De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Ontsluiting Greenports

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Ontsluiting Greenports"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Ontsluiting Greenports
Opzet van vanavond Welkom, Leendert de Lange Presentatie Ontsluiting Duin- en Bollenstreek, Jan van Griensven Presentatie Greenportcorridor (N207), Ton van Velzen Informatiemarkt 1

2

3

4 Ontstaan van het RIF Aanleiding: ambitie van de regio
Cofinanciering naast Rijks- en provinciale bijdragen Realiseren vijf grote projecten: RLR, RGL-W, NOG, Greenport en groenprogramma 28 maart 2007: oprichting RIF door Algemeen Bestuur Goedkeuring door 12 gemeenteraden 1 april 2008: start opbouw fonds

5 Opbouw van het fonds Totale fonds: 142,5 mln., bestemd voor
RLR: 37,5 mln. RGL (West): 37,5 mln. NOG: 37,5 mln. Greenport: 10 mln. Regionaal groenprogramma: 20 mln.

6 Uitgangspunten Regionale solidariteit Co-financiering provincie/rijk
RIF is onderdeel begroting Holland Rijnland Besluitvorming via DB en AB Vaststellen variabelen verdeelsleutel bij start Werking vastgelegd in beheersverordening Tussentijdse evaluatie in 2012 Evt. terugbetaling inclusief ontvangen rente Bijdragen ‘geschot’ Geen indexering 6

7

8 Programmaplan Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek
Jan van Griensven, wethouder Hillegom 8

9 Doel Bevorderen bereikbaarheid Greenport Duin- en Bollenstreek
Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid kernen Stimuleren economische ontwikkeling Kernen in Duin- en Bollenstreek beter aansluiten op provinciaal en landelijk wegennet Doelstelling verkeersmaatregelen in Greenport Duin- en Bollenstreek: - Bevorderen bereikbaarheid Greenport Duin- en Bollenstreek; - Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid kernen; - Stimuleren economische ontwikkeling; - Kernen in Duin- en Bollenstreek beter aansluiten op provinciaal en landelijk wegennet. Verkeersmaatregelen samengebracht in programmaplan Enkele maatregelen komen in aanmerking voor regionale middelen uit RIF In programmaplan overzicht van alle maatregelen; dus ook die niet aanmerking komen voor RIF 9 9

10 Kaart: samenhang met projecten in de omgeving
Verbeteren bereikbaarheid hangt samen met ontwikkelingen in de As Leiden – Katwijk (Rijnlandroute, RGL), Economische ontwikkeling Greenport Duin- en Bollenstreek, Westflank Haarlemmermeer (woningbouw), Aansluiting op Greenport Aalsmeer (o.m. glastuinbouwgebied Primavera), Aansluiting op hoofdwegennet (A4), Aansluiting met ACT (Amsterdam Conecting Trade: grootschalig logistiek knooppunt ten zuidwesten van Schiphol), Aansluiting op mainport Schiphol.

11 Terugblik 2003: Tracénota – MER: onvoldoende aanleiding verbinding N206 – N205 2007: onderzoek naar (noordelijke) verbinding tussen N206 en A4 Aanleiding: nieuwe ontwikkelingen: Greenport D&B, Rijnlandroute, Westflank Haarlemmermeer Conclusie: één verbinding niet voldoende, pakket maatregelen nodig 2003: Tracénota – MER: onvoldoende aanleiding verbinding N206 – N205: de maatschappelijke baten werden beperkt ingeschat, terwijl de kosten hoog zouden uitvallen. Het ging met name om de milieu-effecten en getwijfeld werd aan het verkeerskundig oplossingsvermogen. Sindsdien is er veel veranderd: ontwikkeling Greenport Duin- en Bollenstreek, Rijnlandroute RijnGouwelijn, Westflank Haarlemmermeer, verkeersstudie Kennemerland Onderzoek in 2007 door Holland Rijnland, Overgenomen door Breed bestuurlijk overleg

12 Terugblik (2) 2008: Bereikbaarheidstudie Grensstreek
Provincies Noord- en Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, stadsregio Amsterdam, gemeenten in Kennemerland en Bollenstreek Dec. 2008: Samenwerkingsagenda Bereikbaarheidstudie Grensstreek Maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek; Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205-N206; (H)OV in gehele grensstreek (incl. Bollenstreek – Schiphol; Aansluitingen A44, incl. noordelijke randweg Rijnsburg. Bereikbaarheidstudie Grensstreek door Breed Bestuurlijk Overleg Partijen: Provincies Noord- en Zuid-Holland, regio Holland Rijnland, stadsregio Amsterdam, gemeenten in Kennemerland en Bollenstreek Onderzoek Holland Rijnland naar bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek overgenomen en verder uitgewerkt door BBO. Geresulteerd in de bereikbaarheidsagenda: partijen hebben zich gecommitteerd om deze projecten te realiseren: Maatregelen middengebied Duin- en Bollenstreek; Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205-N206; (H)OV-corridor Bollenstreek – Schiphol; Aansluitingen A44, incl. noordelijke randweg Rijnsburg.

13 Kaart samenwerkeringsagenda bereikbaarheidsstudie Grensstreek,
Waarin de vier afspraken in beeld zijn gebracht.

14 2011: Verkeercirculatieplan Kennemerland:
Verbinding N205-N206 hoge prioriteit 2011: verkeer circulatieplan Kennermerland: N205-N206 is nodig voor de doorstroming in de regio Kennemerland

15 Regionaal Investeringsfonds (RIF)
€ 37,5 miljoen voor maatregelen ten behoeve van de ontsluiting van de Greenport Duin- en Bollenstreek, waarvan (indicatief, AB 30 nov. 2010): € 5 miljoen voor openbaar vervoer op de corridor Noordwijk – Sassenheim – Schiphol € 20 miljoen voor maatregelen in Middengebied Duin- en Bollenstreek € 12,5 miljoen voor Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205-N206 Inzet regio Holland Rijnland: 37,5 miljoen gereserveerd voor verkeersmaatregelen in de Duin- en Bollenstreek: € 5 miljoen voor openbaar vervoer op de corridor Noordwijk – Sassenheim – Schiphol; € 20 miljoen voor maatregelen in Middengebied Duin- en Bollenstreek; € 12,5 miljoen voor Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205-N206.

16 HOV-corridor Bollenstreek – Schiphol
Beter aansluiten op spoor Hoge OV-kwaliteit in de regio Ontlasting wegennet Duin- en Bollenstreek 2010: verkenning vastgesteld 2011: planstudie Eerste project met RIF-bijdrage is HOV-corridor Bollenstreek – Schiphol. Doel: beter aansluiten op spoornetwerk, waaronder stedenbaanstations Hillegom, Voorhout en Sassenheim; maar ook Nieuw Vennep, Hoofdorp, Schiphol richting Amsterdam Verbeteren OV-kwaliteit regio Holland Rijnland; conform OV-visie Holland Rijnland en goed aansluitend op (H)OV in buurregio’s Ontlasten van wegennet Duin- en Bollenstreek door stimuleren en verbeteren van OV. Realiseerbaarheid onder meer afhankelijk van inrichting Westflank Haarlemmermeer. Planning: 2010: verkenning vastgesteld door breed bestuurlijk overleg. Hierin is nut en noodzaak aangetoond. 2011: planstudie wordt momenteel uitgevoerd, waarin realiseerbaarheid van verschillende opties wordt onderzocht (tracé, vervoersysteem, etc)

17 Kaart: onderzochte varianten en tracé’s in de planstudie HOV Bollenstreek – Schiphol

18 Maatregelen middengebied
Project Geschatte investering Bijdrage RIF Knoopunt N443; Piet Gijzenbrug € mln. € 4 mln. Rotonde N443/N208 en rotonde Parklaan/N443 (Sassenheim) € 2,5 – 5 mln. Knooppunt Nagelbrug € 6,6 mln. € 2 mln. Verkeersafwikkeling rotondes Noordwijk en Noordwijkerhout + verlengde Beeklaan € 2 – 5 mln. Noordelijke Randweg Voorhout, incl. aansluitingen N443, N444 en HOV-verbinding € 40,7 mln. € 6 mln. Tweede deel RIF- bijdrage Holland Rijnland is voor diverse maatregelen in het zogenoemde Middengebied van de Duin- en Bollenstreek. Zowel geschatte investering als bijdrage uit RIF zijn indicatief. Maatregelen zijn verspreid over het gebied. Projecten bevinden zich in verschillende fasen, varierend van Verkenning (Piet Gijzenbrug) tot planvorming bijna gereed en uitvoering op korte termijn verwacht (Nagelbrug en rotondes N443 in Sassenheim).

19 Kaart: maatregelen Middengebied Duin- en Bollenstreek in beeld.

20 Route Zuid-Kennemerland / verbinding N205 – N206
2010: Rapport Van Greenport tot Mainport, Regionale verkenning conform MIRT, wegverbinding N205 – N206 (2010) Probleemanalyse, Vier planalternatieven, effecten en MKBA Derde deel RIF-gelden gereserveerd voor zogenoemde Route Zuid-Kennemerland ofwel de verbinding N205-N206. 2010: rapport Van Greenport tot Mainport vastgesteld door Breed Bestuurlijk Overleg. Vervolg op de Grensstreekstudie; Daarin is een probleemanalyse gemaakt; vier planalternatieven zijn uitgewerkt: effecten in beeld (verkeersdoorstroming, milieu, veiligheid en kostenraming) en MKBA gemaakt

21 Probleemanalyse Kaart: probleemanalyse:
Van oudsher verkeer noord-zuid georiënteerd. Ruimtelijke en economische relaties steeds meer oost-west georiënteerd: oost-west verbinding nodig in netwerk. Gevolg is dat verkeer zich door woonkernen perst ( gemeenten Hillegom, Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmermeer). Problemen voor leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Ruimtelijke en economische ontwikkelingen zoals resp. Westflank Haarlemmermeer en Greenport Duin- en Bollenstreek, maken nieuwe verbinding meer urgent. Verbinding N205-N206 zorgt voor robuuste verbinding tussen Greenports Aalsmeer en Duin- en Bollenstreek, ACT en de nieuwe aansluiting met de A4. Samenwerking en kennisuitwisseling tussen Greenports bevorderen; ACT kan mede oplossing bieden voor ruimtegebrek in Greenport Duin- en Bollenstreek; Bloemenveiling Aalsmeer beter bereikbaar voor bedrijven uit Duin- en Bollenstreek.

22 Plan- en studiegebied Studiegebied is veel groter dan plangebied. Studiegebied loopt tot aan As Leiden – Katwijk in het zuiden en Haarlem in het Noorden. Effecten van de nieuwe verbinding op het studiegebied worden bekeken.

23 Verbinding N205-N206 ontbrekende schakel in twee routes
Verbinding N205-N206 voorziet in twee schakels die nu ontbreken: - verbinding Bollenstreek – A4 (robuustheid wegennet in oost-west-richting); - Onderdeel Bollenstreek – Haarlem (noord-zuid georiënteerd verkeer).

24 Planalternatieven In verkenning N205-N206 zijn vier planalternatieven bekeken: Zuid: zo zuidelijk mogelijk aantakken op N206, langs noordrand van Hillegom en daar de Ringvaart kruisen op weg naar aantakken op de N205 en de Nieuwe Bennebroekerweg; Midden: legt tussen Hillegom en de N205 via een noordelijker gelegen tracé de verbinding met de N206; Noord: het meest noordelijk gelegen tracé; langs de zuidrand van Kennemerland doorgetrokken Nieuwe Bennebroekerweg; Kleine Maatregelen: tracé over grotendeels bestaande infrastructuur, waarbij relatief kleine aanpassingen worden gedaan. De planalternatieve worden indicatief weergegeven op de kaart.

25 Indicatief tracé alternatief Noord
Oplossend vermogen alternatief Kleine Maatregelen niet voldoen. Deze is niet verder uitgewerkt. Door het Breed Bestuurlijk Overleg unaniem de voorkeur uitgesproken voor alternatief Noord, met een aquaduct onder de Ringvaart (ipv brug). Breed draagvlak in gemeenten, regio’s en provincies Noord- en Zuid-Holland; Laagste investeringskosten; Reistijdwinst en milieu-effecten bij drie alternatieven gelijk; Positieve kosten-baten verhouding; Noord scoort echter het slechtst op het aspect ecologie. Alternatief Noord zal verder worden uitgewerkt in een planstudie. Mogelijke variant: langs station Hillegom en aansluiten op N206 bij de Zilk; deze wordt in de planstudie meegenomen. Planstudie wordt gestart naar verwachting najaar 2011; daarvoor is nodig: Zicht op financiering Zicht op draagvlak Zicht op uitvoering

26 Hoe verder? Zicht op financiering Kosten: € 124 mln. incl. aquaduct
Beschikbare middelen: Holland Rijnland € 12,5 mln. Prov. Zuid Holland € 20 mln. Stadsregio Amsterdam € mln. Prov. Noord Holland n.t.b. gem. Kennemerland n.t.b. gem. Haarlemmermeer n.t.b. Rijk n.t.b. Geschatte kosten van alternatief Noord (met aquaduct bij Ringvaart): 124 miljoen euro. Regionale partijen en provincies hebben toegezegd zich in te spannen om gezamenlijk twee-derde van dit bedrag bij elkaar te krijgen. In Breed Bestuurlijk Overleg hebben Holland Rijnland, provincie Zuid Holland en Stadsregio Amsterdam een bijdrage toegezegd. Provincie Zuid Holland, gemeente Haarlemmermeer en de gemeenten in Kennemerland worden opgeroepen tevens met bijdrage over de brug te komen. Een-derde tekort kan gevraagd worden aan Rijk i.k.v. MIRT. Verbinding N205-N206 wordt waarschijnlijk meegenomen in de Rijkstructuurvisie Mainport Amsterdam, Schiphol, Haarlemmermeer.

27 Hoe verder? Zicht op draagvlak Zicht op uitvoering
Breed bestuurlijk overleg: provincies, regio’s, gemeenteraden en Rijk Samenwerking essentieel Bestuur én bewoners in gesprek met elkaar Zicht op uitvoering Tracé keuze en tracé uitwerking Aansluiting A4 Zicht op draagvlak: Holland Rijnland, Stadsregio A’dam en prov. Zuid Holland: middelen gereserveerd; Prov. Noord – Holland: in coalitie akkoord GS; Gemeenten Kennemerland: opzetten financieringsconstructie vergelijkbaar met RIF Holland Rijnland; Rijk: opnemen verbinding in BO MIRT Noordvleugel en in rijkstructuurvisie Mainport Schiphol, Amsterdam, Haarlemmermeer; Draagvlak bij bedrijfsleven (kamer van koophandel); Samenwerking tussen diverse partijen essentieel Mening burgers van belang: bestuur staat open voor inbreng bewoners en andere belanghebbenden. In uitwerkingsproces komt inbreng burgers zeker nog aan bod. Zicht op uitvoering: Planstudie waarin tracé keuze verder wordt uitgewerkt; naar verwachting start najaar 2011. Uitvoering hangt samen met aansluiting op A4.

28 Rol van de gemeenteraden
Inzet van middelen Inspraak bij tracé-uitwerkingen Vaststelling van bestemmingsplan De raden worden steeds geïnformeerd over tussenstappen Deze avond: informatieve bijeenkomst. Gemeenteraden en andere betrokkenen komen nog volop aan bod in vervolgproces. Rol van de raden: Inzet van middelen: RIF (via AB Holland Rijnland) en eigen middelen gemeente; Inspraak bij tracé uitwerkingen; Invloed bij de vaststelling van bestemmingsplannen. Gedurende het vervolgproces worden de raden op de hoogte gehouden door college en regio via reguliere communicatiemiddelen.

29

30 Ton van Velzen Wethouder Verkeer en Vervoer Kaag & Braassem
Greenportcorridor N207 Ton van Velzen Wethouder Verkeer en Vervoer Kaag & Braassem

31 Opzet Nut en noodzaak Knelpunten en maatregelen Aandachtspunten
Hoe nu verder?

32 Nut en noodzaak Relatie A4 – A12 Robuustheid netwerk Greenport Boskoop
PCT-terrein Containerterminal Alphen a/d Rijn Woningbouwopgaven Toegenomen autoverkeer/congestie HOV Alphen - Schiphol N207 enerzijds als belangrijke schakel tussen A4 en A12. Bij ongevallen op de A4 wijkt men uit naar de N207, verbetering van de infrastructuur leidt tot een robuuster netwerk. Mogelijk zelfs een alternatief voor de A3. Verder als belangrijke verbinding tussen, maar voornamelijk ontsluiting van, de Greenports (Boskoop, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek). Extra toename vrachtverkeer ondermeer door niew terrein bij Boskoop/Rijnwoude voor PotContainerTeelt en de Containerterminal in Alphen aan den Rijn.

33 Ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020
Dit plaatje geeft een beeld van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de Greenportcorridor. Duidelijk zijn het Bentwoud met daarboven het PCT-terrein te zien, maar ook in het rood diverse woningbouwlocaties.

34 Knelpunten en maatregelen
Uitbreiding bestaande infra Aanleg nieuwe infra Scope breder dan alleen N207 Rondweg Gnephoek N209 Bentwoudlaan Dit plaatje geeft een beeld van het totaal aan projecten en opgaven in de corridor en geeft de noodzaak weer van een programmatische aanpak. Disclaimer: hier staat nog een omleiding bij Hazerswoude - Dorp, terwijl men daar opteert voor een ondertunneling.

35 N207 - Zuid Ondertunneling N209 Hazerswoude – Dorp Bentwoudlaan
Bodegravenboog Bentwoudlaan, ofwel de Randweg Waddinxveen. Financiele middelen nagenoeg voorhanden om deze uit te voeren.

36 Tunnel Hazerswoude - Dorp
Ondertunneling van de N209 nodig. Nu een belangrijke ontsluiting van de Greenport Boskoop. Straks met het PCT-terrein nog meer verkeer. Voorkeursvariant Rijnwoude, korte tunnel met toeritten.

37 Bodegraven- boog

38 N207 – Midden Rondweg Gnephoek Maximabrug Relatie met Oude Rijnzone

39

40

41 Maximabrug Brug Koudekerk Voorkeur! Alternatief

42 N207 - Noord Capaciteitsuitbreiding Leimuiden – Alphen
HOV Alphen – Schiphol Alphen – Kruisweg Passage Leimuiden Brug over de Ringvaart Haarlemmermeer Kruising Burg. Bakhuizenlaan Brug over de Drecht Sluipverkeer Rijnsaterwoude Verkenning 2 x 2 MER gestart!

43 Leimuiden – Alphen aan de Rijn

44 Versmalling over Drechtbrug

45 Kruising Leimuiden (Burg. Bakhuizenlaan)

46 Rijnsaterwoude

47 N207 Passage Leimuiden

48 Voorstel Kaag en Braassem

49 Geluidshinder

50 Hoe verder 12 september startbijeenkomst definiëren projectagenda
betrokken gemeenten/regio’s behoefte gezamenlijke lobby positie Holland Rijnland relatie Oude Rijnzone Mogelijk onderdeel RIF Rijn- en Veenstreek Verkenning eind 2011 Zicht op draagvlak: Holland Rijnland, Stadsregio A’dam en prov. Zuid Holland: middelen gereserveerd; Prov. Noord – Holland: in coalitie akkoord GS; Gemeenten Kennemerland: opzetten financieringsconstructie vergelijkbaar met RIF Holland Rijnland; Rijk: opnemen verbinding in BO MIRT Noordvleugel en in rijkstructuurvisie Mainport Schiphol, Amsterdam, Haarlemmermeer; Draagvlak bij bedrijfsleven (kamer van koophandel); Samenwerking tussen diverse partijen essentieel Mening burgers van belang: bestuur staat open voor inbreng bewoners en andere belanghebbenden. In uitwerkingsproces komt inbreng burgers zeker nog aan bod. Zicht op uitvoering: Planstudie waarin tracé keuze verder wordt uitgewerkt; naar verwachting start najaar 2011. Uitvoering hangt samen met aansluiting op A4.

51 Rol van de gemeenteraden
Algemeen bij alle projecten per gemeente Inzet van middelen Inspraak bij tracé-uitwerkingen Vaststelling van bestemmingsplannen (of MER) Afhankelijk van definiering programma Corrdidor N207 (+N209) RIF komt ter vaststelling in het Algemeen Bestuur Programmaplan komt ter vaststelling in het Algemeen Bestuur

52

53 Start Informatiemarkt
Stands: NOG N207 Greenports 53


Download ppt "Bijeenkomst Ontsluiting Greenports"

Verwante presentaties


Ads door Google