De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 16 november 2014 morgendienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 16 november 2014 morgendienst."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 16 november 2014 morgendienst

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: Ds. B. Witzier (Houten)
Ouderling: Egge Groenewold Organist: Krijn van Veen

3 Gezang 255: 1 en 4 Psalm 97: 1 en 6 E.L. 302 Psalm 119: 54 en 55 Gezang 477 E.L. 299 Johannes 16: 5 – 15 Hebreeën 2: 8 – 15

4 De werelddiaconaatcollecte is vandaag bestemd voor de werkvoorbereiding van straatjongeren in Castro, Brazilië. De jongeren worden getraind in diverse vaardigheden zodat ze de gelegenheid krijgen hun verlangen naar een beter leven te verwezenlijken.

5

6 Welkom en mededelingen

7 eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon.
Gezang 255: 1 en 4 1. Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heil'ge Geest, de Trooster, de Drieëen'ge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drieëen'ge in zijn troon!

8 4. Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer,
Gezang 255: 1 en 4 4. Halleluja, lof, aanbidding brengen eng'len U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

9 Stil gebed Votum en groet Stil gebed Votum en groet

10 1. Groot Koning is de Heer. Volken, bewijst Hem eer,
Psalm 97: 1 en 6 1. Groot Koning is de Heer. Volken, bewijst Hem eer, breek uit in jubel, aarde, nu Hij de macht aanvaardde. De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd. Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht in de verborgenheid.

11 6. Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad
Psalm 97: 1 en 6 6. Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren. En vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer. Gij die rechtvaardig zijt, weest in de Heer verblijd. Zijn naam zij lof en eer!

12 Tien geboden Tien geboden

13 Evangelische Liedbundel 302
1. Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart.

14 Evangelische Liedbundel 302
2. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

15 Evangelische Liedbundel 302
3. Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan, van U wil ik zijn.

16 Evangelische Liedbundel 302
4. Jezus, op uw Woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

17 Gebed Gebed

18 We lezen uit de Herziene Statenvertaling:
1. Johannes 16: 5 – 15 2. Hebreeën 2: 8 – 15

19 De Heilige Geest en Zijn werk
Johannes 16: 5 – 15 De Heilige Geest en Zijn werk 5 En nu ga Ik heen naar Hem Die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat U heen? 6 Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. 7 Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

20 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven;
Johannes 16: 5 – 15 8 En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: 9 van zonde, omdat zij niet in Mij geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; 11 en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.

21 Johannes 16: 5 – 15 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. 14 Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

22 Johannes 16: 5 – 15 15 Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen.

23 8 alles hebt u aan hem onderworpen.’
Hebreeën 2: 8 – 15 8 alles hebt u aan hem onderworpen.’ Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; 9 wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

24 Hebreeën 2: 8 – 15 10 Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereider van hun redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. 11 Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen

25 Hebreeën 2: 8 – 15 12 wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ 13Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen die God mij gegeven heeft.’ 14 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel,

26 Hebreeën 2: 8 – 15 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood.

27 54. Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft,
Psalm 119: 54 en 55 54. Wanneer mij nood, wanneer mij onheil treft, zal uw getuigenis mij blijdschap geven, is het uw trouwe wet die mij verheft. - O eeuwig recht, o woord voorgoed geschreven! - O geef mij dat mijn hart dit goed beseft, opdat ik voor uw aangezicht mag leven.

28 55. Ik roep van ganser harte, antwoord mij,
Psalm 119: 54 en 55 55. Ik roep van ganser harte, antwoord mij, dat ik mij van uw trouw mag vergewissen. Ik roep met luider stemme, sta mij bij; uw bijstand kan ik, trouwe Heer, niet missen. Verlos mij van de vijand, maak mij vrij, dan onderhoud ik uw getuigenissen.

29 De kinderen mogen nu naar de bijbelklas.
Er zal verteld worden over de komst van de Mensenzoon uit Matteüs 25: 31 – 46.

30 Preek Preek

31 hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede
Gezang 477 1. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen

32 met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
Gezang 477 al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

33 Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gezang 477 2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde

34 en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen
Gezang 477 de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

35 Dankzegging en voorbeden

36 Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
Werelddiaconaat Emeritikas Straks bij de uitgang is er een extra deurcollecte voor Actie4Kids (actie schoenendoos).

37 Evangelische Liedbundel 299
1. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede. Dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij 't al niet brengen in 't gebed tot onze Heer.

38 Evangelische Liedbundel 299
2. Leidt de weg soms door verzoeking, dat ons hart in 't strijduur beeft, gaan wij dan met al ons strijden, tot Hem, die verlossing geeft. Kan een vriend ooit trouwer wezen dan Hij, die ons lijden draagt? Jezus biedt ons aan genezing: Hij alleen is 't die ons schraagt.

39 Evangelische Liedbundel 299
3. Zijn wij zwak, belast, beladen en terneer gedrukt door zorg, dierb're Heiland, onze toevlucht, Gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij biddend tot de Heer; In zijn armen zijn wij veilig. Hij verlaat ons nimmermeer.

40 Zegen, door de gemeente te beantwoorden met:

41 Vanmiddag begint de dienst om 17. 00 uur
Vanmiddag begint de dienst om uur. Deze zal gehouden worden in de grote zaal achter de kerk (koffiedrinkzaal). De leiding is in handen van broeder Cors Visser.


Download ppt "Zondag 16 november 2014 morgendienst."

Verwante presentaties


Ads door Google