De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma: 08.30 – 09.00 uurInloop met koffie/thee 09.00 – 09.10 uurOpening 09.10 – 09.30 uurManagementrapportage 09.30 – 10.30 uurAanmeldprocedure 10.30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma: 08.30 – 09.00 uurInloop met koffie/thee 09.00 – 09.10 uurOpening 09.10 – 09.30 uurManagementrapportage 09.30 – 10.30 uurAanmeldprocedure 10.30."— Transcript van de presentatie:

1 Programma: 08.30 – 09.00 uurInloop met koffie/thee 09.00 – 09.10 uurOpening 09.10 – 09.30 uurManagementrapportage 09.30 – 10.30 uurAanmeldprocedure 10.30 – 10.50 uurPauze 10.50 – 11.30 uurSOP-Scholing SWV 11.30 – 11.45 uurGelegenheid tot vragen 11.45 – 12.00 uurPlenaire afsluiting

2 01-08-2014Wet Passend Onderwijs CvI PCL (01-01-2014) SWV KampenInrichting BOL Adviescommissie BOL 01-01-2014 → Indicaties 01-08-2014→ Adviezen arrangementen & Toelaat- baarheidsverklaringen (TLV)

3 Rapportage ■4 x per cursusjaar Marap Bestuur SWV Kampen Presentatie Dir/IB-overleg ■1 x per cursusjaar Marap Manager 23-05 Henk Keesenberg

4 Taak SWV Kampen: Het zorgdragen voor een goede structuur waarin ouders en scholen, maar bovenal natuurlijk kinderen en leerkrachten, de best passende plekken en ondersteuning krijgen.

5 Resultaatverplichting SWV Kampen: Het maken van een dekkend netwerk van ondersteuningsarrangementen

6 Resultaten (Marap dec. 2014) ■ 6 x TLV SO + 2 x TLV SBO Bekostiging laag (MKD / Klimop/ Okidoki + 1 herindicatie Trimaran) ■Onderinstroom: bekostiging solidariteit 23-05

7 Coll. Consulatie (AB-er) ■ 18 arrangementen Preventieve AB Ambulante Begeleiding Inzet Onderwijsassist. (=lichte ondersteuning →Bekostiging besturen)

8 ■ 30 Bolmeldingen (15 x IRIS / 1x Accrete / 2 x AVES / 2 x OOK / 10 x overige (MKD; ODC; Twijn; Ambelt; Trimaran; Okidoki)

9 Kengetallen (01-10-2014) Aantal bao-leerlingen SWV: 4523 (stabiel) Aantal leerlingen SBO: 133 → 117 (2.59%) Aantal leerlingen SO Cl. 4: 62 (1.37%)

10 (voorlopige en voorzichtige) conclusies: ■Deelnamepercentage SBO laat een duidelijke dalende tendens zien. ■Vanuit het reguliere BAO zijn er tot dusver nauwelijks verwijzingen geweest (toestroom vanuit voorschoolse instellingen)

11

12 Passend Onderwijs en aanmelding Uniform aanmeldformulier

13

14 Casus Floor ▪Floor 3.0 jaar ▪VVE-leerling ▪Ouders maken een afspraak voor een gesprek Wat zijn de vervolgstappen en wie is verantwoordelijk? → Uitwerking op sheets

15 ◘ Afspraken met voorschoolse voorzieningen ◘ Ouders hebben informatieplicht ◘ Scholen hebben zorgplicht

16 Onderinstroom Tot 1 jaar na inschrijving Bij mogelijke TLV aanmelding BOL

17 Aanmelding door ouders: ◘ Aanmeldformulier als het kind 3.9 jaar is. ◘ Aanmelding jonger kind=voorinschrijving ◘ Aanmelden op meerdere scholen: aangeven school van 1 e voorkeur. ◘ Aanmeldformulier ingevuld = zorgplicht ◘Geen info opvragen zonder ingevuld aanmeldformulier (Privacy!!!)

18 Zorgplicht niet van toepassing als ouders: ◘Informatie weigeren. ◘De grondslag niet respecteren. ◘Er geen plaats is op school en er plaatsings- beleid geformuleerd is. ◘Er niet sprake is van extra ondersteuning. ◘Er alleen sprake is van taalachterstand.

19 Beslissing toelating: Binnen 6 weken onderzoekt de school of er bij de betreffende leerling sprake is van een specifieke ondersteuningsvraag. Deze periode kan gemotiveerd verlengd worden met 4 weken.

20 2 Opties: 1. Definitief besluit tot toelating: de leerling wordt ingeschreven op de school van aanmelding. 2.De school heeft het groeidossier opgebouwd met de gegevens van de voorschoolse organisatie en de orthopedagoog (C. Rieck) en meldt aan bij het BOL.

21 De trajectbegeleider belegt samen met de school een MDO, waarbij ouders, orthopedagoog en andere externen aanschuiven. Groeidossier = leidend.

22 Doel MDO: wat is de ondersteuningsbehoefte van het kind en wat is hiervoor de beste plek. Groeidossier wordt besproken in de Adviescommissie BOL, waarbij de traject- begeleider de ouders en school vertegenwoordigt.

23 Op het moment, dat er een TLV wordt afgegeven voor het S(B)O kunnen ouders hiertegen bezwaar maken bij de manager van het SWV 23-05

24 Noodzakelijk: ◘Sterke positionering van het MDO ◘Sterke positionering van de orthopedagoog ↓ Beleidsontwikkeling

25 Q3: Ondersteuningsprofiel Algemene conclusie: Basisondersteuning is op orde.

26 Q3: Ondersteuningsprofiel Aantal scholen hebben aangegeven op onderdelen hiermee aan de slag te willen: vb. dyslexie; dyscalculie; gedrag; warme overdracht, veiligheidsbeleid; OPP etc.

27 Scholing vanuit het SWV Aanbod scholing m.b.t. ‘gedrag’ (autisme/ASS; ADHD/ADD) en ‘dyscalculie’

28 Deskundigheid

29 Conclusie Conclusie: ▪ Er is weinig intern↔ relatief veel extern ▪ Bekostiging in de toekomst?

30 Streven van het Samenwerkingsverband: Professionalisering meer richten op interne deskundigheidsbevordering ▼▼▼▼▼ Ontwikkeling expertisecentrum

31 ►Dyslexie ►Beeldcoaching ►Dyscalculie ►Jonge Kind We denken aan:

32 Werkopdracht: 1.Welke specialistische hulp vanuit de Twijn, Schakel en Ambelt moet behouden blijven? 2.Aan welke specialistische hulp hebben we verder nog behoefte aan in ons SWV? 3.Hoe vaak heeft de school in de afgelopen jaren een beroep gedaan op de specialisten van de Ambelt, Schakel en Twijn buiten de AB om? 4.Inventarisatie: ervaren en opgeleid (opleiding- master

33 Nodig vanuit de benoemde onderwijsbehoefte: OnderdeelOmschrijving inhoudOmvang en kosten Extra handen Materialen Ruimtelijke omgeving Expertise Samenwerking instanties

34 SCHOOL Basis ondersteuning (lees) Onderwijs Signalering Begeleiding Basis ondersteuning (lees) Onderwijs Signalering Begeleiding Ouders/verzorgers Aanmelding door ouders bij dyslexiezorgaanbieder. Geen vergoede diagnostiek + doorverwijzing naar School Geen vergoede diagnostiek + doorverwijzing naar School Geen vergoede diagnostiek + doorverwijzing naar School Geen vergoede diagnostiek + doorverwijzing naar School Afstemming behandeling tussen behandelaar, school en ouders Dyslexie zorgaanbieder Zorgaanbieder stuurt bsn +naw van cliënt naar CJG Kampen ivm financiële afhandeling Vergoede diagnostiek Dyslexie Vergoede diagnostiek Dyslexie Voldoende onderbouw- ing vermoedens Dyslexie Ernstige Enkelvoudige Dyslexie? Vergoede behandeling Dyslexie Leerlingdossier JAJA JAJA JA NEE Stroomschema dyslexie

35 Ontwikkelingen Kentalis


Download ppt "Programma: 08.30 – 09.00 uurInloop met koffie/thee 09.00 – 09.10 uurOpening 09.10 – 09.30 uurManagementrapportage 09.30 – 10.30 uurAanmeldprocedure 10.30."

Verwante presentaties


Ads door Google