De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesvoorbereidingen Florette en Betul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesvoorbereidingen Florette en Betul."— Transcript van de presentatie:

1 Lesvoorbereidingen Florette en Betul

2 Verschillende formats
Uitgewerkt format: wat staat er allemaal in een lesvoorbereiding? Conclusie

3 Format 1

4 Format 2 1 Titel van de opdracht 2 De opdracht 3 Schoolcriteria
1 Titel van de opdracht Vak(ken) die bij de opdracht betrokken zijn. 2 De opdracht Wat is de aanleiding voor deze opdracht? (analyse) Wat is de ontwerpopdracht? Welk eindresultaat moet de opdracht opleveren? 3 Schoolcriteria Aan welke schoolcriteria voldoet de opdracht? Differentiatie naar leercapaciteiten en interesses Samenwerkend leren Actief, zelfstandig leren Interactief bronmateriaal Beoordeling op product en proces Verbinding met (actuele) maatschappelijke ontwikkelingen.

5 Tijd, groepering en leeromgeving 8 Tips
4 Leerdoelen Aan welke (tussen)doelen van het vak levert de opdracht een bijdrage? Wat leert de leerling van dit project aan kennis en/of vaardigheden? 5 Leermiddelen Welke leerbronnen en leermiddelen zijn nodig voor het uitvoeren van deze opdracht? iPad 6 Docentenrol Wat is een belangrijke rol van de docent tijdens deze opdracht? 7 Tijd, groepering en leeromgeving Hoeveel tijd staat er voor de opdracht? Hoe wordt er gewerkt? individueel in duo's in groepjes anders, namelijk: Waar wordt de opdracht uitgevoerd (eventueel speciale ruimte/locatie nodig?) 8 Tips [indien gewenst:] Extra aandachtspunten of aanwijzingen voor de leerlingen om tot het gewenste werkproces of eindproduct te komen. 9 Beoordeling Hoe wordt de opdracht afgesloten? (digitale) toets werkstuk verslag presentatie anders, namelijk: Hoe wordt het eindresultaat en/of leerproces beoordeeld ? (cijfer, woordbeoordeling, …..) Waarop (aan de hand van welke beoordelingscriteria) wordt het eindresultaat en/of leerproces beoordeeld? Wie beoordeelt/beoordelen het eindresultaat? de docent de leerling zelf klasgenoten anderen, namelijk:

6 Signalement van de opdracht
Format 3 Signalement van de opdracht Algemeen opleidingsniveau: leerjaar leergebied/sector/profiel vak

7 Wat gaat de leerling leren? Leerdoelen kerndoelen/eindtermen:
Hoe wordt de opdracht geïntroduceerd? Titel Wijze van introductie (evt. gebruikmakend van het volgende filmpje/plaatje): hoofdvraag: Wat gaat de leerling doen? Opdracht toelichting: globale aanpak: activiteiten: Wat moet de leerling daarvoor kennen en/of kunnen? Benodigde voorkennis en vaardigheden vereiste kennis of vaardigheden: wenselijke kennis of vaardigheden: Wat gaat de leerling leren? Leerdoelen kerndoelen/eindtermen: kennis: vaardigheden: attitudes: Wat moet de leerling maken/opleveren? product eisen/specificaties: beoordelingscriteria:

8 Wat is de tijdsplanning? Aanbevolen werkwijze stappenplan deadlines
Aanbevolen werkwijze stappenplan deadlines wanneer en waarover contact met de docent? 1 2 3 4 5 6 7 Welke bronnen moet/kan de leerling gebruiken? Bronnenlijst verplichte bronnen: facultatief:

9 Format 4 1 De titel van de opdracht:
Vakken die bij deze lessenreeks betrokken zijn: 2. De opdracht Wat is, in één zin, de opdracht en/of wat gaan leerlingen doen of maken? Wat is de aanleiding van deze opdracht? Hoe wordt er gewerkt? individueel in duo's in groepjes van leerlingen anders, namelijk: Welk eindproduct moeten leerlingen opleveren en met welk doel? 3. De leerdoelen Wat leert de leerling tijdens deze lessenreeks aan vaardigheden: Wat leert de leerling tijdens deze lessenreeks aan kennis: 4. De materialen Te regelen/verzorgen door: a. Welke leerbronnen en leermiddelen zijn nodig? En wie zorgt/zorgen daarvoor? [Denk aan sites, werkbladen, methoden, enzovoorts]. b. Welke hulpmiddelen zijn nodig? En wie zorgt/zorgen daarvoor? [Denk aan computers, woordenboeken, papier, scharen, lijm, en dergelijke].

10 5. De aanpak Hoeveel tijd staat er voor de opdracht? Uit welke stappen of deelactiviteiten bestaat het werkproces van de opdracht: Hoe ziet het tijdpad van de opdracht eruit? [zie voorbeeld werkplanner op de volgende pagina] 6. Tips [indien gewenst:] Extra aandachtspunten of aanwijzingen voor de leerlingen om tot het gewenste werkproces of eindproduct te komen: 7. De beoordeling Aan welke eisen moeten eindproduct en werkproces voldoen: eisen ten aanzien van de inhoud van het eindproduct: eisen ten aanzien van de vormgeving van het eindproduct: eisen ten aanzien van de toegepaste vaardigheden: Hoe wordt er beoordeeld/afgesloten? eindtoets verslag presentatie portfolio anders, namelijk Wie beoordeelt/beoordelen het eindresultaat? de docent de leerling zelf klasgenoten anderen, namelijk; Voor welk[e] vakken telt de beoordeling/afsluiting? En hoe zwaar?

11 week: les: fase: verwachte leerlingenactiviteit check door docent

12 Format 5 Algemene gegevens: naam student: groep(en): studiejaar:
naam student: groep(en): studiejaar: naam mentor: titel lesactiviteit: naam schoolopleider: datum / tijd onderwijsactiviteit: naam school:

13 Verantwoording / intentie van de onderwijsactiviteit:
- wat is het belang voor de kinderen om dit te leren? Lesdoelen die de kinderen verwerven: - wat moeten de kinderen weten / kunnen / vinden? – hoe controleer je dat op het einde van de onderwijsactiviteit? De beginsituatie van de kinderen / de groep: - wat weet ik over de kinderen en de leerstof? Reflectie vooraf: Eigen beginsituatie / persoonlijke leerdoelen - wat wil ik zelf leren tijdens deze onderwijsactiviteit? – wat zijn de verbeterpunten uit vorige lessen?

14 Leef- en belevingswereld
De didactische route van de lesactiviteit (in steekwoorden): Kies uit: opnemen – bewerken – openen – delen – ervaren – doen – maken – verwerken – reflecteren – integreren Tijd Haltes Inhoud van het onderwijs Leerstof Persoon van het kind Leerling Werkelijkheid van het kind Leef- en belevingswereld . Concrete uitwerking van bordschema / opstelling lokaal e.d. - voeg indien nodig een extra bijlage toe

15 Concrete (inhoudelijke) uitwerking van de onderwijsactiviteit / inrichting van de leeromgeving
Hoe ga je de les organiseren: welke vakinhouden, welke spel- en / of leeractiviteiten, welke werkvormen / materialen? Terugblik: Orientatie: Presentatie/Instructie:    Begeleide inoefening: Zelfstandige verwerking: Evaluatie: Periodieke Terugkoppeling:

16 Format 6 Student: Mentor: Stageschool: Groep(en):
Groep(en): Schoolvak(ken): Datum: Bekwaamheden waaraan ik in deze les werk codes: mijn aandachtspunten in deze les: De verantwoording van het onderwerp van de onderwijsactiviteit: De leerstof: Wat is de inhoud van de onderwijsactiviteit? (2) De beginsituatie van de kinderen: De leefwereld van de kinderen: Hoe kan ik de leerstof verbinden met de leefwereld van de leerlingen? De leerdoelen die kinderen moeten halen: Wat moeten kinderen kennen en/of kunnen aan het einde van de les? Evaluatie: Hoe stel ik de kwaliteit van de ontwikkelings- en leerprocessen en van de leerresultaten vast? De onderwijstijd: Hoeveel tijd is beschikbaar?

17 Zijn mijn doelen bereikt Hoe heb ik de aandachtspunten toegepast
Activiteiten leerlingen Activiteiten van mezelf Organisatie van Reflectie Zijn mijn doelen bereikt Hoe heb ik de aandachtspunten toegepast Hoe kan ik in de toekomst die doelen beter bereiken

18 Uitgewerkt Stap 1 - voorbereiding
- Oriënteren op het lesonderwerp en het formuleren van enkele persoonlijke leerdoelen - Het formuleren van leerplandoelstellingen - het analyseren van de beginsituatie(kennis, vaardigheden etc.) van de leerlingen. - De analyse van de situationele omstandigheden(klasruimte, materialen)

19 Stap 2 - ontwerpen van het leer - en onderwijsproces. - De lesdoelstelling: Welke objectieven streven we na? - Het leer- en onderwijsproces: hoe trachten we dit te bereiken? - De evaluatie: In hoeverre zijn de doestellingen gerealiseerd? - De les fasen - De leerstof en leerinhouden - Didactisch werkvormen - De media (alle hulpmiddelen) - De evaluatie

20 Stap 3 - Het gedetailleerd uitschrijven van de lesvoorbereiding Het gedetailleerd uitschrijven is een verdieping van stap 2.


Download ppt "Lesvoorbereidingen Florette en Betul."

Verwante presentaties


Ads door Google