De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken
Bennebroek 22 juni 2011

2 VVD Verkiezingsprogramma specifiek i.z. Bennebroek
Korte samenvatting uit pamflet: Historische gebouwen en dorpsgezicht behouden. - Geen flats, maar goede woningen. - Kloosterpark onbebouwd laten. - Franciscus-school direct bouwen, Sparrenbos- en Willinkschool opknappen. - Bibliotheek, SWOB en het Gemeenteloket op een locatie. - De Bennebroeksedreef blijft dicht voor doorgaand verkeer. Uit de top 10: Bennebroek behoudt zijn voorzieningen en de bestemmingsplannen worden in overeenstemming met het groene karakter van het dorp afgerond. Hoofdstuk 5.8: Wegens de overlast van doorgaand (vracht)verkeer in Vogelenzang en Bennebroek moet meer voortgang worden geboekt in de provinciale planning en dienen nieuwe Oost-West verbinding(en) te worden gerealiseerd. Mogelijkheden zijn het doortrekken van de N206 als Oost-West verbinding naar de N207 of een weg benoorden Hillegom. Een weg pal bezuiden Bennebroek is geen optie vanwege de te verwachten overlast voor de gehele kern Bennebroek.

3 Belangrijkste lokale ontwikkelingen i.z. kern Bennebroek
1 januari 2009: nieuwe raad VVD fractie heeft 7 van de 19 zetels coalitie met CDA (4) en D66 (3) wethouder VVD: financiën, RO, sport wethouder CDA: WMO, onderwijs, cultuur wethouder D66: verkeer, groen, strand, .. 2009: Fransiscusschool wordt gebouwd Schoollaan inrichting niet opnieuw in discussie geen OZB verhoging 2010: Versterking winkelstructuur – Locatie Gemeentehuis – AH? OZB verhoging o.b.v. inflatie percentage 1,5% 2011: Huisvuilophaal scenario van oude gem Bennebroek gekozen Regionaal infrastructuurplan OZB verhoging o.b.v. inflatie percentage 1,75% Ontbrekende Oude Kern bestemmingsplan in gang gezet

4 NOG / Weg ten zuiden Hillegom / ten noorden Bennebroek / 205-206
Samenvatting uit bereikbaarheidsstudie om gelijke informatie basis te hebben

5 Wat is er gebeurd 2003 november: MER
2004 februari: PS NH ziet niet voldoende voordelen t.o.v. nadelen 2007: regio Holland Rijnland wijst op extra ontwikkelingen extra huizenbouw autonome groei verkeer ontwikkeling Greenport / Schiphol 2008: Bereikbaarheidsstudie Provincies NH/ZH 2010: CDA/CU/PvdA motie in 2e kamer 2010: Van Greenport tot Mainport, gebaseerd op 2008 rapport Bestuurlijk overleg met provincies NH (leiding) en ZH regio Holland Rijnland en ROA alle betrokken Gemeenten 2011: bestuurlijk overleg heeft voorkeur voor meest noordelijk variant

6 Onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie – 1
Opgave die als uitgangspunt zijn genomen: Terugdringen van de omgevingshinder door noord-zuid verkeer in Zuid-Kennemerland Slechten van de Ringvaart als barrière tussen Bollenstreek en Haarlemmermeer Bereikbaarheid Greenport en leefbaarheid woonkernen Voldoende capaciteit van de hoofdwegen in de Haarlemmermeer garanderen Herstructureren van de verouderde autoverdeelstructuur vanaf de A44 Ontsluiten bouwontwikkelingen Westflank Haarlemmermeer Opwaarderen aanbod OV op groeimarkten

7 Onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie - 2
Verkeersprognoses opgave 1 – Terugdringen hinder

8 Onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie - 3
Verkeersprognoses opgave 2 – slechten ringvaart barrière

9 Onderbouwing conclusies bereikbaarheidsstudie - 4
Uit presentatie van de Provincie

10 Rol van de gemeenteraden (uit presentatie Provincie)
• Inzet van middelen • Inspraak bij tracé-uitwerkingen • Grondgebiedgemeenten: vaststellen planstudie • Bevoegd gezag: Vaststelling van bestemmingsplan + MER • De raden worden steeds geïnformeerd over tussenstappen • Indien gewenst kan de provincie ook de rol van bevoegd gezag op zich nemen en een inpassingsplan maken

11 Einde van het Informatie deel

12 VVD Fractie Bloemendaal standpunt
Uitgangspunten en verkeersanalyse op prognose 2020 uit de bereikbaarheidsstudie zouden leiden tot de oplossing (weg tussen Hillegom, Bennebroek, en Vogelenzang), Maar: Gezien de “west flank” ontwikkeling opnieuw toetsen op uitgangssituatie Vaststellen waarom de alternatief echt geen oplossing is Alternatief heeft onze eerste voorkeur De bestuurlijke voorkeur voor de noord-corridor is de slechtste keuze voor Bennebroek en Vogelenzang. De voor- en nadelen voor Hillegom, Bennebroek en Vogelenzang moeten fair gedeeld worden. het hele gebied moet zoekgebied zijn voor de beste inpassing Minste overlast voor inwoners door verdiepte aanleg van Ringvaart tot en met Leidsevaart Bescherming van bijzondere plaatsen (bos, natura2000 gebied, etc) Afwaarderen van de 208 in Bennebroek en 206 in Vogelenzang (geen doorgaande route meer) Bestuurlijk: Dringend verzocht als Raad aan de wethouder om met Hillegom betere afspraken te maken en daarmee in het bestuurlijk overleg de juiste opdracht mee te geven voor het vervolg Toetsen uitgangspunten en verkeersanalyses als 2nd opinie Door financieel te participeren, mee kunnen bepalen van het tracé en de inpassing

13 Andere onderwerpen Oude kern Oude Gemeentehuis
Renovatie Gemeentehuis Overveen Financiële ombuigingen ?


Download ppt "Bijeenkomst VVD afdeling Bloemendaal Politieke stand van zaken"

Verwante presentaties


Ads door Google