De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 26 oktober2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 26 oktober2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 26 oktober2014 morgendienst

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen

3 Welkom Psalm 139: 1, 7, 8 Stil gebed Belijdenis van vertrouwen en groet Gezang 446: 1-4 Verootmoediging Psalm 32: 2, 3 Gods wil voor ons leven

4 Psalm 32: 4 Gebed Lezing: 1 Samuël 25: 20-35 Gezang 329: 1, 3 Verkondiging Tussenzang Opw. 428: 1, 3 Gezang 177: 2, 5

5 Formulier pastoraal bezoeker Afleggen van belofte Psalm 134: 3 Gebeden Collecten Gezang 255: 1-4 Zegen Gezongen amen

6 Welkom en mededelingen

7 1 H EER, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, 't ligt alles open voor uw ogen. Psalm 139: 1, 7, 8

8 7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt, met toegewijde tederheid mijn nieren en mijn hart bereid, mij in de moederschoot geweven, mij met uw wonderen omgeven. Psalm 139: 1, 7, 8

9 8 Ik loof U die mijn schepper zijt, die met uw liefde mij geleidt, Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, in 't diepst der aarde opgebouwd. Niets blijft er voor uw oog verborgen. Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. Psalm 139: 1, 7, 8

10 Stil gebed Belijdenis van vertrouwen Groet van God

11 1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed klinkt mij uw naam in 't oor, uw naam die mij geloven doet: Gij gaat mij reddend voor. Gezang 446: 1-4

12 2 Uw naam die onze wonden heelt en ons met manna spijst, die onze dood en zonde deelt en onze vrees verdrijft. Gezang 446: 1-4

13 3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, mijn koning en profeet, mijn priester die mijn schuld ontbindt, mijn weg waarop ik treed. Gezang 446: 1-4

14 4 Al wat ik doe, al wat ik wil, het is te zwak, te koud, maar sterk en vurig wordt de ziel wanneer zij U aanschouwt. Gezang 446: 1-4

15 Verootmoediging

16 2 Nu heb ik, H EER, mijn zonde U beleden: ik weet dat ik uw wet heb overtreden. Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld, maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld. … Psalm 32: 2, 3

17 Laat daarom tot U komen uw beminden, stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden. Duistere vloeden stormen op hen aan, Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan. Psalm 32: 2, 3

18 3 Gij zijt, o H EER, mijn schuilplaats en mijn haven, Gij zult aan mij al uw beloften staven. Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, omringt met liedren van bevrijding mij! … Psalm 32: 2, 3

19 Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. Psalm 32: 2, 3

20 Gods wil voor ons leven

21 4 Zo spreekt de H EER : “Mijn weg zal Ik u wijzen, u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.” … Psalm 32: 4

22 Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. Gij die oprecht van hart en wandel zijt, verheugt u in den H EER te allen tijd! Psalm 32: 4

23 Gebed

24 We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling 1 Samuël 25: 20-35 Schriftlezer: Aaldert van der Vegt Schriftlezing

25 1 Samuël 25: 20-35 20 Abigaïl reed op haar ezel door de kloof, terwijl David en zijn mannen van de andere kant optrokken. Omdat ze door de bergwand aan het zicht onttrokken was, werd David door haar komst verrast. 21 Hij was nog steeds vreselijk kwaad: ‘Wat denkt die vent wel? Heb ik daarom al die tijd zijn bezittingen beschermd? Ik had het net zo goed kunnen laten! Nog niet één schaap is hij kwijt, en wat krijg ik? Stank voor dank!

26 1 Samuël 25: 20-35 22 God mag met me doen wat hij wil als ik morgenvroeg van zijn familie ook maar iemand van het mannelijk geslacht in leven heb gelaten!’ 23-24 Zodra Abigaïl David zag, sprong ze van haar ezel af. Ze viel voor zijn voeten op haar knieën, boog diep voorover en zei: ‘Mij treft alle schuld, mijn heer. Sta me toe het woord tot u te richten en wees zo goed te luisteren naar wat ik te zeggen heb.

27 1 Samuël 25: 20-35 25 Schenk alstublieft geen aandacht aan die domme praatjesmaker van een Nabal. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik uw boden maar zelf te woord kunnen staan. 26 Zo waar de HEER leeft, mijn heer, en zo waar u zelf leeft, de HEER heeft u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen en bloedschuld op u te laden. Maar ik hoop dat het al uw vijanden en tegenstanders zal vergaan zoals Nabal.

28 1 Samuël 25: 20-35 27 Aanvaard de geschenken die ik voor u heb meegebracht, mijn heer; ze zijn bestemd voor de mannen die u op uw tochten vergezellen. 28 Vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de HEER uw huis zal laten voortbestaan, u trekt immers voor de HEER ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. 29 Mocht iemand het wagen om u te achtervolgen en

29 1 Samuël 25: 20-35 u naar het leven te staan, dan zal het steentje van uw leven veilig geborgen zijn in de buidel waarin de HEER, uw God, de mensenlevens bewaart, maar het leven van uw vijanden zal worden weggeslingerd. 30 Wanneer de HEER al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, 31 zult u niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten.

30 1 Samuël 25: 20-35 Wanneer het eenmaal zover is, mijn heer, vergeet uw dienares dan niet.’ 32 David antwoordde: ‘Ik dank de HEER, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd. 33 En u dank ik voor uw verstandig optreden van zojuist, waarmee u hebt voorkomen dat ik het recht in eigen hand nam en me schuldig zou maken aan moord.

31 1 Samuël 25: 20-35 34 Maar zo waar de HEER leeft, de God van Israël, die me ervan heeft weerhouden om u kwaad te doen, als u niet zo snel naar me toe was gekomen, was er van Nabals familie morgenvroeg niemand van het mannelijk geslacht meer in leven geweest!’ 35 En hij aanvaardde haar geschenken met de woorden: ‘Ga gerust naar huis; ik heb uw woorden aangehoord en uw verontschuldigingen aanvaard.’

32 Gezang 329: 1, 3 1 Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort.

33 Gezang 329: 1, 3 3 Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord. Breng ons naar de heil'ge stede van uw vrede. Spreek Heer, uw gemeente hoort.

34 De kinderen gaan nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over: Jacob vlucht bij Laban weg (naar Genesis 31)

35 Verkondiging

36 Tussenzang: Opwekking 428: 1, 3 1. Genade, zo oneindig groot, dat ik, die 't niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien.

37 Tussenzang: Opwekking 428: 1, 3 3. Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis.

38 Gezang 177: 2, 5 2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, in onze plaats gemarteld en geslagen, de zonde dragen.

39 Gezang 177: 2, 5 5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen? Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, nu ik van vijand Gods en tegenstander in vriend verander.

40 De kinderen komen terug uit de bijbelklas.

41 Lezing formulier voor de inleiding tot een bijzondere dienst, waarbij zr. Fenny Groenewold wordt ingeleid tot Pastoraal Bezoeker. Afleggen van de belofte

42 Psalm 134: 3 (gkv) 3 Uit Sion dale op u neer de zegen van uw God, de H EER, die hemel, aarde, al wat leeft, zijn naam ter eer geschapen heeft.

43 Dankzegging en voorbeden

44 Collecte We staan onze gaven af voor: 1)Emeritikas 2)Kerk

45 Gezang 255: 1-4 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in zijn troon!

46 Gezang 255: 1-4 2 Ere zij aan Hem, wiens liefde ons van alle smet bevrijdt, eer zij Hem die ons gekroond heeft, koningen in heerlijkheid. Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

47 Gezang 255: 1-4 3 Ere zij de Heer der eng'len, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aard' en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel zijn kerk!

48 Gezang 255: 1-4 4 Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

49 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

50 Vanmiddag begint de dienst om 17:00 uur. Voorganger: ds. C. Affourtit


Download ppt "Zondag 26 oktober2014 morgendienst. Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger:ds. J. Trommel Ouderling:Anne Geurtsen Organist:Krijn van Veen."

Verwante presentaties


Ads door Google