De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Milieuvergunningsaanvraag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Milieuvergunningsaanvraag"— Transcript van de presentatie:

1 Milieuvergunningsaanvraag
Waarom ? Om te voldoen aan de milieureglementering VLAREM 1: Vlaams reglement betreffende milieuvergunningen VLAREM 2: Algemene en sectorale bepalingen -milieuhygiëne VLAREA : Vlaams reglement – afvalvoorkoming en - beheer VLAREBO : Vlaams reglement – bodemsanering - bescherming

2 Milieuvergunningsaanvraag
Welke mogelijkheden ? Klasse 3: - Gemeente onbeperkt Klasse 2: - Gemeente jaar Klasse 1: - Deputatie v/d provincie 20 jaar

3 Milieuvergunningsaanvraag
Stappenplan STAP 1: bepaal de rubrieken en de klasse STAP 2: vraag het aanvraag – of meldingsformulier STAP 3: betaal de dossiertaks en vraag kadastrale stukken op (kl. 1) STAP 4: zorg voor de nodige plannen STAP 5: verzamel technische informatie STAP 6: dien je aanvraag in bij de juiste overheid

4 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 1: Rubrieken en klasse Rubrieken Ongeveer 60 rubrieken in VLAREM 1 Klasse Als er minstens één rubriek in klasse 1 = vergunning klasse 1 Als er minstens één rubriek in klasse 2 = vergunning klasse 2 Enkel rubrieken in klasse 3 = klasse 3

5 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Vraag melding – of aanvraagformulier bij milieudienst of technische dienst van de gemeente of bij of bij milieu en natuur milieuvergunning en preventie

6 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 3: Dossiertaks en plannen Klasse 3 geen taks Klasse 2 € 61.97 Klasse 1 € op nummer 091– ten gunste van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur van het Vlaams Gewest. Voor klasse 1 worden de kadastrale plannen opgevraagd.

7 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 4: Zorg voor de nodige plannen Klasse 1 en klasse 2: situeringplan 1/1000 Klasse 3: situeringplan 1/500 Voor alle klassen: uitvoeringsplannen 1/200 Op deze plannen: aanduiding van aangevraagde installaties zoals: Machinepark (afzonderlijk plan) Stookinstallaties Opslag brandstoffen –gevaarlijke producten -Lozingspunten (afzonderlijk rioleringsplan)

8 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 5: Technische informatie Indelingsrubrieken tot op sub-rubriekniveau Klasse 1 en 2: eveneens opsommen van preventieve maatregelen die hinder en milieuverontreiniging kunnen voorkomen. Bv: - keuringsattesten van stookolietanks - metingen van stookinstallaties - contracten met afvalophalers

9 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 6: De bevoegde overheid Klasse 1 Deputatie van de provincie Klasse 2 College van burgemeester en schepenen v/d gemeente Klasse 3

10 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 1: Rubrieken en klasse Rubrieken: voorbeelden (1) Afvalwaters: -Huishoudelijk afvalwater: sanitair – keuken – reiniging gebouwen rubriek 3.2 klasse 3 Bedrijfsafvalwater: labo’s – autoherstellingwerkplaats rubriek 3.4 klasse 3 Transformatoren: ≥100kVA en ≤1000kVA rubriek ° klasse 3 >1000kVA rubriek ° klasse 2

11 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 1: Rubrieken en klasse Rubrieken: voorbeelden (2) Koelinstallaties – airco’s - luchtcompressoren -≥ 5 kW en ≤ 200 kW rubriek ° klasse 3 ->200 kW rubriek ° klasse 2 Stookolieopslag -≥ 100 l. en ≤ l rubriek °,b klasse 3 -> l. en ≤ l. rubriek ° klasse 2 Voorwaarden voor opslag staan in VLAREM 2.

12 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 1: Rubrieken en klasse Rubrieken: voorbeelden (3) - opslag gevaarlijke stoffen in kleinverpakking (tot 25 kg of 25 liter –recipiënten) chemicaliën – reinigingsproducten Is het totaal minder dan 50 kg of 50 liter = geen vergunning vereist. Rubriek klasse 3 Andere rubrieken: -zaal voor manifestaties rubriek klasse 3 stookinstallaties rubriek klasse afhankelijk van vermogen !!

13 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (1) Melding:klasse 3 / Aanvraag:klasse 2 - 1 A3: gegevens natuurlijk persoon A4: vervanger A5: contactpersoon (kan de opsteller van de aanvraag zijn) B2: gegevens percelen: opvragen milieudienst of via kadasterplan B3: zijn alle percelen al opgenomen in een milieu-exploitatievergunning opgepast: soms kan er een hernummering van het kadaster gebeuren

14 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (2) C1: inhoud aanvraag :meest voorkomend 2. hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting 6. een verandering door toevoeging aan een inrichting, door het vergroten van de capaciteit, de drijfkracht of de oppervlakte op percelen waarop de geldende vergunning geen betrekking heeft C4: Vermeld hieronder de aangevraagde onderdelen van de inrichting Vb: lozing van huishoudelijk afvalwater m³/jaar 3.3 Koelinstallaties/compressoren kW ° Polyvalente zaal Stookinstallatie kW °b

15 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (3) C5: wanneer wilt u kunnen starten met de exploitatie ? De exploitatie is momenteel lopende. D1: vermeld in volgorde van belangrijkheid de milieutechnisch relevante hoofdactiviteiten: (zie nog niet beschikbaar vb. 1 onderwijsinstelling algemeen secundair onderwijs vb. 2 werkplaats mechanica vb. 3 werkplaats houtbewerking

16 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (4) D2: geef het criterium dat het duidelijkst de intensiteit van de bedrijvigheid in haar geheel aangeeft en dat een milieutechnische betekenis zou kunnen hebben. - de school heeft een bevolking van 365 personen, personeel en leerlingen samen. - openingsuren: ma,di,do en vrijd. Van 08u00 tot 18u00 en op woensdag van 08u00 tot 12u00

17 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (5) D4: Vermeld hieronder de rubrieken uit de indelingslijst die van toepassing zijn op het geheel van alle onderdelen die de inrichting zou omvatten als de vergunning die u aanvraagt, verleend zou worden. Indelingsrubriek Gewenste Eenheid Klasse hoeveelheid M³/jaar ° kW 43.1.2°b kW 2

18 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (6) Technische gegevens te geven voor wat nu wordt aangevraagd E1: voeg de aard en hoeveelheid van de stoffen die worden aangewend, verwerkt of geproduceerd. (CAS-nummer niet noodzakelijk ! ?) (lijst met producten uit de labo’s) E2: zelfde vraag voor bv. - stookolie (opslag) liter - onderhoudsproducten 200 liter/12kg E5: gegevens van toestellen, opslagtanks, opslagplaatsen E6: beschrijving van luchtemissies, afvalwaterlozingen, geluid en trillingen stralingen(met inbegrip van verlichting) emissies naar bodem en grondwater.

19 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (7) E8: voeg een beschrijving van de waterhuishouding bij dit formulier - opgepompte of aangekochte hoeveelheden water en aanwending - opslag, aanwending en afvoer van hemelwater - rioleringsplan - oppervlakte daken - berekening hemelwater (oppervlakte daken x 780 (l/m²/jaar) E9: voeg een beschrijving van de energiehuishouding bij dit formulier - jaarlijks energieverbruik - totaal geïnstalleerd vermogen - lijst met energiebesparende maatregelen

20 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (8) E10: voeg een beschrijving van de transportorganisatie bij dit formulier - op welke wijze komen personeel en leerlingen naar school - openbaar vervoer trein/bus - eigen busvervoer - met de wagen - fiets - bromfiets - motor - te voet E11: voeg een lijst met passende preventieve maatregelen bij dit formulier m.b.t. afval – gevaarlijke stoffen – grondstoffen – geluid – trillingen – stralingen – lucht, - bodem, – en waterverontreiniging – risico’s voor het milieu.

21 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (9) Vereiste vergunningen, toelatingen en meldingen G1: hebt u voor de inrichting, of voor de verandering van de inrichting of van het gedeelte ervan, een stedenbouwkundige vergunning nodig? Mogelijk bij verbouwing, plaatsen van prefablokalen (info dienst ruimtelijke ordening) G2: hebt u al een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend? Indien ja: afschrift van de beslissingen in bijlage G2 voegen. Indien nog geen uitspraak: datum aanvraag en overheid vermelden in G2.

22 Milieuvergunningsaanvraag
STAP 2: Aanvraagformulier (10) Bij te voegen bewijsstukken H2: situeringplan op schaal 1/1000 vragen op gemeentehuis inhoud: ligging gebouwen – opslagplaatsen – lozingspunten t.o.v. de aanpalende percelen H3: uitvoeringsplannen op schaal 1/200 inhoud: schikking installaties – machines – toestellen met vermogens - lozingspunten van afvalwater en hemelwater (rioleringsplan) - aanwezige afvalstoffen; hoeveelheid en aard H4: bewijs van betaling van de dossiertaks H5: bij klasse 1-vergunning uittreksel uit kadastraal plan

23 Milieuvergunningsaanvraag
Vragen: Wie vragen heeft i.v.m. de opmaak kan altijd terecht op de milieudienst van de gemeente of stad. Het is aangeraden om een opgemaakt dossier eerst ter controle voor te leggen en pas na goedkeuring de nodige exemplaren af te drukken. Het aantal exemplaren kan verschillen van gemeente tot gemeente!!!!

24 Milieuvergunningsaanvraag
Bedankt voor jullie aandacht Willy Oosterlinck Preventieadviseur scholengemeenschap Sint–Jan Menen – Wervik – Wevelgem Tel: 056/


Download ppt "Milieuvergunningsaanvraag"

Verwante presentaties


Ads door Google