De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dankdag 5 November 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dankdag 5 November 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Dankdag 5 November 2014

2 Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger: dr. D
Hartelijk welkom in deze dienst Voorganger: dr. D. Visser Ouderling: Wilhelm van Eeken Organist: Krijn van Veen

3 Welkom Gezang 431:1, 6 Stil gebed Bemoediging en groet Psalm 67:1, 3 Gebed Schriftlezing: Psalm 126 (NBV) Psalm 126: 1-3

4 Verkondiging Lied 265: 1, 2, 4 Dankzegging Psalm 145: 1-3 Collectes Gezang 44:1, 3 Zegen Gezongen amen

5 Welkom Welkom en mededelingen

6 oorsprong van al het goede, de God die louter wondren doet.
Gezang 431: 1, 6 1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed, oorsprong van al het goede, de God die louter wondren doet. Wij leven in zijn hoede, die onze vrede is, onze vreugd, in wie zich heel ons hart verheugt. Geeft onze God de ere!

7 6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang van ganser harte prijzen
Gezang 431: 1, 6 6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang van ganser harte prijzen en in mijn lied, mijn lofgezang mijn dank aan U bewijzen. Mijn hart, verheug u in de Heer, lichaam en ziel, verblijdt u zeer! Geeft onze God de ere!

8 Stil gebed Bemoediging en groet
Votum en groet

9 1. God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht
Psalm 67: 1, 3 1. God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons 't gezegend licht dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht: opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde….

10 … en tot U zich wend’, zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
Psalm 67: 1, 3 en tot U zich wend’, zo, dat allerwegen ieder volk de zegen van uw heil erkent

11 3. De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt,
Psalm 67: 1, 3 3. De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en uit haar schoot ontspruit nieuw leven waar God zijn hand houdt uitgestrekt. God is ons genegen, onze God geeft zegen,…

12 … Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
Psalm 67: 1, 3 Hij die alles geeft, Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen wat op aarde leeft.

13 Gebed Welkom en mededelingen

14 Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden,
Psalm 126 1Een pelgrimslied. Toen de HEER het lot van Sion keerde, was het of wij droomden, 2een lach vulde onze mond, onze tong brak uit in gejuich. Toen zeiden alle volken: ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’

15 3Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde.
Psalm 126 3Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, we waren vol vreugde. 4Keer ook nu ons lot, HEER, zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

16 5Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich.
Psalm 126 5Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. 6Wie in tranen op weg gaat, dragend de buidel met zaad, zal thuiskomen met gejuich, dragend de volle schoven.

17 1. Toen God de HEER uit 's vijands macht Sions gevangnen wederbracht
Psalm 126: 1-3 1. Toen God de HEER uit 's vijands macht Sions gevangnen wederbracht en ons verlost' uit nood en pijn, scheen het een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten, onze tongen verhieven 's HEREN naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidnen aan: "De HEER heeft hun wat groots gedaan".

18 2. Gij hebt, o HEER, ons bijgestaan en grote dingen ons gedaan.
Psalm 126: 1-3 2. Gij hebt, o HEER, ons bijgestaan en grote dingen ons gedaan. Gij hebt uw stad opnieuw gesticht, wij juichen in het morgenlicht. Laat alle ballingen nu keren en juichen in het huis des HEREN. Wend thans ons lot, maak ons verblijd als steppen in de regentijd.

19 3. Wat men hier nu met tranen zaait,
Psalm 126: 1-3 3. Wat men hier nu met tranen zaait, wordt eenmaal met gejuich gemaaid. Wie 't zaad draagt dat hij zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar bij het feest der eerstelingen zal hij verheugd het oogstlied zingen. Dan keert hij weer te goeder uur en draagt zijn schoven in de schuur.

20 Verkondiging Juichen om de oogst
Preek

21 Lied 265: 1, 2, 4 (Zingende gezegend)
melodie psalm 150 1. Dank U, Heer, voor al wat leeft, dank voor alles wat U geeft: voedsel, vreugde, overvloed – U bent overstelpend goed! Dank U wel voor al wat groeide, wind en wolken, licht en lucht, velden vol van goede vrucht, dank dat duizend bloemen bloeiden!

22 Lied 265: 1, 2, 4 (Zingende gezegend)
2. Al te veel bleef ongedaan; stil verwijtend zien ons aan armen, bedelend om brood – levend lijken zij al dood. Geef ons heden open handen, ogen om opnieuw te zien uw geboden, alle tien: vlammen die van liefde branden.

23 Lied 265: 1, 2, 4 (Zingende gezegend)
4. Dank U, Heer, dat wie zo leeft, dankzij Pasen toekomst heeft: honing, melk en overvloed, Kanaän wordt meer dan goed! Vrolijk zingen wij tezamen wereldwijd het hoogste lied als uw wil voorgoed geschiedt juichend: halleluja, amen!

24 Dankzegging Gebed

25 ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik
Psalm 145: 1 1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. Van dag tot dag roem ik uw majesteit, ik zegen U voor eeuwig en altijd. Groot is de HEER, zijn grootheid zij geprezen,…

26 zijn ondoorgrondlijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
Psalm 145: 1-3 groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.

27 Dankzegging Gebed

28 2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wondren
Psalm 145: 2 2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, van al de wondren die Gij hebt verricht, opdat men alom spreke van uw kracht, en roeme in uw overwinningsmacht. Uw grootheid, HEER, gaat boven mijn begrippen,…

29 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen
Psalm 145: 1-3 uw goedheid, HEER, is altijd op mijn lippen en juichend zal men overal bezingen uw recht, o HEER, uw trouw aan stervelingen.

30 Dankzegging Gebed

31 3. Genadig en barmhartig is de HEER, lankmoedig en vol goedheid
Psalm 145: 3 3. Genadig en barmhartig is de HEER, lankmoedig en vol goedheid altijd weer. Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, al wat Hij uit de schoot der aarde riep. U loven, HEER, de werken van uw handen, de hemelen, de zeeën en de landen...

32 die elke dag uw goedheid ondervinden.
Psalm 145: 1-3 U zegenen, o HEER, uw hartsbeminden die elke dag uw goedheid ondervinden.

33 We staan onze gaven af voor de kerk
Collecte We staan onze gaven af voor de kerk

34 1. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
Gezang 44: 1, 3 1. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

35 die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest
Gezang 44: 1, 3 3. Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

36 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

37 Wel thuis en een goede week gewenst. Diensten D.V. zondag 9 november
10:00 Ds. J. Trommel (viering Heilig Avondmaal) 17:00 Ds. C.T. de Groot


Download ppt "Dankdag 5 November 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google