De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Keuzedelen Versie, december 2014. Onderwerpen › Herziening van de kwalificatiestructuur › Keuzedelen en hun karakteristieken › Tot stand komen keuzedelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Keuzedelen Versie, december 2014. Onderwerpen › Herziening van de kwalificatiestructuur › Keuzedelen en hun karakteristieken › Tot stand komen keuzedelen."— Transcript van de presentatie:

1 Keuzedelen Versie, december 2014

2 Onderwerpen › Herziening van de kwalificatiestructuur › Keuzedelen en hun karakteristieken › Tot stand komen keuzedelen › Keuzedelen en certificaten › Aanbod en kiezen van keuzedelen › BPV in een keuzedeel › Diplomering en vrijstelling keuzedelen

3 Ruim baan voor vakmanschap; versterking van vitaliteit, herkenbaarheid, doelmatigheid, effectiviteit en marktpositie van het MBO Globalisering en technologische ontwikkelingen stellen andere en hogere eisen aan de bekwaamheden van de beroepsbevolking Permanente innovatie van onderwijs is van belang; flexibel in spelen op vragen uit de arbeidsmarkt › › › Toewerken naar een levenlang leren › Beroepsonderwijs in ontwikkeling

4 Uitgangspunten herziening Meer doelmatigheid in het onderwijs Betere aansluiting op de arbeidsmarkt Transparanter opleidingsaanbod Betere doorstroming binnen mbo en naar vervolgonderwijs Vereenvoudiging programmeren onderwijs Mogelijkheid tot beter profileren instelling Sneller inspelen op actuele ontwikkelingen arbeidsmarkt › › › › › › ›

5 Herziening van de kwalificatiestructuur

6 Tijdspad

7 Keuzedelen als onderdeel van de structuur

8 Keuzedelen zijn een verrijking bovenop de kwalificatie (basis- en profieldeel) Flexibiliteit: keuzedelen zijn apart beschreven en daardoor snel en flexibel te ontwikkelen en vast te stellen Innovatie: keuzedelen bieden de mogelijkheid om beter in te spelen op actualiteiten en innovatie in het beroepenveld › › › Regio: keuzedelen bieden de mogelijkheid om in te spelen op regionale behoeften in het beroepenveld › Keuzedelen bieden meerwaarde Keuzedelen bieden de mogelijkheid om als bouwstenen voor een opleiding ingezet te worden ›

9 Soorten Keuzedelen

10 Keuzedelen en hun karakteristieken

11

12

13

14

15

16

17

18 Kenniscentra/SBB, scholen, bedrijfsleven en/of brancheorganisatie kunnen initiatiefnemer zijn voor het ontwikkelen van een keuzedeel Betrokkenheid bedrijfsleven nodig › › Tot stand komen keuzedelen Vaststellen kan 4 keer per jaar op vaste momenten › Minister stelt de keuzedelen vast ›

19 Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de keuzedeelverplichting De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere aan de kwalificatie gekoppelde keuzedelen › › › Keuzedeel en keuzedeelverplichting

20 Omvang keuzedeelverplichting

21 Aangegeven klokuren hebben geen directe relatie met de onderwijstijd, maar tellen wel mee in de studielast (van 1600 uur) De vertaling naar onderwijs en programmering is de verantwoordelijkheid van de school › › Keuzedeel en keuzedeelverplichting De omvang van de keuzedeelverplichting verandert niet bij versnelde opleiding ›

22 › De school bepaalt welke keuzedelen uit het landelijk register in het aanbod worden opgenomen, en bij welke kwalificaties rekening houdend met de vereiste koppeling › Het aanbod moet voldoende zijn voor de student om daadwerkelijk te kunnen kiezen Keuzedeel en aanbodverplichting › Voldoende is minimaal 2 configuraties van keuzedelen › Omvang aanbodverplichting is dus groter dan omvang keuzedeelverplichting

23 Komen tot configuraties

24 Een voorbeeld van slim programmeren met configuraties

25 De keuze van een student voor een keuzedeel kan aan het begin of tijdens de opleiding worden gemaakt Het actueel aanbod van de school (beschikbaar op het moment van kiezen) bepaalt waaruit de student kan kiezen Het keuzedeel is geen inschrijfpositie › › › Kiezen van keuzedelen door de student De keuze van een student wordt vastgelegd in de (bijlage van) OOK ›

26 De school moet aan DUO/Bron per student leveren: Behaalde keuzedelen (met aparte vermelding van keuzedelen waaraan de minister een certificaat heeft verbonden) Gevolgde, geëxamineerde maar niet behaalde keuzedelen › › Keuzedelen waarbij sprake is van beroepspraktijkvorming › Uitwisseling Bron

27 In een keuzedeel kan BPV opgenomen zijn, het moet niet BPV in het kader van een keuzedeel kan bij ieder erkend leerbedrijf worden uitgevoerd; het leerbedrijf hoeft hiervoor dus niet apart erkend te zijn › › BPV in een keuzedeel Er komt geen aparte erkenning van leerbedrijven voor keuzedelen ›

28 De school kan de student mogelijkheid bieden om extra keuzedelen te volgen Extra keuzedelen hoeven niet gekoppeld te zijn aan de kwalificatie en komen bovenop de keuzedeelverplichting De student schuift aan bij bestaand aanbod van de school › › › Bekostigde instellingen mogen alle keuzedelen als extra keuzedeel aanbieden, en niet-bekostigde mogen alleen de keuzedelen aanbieden die gekoppeld zijn aan de kwalificaties waarvoor zij diploma-erkenning hebben › Extra keuzedelen

29 › Het wel of niet behalen van een keuzedeel is niet bepalend voor het behalen van het diploma › Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel voorwaardelijk voor het behalen van het diploma. Dit noemen we ‘aanvullende diplomavoorwaarde’ › Iedere student moet dus examen doen voor de keuzedelen binnen de opleiding om het diploma te kunnen krijgen › Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie Diplomering keuzedelen

30

31 Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de aanvullende diplomavoorwaarde De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel, als de student het reeds behaald heeft › › Vrijstelling voor behaalde keuzedelen Indien het keuzedeel ook gekoppeld is aan de nieuwe opleiding, is voldaan aan (een deel van) de aanvullende diplomavoorwaarde › De aanvullende diplomavoorwaarde is: aanwezigheid van een examenresultaat voor een keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting ›

32 Een niet behaald keuzedeel wordt door de examencommissie meegenomen in de beoordeling of voldaan is aan de aanvullende diplomavoorwaarde Bij een (op)volgende opleiding kan de examencommissie besluiten dat de student het eerder niet behaalde keuzedeel ‘gevolgd’ heeft › › Gevolgde keuzedelen Met de aanwezigheid van een examenresultaat, is voldaan aan (een deel van) de aanvullende diplomavoorwaarde ›

33

34 Aan een keuzedeel kan bij of krachtens een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) door de minister een certificaat worden verbonden Behaalde certificaten worden net als diploma’s opgenomen in het diplomaregister › › Keuzedelen en certificaten De school kan een certificaat uitreiken als het diploma niet is behaald en het betreffende keuzedeel wel is behaald ›

35

36 › Meer informatie en nieuws: herzieningmbo.nl › Kwalificatiedossiers, keuzedelen en koppelingen: kwalificatiesmbo.nl (SBB) › Servicedocumenten en handreikingen: vanaf 24 november www.ihks.nl (MBO Raad) Handige informatie

37 Keuzedelen


Download ppt "Keuzedelen Versie, december 2014. Onderwerpen › Herziening van de kwalificatiestructuur › Keuzedelen en hun karakteristieken › Tot stand komen keuzedelen."

Verwante presentaties


Ads door Google