De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma vanavond 1: Wet Werk en Zekerheid, BeZaVa, Subsidies Martin Zigterman, Noaberloket 2: Pauze 3: Participatiewet, Willy de Boer Matchpunt Werkt!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma vanavond 1: Wet Werk en Zekerheid, BeZaVa, Subsidies Martin Zigterman, Noaberloket 2: Pauze 3: Participatiewet, Willy de Boer Matchpunt Werkt!"— Transcript van de presentatie:

1 Programma vanavond 1: Wet Werk en Zekerheid, BeZaVa, Subsidies Martin Zigterman, Noaberloket 2: Pauze 3: Participatiewet, Willy de Boer Matchpunt Werkt! 4:Wat kan Matchpunt Werkt! voor u als ondernemer betekenen, Ingrid Alkema Matchpunt Werkt! 5: Vragen, hapje en drankje

2 Wet Werk en Zekerheid, BeZaVa, Subsidies Mutaties werken met personeel in 2015 Presentatie t.b.v. Ondernemers Noordenveld 10 februari 2015

3 Noaberloket Doelstelling: -Verduurzamen bedrijfsomgeving -Bevorderen economische groei en stimuleren werkgelegenheid

4 Wet Werk en Zekerheid Doelstellingen: -Van werk naar werk -Meer rechten voor flexibele werknemers -B-Beter werkende arbeidsmarkt -M-Maatregelen vanuit overheid

5 Stelling: Ik ben sinds 1 januari huiverig geworden personeel aan te nemen vanwege de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid

6 Proeftijd sinds 1 januari 2015 * Proeftijd alleen in contracten met duur langer dan 6 maanden * Geen proeftijd bij opvolgend werkgeverschap, ook bij ex uitzendkracht *Contractduur t/m 2 jaar max 1 maand, langer dan 2 jaar max 2 maanden proeftijd Proeftijd in reeds lopende contracten blijft geldig!

7 Aanzegtermijn vanaf 1 januari 2015 * Bepaalde tijd contracten langer dan 6 maanden die na 1-1-15 aflopen, ongeacht verlenging 1 maand voor afloop schriftelijk aangeven verlengen of beëindigen Maximaal 1 maandsalaris vergoeden Wel aangezegd maar niet voorwaarden besproken, nieuw contract gelijk aan oude contract Contracten in beeld brengen en agenderen

8 Concurrentiebeding vanaf 1 januari 2015 *NIET bij contracten met bepaalde tijd, tenzij… Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang Werkgever moet dit hard kunnen maken, anders afgesproken beding alsnog nietig

9 Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 Beëindigen arbeidsovereenkomst: - Opzegging met schriftelijke instemming werknemer - Beëindiging met wederzijds goedvinden - Opzeggen na toestemming UWV - Ontbinding door kantonrechter

10 Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 - Bedrijfseconomisch - Langdurige arbeidsongeschiktheid - Veelvuldig ziekteverzuim - Onvoldoende functioneren; disfunctioneren - Verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer - Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar - Verstoorde arbeidsrelatie - Detentie

11 Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 - Opzeggen en wederzijds goedvinden: 14 dagen bedenktijd werknemer, geen reden noodzakelijk toestemming intrekken - UWV: Bedrijfseconomisch en langdurige arbeidsongeschiktheid - Kantonrechter: alle overige redenen

12 Ontslagrecht vanaf 1 juli 2015 - Functioneren: werknemer tijd en gelegenheid zich te verbeteren en geen herplaatsingsmogelijkheid - Dossiervorming essentieel, door de jaren heen

13 Werkloosheidswet per 1-1-2016 - Per kwartaal 1 maand verkorting tot 24 maanden in kwartaal 3 2019 - CAO kan verlenging mogelijk maken - Na 6 maanden alle arbeid passend - Opbouw arbeidsverleden aangepast - Inkomstenverrekening i.p.v. urenverrekening

14 Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 - Bij beëindiging contract(en) van minimaal 24 maanden totaal op initiatief werkgever - Formeel alleen bij UWV / Kantonrechter - In praktijk echter……. - In CAO afwijken toegestaan - Maximaal € 75000 of jaarsalaris indien dit hoger is

15 Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 - Let op seizoenwerkers!!! - Stel 8 maanden werken en dan 4 maanden uit dienst - 4 maanden worden niet als onderbreking gezien ( min. 6 maanden) -Na 1 juli termijn werken en onderbrekingen gezamenlijk > 2 jaar: transitievergoeding betalen, tenzij laatste onderbreking > 6 maanden

16 Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 - Stelling: Het ontslaan van een vaste werknemer wordt goedkoper vanaf 1 juli

17 Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015 Rekenvoorbeeld werknemer 59 jaar, dienstverband 25 jaar, salaris € 5.200 per maand vergeleken met kantonrechtersformule Kantonrechters- fomule Transitievergoe- ding Gewogen dienstjaren 10*1 + 10*1,5 + 5* 2 10*1/3*5.200 + 15*1/2*5.200 + 18*1/2*5.200 Berekening35 * 5.20017.333+ 39.000 + 46.800 Uitkomst€ 182.000€ 75.000 (max)

18 Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015 OudNieuw Ketenbepaling3 bepaalde tijd contracten in 3 jaar. 13 weken onderbreken of contract onbepaalde tijd 3 bepaalde tijd contracten in 2 jaar, 26 weken onderbreken of contract onbepaalde tijd

19 Ketenbepaling vanaf 1 juli 2015,-. - Afwijking per CAO mag - Werknemers jonger dan 18 jaar uitgesloten - Contracten in kaart brengen en op tijd afstemmen met werknemer -

20 Wet Werk en Zekerheid Stelling: De Wet Werk en Zekerheid stimuleert mij meer vast personeel in dienst te nemen

21 Tijdschema invoering Wet Werk en Zekerheid 1-1-20151-7-20151-1-2016 ProeftijdX AanzegtermijnX Concurrentie- beding X OntslagrechtX Transitiever- goeding X KetenbepalingX WW hervorming X

22 BeZaVa al gefaseerd sinds 1-1-2013,-. - Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Ingevoerd omdat “vangnetters” veel vaker in WIA kwamen dan “vaste” werknemers - Wat is een vangnetter?

23 Vangnetters,-. - Werknemers gaan ziek uit dienst Werknemers die binnen 4 weken na einde dienstverband alsnog ziek worden Oproepkrachten, stagiaires, thuiswerkers Uitzendkrachten Ziekte als gevolg van zwangerschap / bevalling No risk polis houders - Bij ziekte: UWV ziektewet, niet te verwarren met WULBZ

24 WULBZ vs Ziektewet,-. - WULBZ voor werknemers met dienstverband, max 104 weken - Werkgever betaalt loon door. Uitzondering WAZO, SFB - Ziektewet voor overige verzuimgevallen, (meestal) UWV betaalt - Mengvorm komt ook voor, vb CAO aanvulling boven ZW uitkering (70% 2 e jaar, loon boven max dagloon)

25 Wijzigingen Ziektewet,-. - Van volledig sectorale naar meer individueel bepaalde premie ( onderdeel WhK premie) - Arbeid is sneller passend - Net als in WW invoering arbeidsverledeneis - Aanscherping re-integratieverplichting werknemer - Doel: minder instroom, sneller uitstroom. Gevolg minder uitkeringen, lagere premie voor u!

26 Financieringsstelsel ZW en WGA per 2016 ZWWGA-totaal GrootHybride Individuele premiedifferentiatie Hybride Individuele premiedifferentiatie Middel groot Hybride Premie deels individueel, deels sectoraal bepaald Hybride Premie deels individueel, deels sectoraal bepaald KleinHybride Sectoraal bepaalde premie Hybride Sectoraal bepaalde premie

27 Eigen risicodrager WIA of ZW of niet?,-. - Stelling: Ik ben geen eigen risicodrager voor Ziektewet en WIA

28 Eigen risicodrager WIA of ZW of niet?,-. - Keuze UWV of verzekeraar vaak op basis korte termijn financiële motivatie bepaald - Keuze meer bepalen door visie op verzuim binnen onderneming - Ook voor ZW instromers re-integratieverplichting werkgever en bij WIA keuring risico loonsanctie en verhaalsanctie voor ZW en / of WIA - Soms is verzekeren op lange termijn wel voordeliger

29 Werknemers met grotere afstand tot arbeidsmarkt,-. - WIA WAO WAZ of Wajong gerechtigde - Oud Wajonger UWV of gemeentelijke verklaring arbeidsgehandicapt - WSW indicatie - Oudere werkloze die na 56 e verjaardag vanuit WW bij u komt werken

30 Subsidiemogelijkheden,-. - Proefplaatsing - No risk polis Ziektewet UWV Loondispensatie Wajong - Premiekortingen premies werknemersverzekeringen, max € 7.000 p.p.p.j., max 3 jaar

31 Voor u van belang,-. - Ken uw personeel - Vraag naar status Vraag subsidies aan Schakel eventueel een deskundige in

32 Naslag,-. - Martin Zigterman, 06-21506333 - m.zigterman@financieelcollectief.nl Bezoekadres Noaberloket 1 e Energieweg 14 C, 9301 LK Roden


Download ppt "Programma vanavond 1: Wet Werk en Zekerheid, BeZaVa, Subsidies Martin Zigterman, Noaberloket 2: Pauze 3: Participatiewet, Willy de Boer Matchpunt Werkt!"

Verwante presentaties


Ads door Google