De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma uur. Inloop koffie/thee uur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma uur. Inloop koffie/thee uur"— Transcript van de presentatie:

1 Programma 08. 30-09. 00 uur. Inloop koffie/thee 09. 00-09. 05 uur
Programma uur Inloop koffie/thee uur Opening uur Presentatie Stand van zaken Aanmeldprocedure BOL(+) uur Casus + nabespreking uur Pauze uur Aanmeldprocedure BAO uur Evaluatie scholing Nieuw scholingsaanbod uur Gelegenheid tot vragen Afsluiting

2 Op weg naar kansrijk Passend Onderwijs in onze deelregio

3 Regelgeving is niet altijd helder

4 Taak SWV Kampen: Het zorgdragen voor een goede structuur
waarin ouders en scholen, maar bovenal natuurlijk kinderen en leerkrachten, de best passende plekken en ondersteuning krijgen.

5 Resultaatverplichting SWV Kampen: Het maken van een dekkend netwerk van ondersteuningsarrangementen

6 (bezetting-procedures-reglementen)
Vanaf jan. 2014: ►Samenstelling en organisatie nieuw Scholingsaanbod ►Inrichting en operationeel maken van Bovenschools Onderwijs Loket (BOL) en het BOL + (bezetting-procedures-reglementen)

7 ►Ontwikkelen website/huisstijl: www.swvkampen.nl
►Overleg Samenwerkingspartners (Voorschoolse instellingen; CJG; VO; clusters etc.) ►Ontwikkelen website/huisstijl: ►Ontwikkelen voorlichtingsfolder ouders

8 ►Ontwikkelen concept uitvoeringsplan (voorheen zorgplan)

9 Kader: Ondersteuningsplan 23-05 Uitvoeringsplan SWV Kampen

10 Kern uitvoeringsplan: werkwijze BOL/BOL+

11 Groepsplanbespreking
Route zorgroute HGW Groepsplanbespreking Leerlingbespreking (hulpvraag) Lk. kan verder (Informeren ouders) MDO/ZAT Lk. kan verder (betrokkenheid orthopedagoog/CJG/externen)

12 Extra ondersteuning nodig→BOL ►Aanmeldingsformulier BOL (site) Aanstellen van een trajectbegeleider -Contact school→IB-er/directie -Check afspraken uitvoeringsplan

13 Aanmelding BOL+→Aanmeldingsformulier BOL + (site)
►Cluster 3: Joan Bosma ►Cluster 4: Henny van Leeuwen ►SBO: Siska van Vilsteren ►CJG: Gerald Schutte ►Betreffende trajectbegeleider ►Technisch voorz.: Johan de Jong ►Op afroep: Cluster 1 en 2; leerplichtambtenaar; politie etc. Vergadert iedere maand (zie site)!!!

14 Het BOL+ geeft advies m. b. t. arrangementen: 1
Het BOL+ geeft advies m.b.t. arrangementen: 1. Een onderwijsondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op de huidige school. 2. Betrekken expertise van een andere school. 3. Een onderwijsondersteuningsarrangement bedoeld voor inzet op een andere school binnen het SWV.

15 6.Een arrangement voor plaatsing op een school buiten Kampen.
4.Een arrangement voor een (tijdelijke of partiële) plaatsing op de school voor SBO de Trimaran. 5.Een arrangement voor (tijdelijke/partiële) plaatsing op een SO-school binnen de regio voor REC 4 of REC 3 (ZML) 6.Een arrangement voor plaatsing op een school buiten Kampen. 7.Een arrangement voor plaatsing op een SO-school als het gaat om een REC 4-school buiten de regio, REC 3 LG-, LZ, REC 2 of REC 1.

16 Bol+ adviseert; het bestuur van de scholen kent de middelen voor het betreffende arrangement toe.
Bekostiging: Op basis van het aantal lgf- leerlingen cluster 3 en 4 op peildatum ontvangen de besturen het schoolgedeelte. Het AB-gedeelte blijft zoals het nu ook is Afspraak IB-ers: arrangement cluster 3 en 4 voor

17 Tot Overgangssituatie: PCL is inmiddels vervangen ▼ wettelijke taken blijven verantwoordelijkheid van BOL+ -Geeft beschikkingen af m.b.t. SBO -Advies REC m.b.t. LGF/SO

18 Alle herindicaties verlopen via het BOL+
(gestart met SO→SBO en SBO→BAO en Cluster 3 lln in het BAO) Advies m.b.t. arrangement NB: Gelden cluster 1 en 2 leerlingen vallen niet onder de deelregio►op basis van de beschrijving van het arrangement verstrekken de vergoeding voor het schoolgedeelte verloopt via de AB-er

19 Wat moet er aangeleverd worden bij het BOL+ per : Het onderwijskundig rapport is vervangen door een leerlingdossier (conform afspraak 23-05)

20 Het leerlingdossier wordt op- gebouwd in Parnassys
Het leerlingdossier wordt op- gebouwd in Parnassys. Handreiking leerlingdossier en aan- meldformulieren BOL+ op de site

21 Uniform aanmeldformulier
Passend onderwijs en aanmelding BAO Uniform aanmeldformulier

22 voorzieningen en leerplicht ►Ouders hebben informatieplicht
►Afspraken met alle voorschoolse voorzieningen en leerplicht ►Ouders hebben informatieplicht Scholen hebben zorgplicht.

23 Onderinstroom Centrale Commissie

24 Aanmelding door ouders: ►Schriftelijk bij voorkeur als het kind 3
Aanmelding door ouders: ►Schriftelijk bij voorkeur als het kind 3.9 jaar is. ►Aanmelding jonger kind =voorinschrijving ►Aanmelden op meerdere scholen – aangeven school van de 1e voorkeur.

25 Toetsingscriteria toelating door de school:
Respecteren de grondslag? Naar waarheid in gevuld? Is er aanvullende informatie nodig? Is er plaats op school? Is er op 1 augustus sprake van een tijdelijke plaatsing?

26 De zorgplicht is niet van toepassing als:
Ouders informatie weigeren De grondslag niet respecteren Er is geen plaats op school en er is plaatsingsbeleid geformuleerd Er niet sprake is van extra ondersteuning Er alleen sprake is van een taalachterstand

27 Beslissing toelating:
Na maximaal 6 weken een ondersteunings- aanbod Evt. gemotiveerd verlengd met 4 weken Het aanbod is op de eigen school of op een andere speciale school

28 Besluit van afwijzing: - Gemotiveerd op basis van SOP in combinatie van kind-, gezins-, omgevings- en schoolfactoren. - Er is bij deze stap trajectplicht en geen toelatingsplicht voor de school van aanmelding

29 Bij beslissing toelating ook kijken naar:
- Expertise binnen de school - Afspraken met andere besturen binnen het SWV (toekomst) - Wet gelijke behandeling: zijn er aanpassingen mogelijk en haalbaar bij handicap of chronische ziekte?

30 Definitief besluit toelating:
De leerling wordt ingeschreven op de school van aanmelding De ll wordt gemotiveerd doorverwezen naar een andere school in overleg met ouders en de school moet weten dat de ll welkom is op de andere school

31 Als er sprake is van verwijzing naar het SBO of SO moet de school voor de toelaatbaarheidsverklaring zorg dragen. Via BOL/BOL+ Besluit binnen 6 of evt. 10 weken

32 Ouders gaan niet akkoord met besluit toelating: - Ouders kunnen naar de onderwijsconsulent - Ouders houden hun kind thuis- leerplichtambt.

33 Scholingsaanbod 1e sessie najaar ►9 trainingen ►OinO en Ambelt academie 2e sessie voorjaar ►4 trainingen

34 Scholing op: ►dinsdagen en donderdagen ►tijden – uur ►Aantal bijeenkomsten per training wisselend ( )

35 ►18 scholen maakten gebruik van het aanbod ►19 respondenten
Evaluatie ►18 scholen maakten gebruik van het aanbod ►19 respondenten 14 leerkrachten 5 directeuren

36 Leerkrachten positief:
Ontmoeten van elkaar belangrijk en ervaringen uitwisselen Bewust worden van eigen handelen Dichtbij en kijken in elkaars scholen Directeuren positief: Praktisch en zinvol Jaarlijks terug laten komen Op tijd aanbieden ivm de jaarplanning Minder positief bij 4 leerkrachten: tijdstip en dagen

37 Aanbod ►Behoeftepeiling binnen scholen met webbased inventarisatietool van OinO ►Met gebruiksaanwijzing en weblink ►Vergezeld van informatie flyers met inhoud en doel ►De directeur zet tool uit onder team ►Vervolgens digitaal inschrijven

38 Keuze uit: Ambelt academie; moeilijke groep (herhaling)
Communiceren met ouders kindgesprekken binnen HGW Verdieping dyslexie en OGW met kleuters aan lezen en schrijven Werken met combinatiegroepen (herhaling en verdieping) Overgang groep 2 naar groep 3 DIM-IGDI groep 3 t/m 8 (verdieping) Kleutergroepsplannen

39 Samengevat: ►Belangstelling peilen middels tool OiNo (is nog geen inschrijving!) Mailing maart 2014 ►Na inventarisatie volgt organisatie en inschrijving ►Directie is verantwoordelijk voor inschrijving Lk meldt af via de directie


Download ppt "Programma uur. Inloop koffie/thee uur"

Verwante presentaties


Ads door Google