De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten 2. steun voor jonge bedrijven 3. vergroeningspremie - GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten 2. steun voor jonge bedrijven 3. vergroeningspremie - GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten."— Transcript van de presentatie:

1 GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten 2. steun voor jonge bedrijven 3. vergroeningspremie - GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten 2. steun voor jonge bedrijven 3. vergroeningspremie - gewasdiversificatie - behoud blijvend grasland - Ecologisch aandachtsgebied

2 Toeslagrechten -> Betalingsrechten: -> Basisbetaling 100% -> Jonge landbouwers -> Vergroeningspremie: - 50% op basisbetaling (33%)  GLB 2015

3 -> zal 10% lager zijn dan eerdere toeslagrechten Verschuiving geld van West naar Oost Provisie landbouwcrisissen Verhoogde steun voor jonge boeren Meer geld voor plattelandsbeleid -> bedragen zulllen naar elkaar toegroeien Basisbetaling

4 -> jonge landbouwer: geboren op of na 1/1/1975 -> 90 betalingsrechten per jaar en dit max. 5 jr. Betaling jonge landbouwers

5  Bijkomende betaling van 50%  Voorwaarden:  Gewasdiversificatie  Behoud blijvend grasland  Ecologisch AandachtsGebied  Best voldoen aan de eisen Vergroeningspremie

6  “ BOUWLAND “  Is areaal waar subsidies op gelden  Verminderd met  Blijvend grasland  Blijvende teelten  Tss. 10 – 30 ha Bouwland:  2 teeltgroepen (gewassen)  Hoofdteelt: max. 75%  > 30 ha Bouwland:  3 gewassen  Hoofdteelt: max. 75%  Hoofd- en 2 de teelt: max. 95% Gewasdiversificatie

7 Gewassen ingedeeld in teeltgroepen Hoofdteelt = teelt op 31/05 aanwezig (zie volledig lijst op www.ruraalnetwerk.be) www.ruraalnetwerk.be teeltgroepgewas maiskuilmais, korrelmais bietenvoederbieten, suikerbieten wintertarwe zomertarwe gerstZomergerst & brouwgerst wintergerst haverWinter - en zomerhaver triticale aardappelenAlle aardappelen, ook pootgoed grassenGrassen, graszoden mengsels gras & vlinderbloemigen: gras-klaver, gras-luzerne, luzerneEenjarige en meerjarige luzerne cichoreiachtingenCichorei en witloof koolachtigenBroccoli,bloemkool, spruitkool, rode kool, witte kool,. lookachtingenAjuinen, prei, sjalotten, bieslook

8 Voorbeeld: bedrijf van 60 ha - gewasdiversificatie

9  Indien percelen laatste 5 jr -> code gras dan vanaf 2015 code “ blijvend grasland “  Daling Blijvend grasland mag maximaal 5% zijn.  Indien meer dan kome n restricties op het scheuren van grasland Blijvend grasland

10 Gewascodes en code BG vanaf 2015 Alle percelen die de voorbije 5 opeenvolgende jaren werden aangegeven met een teeltcode voor gras zullen een BG code krijgen. teeltcode tot 2014 BG en Gewascode vanaf 2015 Blijvend grasland6160 Tijdelijk grasland6260 Festulolium638 Éénjarig grasklaver701700 Meerjarig grasklaver702700 Mengsels gras + vlinderbloemigen (Andere dan grasklaver) 745 Luzerne - gras-660 Weiland met bomen (> 50 bomen/ha)9823 Grassen in natuurbeheer9824wordt gesplitst 9828, 9829

11  Indien > 15 ha Bouwland -> 5% vergroenen  Hoe?  Groenbedekkers/Vanggewassen ( 0,3 factor )  Stikstofbindende gewassen ( 0,7 factor )  Diverse: bufferstroken, grachten, beken, poelen… Ecologisch AandachtsGebied (EAG)

12 EAG: omzettings- en wegingsfactoren wegingsfactoromzettingsfactorEAG groenbedekkers0,3 -1 ha = 0,3 ha stikstofbindende gewassen 0,7-1 ha = 0,7 ha Braak1-1 ha = 1 ha Agroforestry/ beboste gebieden 1-1m = 1 m² korte omloophout0,3-1 ha = 0,3 ha bufferstroken1,561 m = 9 m² KLE (bomen, akkerranden, poelen) 1,5-1m= 1,5 m² KLE ( houtkanten, grachten)23 (grachten) Subsiduabele stroken langs bosranden 1,5 (geen productie)61m = 9m² Subsiduabele stroken langs bosranden 0,3 (wel productie)61m = 1,8 m²

13 Groenbedekkers en vanggewassen gewasMinimum zaaidichtheid (kg/ha) Gele mosterd10 kg/ha Mosterd Sarepta10 kg/ha Bladrammenas12 kg/ha zwaardherik6 kg/ha phacelia8 kg/ha Engels, Italiaans, hybrideraaigras, Westerwords30 kg/ha Festulolium30 kg/ha Japanse haver40 kg/ha soedangras30 kg/ha Witte en rode klaver10 kg/ha Alexandrijnse klaver25 kg/ha Andere klaver15 kg/ha Snijrogge100 kg/ha Wikken90 kg/ha Veldbonen120 kg/ha bladkool8 kg/ha bladraap3 kg/ha lupinen150 kg/ha tagetes3 kg/ha zomerhaver100 kg/ha

14 Groenbedekkers/vanggewassen -Moet steeds een mengsel zijn van minstens 2 gewassen die voorkomen op de lijst. (vb. bladrammenas en gele mosterd) -In het mengsel: minstens 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid vb. gele mosterd (10 kg/ha)  min. 5 kg/ha bladrammenas (12 kg/ha)  6 kg/ha evt. aangevuld met andere groenbedekker uit de lijst. -Inzaai onder hoofdgewas (dekvrucht) is toegelaten -Groenbedekkers (ook de grassen) mogen niet geoogst, gemaaid of begraasd worden!!

15  Mogen geoogst  Als EAG – geen premie meer van 450 euro  Zaai: vóór 31 mei  Aanhouden tot 15/2  Uitzondering:  Erwten/bonen: oogst vanaf 1 juli daarna groenbedekker of mengsel snijrogge-Italiaans Stikstofbindende gewassen hoofdteelt

16 Andere mogelijkheden in kader van EAG (deel I) -Bufferstroken: - op of aangrenzend aan een akkerareaal (langs zijde parallel aan waterloop) - geen landbouwproductie toegelaten - min 5 m breed (langs waterlopen min 2m) - moet bedekt zijn (mag ingezaaid worden) - begrazen of maaien is toegelaten - geen meststoffen (wel uitscheiding dieren) of fyto (pleksgewijze akkerdistel) -Beboste gebieden: bebost in kader van plattelandsontwikkelingsprogramma. -Korte omloophout: zwarte els, boswilg, schietwilg, katwilg, kladder olm, gladde olm, hazelaar, zwarte populier, gewone esdoorn, gewone es. maximale oplooptijd 8 jaar/ geen meststoffen en Fyto -Agro Forestry: subsidiabele bouwlandarealen die agroforestrysteun (hebben) ontvangen in kader van pijler II (PDPO). Inschrijving tot 19 dec 2014 -Subsidiabele stroken langs bosranden

17  Tot 15/8: uitsluitend maaien  Daarna mag ook begrazen  Vlinderbloemige moet dominant aanwezig blijven  Doorzaai is toegestaan  Herinzaai: toegestaan mits toestemming  Gras/klavermengsels tellen NIET mee in EAG Aanvullende voorwaarden

18 Voorbeeld EAG Bedrijf: 100 ha VA: 60 ha grasland en 40 ha bouwland Hoeveel EAG: 40 ha x 5% = 2 ha Hoe? Typeareaalwegingsfactoromzettingsfact or Opp. EAG bufferstrook400 m1,560,36 ha groenbemester s 4 ha0,3-1,2 ha Voedererwten0,75 ha0,7-0,5 ha 2,06 ha = OK

19 Voorbeeld EAG: Melkveebedrijf met zo veel mogelijk mais 2014: 80 ha waarvan 60 ha mais 2014 2015 ?? Totale oppervlakte 80 ha Blijvend grasland (> 5 jaar) 10 ha P Tijdelijk grasland (≤ 5 jaar) 10 ha 13 ha maïs 60 ha 52 ha Vlinderbloemige (N-fix) 5 ha 5ha x 0,7= 3,5 ha bouwland 70 ha Teeltplan 2015 Teeltplan 2015: bouwland > 30 ha  minstens 3 gewassen en verplicht 5% EAG = 3,5 ha (5% van 70 ha) EAG: 3,5 ha maar owv wegingsfactor 0,7 komt dit reëel overeen met 5 ha EAG GD 1° gewas: hoofdgewas maïs 52 ha74,3 % (52,5 ha/70ha) < 75% 2° gewas: tijdelijk grasland13 ha18,6 % (14,5 ha/70 ha) < 95% 3° gewas: luzerne 5 ha7,1 % (5 ha/70 ha) (3,5 ha x factor 0,7 = 5 ha) Teeltplan 2014 1° gewas: hoofdgewasmaïs 60 ha85,7 % (60 ha/70 ha) 2° gewas: tijdelijk gras 10 ha14,3 % (10 ha/70 ha)


Download ppt "GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten 2. steun voor jonge bedrijven 3. vergroeningspremie - GLB 2015 1. Van toeslagrechten naar betalingsrechten."

Verwante presentaties


Ads door Google