De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 11 november 2012 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. De Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 11 november 2012 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. De Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 11 november 2012 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. De Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld

3 Psalm 86: 1 Psalm 86: 2 en 3 Psalm 86: 4 en 5 Psalm 86: 6 en 7 Psalm 34: 3 en 4 Heel de aarde zal zich buigen: 4 Kom zondaars tot het zalig feest Psalm 106: 22 Psalm 98: 2 en 4 Rechters 6: 1 – 24

4 Spreuk van de week: “Een goed mens geniet de gunst van de H EER, wie kwade plannen heeft, wordt door hem veroordeeld.” (Spreuken 12: 2)

5 Welkom en mededelingen

6 Psalm 86: 1 Hoor mij, H EER, wil antwoord zenden, zie mijn bittere ellende. Hoed mijn leven, U gewijd, stel uw knecht in veiligheid. Heer mijn God, wees mij genadig, want ik roep tot U gestadig. Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht.

7 Stil gebed Votum en groet

8 Psalm 86: 2 en 3 Ja tot U hef ik mijn leven, Gij zijt mild om te vergeven, rijk in goedertierenheid voor een hart dat tot U schreit. H EER, neem mijn gebed ter ore, wil mijn luide smeken horen. In het bitterste getij roep ik en Gij antwoordt mij.

9 Psalm 86: 2 en 3 Allen die als goden blonken zijn bij U in 't niet gezonken. Niets kan bij uw werk bestaan. Heel de wereld roept U aan. Alle volken komen samen, die Gij schept en roept bij name, buigen voor uw zetel neer, brengen uwen naam de eer.

10 Tien geboden

11 Psalm 86: 4 en 5 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. H EER mijn God, ik zal U loven, Heffen ’t ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

12 Psalm 86: 4, 5 Gij zijt groot en zeer verheven, Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

13 We lezen uit De Nieuwe Bijbelvertaling Rechters 6: 1 –24.

14 Rechters 6: 1 – 24 Gideon geroepen 1-2 Maar de Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de HEER. Daarom leverde hij hen uit aan het volk van Midjan, dat hen zeven jaar achtereen kwam plunderen. Uit angst voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in bergspleten, grotten en op andere moeilijk bereikbare plekken schuilplaatsen in.

15 Rechters 6: 1 – 24 3 Elk jaar wanneer het gewas op het veld stond, kwamen de Midjanieten, de Amalekieten en nog andere woestijnvolken uit het oosten aanzetten en vielen ze Israël binnen. 4 Ze sloegen er hun tenten op en vernietigden de oogsten, tot helemaal in Gaza. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven, nog geen schaap, geen rund en geen ezel.

16 Rechters 6: 1 – 24 5 Als een zwerm sprinkhanen kwamen ze aanzetten met hun vee en hun tenten: een onafzienbare massa mensen en kamelen die het land binnenviel en alles verwoestte. 6 Door toedoen van Midjan verviel Israël tot bittere armoede, en het volk riep de HEER te hulp. 7 Toen de Israëlieten de HEER tegen de Midjanieten te hulp riepen, 8 stuurde hij een profeet, die hun zei:

17 Rechters 6: 1 – 24 ‘Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik ben het die jullie uit Egypte heeft geleid, ik heb jullie verlost uit de slavernij. 9 Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van de volken die jullie hier bedreigden; die heb ik voor jullie weggejaagd en ik heb jullie hun land gegeven.

18 Rechters 6: 1 – 24 10 En ik heb jullie gezegd: Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun goden mogen jullie niet vereren want ik, de HEER, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei.’ 11 Toen kwam er een engel van de HEER. Hij nam plaats onder de terebint bij Ofra, op het land van Joas, een afstammeling van Abiëzer. Joas’ zoon Gideon was juist bezig tarwe te dorsen.

19 Rechters 6: 1 – 24 Om te zorgen dat de Midjanieten de tarwe niet zouden zien, deed hij dat in de wijnpers. 12 De engel van de HEER vertoonde zich aan hem en zei: ‘De HEER zij met je, dappere krijgsman.’ 13 ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘als de HEER ons werkelijk bijstaat, waarom overkomt dit ons dan allemaal? Waar blijft hij dan met zijn wonderbaarlijke daden, waarover onze voorouders hebben verteld? Uit Egypte heeft hij ze geleid, zeiden ze toch?

20 Rechters 6: 1 – 24 Nu trekt hij zich in elk geval niets van ons aan en zijn we overgeleverd aan de Midjanieten!’ 14 Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’ 15 ‘Mag ik u vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Mijn familie heeft in onze stam, Manasse, niets in te brengen, en ikzelf ben de jongste van de familie.’ 16 De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat ik je bijsta.

21 Rechters 6: 1 – 24 Je zult de Midjanieten verslaan alsof je met niet meer dan één man te doen had.’ 17 Toen zei Gideon: ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken. 18 Gaat u vooral niet weg, ik wil iets halen om u aan te bieden.’ ‘Goed,’ antwoordde de HEER, ‘ik blijf hier totdat je terugkomt.’

22 Rechters 6: 1 – 24 19 Gideon ging snel naar huis, maakte een geitenbokje klaar en bakte ongedesemd brood van een efa tarwebloem. Hij legde het vlees in een mand en goot het kookvocht in een kom, bracht het naar degene die onder de terebint zat te wachten en bood het hem aan. 20 De engel van God zei tegen hem: ‘Leg het vlees en de broden hier op dit rotsblok en giet het kookvocht erover uit.’ Gideon deed wat hem gevraagd was.

23 Rechters 6: 1 – 24 21 Toen raakte de engel van de HEER met het uiteinde van zijn staf het voedsel aan en meteen laaide er een vuur uit het rotsblok op dat het vlees en de broden verteerde. Tegelijk was ook de engel van de HEER verdwenen. 22 Toen begreep Gideon dat het een engel van de HEER was geweest, en hij riep uit: ‘Nee, HEER ! Nee, mijn God! Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de HEER !’ 23 Maar de HEER stelde hem gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’

24 Rechters 6: 1 – 24 24 Gideon bouwde op die plek een altaar voor de HEER, en noemde het ‘De HEER geeft rust’. Tot op de dag van vandaag staat dat altaar op het land van de afstammelingen van Abiëzer in Ofra.

25 Psalm 86: 6 en 7 Zie, o God, de trotse bende die mijn leven tracht te schenden, die in mateloos geweld U zich niet voor ogen stelt. Kome, Heer, mij uw genade, uw barmhartigheid te stade. Trouw zijt Gij in wat Gij doet, Gij zijt onvoorstelbaar goed.

26 Psalm 86: 6 en 7 Laat mij leven voor uw ogen, sterk uw knecht door uw vermogen. Maak Gijzelf voor hem vrij baan, die U dient van jongs af aan. Toon uw hulp mij door een teken, dat mijn vijanden verbleken, als zij zien dat Gij het zijt, die mij troost en mij bevrijdt.

27 De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over de vijgeboom en de tempelreiniging (Marcus 11: 11 – 26).

28 Preek

29 Psalm 34: 3 en 4 Een arme riep in nood. De H ERE hoorde naar zijn stem, God, die in al zijn angsten hem uitzicht en redding bood. Rondom Gods knechten staat des H EREN engel als een wacht. Hij weert des vijands overmacht en redt hen van het kwaad.

30 Psalm 34: 3 en 4 Komt nader, ziet en proeft, opdat men smake naar waardij des H EREN goedheid. Zalig hij die veilig bij Hem toeft. Die thuis hoort in Gods kring, dient met ontzag zijn hoog bewind. Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt wacht u verzadiging.

31 Dankzegging en voorbeden Inleiding avondmaal (formulier 3)

32 Heel de aarde zal zich buigen Bron: Een plaats ontzegd Tekst: Charles Wesley (1707- 1788) Vertaling: W. Barnard Melodie: Helmsley

33 Heel de aarde zal zich buigen: 4 Laat de harten voor U branden, Gij die hooggezeten zijt, neem het koninkrijk in handen en de kracht, de heerlijkheid, Maranatha, Maranatha, Maranatha, kom, het is de hoogste tijd.

34 Avondmaalsgebed

35 Kom zondaars tot het zalig feest Bron: Een plaats ontzegd Tekst: Charles Wesley [1707-1788] Vertaling: J.W.Schulte Nordholt Melodie: Lowell Mason [1792- 1872](Uxbridge)

36 Kom zondaars tot het zalig feest: 1, 2, 3, 4 en 5 Kom zondaars tot het zalig feest, wees Jezus’ gast aan deze dis, zijn liefde die het al omsluit nodigt de hele wereld uit.

37 Kom zondaars tot het zalig feest: 1, 2, 3, 4 en 5 Hij spreekt u aan als van nabij, U allen, allen nodigt Hij, die in zijn liefde voor u leed. Kom, alle dingen zijn gereed.

38 Kom zondaars tot het zalig feest: 1, 2, 3, 4 en 5 Kom die vermoeid en eenzaam zijt, en zoekende naar zekerheid, en arm en hulpeloos en blind, kom waar gij Christus’ vrede vindt.

39 Kom zondaars tot het zalig feest: 1, 2, 3, 4 en 5 O hoor zijn boodschap als van God, die zelf u thans aan tafel noodt, in Christus zijt gij een gezin, zijn liefde neemt uw harten in.

40 Kom zondaars tot het zalig feest: 1, 2, 3, 4 en 5 Kom aarzel niet wie gij ook zijt, ’t is Gods welaangename tijd. Kom hoor zijn roepstem hier en nu, en leef voor Hem die stierf voor u.

41 Opwekking Gebruik van brood en wijn Lofprijzing Dankzegging en gebed met “Onze Vader"

42 Psalm 106: 22 Geprezen zij de H EER die leeft, die Israël verkoren heeft. Hij brengt straks heel zijn volk tezamen. Gezegend zij zijn trouw beleid. Zegg’ al het volk nu: Amen, amen. Loof Hem in alle eeuwigheid.

43 Nadat de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er nog één collecte gehouden worden voor de emeritikas. Door middel van de emeritikas kan de kerk zorg dragen voor predikanten die door langdurige ziekte of ouderdom hun ambt niet meer kunnen uitvoeren.

44 Psalm 98: 2 en 4 Ja Hij is ons getrouw gebleven, Hij heeft in goedertierenheid, naar de belofte eens gegeven, het huis van Israël bevrijd. Zijn volk is veilig in zijn handen. Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. Zo werd tot in de verste landen het heil van onze God aanschouwd.

45 Psalm 98: 2 en 4 Laat heel de aard’ een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des H EREN wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de H EER heeft onder ons zijn woning, de H EER die bij ons intocht houdt.

46 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met

47 Er is nu gelegenheid om koffie of thee te drinken in de zaal achter de kerk. Vanmiddag begint de dienst om 17.00 uur.


Download ppt "Zondag 11 november 2012 morgendienst. Welkom in deze dienst. Voorganger:ds. H. De Bruijne Ouderling:Egge Groenwold Organist: Wim Brunsveld."

Verwante presentaties


Ads door Google