De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzamelaanvraag 2013 i.f.v. Mestdecreet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzamelaanvraag 2013 i.f.v. Mestdecreet"— Transcript van de presentatie:

1 Verzamelaanvraag 2013 i.f.v. Mestdecreet
Ina Spilker

2 Mestdecreet: aangifteplicht
Mestdecreet aangifteplicht landbouwer: ≥ 300 kg P2O5-productie op jaarbasis ≥ 2 ha landbouwgrond in gebruik ≥ 50 are groeimedium Verplichtingen aangifteplichtige landbouwers Jaarlijks aangifte van Dierbezetting, gebruik meststoffen, … van voorbije productiejaar (2012) bij Mestbank uiterlijk op 18 februari 2013 via aangifteformulier of via e-loket t.e.m. 15 maart 2013 = aangifte > https://eloket.vlm.be/mestbank/portaal Gronden, teeltplan, overdrachten, … van lopend productiejaar (2013) bij ALV uiterlijk 21 april 2013 = verzamelaanvraag Niet voldaan aan aangifteplicht (voor 2013) als niet voldaan is aan 1 of beide verplichtingen Procedure verzuimers Herinneringsbrief 1 brief voor niet ingediende aangifte; verstuurd door Mestbank 1 brief voor niet ingediende verzamelaanvraag; verstuurd door ALV 30 dagen tijd om zich vooralsnog in orde te stellen Niet in orde = boete (€ 250 (bij recidivisme x2)) opgelegd door Mestbank februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

3 Mestdecreet: aangifteplicht
Niet-aangifteplichtige landbouwers Vrijstelling van aangifteplicht aanvragen bij mestbank Formulier Verklaring over de vrijstelling van de aangifteplicht (Aangifte) Eenmalige aangifte van alle in gebruik zijnde gronden Als gebruikssituatie verandert (bv.: perceel niet meer in gebruik) moet dit gemeld worden op eigen initiatief februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

4 Verzamelaanvraag: teelten
Belangrijk correct en volledig in te vullen: Teelten: zowel de voorteelt, hoofdteelt als nateelt(en) invullen indien aanwezig (de codes van bijlage 2 van de toelichting bij de verzamelaanvraag kunnen gebruikt worden) Productiemethode: verschillende bemestingsnorm voor grasland met maaibeheer en grasland dat ook wordt begraasd (code ‘MAA’) Specifieke bemestingsnormen voor teeltcombinaties Voorteelt: teelt die voor de hoofdteelt op het perceel geoogst wordt Altijd opgeven, hogere bemestingsnorm mogelijk Gras/snijrogge voor maïs Groentecombinaties februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

5 Verzamelaanvraag: teelten
Eerste nateelt: teelt die in 2013 nog na het oogsten van de hoofdteelt wordt ingezaaid Altijd opgeven, ook andere dan specifieke groenbedekkers of vanggewassen Granen met nateelt: hogere bemestingsnorm Bv. hoofdteelt wintertarwe, in het najaar 2013 wintertarwe reeds ingezaaid die in 2014 hoofdteelt zal zijn  2013: hoofdteelt: wintertarwe, nateelt: wintertarwe Groentecombinaties Tweede nateelt: teelt die in 2013 nog na het oogsten van de eerste nateelt wordt verbouwd Opgeven 2e nateelt enkel mogelijk via eVA Teelten/teeltcombinaties die niet mogelijk zijn: bij indienen via eVA geblokkeerd februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

6 Verzamelaanvraag: teelten
Aangifte groenten van groep I, II of III nieuw vanaf 2013: landbouwer moet voldoen aan verplichtingen inzake advisering van groenten Niet in orde = verlies van bemestingsrechten Algemeen: stikstofanalyse met bemestingsadvies per perceel en per teelt, groenten groep I, II met uitz. van spruitkool en vroege aardappelen groenten groep I, II, III + spruitkool en vroege aardappelen in combinatie met een niet-groente als hoofdteelt Uitz: bv. biopercelen (verschillende rijen groenten op 1 perceel): per perceel stikstofanalyse maar per teelt bemestingsadvies Alternatief voorstel op “stikstofanalyse met bemestingsadvies per perceel en per teelt” op bedrijfsniveau aantal stikstofanalyses = minimum (aantal percelen, aantal ha) Meer info bij dienst Bedrijfsadvies of erkende labo’s, proefcentra en telersverenigingen Onder voorbehoud! februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

7 Bemestingsnormen 2013: systeem totale stikstof
februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

8 Bemestingsnormen 2013: systeem totale stikstof
februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

9 Bemestingsnormen 2013: systeem werkzame stikstof
februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

10 Bemestingsnormen 2013: systeem werkzame stikstof
februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

11 Verzamelaanvraag: Mestdecreet
Andere kolommen i.k.v. Mestdecreet Blok 1: perceelsinformatie kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha/jaar (Kolom i) focusgebieden nitraat (Kolom j), N= nieuw focusgebied (vanaf 2013), O= oud focusgebied (vanaf 2012) gebied met bemestinguitzondering (Kolom k) Blok 2: gebruik, opp., teelt, bijkomende bestemming, MB-aanvragen aanvraag vergoeding natuur (Kolom 12 – 14) gespecialiseerde productiemethode (Kolom 16) derogatieaanvraag (Kolom 17) beheerovereenkomst 2 GVE kg N kunstmest (Kolom 18) Meerjarig perspectief te weinig aanvragen gebruik maken van systeem van werkzame stikstof Niet meer voorzien ! februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

12 Verzamelaanvraag: VNB en BKM
Kwetsbaar gebied natuur met norm 2 GVE/ha/jaar (kolom i) VNB: Perceel is een potentieel belangrijk grasland met bemestingsnorm 2GVE/ha/j Perceel komt in aanmerking voor de beheerovereenkomst 2GVE/ha/j kg N uit kunstmest Perceel komt in aanmerking voor vergoeding natuur BKM: Perceel komt enkel in aanmerking voor de beheerovereenkomst 2GVE/ha/j kg N uit kunstmest Perceel komt NIET in aanmerking voor vergoeding natuur omdat het gelegen is in een erkend natuur- of bosreservaat het in gebruik is van een natuurvereniging of een openbaar bestuur het niet kan gecombineerd worden met een BO, productiemethode, … februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

13 Verzamelaanvraag: VNA en 2GVE
Perceel heeft bemestingsnorm 2GVE/ha/j Perceel is geen potentieel belangrijk grasland (wel halfnat grasl of intensief grasl of akker) Perceel komt NIET in aanmerking voor de beheerovereenkomst 2GVE/ha/j kg N uit kunstmest Perceel komt WEL in aanmerking voor de vergoeding natuur GVE: Perceel komt NIET in aanmerking voor de beheerovereenkomst 2GVE/ha/j kg N uit kunstmest omdat het niet kan gecombineerd worden met een BO, productiemethode, … Perceel komt NIET in aanmerking voor de vergoeding natuur omdat het gelegen is in een erkend natuur- of bosreservaat het in gebruik is van een natuurvereniging of openbaar bestuur februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

14 Verzamelaanvraag: 2GVE, VNA en BKM
Kolom i: samengevat 2GVE Vergoeding natuur (VNA) Beheer-overeenkomst 2GVE kg kunstmest (BKM) GVE Ja VNA BKM VNB ja februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

15 Verzamelaanvraag: 2GVE, VNA en BKM
Vergoeding natuur (VNA) Enkel voor percelen met code VNA of VNB in kolom i 150 euro/ha Jaarlijks aanvragen via VA Voorwaarden: Perceel volledige kalenderjaar in gebruik Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken (behalve distels pleksgewijs) Begrazingsregister bijhouden Beheerovereenkomst 2GVE kg N kunstmest (BKM) Enkel voor percelen met code BKM of VNB in kolom i Perceel in gebruik op 1 januari 2013 Hoe aanvragen? VNA: Bijkomende bestemmingen (kolom 12-14) BKM: BKM aankruisen (kolom 18) VNA en BKM kunnen niet gecombineerd worden Opgelet! februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

16 Verzamelaanvraag: Focusgebieden nitraat
Focusgebieden nitraat (kolom j) afgebakend door Vlaamse Regering gebieden met slechte kwaliteit oppervlaktewater en/of grondwater jaarlijkse evaluatie: voor het eerst gebeurd in najaar 2012 gevolg: nieuwe afbakening vanaf 2013 bonus opgebouwd voor ha uitbreiding met ha (code ‘N’= nieuw) gevolgen focusgebied lagere nitraatresidu-drempelwaarden Vanaf nitraatresiducampagne 2012 voor percelen met code ‘O’ Vanaf nitraatresiducampagne 2013 voor percelen met code ‘N’ februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

17 Verzamelaanvraag: Focusgebieden nitraat
februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

18 Verzamelaanvraag: Maatregelenpakketten
Nieuw vanaf nitraatresiducampagne 2012 (maatregelenpakket 2013): Slechts op 1 perceel maatregelenpakket opgelegd het perceel met het hoogste maatregelenpakket als er meerdere percelen zijn met het hoogste pakket het perceel met de hoogste overschrijding Indien op meer dan 1 perceel een overschrijding van de derde nitraatresidudrempelwaarde: 1 perceel met maatregelenpakket verplichte inzaai nateelt (indien mogelijk) voor alle percelen van het bedrijf gevolg: landbouwer kan geen GB2 aanvragen februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

19 Verzamelaanvraag: Bemestinguitzondering
Gebied met bemestinguitzondering (kolom k) Informatieve kolom Code K: zware kleigronden Volledige landbouwstreek Polders (+ uitzonderingen zware klei) Afwijking van de uitrijperiode dierlijke mest t.e.m. 14/10 uitgezonderd op blijvend grasland afwijking niet geldig voor derogatiepercelen Code Z: zandgronden Landbouwstreken Kempen + Vlaamse zandstreek (behalve deel in provincie Vlaams-Brabant) (- uitzonderingen zand) Bemestingsnormen ± 10 % lager t.o.v. de niet-zandgronden. februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

20 Verzamelaanvraag: gespecialiseerde productiemethode
Gespecialiseerde productiemethode (Kolom 16) Omvat 3 aspecten Aanduiden of louter een maaibeheer wordt toegepast. Graslanden met maaibeheer Perceel grasland wordt enkel gemaaid, met afvoer van maaisel. Code ‘MAA’ invullen bij gespecialiseerde productiemethode. Hogere bemestingsnormen voor de louter gemaaide graslanden. Aanduiden of blijvend grasland wordt gescheurd Blijvend grasland met status ‘P’ dat in 2013 gescheurd is of zal worden Blijvend grasland = grasland dat tenminste 5 opeenvolgende jaren niet in de vruchtwisseling van het bedrijf werd opgenomen Code ‘BGG’ invullen bij gespecialiseerde productiemethode Belangrijk in het kader van de derogatieregeling: geen bemesting in het jaar van scheuren (met uitzondering van rechtstreekse bemesting door beweiding) februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

21 Verzamelaanvraag: gespecialiseerde productiemethode
Aanduiden of teelt in serre, onder niet-permanente overkapping of op groeimedium gebeurt. Codes: SER: serres met teelt in volle grond SGM: serres met teelt op groeimedium PLA: niet-permanent overkapte teelt in volle grond NPO: niet-permanent overkapte teelt op groeimedium CON: teelt op groeimedium in open lucht (vb. containervelden) CIV: teelt in containers op/in volle grond LOO: loods (voor plantaardige productie) Belangrijk in het kader van de nitraatresiducampagne februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

22 Verzamelaanvraag: Derogatie
Wie kan derogatie aanvragen? Elke landbouwer Moet zich houden aan de voorwaarden voor derogatie (bemestingplan, staalname,…) Zie website: Brochure derogatievoorwaarden 2013 Vanaf 2013 wijziging met betrekking tot bodemanalyses: Voor P en C: staalnameperiode = 1 juni jaar X-1 t.e.m. 31 mei jaar X Voor N: staalnameperiode = 1 januari jaar X t.e.m. 31 mei jaar X Derogatievoorwaarden Zorgvuldig naleven; zo niet zware sancties !!! Veel inbreuken mbt Staalnameverplichting N, P en C Bemestingsplan en -register Opgelet! februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

23 Verzamelaanvraag: Derogatie
Hoe aanvragen? Stap 1: Indienen aanvraag derogatie 2013 Was mogelijk tot uiterlijk 15 februari 2013 Online op e-loket van de VLM (of via formulier) Stap 2: Aanduiden percelen met derogatie op VA Kolom 17: aankruisen (Aankruisvakje enkel voorzien voor percelen die in aanmerking komen volgens de gegevens waarmee al rekening kon gehouden worden) Belangrijk voor-, hoofd- en nateelt correct in te vullen Bij scheuren van blijvend grasland met status P: ‘BGG’ invullen in kolom 16 Uiterste indieningsdatum VA 2013 = 21 april 2013 (wijzigingen t.e.m. 31 mei) februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

24 Verzamelaanvraag: Derogatie
Welke percelen komen in aanmerking? Alle percelen gelegen in Vlaanderen behalve Percelen gelegen in: Grondwaterwingebieden zone 1 Fosfaatverzadigde gebieden waar norm 40 kg P2O5/ha/jaar van toepassing is Fosfaatuitzonderingen werden ingebouwd Natuurgebieden waar nulbemesting (2 GVE/ha/jaar) van toepassing is Percelen met Overschrijding eerste nitraatresidudrempelwaarde in voorgaande staalnamecampagne of door de Mestbank aangeduid als deze percelen niet meer in gebruik zijn in 2013 Deze percelen werden nog niet uitgesloten voor derogatie Specifieke bemestingsbeperkingen omwille van beheerovereenkomsten (bijvoorbeeld: BO water) februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

25 Verzamelaanvraag: Derogatie
Welke teelten komen in aanmerking? Graslanden Voor grasklaver kan geen derogatie aangevraagd worden Maïs voorafgegaan door één snede gemaaid en afgevoerd gras of maïs voorafgegaan door één snede geoogste en afgevoerde snijrogge Gras of snijrogge moet ingezaaid zijn ten laatste op 30 november 2012 Gras mag niet gemaaid worden vóór 1 april Snijrogge mag niet geoogst worden vóór 15 maart Wintertarwe of triticale gevolgd door een niet-vlinderbloemig vanggewas Vanggewas moet ingezaaid zijn binnen de 2 weken na de oogst en uiterlijk op 1 september 2013 Vanggewas niet onderploegen vóór 15 februari 2014 Niet-vlinderbloemige vanggewassen: gele mosterd, bladrammenas, Facelia, Tagetes, voederkool, bladkool, Festulolium, Nyger, gras, Japanse haver, zomerhaver en snijrogge; gras-klaver is niet toegestaan februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

26 Verzamelaanvraag: Derogatie
Welke teelten komen in aanmerking? Suikerbieten Voederbieten februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

27 Verzamelaanvraag: overnames
Belang: toekennen en beheren van ontheffing van bemestingsverbod (2GVE/ha/j) in natuurgebieden Principe: Ontheffing gaat verloren door overdracht Uitzonderingen met eenmalig behoud van ontheffing bij overname naar rechtstreekse afstammeling (zie codes) Overname steeds melden via VA: kolom 4: verwantschap d.m.v. overnamecode kolom 5: datum van ingebruikname Indien overdracht niet gemeld: Ambtshalve code ‘AND’ geplaatst = verlies van ontheffing februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

28 Verzamelaanvraag: overnamecodes
Welke codes zijn er? ECH: overname van percelen van de echtgeno(o)t(e) BED: overname binnen hetzelfde bedrijf: perceel wordt verwisseld van exploitatie FAM: overname binnen eerste graad familieverband RPN: de NP is een van de zaakvoerders, beherende vennoten of bestuurders van de RP RPF: de echtgeno(o)t(e) van de NP, zijn afstammelingen of aangenomen kinderen zijn zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder van de RP NPE: overname door NP van een RP waarbij de NP de oorspronkelijke overdrager van de landbouwgrond aan de RP was VNF: de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt binnen dezelfde RP opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), afstammelingen of aangenomen kinderen februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

29 Verzamelaanvraag: overnamecodes
Welke codes zijn er? VNN: de zaakvoerder, beherende vennoot of bestuurder wordt binnen dezelfde RP niet opgevolgd door zijn echtgeno(o)t(e), afstammelingen of aangenomen kinderen VVA (overnemer of overlater is VVZRL): Nieuwe leden in de overnemende landbouwer zijn echtgeno(o)t(en) van leden van de overlatende landbouwer of één of meerdere leden zijn uit de overlatende landbouwer gestapt of een combinatie van beiden VVB (overnemer of overlater is VVZRL): Nieuwe leden in de overnemende landbouwer zijn afstammelingen of aangenomen kinderen van leden van de overlatende landbouwer AND: overname van een andere landbouwer februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

30 Verzamelaanvraag: overnamecodes
Codes met behoud van ontheffing Uitgebreide uitleg in toelichting bij de VA Meer uitleg over kwetsbaar gebied natuur: NP VVZRL RP ECH FAM VVA (+ echtg.) VVB (+ fam.) RPN (zichzelf) RPF (fam.) VVA (- leden) VVB (- alle leden en fam.) VVA (- leden en/of echtg.) VNF (fam.) RPN (lid) NPE (voorwaarde: NP  RP) - naar van februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

31 Verzamelaanvraag: overnamecodes mandaatwijziging
Let op: mandaatwijziging binnen RP RP ziet op zijn bemestingsnormen dat percelen 2 en 3 ontheffing hebben enkel deze percelen dienen geschrapt en toegevoegd te worden in het roze gedeelte met de juiste overnamecode (VNF of VNN) en overnamedatum 1/1/2013 S S 1 VNF 01/01/13 februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013 1 VNF 01/01/13

32 Bemestingsprognoses na indienen verzamelaanvraag online
Bij elektronische VA: Overzicht Bemestingsprognoses Bemestingsprognoses worden berekend met gegevens die op dat moment gekend zijn Voor de aanvragen (BKM, DA,…) wordt gerekend met een voorlopige toekenning Waarmee wordt zeker geen rekening gehouden? Percelen van andere landbouwers (overlappingen, voorafgaande overnames) Bezwaren sancties derogatie in 2013 nav bedrijfscontrole in 2012 Bezwaren maatregelenpakketten (bvb tegenstalen) Aanduiding vervangperceel met maatregelenpakket (perceel niet in gebruik) Bemestingsprognoses toegevoegd aan de gegevens van de ingediende VA. Herberekening prognose bij wijzigingen tot en met 31 mei 2013 Volledige rapport (= perceelsgegevens en bemestingsprognoses in bijlage) beschikbaar via eVA. februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013

33 Bemestingsprognoses na indienen verzamelaanvraag online
a: De maximale bemestingsnorm voor dit perceel is enkel van toepassing als u in orde bent met de verplichte stikstofanalyses en bemestingsadviezen voor groenteteelten. Hou in uw bemesting zeker rekening met de geadviseerde stikstofbemesting. Informeer u hierover tijdig bij de dienst Bedrijfsadvies of de erkende labo’s en proefcentra. februari 2013 Toelichting verzamelaanvraag 2013


Download ppt "Verzamelaanvraag 2013 i.f.v. Mestdecreet"

Verwante presentaties


Ads door Google