De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ CNV 20 november. VOORSTELLEN Paul Ketelaars Afdeling Strategie en Bestuur, Gemeente Zeist Pakket : transitie AWBZ, verkeer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ CNV 20 november. VOORSTELLEN Paul Ketelaars Afdeling Strategie en Bestuur, Gemeente Zeist Pakket : transitie AWBZ, verkeer."— Transcript van de presentatie:

1 PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ CNV 20 november

2 VOORSTELLEN Paul Ketelaars Afdeling Strategie en Bestuur, Gemeente Zeist Pakket : transitie AWBZ, verkeer en vervoer, samenwerkingsverbanden (BRU, U 10, ZOU)

3 Planning nieuwe Wmo Oktober concept wettekst beschikbaar 4e kwartaal 2013 concept wettekst naar Tweede Kamer 1e kwartaal 2014 concept wettekst naar Eerste Kamer 1 januari 2015 nieuwe wet in werking

4 Uitgangspunten nw Wmo Zelfredzaamheid/ eigen kracht: grotere eigen verantwoordelijkheid voor inwoners ‘Samenredzaamheid’: inwoners staan elkaar bij Bij onvoldoende redzaamheid beroep op de Wmo/gemeente mogelijk

5 Opdracht aan gemeenten Geen prestatievelden, maar drie doelen: 1.Bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg, het vrijwilligerswerk, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. 2.Ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische, psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving. 3.Bieden van opvang.

6 Reikwijdte ´ Indien het college vaststelt dat de cliënt niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen in staat is tot zelfredzaamheid of participatie, beslist het college tot verstrekking van de maatwerkvoorziening, gericht op het zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven, die redelijkerwijs noodzakelijk is te achten om de cliënt in staat te stellen tot zelfredzaamheid of participatie.´

7 Gemeente Zeist : -60.000 inwoners -regionaal samenwerkingsverband -ruim 800 AWBZ cliënten

8 Indicaties (CIZ, 1-1-2013)

9 Grondslagen PV+ BG (CIZ)

10 Overlap (CAK) Zorgvorm Aantal cliënten Overlap WMO Overlap AWBZ Overlap WMO en AWBZ Geen overlap Totaal117339190149543 begeleiding3997012326 persoonlijke verzorging 4892323865154 persoonlijke verzorging + begeleiding 28589518263

11 Leveranciers

12 Voorbereiding AWBZ transitie in Zeist : -startnotitie/ visiedocument -zorgconferenties, werkbezoeken -regionale en lokale organisatie -pilots -momenteel werken aan beleidsvisie : in januari in raad

13 PILOTS -Het Gesprek -Sociaal Wijkteam Zeist oost -Buurtgenoten -Sociale activering/ Kansen in Zeist -Zeist Connected -Austerlitz Zorgt

14 Kwaliteit ↑ en kosten ↓ 1. Meer integraal en wijkgericht werken 2. Combineren zorg & welzijn (& preventie) 3. Bevorderen zelfzorg/ eigen kracht 4. Inzet vrijwilligers, onderst. mantelzorgers 5. Andere vormen van groepsbegeleiding 6. Toepassing e-health 7. Kwaliteitseisen

15 Integraal/wijkgericht -Maatwerk door wijkgerichte aanpak -Outreachende aanpak/ signaleren -Bijvoorbeeld door kleine teams, 1 zorgplan -Uitvoering door zo min mogelijk mensen -Regie over de uitvoering door regisseur -Keukentafelgesprekken door generalisten -Bij lichte zorg, regelruimte voor professional

16 Integraal/wijkgericht -Beter combineren van 0 e, 1 e,2 e lijns -Verbinden van re-integratie, ontmoeting, werk, dagbesteding, vrijetijd in de wijk -Zorg voor goede verbinding met wijkverpleegkundige -Zorg voor goede verbinding met huisarts

17 Beleidsplan AWBZ Verkenning beleidsopties aan de hand van enkele denkkaders en modellen

18 Denkkader Andere eisen aan langdurige zorg: langer thuis, betere kwaliteit van ondersteuning en zorg en niet eenzaam Vergroten betrokkenheid van mensen met elkaar in de samenleving Hervormen om de financiële houdbaarheid te waarborgen Kabinetsbrief 25 april 2013

19 Sturing sociaal domein Opties: Uitvoeringsmodel (gemeente regelt vrijwel alles) Uitbestedingsmodel (gemeente als opdrachtgever en marktmeester) Inkoop-en samenwerkingsmodel (gemeente werkt samen met maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld in netwerken of wijkteams) Samenleving (burgers verantwoordelijk voor samenleving, gemeente zorgt voor vangnet) Kan ook groeimodel zijn

20 Toegang Welke opties zijn er (of combinaties)? 1.Gemeente regelt uitsluitend de toegang 2.De gemeente stelt vraagverhelderingsmethodiek vast; aanbieders passen deze toe (eventueel toegang eenvoudige zaken mandateren aan aanbieders) 3.Sociaal wijkteam formuleert toegang en zorgt voor aansluiting op arrangementen 4.Toegang gemeente concentreert zich op vangnet

21 Ketenindeling Vraag cliënt Het gesprek Sociaal wijkteam Specialistisch aanbod VANG NET

22 Risico’s Voor cliënt : -tussen wal en schip na ziekenhuisopname of tgv wegvallen ZZP’s Voor zorginstellingen : -wegvallen continuïteit : onzekerheid Voor gemeente : -beperkte financiën -tijdgebrek -claims tgv jurisprudentie Voor werknemers : -onzekerheid werkgelegenheid

23


Download ppt "PRESENTATIE TRANSITIE AWBZ CNV 20 november. VOORSTELLEN Paul Ketelaars Afdeling Strategie en Bestuur, Gemeente Zeist Pakket : transitie AWBZ, verkeer."

Verwante presentaties


Ads door Google