De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HR-deelnetwerk PTOW dinsdag 9 juni, voormiddag https://youtu

Verwante presentaties


Presentatie over: "HR-deelnetwerk PTOW dinsdag 9 juni, voormiddag https://youtu"— Transcript van de presentatie:

1 HR-deelnetwerk PTOW dinsdag 9 juni, voormiddag https://youtu
WE … WE ZONDER PRIKKLOK WERKEN ?

2 W … WE ZONDER PRIKKLOK WERKEN ?

3 Programma 9u00: Introductie 9u15: Afbouwen van de prikplicht in de praktijk (cases GO! en Toerisme Vlaanderen) 10u30: Pauze met infomarkt PTOW 11u00: Plenair gesprek 11u50: Afronding 12u00: Netwerklunch met broodjes

4 INTRODUCTIE Plaats- en tijdsonafhankelijk werken
INTRODUCTIE Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

5 Wat registreert de prikklok ?

6 Dat er iemand heeft geprikt !
foto !

7 Citaat van een personeelslid Vlaamse overheid:
‘De prikklok is in eerste instantie een instrument voor luie leidinggevenden !’ ??? !!! @HRnetwerkVO #ptow #hnw

8 ‘Alleen leidinggevenden met zelfvertrouwen kunnen vertrouwen geven aan hun medewerkers.’
Jan Raes, algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest  in Amsterdam. In: Alleen Elvis blijft bestaan. Canvas.

9 Kadering PTOW binnen HNW
Wat zegt de omzendbrief Plaats- en tijdsonafhankelijk werken hierover? Een prikklok is een instrument voor tijdsregistratie en meet niet de effectieve prestaties van een personeelslid. Entiteiten worden opgeroepen om in overleg met de vakbonden in het EOC voor de personeelsleden die plaats- en tijdonafhankelijk werken, de prikplicht zo veel mogelijk gedeeltelijk of geheel af te bouwen.

10 Kadering PTOW binnen HNW
Website: Visienota HNW: Omzendbrief PTOW:

11 Een verhaal van … P & T Tijdsregistratie + Tijdsonafhankelijk werken
Verschillende toepassingen: Plaatsonafhankelijk werken: Kantoor + Telewerken Tijdsonafhankelijk werken: Tijdsregistratie + Tijdsonafhankelijk werken

12 Een verhaal van … 7 B’s Bytes Bricks Buy-in Bills (Brains &) Behaviour
Benefits Business

13 Ondersteuning door AgO
Toolbox: stappenplan: Onder het luik ‘Toepassingen’ Tijdsregistratie en Cases en Literatuur vind je bijvoorbeeld meer informatie en mogelijke scenario’s voor het afbouwen van de prikplicht. 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link

14

15 Ondersteuning door AgO
Advies en begeleiding pilootprojecten PTOW-deelnetwerken: 18 juni 2014: Algemene toelichting 3 december 2014: Alles start met een goede business case 12 maart 2015: Focus op resultaat. Begeleiding P&O-werkgroepen VAC’ s. Ondersteuningsaanbod voor medewerkers en voor leidinggevenden: Open aanbod en in house / op maat.

16 Prestatiemanagement Doelgroep: leidinggevenden van alle niveaus Doelstellingen: deelnemers kennen de principes van prestatiemanagement en kunnen deze toepassen in de verschillende een-op-een gesprekken uit de prestatiemanagementcyclus. Zij kunnen prestatiemanagement inzetten om de resultaten te behalen.

17 Peoplemanagement Leidinggeven aan een team: teamontwikkeling en teamdynamiek, werkverdeling op teamniveau, teamvergaderingen Resultaatgericht leidinggeven, resultaten halen met beschikbare mensen, leiding geven op afstand, leiding geven aan telewerkers  Doelstelling: deelnemers kunnen de individuele competenties van de teamleden en de collectieve competenties van het team identificeren en deze inzetten om de resultaten te behalen. Zij kunnen omgaan met verschillende generaties op de werkvloer, en kunnen hun leiderschap toepassen in een context van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: sturen op resultaat, leidinggeven op afstand en aan telewerkers.

18 Organisatieontwikkeling
leidinggeven in verandering: de deelnemers kunnen verandermanagement toepassen in het eigen team, en een verandering op orga­ni­satieniveau implementeren in het eigen team. Zij kunnen de verschil­len­­de actoren begeleiden bij hun engagement en een interactie- en com­municatieplan voor alle betrokken actoren op stellen. Zij weten hoe ze rekening moeten houden met de verschillende belanghebbenden bij de verandering. Ondernemerschap/innoveren: deelnemers weten om te gaan met de paradoxen ruimte geven  aansturen, controle  vertrouwen. Zij ondersteunen en stimuleren het innoverend vermogen van zichzelf, het team en de medewerkers. Doelstellingenmanagement: Deelnemers kunnen de strategische doelstellingen vertalen (doelstellingencascade) én vanuit de praktijk input leveren voor het beleid. Zij kennen de principes van belanghebbendenmanagement en weten deze hierbij gepast in te zetten. Werken aan een waardengedreven organisatie: deelnemers kennen de waarden van de Vlaamse overheid en weten hoe ze deze inzetten om te werken aan een waardengedreven organisatie

19 Intervisie voor ervaren leidinggevenden
Doelgroep: ervaren leidinggevenden, ingedeeld per niveau. Voor ope­rationeel leidinggevenden wordt de intervisie op entiteitsniveau geo­r­ganiseerd, voor lager- en middenkader op niveau Vlaamse overheid. Doelstelling: deelnemers bespreken eigen cases rond leiderschap, zij leren van elkaar, verhogen het lerend vermogen van zichzelf en de or­ga­nisatie

20 CASE GO!

21 HR- netwerk PTOW Afbouw tijdsregistratie
Juni 2015 Katrien Cnudde

22 Werken@GO! Weg met de prikklok!?
Uitgangssituatie 2012 Weg met de prikklok!?

23 HR Beleid – strategisch plan
Arbeidsorganisatie Leiderschap Lerende organisatie Inzetbaarheid Cultuur SAMEN WERKEN aan een wendbare arbeidsorganisatie afgestemd op de missie en visie van het GO! en de kerntaken en kernwaarden van het GO! Openheid Samenwerken Engagement Kwaliteit Appreciatie

24 Verhuis naar Huis van het GO! 1 januari 2014

25 Cultuuromslag

26

27

28 Wat met de prikklok!? draagvlak Brainstorm HRM
Analyse van de huidige situatie Wat als? Voordelen? Nadelen? Aandachtspunten? Informeel in dialoog met de vakorganisaties Stuurgroep Huis van het GO! (inclusief management) Informeel overleg met de vakorganisaties: draagvlak

29 Akkoord > Compromis
Afbouw tijdsregistratie Op vrijwillige basis Bezorgdheden – Aandachtspunten HRM, Management, Vakorganisaties Personeelsleden

30 Uitgangspunt Werktijdregeling in onderling overleg met de leidinggevende bepalen, op niveau van het team behoud van de mogelijkheid tot prikken keuze om te stoppen met tijdsregistratie Prikkers: variabele werktijdregeling met stam- en glijtijden alles blijft zoals het was Niet-prikkers: variabele werktijdregeling in onderling overleg stam- en glijtijden richtinggevend – afspraken op niveau van team verzekeren servicetijd op niveau van dienst/team

31 Van controle Naar vertrouwen
Wederzijds vertrouwen Van regels Naar afspraken

32 Vrijheid… Verantwoordelijkheid nemen
Samenwerken Focus op resultaat, focus op kerntaken Open feedback, dialoog, overleg Afspraken

33 CHARTER Personeelsleden die op vrijwillige basis stoppen met prikken ondertekenen een charter INHOUD: Kader en doelstellingen Verwijzing naar bestaande kaders VPS Arbeidsreglement > keuze, vrijwillig Deontologische code Afsprakenkader Vlimpers (update) Bijkomende afspraken op niveau team Link naar waarden / beoogde cultuur, gedrag

34 Arbeidsreglement - werktijdregeling
gemiddelde arbeidsduur 38u/week werktijdregeling in onderling overleg met de leidinggevende/team stamtijden en glijtijden richtinggevend servicetijd garanderen op niveau van de dienst/team duidelijke afspraken tussen de personeelsleden en de leidinggevende, afspraken op teamniveau kwaliteit dienstverlening garanderen aanvraag vooraf van afwezigheden/verloven blijft onveranderd procedure bij ziekte blijft onveranderd (voor 10u verwittigen) indien schending van vertrouwen/misbruik > opnieuw tijdsregistratie of vast uurrooster

35 Afsprakenkader Vlimpers
belang van registratie afwezigheden in Vlimpers met oog op correct dossierbeheer afwezigheden (halve en volledige dagen) consequent in Vlimpers aanvragen/invoeren (cfr tellers, maaltijdcheques, rapportering) verantwoordelijkheid van de personeelsleden verantwoordelijkheid van leidinggevenden en secretariaten (aanspreekpunten)

36 Deontologische code integer werken volgens de waarden van (de Vlaamse overheid en) het GO! en hoe vertalen naar de dagdagelijkse werkpraktijk open gesprekscultuur die bijdraagt tot betere afspraken en een snellere detectie van knelpunten en mogelijke risico's integriteit toetsen en volgen voorbeeldfunctie gebaseerd op waarden en waardegebonden competenties: Loyaliteit en samenwerken Betrouwbaarheid: correct en consequent handelen Klantgerichtheid Objectiviteit Zorgvuldig beheer van middelen Spreekrecht en spreekplicht

37 Bijkomende afspraken alle afwezigheden/vergaderingen/werkzaamheden worden in de outlookagenda genoteerd (planning, opvolging, transparantie…), agenda’s worden maximaal gedeeld (bereikbaarheid) zodat de leidinggevende en de collega’s altijd op de hoogte zijn er worden op teamniveau werkafspraken gemaakt rond bereikbaarheid en beschikbaarheid en het garanderen van de dienstverlening naar de klant (service-tijd) bij afwezigheid wordt steeds een afwezigheidsbericht aangemaakt in outlook met doorverwijzing naar (een) collega(‘s) of generiek mailadres

38 Cultuuromslag

39 Implementatie Charter gevalideerd op niveau management
Overleg vakorganisaties Communicatie & dialoog Personeelsvergadering Infosessies per afdeling (afspraken teams) Intranet – FAQ’s Verschillende instapdata Overgangsperiode Charter ondertekenen Saldo op nul

40 Stap voor stap Drie instapmomenten

41 1 september 2013

42 1 januari 2014

43 1 januari 2015

44 Ondersteunende instrumenten
Outlookagenda MS Lync PLOEG – Vlimpers Talent

45 Outlookagenda – MS Lync
Open en gedeelde agenda’s - transparantie Informatie over beschikbaarheid en bereikbaarheid gelinkt aan outlookagenda Mogelijkheid tot doorschakelen naar voic , gsm, ander toestel…

46 PLOEG – Resultaatgericht samenwerken

47 Nieuwe accenten Plannen, doelstellingen formuleren
Duidelijke resultaatafspraken, duidelijke verwachtingen Cascade van doelstellingen Sterke teams - Samen werken aan teamdoelstellingen Focus op sterktes Waarden Dialoog! Input leveren voor planning Teamoverleg (min. 1x/maand) Opvolgingsgesprek (min. 1x/jaar) Zelfbeoordeling verplicht – zelfreflectie Opvolgen doelstellingen (Vlimpers Talent)

48 2015 Evaluatie Evolutie Integratie afspraken
Intervisie + ondersteuningstraject leidinggevenden Talenttraject Teamontwikkeling Doelstellingenmanagement – link naar PLOEG

49 Case Toerisme vlaanderen
Case Toerisme vlaanderen

50

51 Prikplicht afbouwen bij Toerisme Vlaanderen

52 We willen vooral betere resultaten
Waarom? We willen vooral betere resultaten Regularisatie priktijden in Vlimpers was tijdrovend. Waarom doen we dit? Overstap naar OraFin en Vlimpers Werken via MOD Reorganisatie

53 Hoe? Focus op resultaten ipv Gebruik organisatiecultuur als hefboom
op taken en aanwezigheden Versterk onderlinge samenwerking Gebruik organisatiecultuur als hefboom

54 Wat? Diverse acties Opt-out prikplicht: 75% prikt niet meer. Redenen om wel te prikken: recup; uren bewijzen. Tools voor telewerken. Medewerkers ‘mogen’ die gebruiken Leiderschapstraject. Werken aan vertrouwen. Herinrichting werkvloer volgens aangepaste principes HNW Analyse: vervangen stamtijden door servicetijden en evolutie naar tijdsonafhankelijk werken.

55 Wat? Doorgesproken met vakbonden (partners; vertrouwen)
Afstappen van prikplicht Doorgesproken met vakbonden (partners; vertrouwen) Aanpassing van arbeidsreglement Uitstappen kan mits zowel leidinggevende als personeelslid zelf akkoord is Overuren: in overleg met leidinggevende, recup kort nadien Collega’s kiezen zelf of en wanneer ze uitstappen (zelfs terug instappen kan) Stijl van leidinggeven pas goed bij het huis: niet taakgericht. Niet te veel regels. Duidelijke afspraken maken PLOEG, ook over gedrag en houding

56 Bedankt!

57 Bespreking cases 8 tot 10 deelnemers per groep Vragen:
- Wat spreekt jou het meest aan in de cases ? - Wat moet er gebeuren in de V.O. / in je eigen entiteit op het vlak van: Medewerkers Leidinggevenden Organisatie Klanten. Elke groep start met een verschillend aspect. Rapportering per groep Plenaire bespreking Conclusies Verslag terugkoppeling en vooraf gestelde HR-vragen: zie link vanuit toolbox PTOW: luik Tijdsregistratie:

58 Infomarkt (1) HR: Katrien Cnudde, GO!
Zie presentatie en verslag Veel gestelde HR-vragen Integriteit: Gerda Serbruyns, AgO Hoe integer werken binnen het Nieuwe werken ? - Info: algemeen: integriteit: - Sessies Train je collega (week 16 tot 20 november ) in voorbereiding - (nog niet gepland): december: PTOW-deelnetwerk Cultuur en Waarden IAO: Freija De Smet, AgO Linken tussen PTOW / HNW en Organisatieontwikkeling. Info:

59 Infomarkt (2) Regelgeving: Matthias Roman, AgO
Linken met VPS en arbeidsreglement ? info HNW. info: info PTOW: Registratie en rapportering: wat registreren in Vlimpers, ook in functie van rapportering ? Stephan Smet, AgO (Vlimpers Planning en Vlimpers Tijd) info: Ingmar Bernaers, AgO info: Ilse Vanderweyen: (niet op infomarkt). Rapportering PTOW info:

60 Infomarkt (3) Doelstellingenmanagement: Anne Delarue, dKB
linken met resultaatgericht werken ? info: PLOEG: Helena De Clercq, AgO Wat opnemen in de PLOEG-cyclus ? info: Prikklokken: Xavier Suykens, HFB Wat is het beleid i.v.m. prikklokken in Vlaamse overheidsbedrijven ? info: contactpersoon HNW:

61 Infomarkt (4) Arbeidsongevallen: Ivo Francis, AgODi
link tussen tijdsregistratie en arbeidsongevallen ? info PTOW: Welzijn: Els Cornelis, GDPB hoe welzijn bewaken in HNW en PTOW ? info PTOW: Luik Hoe kunt u dit realiseren ? Welzijn.

62 Plenaire bespreking Organisatie: IAO
Scenario’s om de prikplicht af te bouwen. Arbeidsreglement, VPS Registratie en rapportering Randvoorwaarden Algemeen: Verslag terugkoppeling en vooraf gestelde HR-vragen: zie link vanuit toolbox PTOW: luik Tijdsregistratie:

63 Vervolgtraject - Verwerken info en vragen PTOW-deelnetwerk 9 juni Vorige sessies Volgend PTOW-deelnetwerk ? Datum: voorstel: 2 of 4 december ? Thema: voorstel: Cultuur en Waarden. - Nog niet gepland: 2016: netwerk het nieuwe samenwerken ? 1 dag ? doelpubliek: HR, leidinggevenden ? deelaspecten: nieuwe samenwerkingsvormen digitaal samenwerken leidinggeven op afstand randvoorwaarden (cultuur, focus op resultaat enz.)


Download ppt "HR-deelnetwerk PTOW dinsdag 9 juni, voormiddag https://youtu"

Verwante presentaties


Ads door Google