De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom en mededelingen Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Voorbereiding in stilte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom en mededelingen Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Voorbereiding in stilte"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze ochtenddienst. In deze dienst gaat Ds. M. Janssens voor.

2 Welkom en mededelingen Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Voorbereiding in stilte
Orde van de dienst - 1 Welkom en mededelingen Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Voorbereiding in stilte Votum en groet Evangelische Liedbundel 362 Gebed om Gods Geest

3 Evangelische Liedbundel 292 Gezang 67:1
Orde van de dienst - 2 Schriftlezing Jeremia 31:23-37 Lukas 22:14-20 Psalm 89: 2, 11 en 12 Verkondiging Evangelische Liedbundel 292 Gezang 67:1

4 Danken en voorbede Collecte Credo (gelezen) Gezang 38:1, 2, e en 5
Orde van de dienst - 3 Danken en voorbede Collecte Credo (gelezen) Gezang 38:1, 2, e en 5

5 Welkom en mededelingen
Welkom en mededelingen + Hyperlink naar voorloop (nog aanleggen)

6 Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem
Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

7 Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Viert bij volle maan
Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Viert bij volle maan met muziek en mond een hernieuwd verbond volgens oude wetten.

8 Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis
Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

9 Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,
Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

10 Voorbereiding in stilte
Votum en groet

11 met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,
ELB: 1, 2, 3, 4 en 5 God in ons midden, Heer, wij aanbidden met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, uw ongekende majesteit.

12 fakkel die eeuwig brandt, o vlam die ons naar Gods land geleidt,
ELB: 1, 2, 3, 4 en 5 Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt, o vlam die ons naar Gods land geleidt, we lopen in uw licht, zie, over hun gezicht valt al de glans der eeuwigheid.

13 met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,
ELB: 1, 2, 3, 4 en 5 God in ons midden, Heer, wij aanbidden met al uw kinderen wereldwijd, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, uw ongekende majesteit.

14 keer al het kwade ten goede om, kom, Lam dat voor ons bloedt,
ELB: 1, 2, 3, 4 en 5 Koning der volken, kom op de wolken, keer al het kwade ten goede om, kom, Lam dat voor ons bloedt, kom, licht in overvloed, kom spoedig, Here Jezus, kom!

15 met al de heiligen uw beleid, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde,
ELB: 1, 2, 3, 4 en 5 God in ons midden, Heer, wij aanbidden met al de heiligen uw beleid, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, uw ongekende majesteit.

16 Stil gebed, votum en groet
Gebed om Gods Geest

17 Schriftlezing Jeremia 31:23-37 Lukas 22:14-20
GEBED

18 Jeremia 31:23-37 23 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik zal hun lot ten goede keren, en dan zal in de steden van Juda, in het hele land, opnieuw te horen zijn: “Moge de HEER je zegenen, Jeruzalem, woonplaats van gerechtigheid, heilige berg!”

19 Jeremia 31:23-37 24 Stedelingen, boeren en herders zullen weer in Juda wonen. 25 Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.’ 26 Hierop ontwaakte ik en sloeg mijn ogen op. De slaap had mij goedgedaan.

20 Jeremia 31:23-37 27 ‘De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik Israël en Juda zal inzaaien met mensen en met dieren. 28 Zoals ik niet aarzelde om hen uit te rukken en te verwoesten, af te breken, kwaad te doen en te vernietigen, zo zal ik niet aarzelen om hen te planten en op te bouwen – spreekt de HEER. 29 Dan zal men niet meer zeggen: “Als de ouders onrijpe druiven eten, krijgen de kinderen stroeve tanden,”

21 Jeremia 31:23-37 30 maar zal wie zondigt om zijn eigen zonden sterven. Wanneer iemand onrijpe druiven eet, zullen zijn eigen tanden stroef worden. 31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,

22 Jeremia 31:23-37 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER.

23 Jeremia 31:23-37 33 Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

24 Jeremia 31:23-37 35 Dit zegt de HEER, die de zon heeft gemaakt als het licht voor de dag, de maan en sterren als de lichten voor de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, wiens naam is HEER van de hemelse machten:

25 36 Pas als deze orde ophoudt te bestaan – spreekt de HEER –
Jeremia 31:23-37 36 Pas als deze orde ophoudt te bestaan – spreekt de HEER – bestaat ook Israël niet meer, is het niet meer voor altijd mijn volk.

26 Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt,
Jeremia 31:23-37 37 Dit zegt de HEER: Zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament der aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan – spreekt de HEER.

27 Lukas 22:14-20

28 Lukas 22:14-20 14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’

29 Lukas 22:14-20 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’

30 Lukas 22:14-20 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

31 (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
Schriftlezing (Uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Joh 3:1-21 Overgangsdia

32 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
Psalm 89: 2, 11 en 12 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied des HEREN milde gunst, het werk aan ons geschied. Mijn mond verkondigt, HEER, aan komende geslachten hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

33 Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud:
Psalm 89: 2, 11a en 12 Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud: Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud. Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen beven,

34 mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven.
Psalm 89: 2, 11b en 12 mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven. Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen, Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen.

35 Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend.
Psalm 89: 2, 11 en 12 Ik heb zijn nageslacht het leven toegekend. Zijn troon staat even vast als 't glanzend firmament. Indien zijn zonen ooit mijn heilig recht ontwijden, niet wandlen naar mijn wil, dan zal Ik hen kastijden. En toch zal Davids huis mijn liefd' en trouw ervaren, Ik houd mij aan mijn woord, zal mijn verbond bewaren.

36 Overgangsdia

37 Verkondiging “Het nieuwe verbond”
GEBED

38 Ik zal er zijn voor jou zo heeft de Heer gezegd.
ELB 292: 1, 2, 3 en 4 Ik zal er zijn voor jou zo heeft de Heer gezegd. met vrede en met recht

39 met wijn, een stukje brood. mijn liefde is zo groot
ELB 292: 1, 2, 3 en 4 Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood. mijn liefde is zo groot

40 Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij.
ELB 292: 1, 2, 3 en 4 Ik zal er zijn voor jou een schaduw aan je zij. Ik zal er zijn voor jou. Ik ben er altijd bij.

41 mijn licht straalt om je heen.
ELB 292: 1, 2, 3 en 4 Ik zal er zijn voor jou. Ik laat je niet alleen. Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen.

42 Overgangsdia

43 God zij geloofd uit alle macht, Hij komt zijn volk bevrijden
Gezang 67:1 God zij geloofd uit alle macht, Hij komt zijn volk bevrijden en heeft aan Israël gebracht verlossing in zijn lijden. Hij heeft zijn teken opgericht: verheffing van het aangezicht voor heel het huis van David, zoals voorlang geschreven stond heeft Hij gedacht aan zijn verbond, zo doet Hij ons herleven.

44 Danken en voorbede

45 Nadat de kinderen terug zijn, zal er gecollecteerd worden voor:
Emeritikas Kerk

46 Credo Credo

47 De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim, o Israël, mijn teer beminde,
Gezang 38: 1, 2, 3 en 5 De Heer spreekt: hoor mijn hartsgeheim, o Israël, mijn teer beminde, omdat gij liefhebt in den blinde verdorven macht en schonen schijn, liet Ik u gaan in uw elende, ontnam u honing, melk en wijn. Nu voer Ik u in de woestijn en daar zal Ik mij tot u wenden.

48 Dan vindt gij weer uw eigen grond, als toen Ik u in oude tijden
Gezang 38: 1, 2, 3 en 5 Dan vindt gij weer uw eigen grond, als toen Ik u in oude tijden voor 't eerst aan uw bestemming wijdde. Dan sluit Ik een vernieuwd verbond met al wat leeft, dan geef ik vrede. Geen dier doet kwaad, geen schepsel wondt en alle krijgsgedruis verstomt rondom mijn volk en heilige stede.

49 Ik zal u werven tot mijn bruid, zo zegt de Heer, Ik zal u winnen.
Gezang 38: 1, 2, 3 en 5 Ik zal u werven tot mijn bruid, zo zegt de Heer, Ik zal u winnen. Een lichte bruidstijd zal beginnen in liefde en gerechtigheid. Ik zal u waarlijk trouw beminnen. Geheel mijn hart gaat naar u uit. Ik leer u wat mijn naam beduidt. Zo zult gij eindelijk Mij kennen.

50 En wie Ik was voorbijgegaan, omdat hij zelf Mij had vergeten,
Gezang 38: 1, 2, 3 en 5 En wie Ik was voorbijgegaan, omdat hij zelf Mij had vergeten, zal van mijn milde ontferming weten. Mijn eigen volk noem Ik voortaan wie niet mijn volk had moeten heten. Ik spreek u als mijn liefste aan. Dan zegt gij stil en blij mijn naam: mijn Bruidegom, mijn God van vrede.

51 Zegen

52 Zegen te beantwoorden met

53 Tot volgende week!


Download ppt "Welkom en mededelingen Psalm 81: 1, 2, 8 en 9 Voorbereiding in stilte"

Verwante presentaties


Ads door Google