De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Dossier Uplace.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Dossier Uplace."— Transcript van de presentatie:

1 Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Dossier Uplace

2 Welke vergunningen nodig? Als handelsvestiging: verleend op 28/9/2010 door gemeente Machelen Stedenbouwkundige vergunning: verleend op 28/10/2011 door de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening Milieuvergunning Vlaams minister Joke Schauvliege

3 Beroep bij Minister van Leefmilieu 14/9/2011: de Bestendige Deputatie van Vlaams- Brabant weigert de Milieuvergunning 13/10/2011: Uplace gaat tegen de weigering in beroep 17/10/2011: ook de gemeente Machelen dient een beroep in Vlaams minister Joke Schauvliege

4 Waarover gaat de aanvraag? Uplace vraagt een milieuvergunning voor o.m. -Lozing van huishoudelijk afvalwater, van spuiwater van koelinstallaties en van zwembadwater -11 noodstroomgroepen, dieselmotoren … -50 luchtgekoelde transformatoren -59 plaatsen voor het stallen van vrachtwagens -Koelinstallaties en compressoren -Cinema (1.640 zitplaatsen - meldingsplichtig) Vlaams minister Joke Schauvliege

5 Waarover gaat de aanvraag? -Theater (3.000 zitplaatsen - meldingsplichtig) -Geautomatiseerde kegelbaan (meldingsplichtig) -2 overdekte zwembaden (100 m² - 66 m²) -12 stookinstallaties op aardgas -Bronbemaling voor de bouwkundige werken Vlaams minister Joke Schauvliege

6 Welke adviezen zijn ingewonnen? Dienst MER Ecologisch Toezicht (VMM) Toezicht Volksgezondheid (ToVo) Afdeling Milieuvergunningen (AMV) Vlaams Energie Agentschap (VEA) Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Ruimtelijke Planning en Stedenbouwkundig Beleid Directoraat-Generaal Luchtvaart Gewestelijke Milieu Vergunningscommissie Vlaams minister Joke Schauvliege

7 Advies Dienst MER (1) Project-MER opgesteld door erkend MER-deskundige: -Milieuhygiënische aspecten: de milieueffecten kunnen zeer beperkt blijven mits het toepassen van BBT en respecteren van de geldende regelgeving (VLAREM, VLAREBO, VLAREA, …). -Mobiliteit op basis van de verkeersmodellering zou het project strikt genomen slechts beperkte effecten hebben. Het verkeer van Uplace komt volgens het Project-MER niet bovenop maar in de plaats van ander verkeer. Vlaams minister Joke Schauvliege

8 Advies Dienst MER (2) Beslissing van de dienst Mer op 31 januari 2011: Het project zal geen onoverkomelijke milieueffecten teweegbrengen, mits rekening wordt gehouden met de milderende mobiliteitsmaatregelen. Het verbeteren van het OV-aanbod (trein, tram, bus, mogelijke metrolijn) op relatief korte termijn is cruciaal. Het project-MER wordt goedgekeurd. Vlaams minister Joke Schauvliege

9 Advies VMM 1) Water: voorwaardelijk gunstig advies voor de lozing van 100 m³/uur, 2.400 m³/dag en 432.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater indien voldaan is aan de algemene voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater en aan een aantal bijzondere voorwaarden voor de lozingspunten 2) Lucht: gunstig advies: door het beperkte vermogen van verwarmingsinstallaties zal de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen gering zijn en de impact op de luchtkwaliteit tot een minimum beperkt blijven. Vlaams minister Joke Schauvliege

10 Advies ToVo (1) In eerste aanleg beperkt de provinciale buitendienst van ToVo, zoals VLAREM voorschrijft, zijn advies tot het deel van de aanvraag over de hotelzwembaden. Het advies is voorwaardelijk gunstig: de definitieve, gedetailleerde waterbehandelingsschema’s voor de zwembaden en de inrichtingsplannen voor de zwembadruimten moeten, voor de plaatsing/bouw, voor goedkeuring voorgelegd worden aan ToVo. Vlaams minister Joke Schauvliege

11 Advies ToVo (2) In beroep gaat ToVo verder dan wat VLAREM bepaalt (zie ToVo eerste aanleg) en geeft ongunstig advies omdat ToVo het project in een groter kader wil bekijken: het draagvlak van deze regio is op het vlak van mobiliteit, fijnstofconcentraties en geluidsniveaus al overschreden. Vlaams minister Joke Schauvliege

12 Advies AMV Voorwaardelijk gunstig advies: de hinder voor mens en milieu en de risico’s voor de externe veiligheid, veroorzaakt door de gevraagde inrichting, kan beperkt worden tot een aanvaardbaar niveau als de bijzondere vergunningsvoorwaarden worden nageleefd (o.a. de lozingsnormen van het zwembadwater, de aanleg van bufferbekken voor hemelwater, de aanleg van groendaken, het nemen van veiligheidsmaatregelen inzake de hoogspanningsleidingen en van geluidsreducerende maatregelen…) Vlaams minister Joke Schauvliege

13 Advies VEA Voorwaardelijk gunstig advies: uit de uitgevoerde energiestudie blijkt dat doelstellingen inzake energie- efficiëntie worden bereikt. Een WKK voor kleinhandel kan worden voorzien, tenzij uit de uit te voeren haalbaarheidsstudie blijkt dat deze niet rendabel is. Deze haalbaarheidsstudie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan VEA. Vlaams minister Joke Schauvliege

14 Advies AWV Gunstig advies: de brownfieldconvenant en de bijbehorende Principeovereenkomst mobiliteit bevatten duidelijke engagementen van alle betrokken partijen om de ontsluiting tijdig te realiseren. Niets wijst erop dat dit niet gehaald zal of kan worden. Vlaams minister Joke Schauvliege

15 Advies ASB Gunstig advies: het project is verenigbaar met geldende planologische voorschriften (gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse: “gebied voor stedelijke ontwikkeling”; BPA “Bedrijvenzone viaduct”; GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), deelgebied “Reconversiegebied Vilvoorde – Machelen”). Wat de ruimtelijke draagkracht betreft en in het bijzonder de ontsluiting wordt verwezen naar engagementen in brownfieldconvenant en Principeovereenkomst mobiliteit. Vlaams minister Joke Schauvliege

16 Advies DGLV Gunstig advies: het kantoorgebouw met een hoogte van 94,76 m laat toe dat de vliegprocedures blijven verlopen in alle veiligheid zonder verandering van Minimum Sector Altitude (MSA). Dat zal geen impact hebben op de goede werking van het ILS-systeem op baan 07 L van de luchthaven Brussel Nationaal op voorwaarde dat een lichtbebakening wordt voorzien. Vlaams minister Joke Schauvliege

17 Advies GMVC Ongunstig advies: Er zijn onvoldoende garanties op het vlak van mobiliteit (ontsluiting en luchtkwaliteit). Vlaams minister Joke Schauvliege

18 Te beoordelen factoren 1. Ruimtelijke en stedenbouwkundige 2. Mobiliteit en transport 3. Lucht 4. Geluid en trillingen 5. Bodem en grondwater 6. Oppervlaktewater 7. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 8. Mens, ruimtelijke aspecten Vlaams minister Joke Schauvliege

19 Te beoordelen factoren 9. Fauna en flora 10. Geur Vlaams minister Joke Schauvliege

20 De milieuvergunning Milieuhygiënische aspecten (luchtemissies van inrichtingen (niet mobiliteit - zie verder), geluid, bodem, oppervlaktewater) van de VLAREM- inrichtingen die aangevraagd werden (zie slide 4 en 5): geen effecten blijkt uit alle adviezen; Ruimtelijk verenigbaar Mobiliteit/transport: brownfieldconvenant en Principe-overeenkomst; conclusies van goedgekeurd Project-MER (geen aanzienlijke milieueffecten inzake mobiliteit en daaraan verbonden emissies); adviezen van AWV en ASB gunstig Vlaams minister Joke Schauvliege


Download ppt "Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Vlaamse Regering Dossier Uplace."

Verwante presentaties


Ads door Google