De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Team Churchill Avenue 23 augustus 2011 Presentatie Stevenshof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Team Churchill Avenue 23 augustus 2011 Presentatie Stevenshof."— Transcript van de presentatie:

1 Team Churchill Avenue 23 augustus 2011 Presentatie Stevenshof

2 • start burgerinitiatief mei 2008 • ideevorming en input bij provincie in 2009 • besluit 24 februari 2010 keuze provincie voor opname Churchill Avenue in 2 e fase MER studie. Unaniem amendement Provinciale Staten • september 2010 Uitwerking CA door provincie in 2 e fase MER • december 2010: uitwerking provincie in 2 e fase MER provincie wijkt af van afspraken m.b.t. ontwerp & maakbaarheid. “bevroren ontwerp” • januari 2011: zelfstandige uitwerking CA tracé, betrekken externe kennis tunnelveiligheid. 1 - Introductie

3 • extra overleggen februari en maart met provincie over belangrijkste issues tunnelveiligheid, kosten en maakbaarheid. • april 2011: Financiering van Minister I&M + coalitieakkoord in april 2011: 197 miljoen extra. • 8 juni 2011 presentatie team en PZH Tweede Kamer, volgend door motie Tweede Kamer voor eerlijke vergelijking. • zomer 2011: provincie werkt aantal afspraken uit ter aanvulling en aanpassing van het MER, met name gericht op ontwerp en kosten. Team levert input.

4 Waarom Churchill Avenue? Met dezelfde investering meer waar voor je geld: • Geen verplaatsing verkeersoverlast • Geen aantasting groene stadsrand / Rijksbufferzone • Gelijktijdig bovenregionale en lokale problemen in één tracé oplossen • Leefbaarheid in de stad verbeteren • Kosten N11-west / ZnB tracé zijn hoog: • A4 en A44 aanpassen • nieuwe knooppunten • lengte tracé 2,5 km langer • sloopkosten woningen • ontsluitingen Leiden

5

6 Zelfstandige uitwerking voorstel

7 Tunnelaspecten • Inspiratie van buitenlandse tunnels (Zweden, Duitsland) • Weefzone in tunnel voor aansluiting stadsring Leiden • Onafhankelijk tunnelexpert: CA kan! (tunnelwetgeving staat het toe) • Aandachtspunten verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid toe- en afritten • Robuustheid bij calamiteit: bovengrondse wegenstructuur beschikbaar

8 Maakbaarheid Tunnel in stedelijke omgeving is complexer, echter: • Conventioneel gebouwde tunnel; technisch maakbaar. • Behoud van verkeerdoorstroming tijdens bouw op tracé; verkeersplan gedurende gehele bouwperiode • Bouwduur tunnel ongeveer 3,5 jaar • Overlast beperken door keuze bouwmethodiek • Goed vergelijkbaar met aanbouw tunnel Willem de Zwijgerlaan

9 Willem de Zwijgerlaan Voorjaar 2010 Voorjaar 2011

10

11 • Opheffen van barrièrewerking N206 in Leiden. • Aansluiten op huidige stedenbouwkundige plannen en ontwikkelingen in regio. • Dubbel grondgebruik. • Ongelijkvloerse fietspassages met belangrijkste hoofdwegenstructuur. • Benutting transferia bij A4 en A44 voor overstap op HOV bus direct vanaf de N206. Stedenbouwkundig

12 Voorbeeld stadstunnel München

13 Resultaten 2 e fase MER Meest milieuvriendelijke alternatief: • Geen aantasting landschap, groen en recreatie • Grootste afname geluidgehinderden • Beste resultaat op gezondheidsaspecten Verkeerseffecten: • Gelijkwaardig op netwerkniveau • Sneller op bestemming • Minder autokilometers • Verluwing bovengronds verkeer • Beste oversteekbaarheid • Verkeersveiligheid aandachtspunt -> MER stelt optimalisatie ontwerp voor

14 • Geen extra doorsnijding Oostvlietpolder en aantasting recreatiegebied Vlietlanden. • Behoud landschap en waarden Papenwegse polder Stevenshof en Berbice Voorschoten. • In 2 e fase MER beoordeling natuur negatief: oorzaak is verkeerde inpassing ontwerp in Oostvlietpolder; wordt aangepast door provincie. • Opname ecoverbinding Oostvlietpolder – Cronesteyn als mitigerende maatregel. Natuur en landschap

15 Draagvlak en economie • Politiek draagvlak voor eerlijke vergelijking. • Draagvlak in alle gemeenteraden van de grondgebiedgemeentes voor CA. • Analyse Space Syntax TU Delft: grotere economische meerwaarde Churchill Avenue voor Leidse regio door synergie met bestaand wegennet.

16 Beschikbare middelen RLR CA: Rijksbijdrage445 mln provincie MPI 98 mln gemeenten RIF (+Vst) 76 mln ontsluiting Biosciencepark 30 mln provincie coalitieakkoord 100 mln RGL gebiedsbudget 153 mln Totaal 902 mln incl. BTW: 1073,4 mln (bron: brief & toelichting provincie Zuid-Holland aan cie I&M Tweede Kamer) Financiering

17 Kostenraming CA tracé 2e fase MER provincie 871 mln -> 1130 mln (incl. btw) Raming BAM 685 mln -> 917 mln (incl. btw) Verschil van 186 mln komt door: - vastgoed Valkenburg en Churchilllaan (48 miljoen) - inpassing Oostvlietpolder (27 miljoen) - bouwmethodiek + raming tunnel (ca. 60 miljoen) - toeslagen werken procentueel door (43 miljoen) - percentage apparaatkosten & BTW Verwachting extra kosten Knoop Leiden west & tunnelrisico’s in raming.

18 Acties burgerinitiatief Komende weken laatste slagen burgerinitiatief: • Overleg met provincie over uitwerkingen voor aanpassing MER • Advisering tunnelveiligheid + notitie • Uitwerking bouwmethodiek en verkeersfasering • Laatste revisie tracéontwerp & 3D visualisatie • Actualisatie kostenraming & risico-analyse • Vernieuwing website (grote achterstand) • Communicatie naar diverse partijen CA team zoekt financiële steun om laatste acties initiatief af te kunnen maken! Voor eind 2011 tracébesluit, mits er een eerlijke vergelijking op tafel ligt!

19 Besluitvorming Besluit tracékeuze RijnlandRoute wordt een politieke keuze: • CA en N11-west (ZNB) hebben elk eigen voor- en nadelen. • Beschikbaar budget kaderstellend maken. Gebiedsbudget vanuit het Rijk gebruiken voor laatste gat in begroting. • Hoe om te gaan met risico’s bij grootschalige infraprojecten. -> RLR te groot voor provincie. Alleen Rijk kan garant staan via MIRT voor risico’s. -> Echte keuzes maken in prioritering infrastructuurprojecten Leidse regio. (RLR, RGL, RWO)


Download ppt "Team Churchill Avenue 23 augustus 2011 Presentatie Stevenshof."

Verwante presentaties


Ads door Google