De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiesessie Armoedebeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiesessie Armoedebeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiesessie Armoedebeleid
Lea Kessels en Lenny Paes 10 februari 2015

2 Armoede in Regionaal verband
Transformatie sociaal domein: Maastricht-Heuvelland Armoede 2014: Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeentelijke minimaregelingen Schuldhulpverlening Invulling extra rijksmiddelen Agenda 2015: innovatie armoedebeleid o.a. gezamenlijke armoedeconferentie

3 Armoede in al zijn samenhang

4 Minimabeleid in Maastricht
Percentage Huishoudens met een laag inkomen tot 110% van het geldende bijstandsniveau t.o.v. alle huishoudens (bron: SCP en CBS)

5

6 Gemeentelijk budget voor uitvoering armoedebeleid
Het gemeentelijk budget voor de uitvoering van het armoedebeleid bedraagt voor 2014 ongeveer 7,5 miljoen euro. Dit budget wordt door de gemeente Maastricht gereserveerd en komt uit de gelden die door het Rijk in het gemeentefonds worden gestort. De wijze waarop de gemeente deze gelden besteedt staat in principe vrij en hoeft niet verantwoord te worden aan het Rijk. Het Rijk legt echter wel een aantal wettelijke taken neer bij de gemeente. In 2014 zijn twee bedragen vanuit het rijk extra gestort in dit gemeentefonds. Het eerste is een eenmalige bijdrage voor de uitbetaling van de koopkrachttegemoetkoming Het tweede bedrag is een structurele toevoeging aan het gemeentefonds met als doel bevordering participatie kinderen uit huishoudens met lage inkomens en het uitzetten van preventie activiteiten ter voorkoming van armoede problematiek.

7 - soort huishouden waaraan BB wordt verstrekt - inkomenscategorie waartoe deze huishoudens behoren - aantal bewindvoeringen per kantoor - duur rechtelijke uitspraak tot bewindvoering Op dit moment is vanuit sociale zaken een onderzoek lopend naar de afzonderlijke verstrekkingen van BB voor bewindvoerderskosten. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in : Oplossingsrichtingen: - gronden voor indienen verzoek tot stopzetting bewindvoering naar bv omzetting budgetbeheer ( helft goedkoper) - dossieropbouw over kwaliteit uitvoering werkzaamheden bewindvoerderskantoren - ( wederom) contacten leggen met rechtbank en bewindvoerders - Netwerkorganisaties die vanuit hun professie vaak doorverwijzen naar bewindvoering in het kader van preventie voorlichten over de alternatieve oplossingen ipv bewindvoering. Zoals budgetbeheer, budgetkringen, schuldhulpmaatjes enz. - intensivering op preventieve dienstverlening. Nadeel afwijzen BB: zolang de bewindvoering niet wordt stopgezet door de rechtbank, kan de bewindvoerder de kosten die wettelijk zijn vastgelegd in rekening brengen bij de cliënt. Wanneer geen BB wordt verstrekt voor deze kosten betekent dit veelal dat na verrekening van de bewindvoerderskosten de cliënt onder het bestaansminimum terecht komt. Voorbeeld uit het land: gemeente Enschede wil en proefproces aangaan voor de afwijzing van Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

8

9 Aantal aanvragen minimaregelingen

10 Schuldhulpverlening

11 Huisuitzettingen op basis van huurachterstand

12 Armoede in al zijn samenhang

13 College akkoord: Wij Maastricht!
2015 overgangsjaar, continuïteit voor bestaande cliënten en goede ondersteuning nieuwe cliënten Innovatie van het armoedebeleid met extra aandacht voor preventie en het bieden van duurzaam perspectief Relatie met transformatie agenda

14 Noties Armoedebeleid gemeenten is één van de schakels van armoedebestrijding, dus: Gezamenlijk met burgers, professionals, charité’s, bedrijven, enz. aanvalsplan maken; start met brede werkconferentie Armoede in alle beleidsplannen sociale domein Sociaal investeringsfonds

15 Uitgangspunten Iedereen doet mee Integraal in sociaal domein
Integraal samenwerken met partners Preventie en duurzame oplossingen Financiële zelfredzaamheid Werken loont Effectief en efficiënt armoedebeleid

16 Vraag Wanneer vinden we (de innovatie van) het armoedebeleid geslaagd ?


Download ppt "Informatiesessie Armoedebeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google