De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Veilig Thuis Twente?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Veilig Thuis Twente?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is Veilig Thuis Twente?
Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle 14 gemeenten Twente AMK + SHG per : Veilig Thuis Twente Regionale organisatie voor slachtoffers, plegers en omstanders voor deskundige hulp/advies/melding VTT is voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling Wat is Veilig Thuis Twente? Veilig Thuis Twente (VTT) is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor alle 14 gemeenten in Twente. In VTT is het AMK (Advies- en Meldpunt Kindermishandeling) en het SHG (Steunpunt Huiselijk Geweld) vanaf 1 januari 2015 samen gegaan als één organisatie. VTT is regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. VTT is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling.

3 Wettelijke taken Advies, informatie en ondersteuning Meldpunt
Onderzoeken van meldingen Beoordelen van meldingen Toeleiden naar hulp in het lokale veld Informeert politie en RvdK (indien nodig) Stelt B&W in kennis bij onderzoek door RvdK Informeert melder over stappen die n.a.v. zijn/haar melding zijn ondernomen. Wat doet Veilig Thuis Twente? VTT heeft deskundigheid op gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Medewerkers van VTT geven advies en voorlichting, doen onderzoek bij vermoedens van geweld of mishandeling en zorgen dat er ingegrepen wordt wanneer dat nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Puntsgewijs: Wat doet Veilig Thuis Twente? Advies over wat jij zelf kunt doen als er (misschien) sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Iedereen kan een melding doen bij VTT over huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan. VTT onderzoekt wat er aan de hand is. VTT doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. VTT organiseert de juiste hulp. Wettelijke taken zijn o.a.: geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die om advies vraagt het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling -het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling -het beoordelen van de vraag of- en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft het in kennis stellen van de melding aan een instantie die passende professionele hulp kan verlenen als het belang van betrokkene daar aanleiding toe geeft bij een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming: het in kennis stellen van het college van B&W -het informeren van de melder over de stappen die n.a.v. zijn melding zijn ondernomen.

4 Concreet Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij VTT over huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan. VTT : geeft advies onderzoekt wat er aan de hand is doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging leidt toe naar hulpverlening door sociale wijkteams zet crisisinterventie in zet expertteam in Wat doet Veilig Thuis Twente? VTT heeft deskundigheid op gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Medewerkers van VTT geven advies en voorlichting, doen onderzoek bij vermoedens van geweld of mishandeling en zorgen dat er ingegrepen wordt wanneer dat nodig is. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Puntsgewijs: Wat doet Veilig Thuis Twente? Advies over wat jij zelf kunt doen als er (misschien) sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Iedereen kan een melding doen bij VTT over huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan. VTT onderzoekt wat er aan de hand is. VTT doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. VTT organiseert de juiste hulp. Wettelijke taken zijn o.a.: geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die om advies vraagt het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling -het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling -het beoordelen van de vraag of- en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft het in kennis stellen van de melding aan een instantie die passende professionele hulp kan verlenen als het belang van betrokkene daar aanleiding toe geeft bij een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming: het in kennis stellen van het college van B&W -het informeren van de melder over de stappen die n.a.v. zijn melding zijn ondernomen.

5 Proces VTT bij een zorgmelding
Direct bedreigde veiligheid? Zekerheid over HG/KM? Voldoende info keuze vervolg-traject? Bereid hulp te accepteren? Overdracht lokale veld nee ja ja ja ja nee nee nee Onderzoek Veilig Thuis Ernstig bedreigde ontwikkelingminderjarige? Gezags-vacuüm minderjarige? Afstemming nodig? Meerderjarige betrokkene vormt direct gevaar voor andere betrokkene(n)? ja ja ja ja Overleg over huisverbod Overleg over huisverbod VTO Raad voor de Kinderbescherming

6 Wie werken er bij VTT? Frontoffice / Onderzoeksteam Crisisteam
Vertrouwensarts Gedragswetenschappers Jurist Wie werken er bij Veilig Thuis Twente? Medewerkers van VTT zijn ervaren jeugd-, maatschappelijk- of sociaal werkers met brede kennis op terrein van huiselijk geweld en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vaak combineren zij die algemene brede kennis met specialisatie op het gebied van bijvoorbeeld kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en/of seksueel geweld. VTT heeft ook de beschikking over een aantal gedragswetenschappers om onderzoek te doen en een vertrouwensarts.

7 Crisisteam VTT Crisisteam: komt direct in actie om in te grijpen
Werkt bij onveiligheid samen met politie en lokale verantwoordelijk betrokkenen Crisis eraf: dan zo spoedig mogelijk overdracht naar lokale veld Kan Veilig Thuis Twente direct in actie komen? VTT heeft een crisisteam dat, wanneer nodig, direct in actie kan komen om in te grijpen. Dit team werkt, zeker wanneer de veiligheid van betrokkenen in het geding is nauw samen met Politie en met de lokale verantwoordelijk betrokkenen. Wanneer kan ik Veilig Thuis Twente bereiken? VTT is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Hoe kan ik Veilig Thuis Twente bereiken? VTT is te bereiken via een landelijk telefoonnummer voor alle Veilig Thuis organisaties. Dit nummer is Het nummer is vanaf 1 januari 2015 in gebruik.

8 Bereikbaarheid VTT Landelijke telefoonnummer 0800 2000 (gratis)
24 uur per dag 7 dagen per week voor professionals/ketenpartners (binnen kantoortijd) Bezoekadres: Bornsestraat 5, Hengelo Kan Veilig Thuis Twente direct in actie komen? VTT heeft een crisisteam dat, wanneer nodig, direct in actie kan komen om in te grijpen. Dit team werkt, zeker wanneer de veiligheid van betrokkenen in het geding is nauw samen met Politie en met de lokale verantwoordelijk betrokkenen. Wanneer kan ik Veilig Thuis Twente bereiken? VTT is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Hoe kan ik Veilig Thuis Twente bereiken? VTT is te bereiken via een landelijk telefoonnummer voor alle Veilig Thuis organisaties. Dit nummer is Het nummer is vanaf 1 januari 2015 in gebruik.

9 Wat is huiselijk geweld (hg)?
Geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring Relatie pleger en slachtoffer: (ex)-partners, gezins- of familieleden, huisvrienden Machtsverschil: slachtoffer afhankelijk van pleger Geweld : lichamelijk / seksueel / psychisch Ned.1 miljoen mensen p.j. slachtoffer incidenteel hg mensen ernstig of herhaald hg Wat is huiselijk geweld? In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de en personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

10 Wat is kindermishandeling (km)?
Elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is Komt vaak voor in de huiselijke kring Kan gaan om opzettelijke mishandeling of ontspoorde zorg Geweld : lichamelijk / seksueel / psychisch/ verwaarlozing Wat is huiselijk geweld? In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de en personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. De term 'huiselijk geweld' verwijst naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

11 Vormen huiselijk geweld
Kindermishandeling Mishandeling van volwassenen Eergerelateerd geweld Oudermishandeling Partnergeweld en ex-partnergeweld Wat zijn de vormen? Lichamelijk geweld is nog wel te herkennen, vooral als het vaak voorkomt. Maar er zijn ook andere vormen van mishandeling. Er is bijvoorbeeld sprake van veel herrie, ruzie, er wordt gescholden, bedreigd, geslagen, er wordt psychische druk uitgeoefend, er worden dingen verboden, ook kan er sprake zijn van afpersing, stalking en seksueel misbruik. Of uitschelden en vernederen. Of aan verwaarlozing van een kind of een oudere. Ook wanneer een kind te weinig aandacht of lichamelijke zorg krijgt, of getuige is van huiselijk geweld, noemen we dat mishandeling.

12 Wat is een huisverbod? Bij ernstige huiselijk geweld situaties
Toetsing door politie en HovJ Opgelegd door Burgemeester Time-out van 10 dagen pleger Doorbreken geweldspiraal Veiligheid waarborgen Op gang brengen hulp Wat is een huisverbod? Dit verbod houdt in dat plegers van huiselijk geweld in geval van ernstige dreiging tien dagen hun woning niet meer in mogen. Ook mogen zij in die periode geen contact opnemen met hun partner of de kinderen. Het huisverbod moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt.

13 Meldcode, wat en waarom? Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Verplicht organisaties om een meldcode in eigen organisatie te implementeren Een stappenplan ter ondersteuning van professionals bij signaleren en handelen bij (vermoedens van) hg en km Bevordert sneller signaleren, aanpakken en melden van geweldsituaties of vermoedens daarvan De wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (van kracht in 2013) is van toepassing voor medewerkers die werkzaam zijn in: (jeugd) gezondheidszorg, waaronder de geestelijke gezondheidszorg en AWBZ zorg: Vrij gevestigde professionals werkzaam in de gezondheidszorg en professionals die vallen onder artikel 3 of 34 van de wet BIG; Jeugdzorg; Onderwijs en leerplicht; Kinderopvang; Maatschappelijke ondersteuning; Justitie, waaronder het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Professionals die vallen onder deze wet Meldcode worden geacht bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling de vijf stappen van de meldcode te volgen

14 Sectoren waarop de meldcode van toepassing is
(Jeugd)gezondheidszorg (GGZ/AWBZ-zorg) Vrij gevestigde professionals in gezondheidszorg/ professionals art.3 of 34 van de wet BIG Jeugdzorg Onderwijs, peuterspeelzaal en leerplicht Kinderopvang Maatschappelijke ondersteuning Justitie, waaronder het COA De wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (van kracht in 2013) is van toepassing voor medewerkers die werkzaam zijn in: (jeugd) gezondheidszorg, waaronder de geestelijke gezondheidszorg en AWBZ zorg: Vrij gevestigde professionals werkzaam in de gezondheidszorg en professionals die vallen onder artikel 3 of 34 van de wet BIG; Jeugdzorg; Onderwijs en leerplicht; Kinderopvang; Maatschappelijke ondersteuning; Justitie, waaronder het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Professionals die vallen onder deze wet Meldcode worden geacht bij het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling de vijf stappen van de meldcode te volgen

15 5 stappen meldcode In kaart brengen van signalen
Overleggen met collega en evt. raadplegen VTT en/of deskundige op het terrein van letselduiding Gesprek met cliënt Wegen van geweld of kindermishandeling, bij twijfel altijd VTT raadplegen Beslissen: zelf hulp organiseren of melden Ook te vinden op: 5 Stappen meldcode: In kaart brengen van signalen; Overleggen met een collega en eventueel raadplegen AMHK en/of deskundige op het terrein van letselduiding; Gesprek met cliënt; Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd AMHK raadplegen; Beslissen: zelf hulp organiseren of melden

16 Is dit kindermishandeling ?
Klaas, 7 jaar, moet na schooltijd direct naar huis komen. Moeder neemt alle tijd om met hem te spelen. Hij mag geen vriendjes uitnodigen of op straat spelen.

17 Is dit kindermishandeling ?
Marion, 5 jaar, moet elke middag op haar zusje van 2 passen, wanneer moeder gaat winkelen in de stad.

18 Is dit kindermishandeling ?
Petra, 6 jaar, en haar broertje, 3 jaar, eten minstens 4 keer per week patat in de snackbar.

19 Is dit kindermishandeling ?
Stanley, 4 jaar, is bang in het donker. Volgens zijn vader stelt hij zich aan. Om hem te harden zegt vader dat hij monsters laat komen als Stanley niet onmiddellijk gaat slapen.

20 Is dit kindermishandeling ?
Mohammed,11 jaar, heeft in de winter alleen een plastic regenjack als jas aan.

21 Typische onderwijssignalen
● Leerproblemen ● Taal- of spraakproblemen ● Plotselinge drastische terugval in schoolprestaties ● Faalangst ● Hoge frequentie schoolverzuim ● Altijd heel vroeg op school zijn en na schooltijd op school(plein) blijven ● Regelmatig te laat op school komen ● Geheugen- of concentratieproblemen ● Geen of weinig belangstelling van de ouders voor (de schoolprestaties van) het kind ● Angstig bij het omkleden (bv. gym, zwemmen) ● Afwijkend gedrag wanneer de ouders het kind van school halen ● Kind wordt onverwacht uitgeschreven zonder afscheid ● Onverzorgd naar school ● Zonder ontbijt naar school/ geen lunchpakket ● Ouders nemen schooladviezen niet over ● Te hoge druk op schoolprestatie

22 Tip

23 0800 2000 (gratis) (voor nieuwe zaken)
088 – (kantoortijden) (voor bekende zaken en samenwerkingspartners)


Download ppt "Wat is Veilig Thuis Twente?"

Verwante presentaties


Ads door Google