De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 11 januari 2015 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 11 januari 2015 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 11 januari 2015 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. C.J. van den Boogert
Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 148: 1 en 2 Psalm 72: 1 en 2 Gezang 446: 1, 2, 3 en 6 Psalm 25: 2 en 6 Gezang 166: 1 en 2 Psalm 98: 3 en 4 Jesaja 55: 1 – 11 Marcus 1: 1 – 11

4 Volgende week wordt Christina van der Zande door onze gemeente uitgezonden als missionair diaconaal werker. Zij gaat meehelpen bij Mercy Ships, ‘het varende ziekenhuis voor de allerarmsten’. De medewerkers komen uit veel landen en doen hun professionele werk als (onbetaald) vrijwilliger.

5 Welkom en mededelingen

6 1 Wees wellekom, Immanuël, in vlees en bloed ons metgezel,
Gezang 148: 1 en 2 1 Wees wellekom, Immanuël, in vlees en bloed ons metgezel, ons Heiland en behoeder! Wees wellekom, o Godes Zoon, die komt van uit uws Vaders troon, ons aller Heer en broeder!

7 welkom moet ons Jezus wezen!
Gezang 148: 1 en 2 Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!

8 2 Uw heerlijkheid en godlijk licht wordt nu vertoond voor ons gezicht
Gezang 148: 1 en 2 2 Uw heerlijkheid en godlijk licht wordt nu vertoond voor ons gezicht met al zijn gulden klaarheid; de vaadren zagen dit van ver als in de nacht de morgenster, nu schijnt de zon in waarheid.

9 welkom moet ons Jezus wezen!
Gezang 148: 1 en 2 Welkom, welkom, die ons harten, onze smarten komt genezen, welkom moet ons Jezus wezen!

10 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

11 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid
Psalm 72: 1 en 2 1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan 's konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuvlen top. Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

12 2 Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht,
Psalm 72: 1 en 2 2 Zolang de zon des daags zal rijzen, de maan schrijdt door de nacht, moet al het volk hem eer bewijzen, hem loven elk geslacht. Hij moge mild zijn als de regen, het land tot lafenis. Vrede zal bloeien allerwegen, totdat geen maan meer is.

13 Verootmoediging en schuldbelijdenis

14 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
Gezang 446: 1 en 2 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor;

15 2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst,
Gezang 446: 1 en 2 2 uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft.

16 Genadeverkondiging Genadeverkondiging

17 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet,
Gezang 446: 3 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed;

18 Regels van het verbond:
Romeinen 12: 9 – 21 Regels van het verbond:Romeinen 12: 9 – 21

19 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor,
Gezang 446: 6 6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, als ik van alles scheiden moet gaat nog die naam mij voor.

20 Gebed Gebed

21 We lezen Jesaja 55: 1 – 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

22 voor ieder die dorst heeft.
Jesaja 55: 1 – 11 Een nieuw verbond 55 1 Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.

23 2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,
Jesaja 55: 1 – 11 2 Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.

24 Jesaja 55: 1 – 11 3 Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David. 4 Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken.

25 5 Ook jij zult een volk ontbieden
Jesaja 55: 1 – 11 5 Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de heer, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.

26 6 Zoek de heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
Jesaja 55: 1 – 11 6 Zoek de heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de heer, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.

27 Jesaja 55: 1 – 11 8 Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de heer. 9 Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

28 zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
Jesaja 55: 1 – 11 10 Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten –

29 Jesaja 55: 1 – 11 11 zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.

30 door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen
Psalm 25: 2 2 Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G' uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, 'k blijf U al den dag verwachten.

31 We lezen Marcus 1: 1 – 11 uit de Nieuwe Bijbelvertaling.

32 1 1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God.
Marcus 1: 1 – 11 1 1 Het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. 2 Het staat geschreven bij de profeet Jesaja: ‘Let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. 3 Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!”’

33 Marcus 1: 1 – 11 4 Dit gebeurde toen Johannes de Doper naar de woestijn ging en de mensen opriep zich te laten dopen en tot inkeer te komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen. 5 Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. 6 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.

34 Marcus 1: 1 – 11 7 Hij verkondigde: ‘Na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om me voor hem te bukken en de riemen van zijn sandalen los te maken. 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ 9 In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen.

35 Marcus 1: 1 – 11 10 Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, 11 en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

36 6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed?
Psalm 25: 6 6 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 't allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandlen moet. Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, en zijn zalig nageslacht zal 't gezegend aardrijk erven.

37 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over de verkenners in Jericho (Jozua 2).

38 Preek Preek

39 1 Juicht voor de koning van de Joden,
Gezang 166: 1 en 2 1 Juicht voor de koning van de Joden, buigt voor geen dove wereldmacht, knielt voor de knecht die Gods geboden beluisterd heeft en wel geacht. Drie vreemden zochten Hem van verre, Herodes hebben zij bespot, met goud, met wierook en met mirre aanbaden zij de Zoon van God.

40 2 Hij daalt ootmoedig in het water, de vogel Geest komt aangesneld,
Gezang 166: 1 en 2 2 Hij daalt ootmoedig in het water, de vogel Geest komt aangesneld, God heeft in Hem zijn welbehagen en alle zaligheid gesteld: tegen de stroom staat Hij ten teken, hier wordt des levens loop gewend, het blinde lot gestuwd tot zegen, wij zijn tot in de dood gekend.

41 Dankzegging en voorbeden

42 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
Onderlinge bijstand en advies Kerk

43 3 Laat heel de aard' een loflied wezen,
Psalm 98: 3 en 4 3 Laat heel de aard' een loflied wezen, de psalmen gaan van mond tot mond. De naam des Heren wordt geprezen, lofzangen gaan de wereld rond. Hosanna voor de grote Koning, verhef, bazuin, uw stem van goud, de Heer heeft onder ons zijn woning, de Heer die bij ons intocht houdt.

44 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid.
Psalm 98: 3 en 4 4 Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

45 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

46 Vanmiddag begint de dienst om 17. 00 uur
Vanmiddag begint de dienst om uur. In deze dienst gaat dominee Van den Boogert weer voor en zullen we het avondmaal vieren.


Download ppt "Zondag 11 januari 2015 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google