. Moeder neemt alle tijd om met hem te spelen. Hij mag geen vriendjes uitnodigen of op straat spelen.

17 Marion, 5 jaar, moet elke middag op haar zusje van 2 passen, wanneer moeder gaat winkelen in de stad. Is dit kindermishandeling ?

18 Petra, 6 jaar, en haar broertje, 3 jaar, eten minstens 4 keer per week patat in de snackbar. Is dit kindermishandeling ?

19 Stanley, 4 jaar, is bang in het donker. Volgens zijn vader stelt hij zich aan. Om hem te harden zegt vader dat hij monsters laat komen als Stanley niet onmiddellijk gaat slapen. Is dit kindermishandeling ?

20 Mohammed,11 jaar, heeft in de winter alleen een plastic regenjack als jas aan. Is dit kindermishandeling ?

21 Typische onderwijssignalen ● Leerproblemen ● Taal- of spraakproblemen ● Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties ● Faalangst ● Hoge frequentie schoolverzuim ● Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven ● Regelmatig te laat op school komen ● Geheugen- of concentratieproblemen ● Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (de schoolprestaties van) het kind ● Angstig bij het omkleden (bv. gym, zwemmen) ● Afwijkend gedrag wanneer de ouders het kind van school halen ● Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid ● Onverzorgd naar school ● Zonder ontbijt naar school/ geen lunchpakket ● Ouders nemen schooladviezen niet over ● Te hoge druk op schoolprestatie

22 Tip http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/

23 0800 2000 (gratis) (voor nieuwe zaken) info@veiligthuistwente.nl 088 – 8567950 (kantoortijden) (voor bekende zaken en samenwerkingspartners) www.vooreenveiligthuis.nl


Download ppt "Wat is Veilig Thuis Twente?  Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle 14 gemeenten Twente  AMK + SHG per 1-1-2015:"

Verwante presentaties


Ads door Google