De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

6 april 2010, v.d. Pol & Klimbie Presentatie voor de EVO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "6 april 2010, v.d. Pol & Klimbie Presentatie voor de EVO."— Transcript van de presentatie:

1 6 april 2010, v.d. Pol & Klimbie Presentatie voor de EVO

2 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Maakbaar en betaalbaar • Logistiek • Potentie

3 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Maakbaar en betaalbaar • Logistiek • Potentie

4 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Betere verkeerswerking • Tunnelontwerp • Robuustheid

5 • Noodzaak voor oost-west verbinding • Knelpunten in huidig Leids wegennet • Versterking stadsring Leiden • Toevoer naar A4; kruisingen over Rijn-Schiekanaal • N206 drager in ruimte tussen Katwijk en Zoetermeer • Geen verplaatsing van verkeersoverlast; maar primair oplossen op de huidige plaats

6  Stroomweg van 70 km/u  2x2 rijstroken  Aansluitingen op A4 en A44 bij bestaande knopen met verkeerslichten  4 ongelijkvloerse aansluitingen op wegennet in Leiden  Ontsluiting van wijken waarborgen  Kruisingen met watergangen: Oude Rijn bij westzijde A44: brug Oude Rijn bij Haagweg:tunnel (of brug) Rijn-Schiekanaal (Vliet):tunnel (plus evt. brug)

7

8

9 Aansluiting A44

10 • Verkeersstromen • Categorie 1: (80%) = Forensenverkeer (bovenstedelijk) en stadsverkeer ( op stadsring in wording ) plus wijkverkeer • Categorie 2: 20% personenauto’s, 30% vrachtauto’s Transit naar het Zuiden

11 • Verkeersstromen • Autonome groei 5 – 10 jaar: 20% • Bij N11 West in 2020: • verkeersstelsel Leiden vertoont opnieuw filevorming • wegen raken ingebouwd

12 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Betere verkeerswerking • Tunnelontwerp • Robuustheid

13  Doorgaande tunnel in Leiden van 3,0 km  Resterende deel Lelylaan met kapconstructie  Aparte wijkontsluitingsweg bovenop

14

15

16

17 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Betere verkeerswerking • Tunnelontwerp • Robuustheid

18 Leiden Oost – doorstroming gegarandeerd

19  CA scoort op verkeersafwikkeling gelijk of beter aan N11-west varianten  Kortere rij-afstand voor meer bestemmingen: minimaal dezelfde rijtijd  Bij CA grotere totale afname van 12.000 bovengrondse voertuigen op bijv. de Churchilllaan  Dit is een structureel effect (Vervolg: in MER 2 e fase nieuw verkeersmodel met meest recente inpassing)

20 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Maakbaar en betaalbaar • Logistiek • Potentie

21  1 e fase aanleg bij knopen A4 en A44, verbreding richting Katwijk, en entrees van Leiden  2 e fase tunneldeel op Churchilllaan en Dr. Lelylaan  Verkeer kan tijdens gehele bouwperiode over 2x1 rijstrook beschikken over de gehele N206  Het burgerinitiatief heeft een complete fasering voor de aanbouw uitgewerkt.  Met tussenfaseringen overgangen tussen verschillende bouwfasen.

22  Bouw tunneldeel op Churchilllaan; gefaseerd in dwarsrichting  Tunnel wordt traditioneel gebouwd (open bouwkuip)  Permanente doorstroming – wel enig bouwoverlast  Minder sloop en grondaankopen noodzakelijk 3 woningen bij CA, 60 woningen bij N11-west 5 bedrijfsgebouwen bij CA, 8 bedrijfsgebouwen bij N11-west  CA spaart kosten uit bij A4 en A44 die geïnvesteerd worden in de stadstunnel

23  Kosten basisvariant CA (brugvariant) geraamd op 640 miljoen euro (brugvariant, zonder mitigerende maatregelen)  Kosten basisvariant CA met aanvullende voorzieningen 720 miljoen euro (kapconstructie Dr. Lelylaan)  Verwachting aanvullende kosten voor tunnelvariant + tunnelveiligheid stijging tot 800 miljoen euro  Voorkeursvariant N11-west van minister Eurlings “zoeken naar balans” totaalprijs 840 miljoen euro  Komend jaar nieuwe kostenramingen om investeringsprijs CA nader te bepalen.

24  442 miljoen Verkeer & Waterstaat  80 miljoen provincie  37,5 miljoen regio Holland Rijnland  35 miljoen ontsluiting Biosciencepark  80 miljoen provincie extra bijdrage  30 miljoen VROM  25 miljoen gebiedsontwikkelingen / bedrijfsleven  30 miljoen gemeente Leiden  15 miljoen gemeente Katwijk  10,5 miljoen overige gemeenten Totaal 785 miljoen euro investeringsvermogen

25 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Maakbaar en betaalbaar • Logistiek • Potentie

26 Aansluiting A4 – mogelijk distributiecentrum - Transferium die aantakt op binnen- steden van Leiden en Den Haag - Zoetermeerlijn

27  CA geeft grotere directe bereikbaarheid van bestemmingen in en om Leiden dan de N11- west  Ook verbetering bereikbaarheid binnenstad  Vergemakkelijkt dagrandbelevering  Makkelijker voor vrachtverkeer  Weersonafhankelijker  Opstap naar elektrische distributie

28 • Introductie • Visie verkeersstructuur • Maakbaar en betaalbaar • Logistiek • Potentie

29

30 Leiden west

31  CA past binnen huidige ruimtelijke ontwikkelingen in de regio  Nieuwe stedenbouwkundige kansen langs de N206; nieuwe woningbouw en parkstructuur in verluwde omgeving  Opheffen van barrièrewerking van de N206 in de stad Leiden  Ongelijkvloerse ligging fietsinfrastructuur met hoofdwegenstructuur  Transferia bij de knopen met A4 en A44, met directe overstap op hoogwaardig openbaar vervoer.

32

33  Behoud van groene stadsrand en landschap aan de zuidkant van Leiden en Voorschoten  Geen aantasting van waardevolle poldergebieden met natuurwaarden.  Geen grote knooppunten bij A4 en A44  Geen natuuraantasting, maar versterking, ook voor recreatie

34

35  Door snel verhelpen filevorming ‘Boost’ voor de economie  Maakt weg vrij voor investeringen in de binnenstad  Toename vastgoedwaarde in hele regio  Aantrekkelijker voor internationale bedrijven  Kansen op nieuwe werkgelegenheid bij toepassing innovatie

36  Nu reparatieslag ontwerp CA tot 1 e fase MER niveau door provincie Zuid-Holland voor:  wegontwerp  tunnelveiligheid  maakbaarheid en uitvoering  bouwkosten  Verdere uitwerking in 2 e fase met verfijning ontwerp en verkeersmodel, kostenraming en milieueffecten  Uitwerking gebiedsontwikkeling door burgerinitiatief (evt. met stedenbouwers en projectontwikkelaars)  Wij staan open voor inbouw aanvullende concepten !

37 • Video tunnel

38

39 Dank voor uw aandacht VRAGEN ?


Download ppt "6 april 2010, v.d. Pol & Klimbie Presentatie voor de EVO."

Verwante presentaties


Ads door Google