De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 zaken die u als expert ruimtelijke ordening moet weten over de milieuregelgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 zaken die u als expert ruimtelijke ordening moet weten over de milieuregelgeving."— Transcript van de presentatie:

1 10 zaken die u als expert ruimtelijke ordening moet weten over de milieuregelgeving

2 Milieuwetgeving nuttig voor de stedenbouwkundige Steven Verbanck, stafmedewerker leefmilieu VVSG Gent / Leuven, 2 / 9 december 2014

3 VVSG - Uit het nieuws – dancing zonder parking? Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen3 -02-12-2014

4 VVSG - Uit het nieuws – karting in oude kazerne Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen4 -02-12-2014 hLN 20-11-2014

5 VVSG - Indelingslijst Vergunningsplicht: Niet één algemene omschrijving, wel lange lijst rubrieken ‘Indelingslijst’ (bijl. 1 bij Vlarem I) Ook zaken die je niet zou verwachten Grote stookketel Stookolietank: ‘opslag gevaarlijke stoffen’ Airco, diepvries: ‘comprimeren van gassen’ Grondwaterwinning, warmtepomp met grondwater Parking vrachtwagens Bioscopen, schouwburgen, variététheaters, zalen voor sportmanifestaties, polyvalente zalen en feestzalen met een speelruimte, kegelbanen, lunaparken (kl. 3 tenzij muziek) Per rubriek: klassering Klasse 3 = meldingsplichtig Klasse 2 = vergunning bij gemeente (beroep bij prov.) Klasse 1 = vergunning bij provincie (beroep bij minister) Omgevingsverg. verschuift ook stedenbouwk. aspect naar prov. Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen5 -02-12-2014

6 VVSG - Systematiek Vlarem II Beoordelingsgronden en exploitatienormen Algemene voorwaarden Alle Vlarem-inrichtingen Sectorale voorwaarden Per sector, per rubriek Bijzondere voorwaarden Individueel, in de vergunning Gemeente kan niet in een gemeentelijk reglement voorwaarden opleggen aan alle in die gemeente, kan alleen bijzondere voorwaarden opleggen Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen6 -02-12-2014

7 VVSG - Vlarem negeren bij bouwvergunning? R.v.St., 05.01.2010, nr. 199.331, Inforum 249988: Mestopslag paardenstal in woongebied kan niet volgens afstandsregels in Vlarem II : bouwvergunning werd terecht geweigerd R.v.St., 20.07.2011, nr. 214.004, Inforum 260890: Mestvaalt slechts aan één zijde afgesloten door wand van betonpanelen met opening tussen de wand en de aanpalende stal (terwijl art. 5.9.2.2 …) : bouwvergunning vernietigd Art. 4.3.3 VCRO Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen7 -02-12-2014

8 VVSG - Interessante milieuvoorwaarden Afstandsregels: verven, pesticiden, dieren, LPG, gassen, gevaarlijke stoffen, lijm, mest, kleiduifschietstand, crosscircuits, slachthuizen,… Groenscherm: afval (art. 5.2.1.5 § 5) Constructienormen: mestopslag, schietstanden, brandveiligheid in polyvalente zalen,… Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen8 -02-12-2014

9 VVSG - Interessante milieuvoorwaarden Mobiliteit: afval: o.a. voldoende parkeerruimte + voldoende brede poort “om geen gevaarlijke verkeerssituaties te creëren op de openbare weg” (art. 5.2.1.5) algemeen: vervoer via waterweg (art. 3.3.0.1, § 3) Aan- en afvoerroutes bepalen (R.v.St., 19.08.2003, nr. 122.207, Inforum 190878) Parkeerdruk op omgeving (R.v.St., 27.11.2008, nr. 188.237, Inforum 243773 - dancing) Weigeren omwille van verkeersdruk (R.v.St., 14.05.2009, nr. 193.275, Inforum 244389 - zandwinning: “Dreigende verkeershinder, veroorzaakt door bijkomend verkeer in de onmiddellijke omgeving van de inrichting op wegen die daarvoor niet geschikt zijn, kan een motief zijn om een milieuvergunning te weigeren”) Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen9 -02-12-2014

10 VVSG - Tijdsdimensie Exploiteren = gedurig, wijzigend, kan eindigen Totnogtoe: vergund voor bepaalde duur (max. 20j) Na 20 jaar moet exploitant hernieuwing aanvragen Vergunning op proef mogelijk Milieuvoorwaarden liggen niet vast: Wijzigingen altijd mogelijk (art. 82 OVD: ‘bijstellen’) Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen10 -02-12-2014

11 VVSG - Tijdsdimensie – nieuw in OVD ‘Permanente vergunning’, geen einddatum meer Wanneer uitzonderlijk wel nog bepaalde duur? O.a. “om rekening te kunnen houden met: a) de localiseerbare gebiedsspecifieke ontwikkelingsperspectieven opgenomen in een voorafgaand aan de indiening van de aanvraag om omgevingsvergunning definitief vastgesteld ruimtelijk structuurplan; b) de stedenbouwkundige voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan.” (art. 68, 7° OVD) In ruil om de 20 jaar: ‘evalueren’ (door overheid – geen initiatief exploitant nodig) ev. wijzigen voorwaarden ev. ‘bijstellen van voorwerp of duur’ Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen11 -02-12-2014

12 VVSG - Tijdsdimensie – nieuw in OVD Doen eindigen van een vergunning Schorsing of opheffing (bij overtreding = handhaving) NIEUW: ‘Bijstellen van voorwerp of duur’ Milieuredenen “De bevoegde overheid kan de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit beperken voor zover deze niet verder verenigbaar is met de ruimtelijke bestemming. In dat geval zal de resterende duur van de omgevingsvergunning niet minder dan zeven jaar bedragen.” (art. 83, § 2, 3° OVD) Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen12 -02-12-2014

13 VVSG - Andere mentaliteit? Bv. klein maar hinderlijk bedrijf tussen woningen Milieu: ‘teveel hinder’ RO: ‘niet verenigbaar met de onmiddellijke omgeving’ Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen13 -02-12-2014 MilieuRuimtelijke ordening Technisch, zwart-wit-gedetermineerdBeoordeling (bv. ‘goede ruimtelijke ordening’) veel op te lossen via opleggen en naleven exploitatievoorwaarden Veel regels die geen keuze laten (bv. strijdig met bestemming)

14 VVSG - Stedenbouwkundige regels kunnen ook zeer technisch zijn Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen14 -02-12-2014

15 VVSG - Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen15 -02-12-2014

16 VVSG - Milieuregels kunnen ook ‘vaag’ zijn en een beoordeling vereisen “Een vergunning kan worden verleend wanneer deze voorwaarden bevat welke garanderen dat de inrichting voldoet aan de eisen die door (Vlarem I en II) zijn gesteld. De vergunning wordt geweigerd wanneer dat niet het geval is.” (art. 30bis, § 1 Vlarem I) “De bevoegde overheid kan het voorwerp van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit beperken voor zover de risico's en de hinder niet via milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.” (art. 83, § 2, 2° OVD) Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen16 -02-12-2014

17 VVSG - Milieuregels kunnen ook ‘vaag’ zijn en een beoordeling vereisen “De exploitant treft steeds de nodige maatregelen om schade, hinder, en incidenten en ongevallen die de mens of het leefmilieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen.” (art. 20, lid 2 MVD) “De exploitant moet steeds de nodige maatregelen treffen om schade en hinder te voorkomen.” (art. 43, § 2 Vlarem I) “De exploitant treft als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet-ioniserende stralingen, licht en dergelijke meer.” (art. 4.1.3.2 Vlarem II) Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen17 -02-12-2014

18 VVSG - https://nnavigator.emis.vito.be Omgevingsvergunning - Vlarem voor stedenbouwkundigen18 -02-12-2014

19 Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "10 zaken die u als expert ruimtelijke ordening moet weten over de milieuregelgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google