De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van toeslagrecht naar betalingsrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van toeslagrecht naar betalingsrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Van toeslagrecht naar betalingsrecht
Mestverwerking vanaf 2014 Van toeslagrecht naar betalingsrecht Wegwijs in vergroening en (ver-)huur.

2 Team agrarisch Arjan Strootman: 0546-549545 of a.strootman@bilanx.nl
Jos Heuvink: of Bert Post: of Harold Boers: of Ben Oude Lansink: of Arjan Eertink: of Peter Scholten: of Paul Hoff: of Willemien Stoeten: of

3 Almelo • Hardenberg • T

4 Van toeslagrecht naar betalingsrecht Mestverwerking vanaf 2014

5 Van toeslagrecht naar betalingsrecht
Mestverwerking vanaf 2014 Van toeslagrecht naar betalingsrecht Wegwijs in vergroening en (ver-)huur. Januari 2014 Henk Westerhof

6 Agenda Opening Stand van zaken mestwetgeving Mestverwerkingspool DLV
Stand van zaken GLB Wie krijgt straks toegang tot het systeem Waarde betalingsrechten Huur en verhuur in 2014 & 2015 Vergroeningseisen

7 Gewoon blijven doen wat u al deed
Derogatie 2014 Nog geen akkoord met ‘Brussel’ Begin februari? Ga maar uit van de huidige voorwaarden Grondbemonstering Bemestingsplan Enz. Extra voorwaarden?? Termijnen schuiven op Gewoon blijven doen wat u al deed

8 Belangrijk wijzigingen 2014
5% hogere productie graasdieren Geldt ook voor BEX Lagere fosfaatnorm bouwland ‘laag’ => Conclusie: >5 miljoen kg fosfaat erbij! Invoering mestverwerkingsplicht

9 Mestverwerkingsplicht
Naast gebruiksnormenstelsel Bedrijfsoverschot: Productie minus plaatsingsruimte Zonder mutatie mestvoorraden Percentage hiervan verwerken 2014 Regio Oost: 15% Regio Overig: 5% 2015: hoger ? Drempel van 100 kg fosfaat

10 W. De Boer W. de Boer, melkveehouder in Almelo 800.000 kg melk
40 ha grond in gebruik: Geschatte productie 2014: kg fosfaat Plaatsingsruimte: kg fosfaat Bedrijfsoverschot: kg fosfaat Te verwerken: 15%van kg kg fosfaat Meer dan 100 kg, dus geen vrijstelling

11 Wat kan de Boer doen? Afvoer naar exporteur of verwerker
345 kg fosfaat: stel 1,7 kg fosfaat = ruim 200 ton waarschijnlijk via een bewerker (exportwaardig maken) Afvoer naar eigen grenspercelen Als die er zijn Afzet in de regio (volledig bedrijfsoverschot!) Is niet gelijk aan boer-boer! De Boer: BO > 25% van fosfaatproductie: - dus niet mogelijk Vervangende Verwerkings Overeenkomst (VVO)

12 Ons advies Houd rekening met uw groeiplannen!
Maak een berekening van uw bedrijfsoverschot Let op verschillen met gebruiksnormen Natuurterreinen, mestvoorraden Toch verwerken ? (> 100 kg fosfaat) Kijk naar mogelijkheden Afzet in de regio Criteria niet gelijk aan boer-boer ! Vervangende Verwerkings Overeenkomst Houd rekening met uw groeiplannen!

13 Mestverwerkingspool DLV
Marc Strikkeling Adviseur mest en mineralen

14 DLV

15 DLV kantoren Landelijke dekking met regiokantoren te:
- Uden (Zuid-Nederland) - Deventer (Oost-Nederland) - Heerenveen (Noord-Nederland) - Vianen (West-Nederland) Aantal medewerkers: 120 - Regio Zuid: 55 - Regio Oost: 35 - Regio Noord: 20 - Regio West: 10

16

17 Nieuwe mestbeleid 2014 Mestverwerking afhankelijk van:
Regio  15% Oost 2014, 5% Overig 2014 Hoeveelheid mestoverschot Minimaal te verwerken hoeveelheid P2O5 bedraagt 100 kg Oost: > 400 m3 rvdm overschot (1,7) > 160 m3 vlvdm overschot (4,2) > 220 m3 zdm overschot (3,0)

18 Keuze mogelijkheden Mest laten verwerken  afvoer code 61
Extra grond onder bedrijf Mestafzetovereenkomsten voor totaal overschot binnen 20 km (voorwaarde: 75% zelf kunnen plaatsen) Vervangende VerwerkingsOvereenkomst (VVO) Mestverwerkingspool

19 Mestverwerkingspool DLV
Overhevelen mestverwerkingsverplichting door een mestverwerkingsovereenkomst tussen u en een mestverwerker via VVO Voordelen: Mest blijft fysiek in eigen regio Bestaande afspraken met loonwerkers/transporteurs blijven Minder vervoersbewegingen Goedkopere mestverwerking in zijn algemeen

20 Rekenvoorbeeld Melkveehouder voert jaarlijks 1500 m3 mest af
1500 m3 mest x 1,7 P2O5 = kg P2O5 Regio Oost = 15% mestverwerking 2.550 kg P2O5 x 15% = 380 kg P2O5 verwerken (225 m3)

21 Wat kost VVO?

22 Rekenvoorbeeld Kosten mestverwerkingspool:
380 kg P2O5 x € 4, ,- = € 1.770,- Huidige mestafzet: 1500 m3 x € 10,- per m3 = € ,- per jaar Kosten mestafzet per 2014: 1500 m3 x € 10,- = € ,- per jaar Mestverwerkingspool € 1.770,- Totaal € ,- (€ 11,18 per m3)

23 Rol DLV Contracten stroom regelen tussen verwerker en producent
Betalingen via derdengeldenrekening Adminstratieve afhandeling Inschrijven? of formulier insturen

24 Bedankt voor u aandacht! Vragen?

25 GLB vanaf 2014

26 Van toeslagrechten naar betalingsrechten
In 2015 toekenning betalingsrechten Bijna iedereen ontvangt betalingsrechten KvK inschrijving/verplichte landbouwtelling! Opletten wanneer: In 2013 geen toeslagrechten aangevraagd Geen betalingsrechten in 2015? Huidige TSR uiterlijk 31 maart 2014 verkopen

27 Uitbetaling 2014 Overgangsjaar
Laatste jaar benutting huidige toeslagrechten Geen modulatie meer Korting huidige TSR ca. 12% I.p.v. modulatiekorting

28 Uw bedrijfstoeslag vanaf 2015
Zeker Basispremie Vergroeningspremie Misschien voor u: Toeslag jonge landbouwers Begrazingspremie (marginale gronden) Vanaf 2014 t/m 2019 ieder jaar lager budget

29 Aantal rechten vanaf 2015 Betalingsrecht per ha subsidiabele grond
Oppervlakte GO 2015 Alle landbouwgrond: Ook natuurterreinen met landbouwkundig gebruik ‘Marginale’ gronden (heide ed.) Begrazingspremie

30 Basispremie Geleidelijke overgang naar uiteindelijke ‘flat rate’
Periode 2015 t/m 2018 Vanaf 2019 een vast bedrag per betalingsrecht Ca. € 270 basispremie Waarde betalingsrecht = alleen basispremie Vergroeningspremie niet in waarde betalingsrecht

31 Vergroeningspremie Geen optie, maar automatisch toegewezen
Hoogte : afhankelijk van hoogte basispremie ca. 46% van de basispremie Gevolg: t/m 2018 voor iedereen verschillende hoogte Vanaf 2019: ca. € 125 /ha

32 Waarom variabele vergroeningspremie

33 W. De Boer Melkveehouder 40 ha grond: 39 ha eigendom
1 ha losse huur van ‘rustende buurman Jansen’ 2014: 39 ‘eigen’ toeslagrechten: totaal € ,-

34 W. De Boer Bedrijfstoeslag 2014: (ca. 12% korting) € 23.800
Basispremie: 40 x € 270 = € Vergr.premie: 40 x € 125 = € Verschil tussen 2014 en 2019 wordt in 5 stappen overbrugd ‘daalt’ vanaf 2015 in 5 stappen naar bedrag 2019

35 Bedrijfstoeslag W. de Boer
Betaling daalt vanaf 2014 in 5 stappen naar ‘Flat rate’ Technische berekening niet uitgelegd 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal basispremie 15.025 13.900 12.850 11.825 10.800 Vergroeningspremie (46%) 6.950 6.450 5.950 5.475 5.000 Totale bedrijfstoeslag 23.800 21.975 20.350 18.800 17.300 15.800 Uitbetaling per recht (40) 549 509 470 432 395

36 Totale bedrijfstoeslag de Boer

37 => TSR uiterlijk 31 maart 2014 verkopen!
Buurman Jansen Gepensioneerd landbouwer 2 ha grond zelf in gebruik 1 ha. verhuurt aan de Boer 2014: 2 TSR à € 400 zelf aangevraagd 2015: geen KvK inschr. /geen verplichte Lb.telling Dus geen deelname nieuwe systeem => TSR uiterlijk 31 maart 2014 verkopen! Gehuurde rechten tellen mee bij de verhuurder!!!

38 (Ver)huur grond in 2014 en 2015 Met afspraken alles mogelijk

39 Casus de Boer-Jansen Jansen verkoopt begin 2014 alle TSR aan derden
De Boer blijft 1 ha grond huren van Jansen. => De Boer krijgt op de gehuurde grond van Jansen 1 nieuw recht Jansen wil: Jaarlijks de bedrijfstoeslag die de Boer als gevolg van deze gehuurde oppervlakte ontvangt Bij afloop van de huurperiode het recht dat op zijn grond is ontstaan

40 Voordeel de Boer Verloop bedrijfstoeslag met en zonder 1 ha huur 2015
2016 2017 2018 2019 e.v. Met huur 21.975 20.350 18.800 17.300 15.800 Zonder huur 21.890 20.185 18.555 16.980 15.405 Voordeel 85 165 245 320 395

41 Nadeel Jansen Jansen geen toeslagrechten in 2014 (verkocht)
geen overgangsbetaling Jansen groeit dan in 5 stappen van 0 naar 395 euro/ha in 2019 2015 2016 2017 2018 2019 e.v. Basispremie 58 114 168 220 270 Vergroeningspremie 27 51 77 100 125 Nadeel 85 165 245 320 395

42 Afspraken de Boer-Jansen
Gedurende hele huurperiode vanaf 2015: Voordeel voor de Boer = ‘nadeel‘ Jansen: Dus verrekenen Betalingsrecht einde van huur overdragen aan nieuwe gebruiker? Niet aan Jansen: heeft geen recht op BTR ! Maar wat als de huur eindigt tussen 2016 en 2019? Jansen verkoopt de grond begin 2016 aan derden

43 Bedrijfstoeslag de Boer
2015: 40 ha (inclusief 1 ha huur van Jansen) 40 betalingrechten Grond gaat begin 2016 terug naar Jansen/nieuwe eigenaar 1 betalingrecht gaat mee over 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal basispremie 15.025 13.900 12.850 11.825 10.800 Totaal vergroeningspr. 6.950 6.450 5.950 5.475 5.000 Totaal bedrijfstoeslag 21.975 20.350 18.800 17.300 15.800 Aantal rechten 40 Uitbetaling per recht 549 509 470 432 395

44 Opbouw bedrijfstoeslag de Boer
2015 2016 2017 2018 2019 Uitbetaling per recht - 509 470 432 395 Voor Jansen 165 245 320 ‘Teveel’ overgedragen 344 225 112 2015: wordt al verrekend tijdens huur Na huurperiode (vanaf 2016) Waarde overgedragen recht t/m 2018 hoger dan te verrekenen bedrag Totaal verschil: € 681 (€ € € 112) Jansen moet dit aan de Boer betalen!

45 Einde huur t/m 2018 Huurder de Boer heeft TSR in 2014
Dus een overgangsbetaling in zijn betalingsrechten Hij draagt in 2016 recht met grond over Daarmee ook een deel van zijn overgangsbetaling! Dit bedrag ontvangt de gebruiker van het recht vanaf 2016 extra Voordeel verhuurder = nadeel huurder Dus te verrekenen

46 Alternatief voor tijdelijke verhuur 2015
Alleen via een melding aan DR Nieuwe recht in 2015 wordt een verhuurd recht Vanaf verhuurt aan de grondgebruiker De overgangsbetaling van de verhuurder komt in dit recht, niet van de huurder Tijdens de huurperiode: jaarlijks verrekenen Net als u nu doet Einde van huur: geen verrekening nodig Kan alleen wanneer de verhuurder ook BTR krijgt!

47 Bij twijfel: bel Bilanx
Conclusies & advies Onderzoek of het alternatief voor u passend is… Indien niet: Verrekenen van verschil in ‘kale’ bedrijfstoeslag tijdens verhuur Overdracht recht bij einde huur Verrekenen ‘extra’ toeslag na overdracht BTR bij einde huur Let op: definitieve bedragen nog niet bekend Verhuur in 2015: Ja! Bij twijfel: bel Bilanx

48 Vergroeningseisen

49 Vergroeningseisen Gewasdiversificatie op bouwland
Deel bouwland als EFA gebruiken (‘EFA-eis’) Ecologic Focus Area = Ecologisch aandachtgebied 5% van bouwland Blijvend grasland (nationale eis) Alternatieve invulling: Collectieven, bedrijfscertificering Verwacht hier niet teveel van!

50 Vrijstellingen vergroening
Geheel vrijgesteld: Biologische bedrijven Bedrijven met > 75 % grasland > 120 ha grond: oppassen! Max. 10 ha bouwland (inclusief tijdelijk grasland) Alleen vrijstelling gewasdiversificatie >50% van het bouwland vorig jaar niet zelf in gebruik Ieder perceel ander gewas dan vorig jaar Alleen vrijstelling EFA Max. 15 ha bouwland

51 W. De Boer 20 ha blijvend grasland 11 ha tijdelijk grasland 9 ha maïs
Is meer dan 75% grasland, daarom vrijstelling voor EFA en gewassen eis.

52 Gewasdiversificatie Max. 10 ha bouwland: geen eisen
Meer dan 10 en max. 30 ha bouwland Min. 2 gewassen Grootste gewas max. 75% van oppervlakte Meer dan 30 ha bouwland Min. 3 gewassen Twee gewassen max. 95% van oppervlakte

53 EFA-eis Akkerranden, bufferstroken met aangrenzende sloot
Natuurvriendelijke oevers met aangrenzende sloot Sommige vlinderbloemigen, maar alleen i.c.m. akkerranden, vogelakkers ed. Landschapselementen (houtwallen, poelen ed.) Alleen grenzend aan bouwland ?

54 Akkerbouwer 30 ha bieten 75 ha aardappelen 25 ha tarwe 20 ha maïs
Moet voldoen aan 3-gewasseneis Geen probleem Ook 5% EFA verplicht 7,5 ha (incl. sommige aangrenzende sloten)

55 Discussie blijvend grasland
Nationale eis: Referentie 2012 (en extra in 2015?) > 5% daling: herinzaaiplicht CBS: Areaal blijvend grasland 2013 lager dan 2012 Grens herinzaaiplicht kan in zicht komen Gevolg Individuele verplichting tot herinzaai Is al mogelijk vanaf 2016 Risico: gekocht perceel mogelijk inzaaien met gras

56 Conclusies Vergroeningseisen zijn verplicht Vrijstellingen mogelijk
Geen vrijstellingen? Bepaal eisen en onderneem acties Alternatieve invulling vergroening Nog niet of beperkt Aankoop grond: let op ‘stempel’ blijvend grasland Komen er uitzonderingen?

57 Advies bedrijfstoeslag
Geen toegang: huidige TSR uiterlijk 31 maart 2014 verkopen! Verhuur grond in 2014: geen probleem Verhuur grond vanaf 2015: Vooraf gevolgen in beeld brengen Juiste oplossing bepalen en afspraken maken! Vergroening: gaat de eerste jaren vaak om veel geld! Melkveebedrijven: Vaak vrijstelling, soms met kleine aanpassing bouwplan Blijvend grasland: als u de keus heeft, niet scheuren!

58 Bedankt voor uw aandacht! Vragen/discussie
ComponentAgro B.V. Bedankt voor uw aandacht! Vragen/discussie


Download ppt "Van toeslagrecht naar betalingsrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google