De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden
Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

2 Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra Griffier a.i. gemeente Houten (Utr.) drs. geschiedenis

3 Programma Korte kennismaking Actief en betrokken
Beleidscyclus sociaal domein Waar staan we nu? Sturing via Verordening: - Toegang - PGB - Cliëntenvertegenwoordiging - Evaluatie 6. Samenwerking - Grip op samenwerking 7. Aanbevelingen

4 “Kijken met de ogen van de burgers”
Actief en betrokken “Kijken met de ogen van de burgers” Vanuit je volksvertegenwoordigende rol de kaders stellen en de controle uitvoeren Naast informatie van college en organisatie, ook zelf actief informatie verzamelen

5 Kadernota Sociaal Domein Beleidsplan Sociaal Domein
Beleidscyclus sociaal domein Schema beleidscyclus sociaal domein Wet- en regelgeving Beïnvloeden landelijke politiek Agendasetting: Informeren en oriënteren (Raad in luisterstand) Visiedocument: “Wat willen wij als raad” Kadernota Sociaal Domein “De raad stelt kaders vast” Beleidsplan Sociaal Domein “College. De raad neemt kennis” Voortgangs Rapportage Regionaal Met wie werken we samen en wat doen we regionaal? Jaarrekening/ Jaarverslag Berap Informeren Klachten Cie. Bezwaar Cie. Accountant Rekenkamer Cliëntenraden (Sociaal ombudsman) Werkbezoeken Input voor Perspectief nota → Begroting evt. verordeningen

6 Kern van de transities sociaal domein
Preventie en gezonde leefstijl Eigen kracht en wederkerigheid Integrale toegang om te komen tot: 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur Zorgwelzijnsarrrangementen Ondersteuning zelfstandig wonen

7 Financiële kaders Wmo/Jeugd (meicirculaire)
Waar staan we nu? Landelijke planning transities: 1e kwartaal: model verordening jeugdwet 2e kwartaal: model verordening WMO overleg met aanbieders Financiële kaders Wmo/Jeugd (meicirculaire) 3e kwartaal: Persoonsgegevens Awbz en Jeugd 4e kwartaal: nieuwe cliënten WMO bekend. 1 november: vaststelling verordeningen door de gemeenteraden

8 Sturing door de raad Verordening: viertal aandachtspunten - Sturing op de toegang tot de zorg - Persoonsgebonden budget (PGB) - Cliëntenvertegenwoordiging - Evaluatie Financiële sturing, vaststelling programmabegroting 2015

9 Sturing door de raad, de verordening
Sturing op de toegang tot de zorg: Herkenbaar lokaal loket Bereikbaarheid (7 x 24 uur?) Gemeente als regisseur Integraliteit - sociale wijkteams - WMO-loket - versterken met huisarts, en medici voor zover nodig - grote deskundigheid als eerste aanspreekpunt Vraag: Hoe wilt u het gesprek in de verordening regelen? 9

10 De praktijk Nikita

11 Sturing door de raad, de verordening
Het persoonsgebonden budget Is in de wet verankerd Bevordert de zelfstandigheid en regie over het eigen leven van uw inwoners Toekenning onder voorwaarden: motivatie, in staat zijn goede zorg in te kopen, administratie te voeren (SVB) Vraag: Hoe wilt u in de verordening het PGB regelen? en met welke regels? 11

12 Sturing door de raad, de verordening
Mogelijkheden voor empowerment van cliënten: Cliëntondersteuning: burgers krijgen informatie en advies over vraagstukken van maatschappelijke ondersteuning en hulp bij het verkrijgen daarvan kunnen krijgen. Het college biedt een onafhankelijk vertrouwenspersoon aan Aanbieders verplichten tot het regelen van medezeggenschap van cliënten over voorgenomen besluiten van de aanbieder. 12

13 Sturing door de raad, de verordening
Mogelijkheden voor empowerment van cliënten College ziet toe op naleving van de medezeggenschapsregelingen van aanbieders door periodieke overleggen en een jaarlijks cliëntenervaringsonderzoek. College betrekt ingezetenen van de gemeente, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers bij de voorbereiding van het beleid. (art. 150 Gemeentewet) Klachtenregeling

14 Sturing door de raad, de verordening
De evaluatie Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per (--) jaar geëvalueerd. Het college zendt hiertoe telkens (--) jaar na de inwerkingtreding van de verordening aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid ende effecten van de verordening in de praktijk. Creëer als raad je eigen input. Zorg voor ontmoetingen met burgers. 14

15 Organisatie van de sociale taken
Lokaal maatwerk Regionale samenwerking Bovenregionale samenwerking Samenwerkingsverbanden en de invloed van de raad.

16 Organisatie van de sociale taken, raad aan zet
Samenwerkingsverbanden zijn nu onvermijdelijk: Samenwerking bedreigt lokale democratie Begin met een visie: wat wil je bereiken, waarom, waartoe en met wie Stel randvoorwaarden: - Effecten voor burgers (servicelevels/keuzemenu). - Stemverhoudingen - Inspreekrecht/cliëntenparticipatie - Kosten (budgetrecht) - Evaluatiemomenten en exit-opties - Monitoring en informatie, bevoegdheden rekenkamercommissie.

17 Grip op samenwerkingsverbanden
Actief werkmoment, aan de slag in duo’s: Vraag: Hoe wil je als raad en/of als raadslid grip houden op de verschillende samen- werkingsverbanden?

18 Grip op samenwerkingsverbanden
P&C cyclus – haal de samenwerking uit de schaduw van de paragraaf verbonden partijen. Vaste evaluatiemomenten, lange termijnagenda. Actieve informatieplicht, vragen stellen, RKC. Tijdigheid: vast agendapunt in de commissievergadering. Afstemming agenda’s in de samenwerkende gemeenten via de griffies. Informatiebijeenkomsten voor alle betrokken raden. Rapporteurs vanuit de raad.

19 Hoe kun je als raad grip houden?
Conclusies: Er is heel veel informatie, maar houd uw focus op de (kwetsbare) inwoners Houd hiertoe contact met cliëntenplatforms, ouderplatforms; werkbezoeken etc Gebruik de beleidscyclus om uw inbreng naar voren te brengen: controle en bijstelling kaders Voor deze fase kan een raadswerkgroep sociaal domein behulpzaam zijn! 19


Download ppt "Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden"

Verwante presentaties


Ads door Google