De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 5 november 2012 Ps. 96: 1, 4, 7 Ps. 29: 1, 2 Ps. 29: 6 Lied van Debora Gez. 431: 6, 7 Ps. 147: 4, 5 Richteren 5 (HSV)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 5 november 2012 Ps. 96: 1, 4, 7 Ps. 29: 1, 2 Ps. 29: 6 Lied van Debora Gez. 431: 6, 7 Ps. 147: 4, 5 Richteren 5 (HSV)"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 5 november 2012 Ps. 96: 1, 4, 7 Ps. 29: 1, 2 Ps. 29: 6 Lied van Debora Gez. 431: 6, 7 Ps. 147: 4, 5 Richteren 5 (HSV)

2 Woensdag 7 november 2012 is het dankdag voor oogst, werk en studie
Woensdag 7 november 2012 is het dankdag voor oogst, werk en studie. Dienst om uur in de Jeruzalemkerk

3 De collecte op dankdag is bestemd voor de eigen‘kerkelijke huishouding’. Bijdragen zijn welkom via de collecte of op de bankrekening van de kerk.

4 Schoenendoosactie De kinderen van de bijbelklas
versieren en vullen ook dit jaar schoenendozen voor kinderen in Armenië, Malawi, Oeganda, Sierra Leone, Togo, Oekraïne en Zambia. Bij elke schoenendoos komt een boekje met bijbelverhalen.

5 A.s. zondag kunt u nog toiletartikelen, schoolspullen en speelgoed inleveren.
Helpt u ook mee? Zondag 18 november 2012 is er een deur-collecte voor de verzending van de dozen.

6 Welkom in deze ochtenddienst Voorganger: Ds. H. de Bruijne
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen Intro

7 Sing in 1. Geprezen zij de Here 2. Majesteit, groot is uw Majesteit 3. Als je bidt zal Hij je geven (kinderlied) 4. Hier in uw Heiligdom, dicht bij Uw troon

8 Geprezen zij de Here Dag aan dag draagt hij ons

9 1. Geprezen zij de Here Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

10 Want het geknakte riet verbreekt ons niet. Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur. Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet. Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.

11 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

12 Want het geknakte riet verbreekt ons niet. Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur. Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet. Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.

13 Geprezen zij de Here. Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.

14 Majesteit, groot is zijn majesteit

15 Majesteit, groot is zijn majesteit,
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. Majesteit, God die de zijnen leidt. vanaf zijn troon vestigt de Zoon zijn heerschappij.

16 Dus verhoog, maak eeuwig groot, de naam van Jezus. Volk van God, kom en breng lof aan Jezus, de Koning. ….

17 Majesteit, groot is zijn majesteit, Dwars door de dood, werd Hij verhoogd, Jezus regeert!

18 Als je bidt, zal hij je geven

19 3. Kinderlied: “Als je bidt”
Als je bidt zal Hij je geven Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja

20 Halleluja, halleluja, halleluja.
Als je de Vader vraagt om een brood Geeft Hij je zeker geen steen Al je gebeden klein of groot heus Hij vergeet er niet één

21 Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja.

22 Als je Mijn Vader iets wilt vragen
Vraag in Mijn naam Ik zal het doen Ik ben met je alle dagen Ik ben dezelfde als toen

23 Als je bidt zal Hij je geven
Als je klopt aan de deur Zal Hij opendoen Als je zoekt dan zul je 't vinden Halleluja Halleluja, halleluja, halleluja.

24 Hier in uw Heiligdom Dicht bij uw Troon

25 Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon,
vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. Zo komen wij tot U, met heilig ontzag als uw Geest ons trekt tot U.

26 Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid
dat wij geborgen in uw liefde zijn. Staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart op de roepstem van uw Geest.

27 Heer, ik wil horen uw zachte stem,
laat and’re stemmen in mij zwijgen. Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht van uw aangezicht zal zien.

28 Welkom en mededelingen

29 Psalm 96 : 1, 4, 7 Zingt voor den HEER op nieuwe wijze, zing aarde, zing zijn naam ten prijze, boodschap zijn heil van dag tot dag, wek bij de volken diep ontzag voor 't wonder van zijn gunstbewijzen.

30 Psalm 96 : 1, 4, 7 Brengt aan den HEER met reine handen, brengt aan den HERE offeranden, buigt u in heilge feestdos neer, erkent Hem als den enen HEER, beeft voor Hem, volken aller landen.

31 Psalm 96 : 1, 4, 7 Zo zal zijn koninkrijk beginnen. De Rechter rijdt de wereld binnen, Hij richt de aarde naar zijn recht, het pleit der volken wordt beslecht. Zijn trouw en waarheid overwinnen.

32 Stil gebed, votum, groet

33 Psalm 29 : 1, 2 Gij die hoog verheven zijt, geeft den HERE heerlijkheid, geeft des HEREN naam de eer, buigt u juichend voor Hem neer. Hoort de grote stem des HEREN, alles moet zich tot Hem keren. Machten, die het hoofd opsteken, worden stil als God gaat spreken.

34 Psalm 29 : 1, 2 Op de waatren wijd en zijd dreunt zijn stem vol majesteit. Grote vloeden stuwt Hij voort en Hij dwingt ze met zijn woord. Donderslagen doet Hij spreken en de watermassa's smeken. Hoort de grote God der ere! Machtig is de stem des HEREN.

35 10 geboden

36 Psalm 29 : 6 Boven 't bodemloos geweld heeft de HEER zijn troon gesteld. Hij die zetelt op de vloed, Koning zal Hij zijn voorgoed. Levenskracht zal Hij ons geven, ja, zijn volk zal Hij doen leven. Overvloedig deelt Hij mede voorspoed en geluk en vrede.

37 Gebed

38 We lezen uit de Herziene Statenvertaling: Rechters 5 (tekst is aan u uitgedeeld bij binnenkomst)

39 Het lied van Debora en Barak 1, 2, 3
Zing voor onze Heer, Hij zag alles lijden en Hij daalde neer: in natuurgeweld kwam Hij aangesneld om ons te bevrijden.

40 Het lied van Debora en Barak 1, 2, 3
Heel de aarde beeft, woeste stromen kolken. Zie, de hemel geeft voor zijn strafgericht in het sterrenlicht water uit de wolken.

41 Het lied van Debora en Barak 1, 2, 3
Hij spreekt allen aan: man en vrouw tezamen, dat wij Hem verstaan in zijn harde strijd voor gerechtigheid en zijn recht beamen.

42 De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen van 4-12 jaar kunnen nu naar de bijbelklas. Het gaat over Marcus 10 : Bartimeüs

43 Verkondiging “Het lied van Debora”

44 Gezang 431 : 6, 7 Ik wil U, Heer, mijn leven lang van ganser harte prijzen en in mijn lied, mijn lofgezang mijn dank aan U bewijzen. Mijn hart, verheug u in de Heer, lichaam en ziel, verblijdt u zeer! Geeft onze God de ere!

45 Gezang 431 : 6, 7 Gij allen die van Christus zijt, geeft onze God de ere! Die 't merk draagt van zijn majesteit, Roept, al wie goden zijn ten spot: De Heer is God, de Heer is God! Geeft onze God de ere!

46 Gebeden

47 Collecten De kinderen komen terug uit de bijbelklas De collecten zijn vandaag voor: 1 Diaconie 2 Kerk

48 Psalm 147 : 4, 5 Voor God is alle kracht van paarden en macht van mensen zonder waarde. Het snoeven van wie wapens dragen is niet naar 's HEREN welbehagen. Zijn welbehagen zal slechts wezen met allen die Hem needrig vrezen, die met hun harten voor Hem open op zijn genade_en liefde hopen.

49 Psalm 147 : 4, 5 Jeruzalem, gewijde woning, prijs Sion, prijs den HEER uw Koning. Als u een vijand aan wil randen sluit Hij de poort met eigen handen. Hij doet uw kindren veilig wonen, vervult met heldenmoed uw zonen. Uw daaglijks brood geeft Hij u heden. Ja, altijd schenkt Hij u zijn vrede.

50 Zegen te beantwoorden met

51 U bent uitgenodigd om nu gezamenlijk een kopje koffie te drinken. Vanmiddag om uur dienst met ds. M. Janssens alhier. De preek gaat over “de wet des Heren” n.a.v. zondag 34 uit de catechismus


Download ppt "Zondag 5 november 2012 Ps. 96: 1, 4, 7 Ps. 29: 1, 2 Ps. 29: 6 Lied van Debora Gez. 431: 6, 7 Ps. 147: 4, 5 Richteren 5 (HSV)"

Verwante presentaties


Ads door Google