De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondagmorgen 24 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondagmorgen 24 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Zondagmorgen 24 november 2013

2 in/bij deze kerkdienst
WELKOM in/bij deze kerkdienst van ‘Woord en Tafel’.

3 Orde van de dienst (1 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne
Welkom en mededelingen Zingen ‘De HEER zal een feest bereiden’ Stil gebed, votum en groet Zingen psalm 116 : 1, 2 en 3 Tien geboden Zingen psalm 116 : 4, 6 en 8 Gebed Bijbellezing Jesaja 24 : 1 – 16 en Jesaja 25 Zingen Opwekking 71 De kinderen kunnen naar de bijbelklas gaan

4 Orde van de dienst (2 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne
Preek Zingen ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ Inleiding avondmaalsviering Zingen gezang 221 : 1 en 2 Avondmaalsviering: Avondmaalsgebed Opwekking Gebruik van brood en wijn Efeze 2: 4-10 en Efeze 3: 20-21 ‘Onze Vader’

5 Orde van de dienst (3 van 3) Voorganger ds. H. de Bruijne
Zingen psalm 117 De kinderen komen terug Collecte Zingen gezang 300 : 1, 2 en 6 Zegen

6 Links: Niek met SEM. Rechts: Franҫoise met CAS.
Onze gemeente is de afgelopen week bij de familie Van der Maas uitgebreid met een tweeling. Van harte gefeliciteerd!

7 Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem;
Spreuk van de week Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem; wie hem liefheeft, tuchtigt hem. (Uit: Spreuken van koning Salomo 13 : 24)

8 NNNoodhulp Filipijnen
Bankrekening diaconie en/of contant in de ‘melkbussen’ bij de uitgangen.

9 Welkom en mededelingen

10 ‘Schriftberijmingen’ gezang 7 : 1, 2, 3 en 4
De HEER zal op zijn berg een feest bereiden, een maaltijd Hem ter eer, die Koning is; Hij roept de volken tot zijn rijke dis; Hij brengt hen samen die zijn naam belijden.

11 ‘Schriftberijmingen’ gezang 7 : 1, 2, 3 en 4
Gods tafel is gedekt met vette spijzen en overvloed van fonkelende wijn; die wijn zal edel en belegen zijn, elk zal de keur der heerlijkheden prijzen.

12 ‘Schriftberijmingen’ gezang 7 : 1, 2, 3 en 4
God zal de sluier op zijn berg vernielen, die het gelaat der natiën omhult. Met vreugde over Sions heil vervuld, zullen de volken voor de HERE knielen.

13 ‘Schriftberijmingen’ gezang 7 : 1, 2, 3 en 4
God zal de laatste vijand overwinnen; verslonden is de macht van dood en graf. De HERE zelf wist alle tranen af, Hij doet de smaad weg van wie Hem beminnen.

14 Stil gebed Votum en groet

15 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
Psalm 116 : 1, 2 en 3 God heb ik lief, want die getrouwe HEER nam, toen ik riep, met toegenegen oren mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

16 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
Psalm 116 : 1, 2 en 3 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, heb ik de naam des HEREN aangeroepen en weende: HEER mijn God, bewaar mijn ziel.

17 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Psalm 116 : 1, 2 en 3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, Hij wil zich altijd over ons ontfermen. Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

18 Tien geboden

19 O God, mijn God, die van de dood mij redt,
Psalm 116 : 4, 6 en 8 O God, mijn God, die van de dood mij redt, mijn tranen afwist! Voor het oog des HEREN mag ik weer vrij in 's levens land verkeren, geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.

20 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
Psalm 116 : 4, 6 en 8 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan, nu danken voor de redding van mijn leven? Ik heb de kelk van 's HEREN heil geheven en noem voor heel het volk zijn grote naam.

21 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
Psalm 116 : 4, 6 en 8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem offers van dank naar mijn beloften brengen, in 's HEREN voorhof mijn gejubel mengen met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

22 Gebed

23 De lezing uit de Bijbel is Jesaja 24 : 1 – 16 en Jesaja 25
volgens de Herziene StatenVertaling.

24 Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners.
Jesaja 24 1 Zie, de HEERE maakt het land leeg en verwoest het; het oppervlak ervan keert Hij ondersteboven, Hij verspreidt zijn inwoners. 2 Het vergaat het volk dan net als de priester, de knecht als zijn heer, de slavin als haar meesteres, de koper als de verkoper, wie uitleent als wie te leen krijgt, de schuldeiser als zijn schuldenaar.

25 3 Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden,
Jesaja 24 3 Het land zal volkomen leeggehaald en leeggeplunderd worden, want de HEERE heeft dit woord gesproken. 4 Het treurt, verwelkt – dat land; hij verkommert, verwelkt – de bewoonde wereld; zij verkommeren – de voornaamsten van de bevolking van het land.

26 zij verbreken het eeuwige verbond.
Jesaja 24 5 Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. 6 Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven.

27 de vreugdemuziek van de harp houdt op.
Jesaja 24 7 De nieuwe wijn treurt, de wijnstok verkommert, allen die blij zijn van hart, zuchten. 8 De vreugdemuziek van tamboerijnen houdt op, het gejoel van uitgelaten mensen verstomt, de vreugdemuziek van de harp houdt op. 9 Zij zullen geen wijn meer drinken onder gezang, sterke drank zal bitter zijn voor wie hem drinken.

28 10 Gebroken is Chaos-stad,
Jesaja 24 10 Gebroken is Chaos-stad, gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin. 11 Op straat is er gejammer over de wijn; alle blijdschap is ondergegaan, de vreugde uit het land is verdwenen. 12 In de stad is verwoesting overgebleven, een ruïne; de poort is verbrijzeld.

29 te midden van de volken, zo gaan
Jesaja 24 13 Want het zal op de aarde, te midden van de volken, zo gaan als bij het afschudden van een olijfboom, als bij de nalezing wanneer de wijnoogst ten einde is. 14 Zíj zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de heerlijkheid van de HEERE zullen zij juichen, van de zee af.

30 de Naam van de HEERE, de God van Israël.
Jesaja 24 15 Eer daarom de HEERE in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van de HEERE, de God van Israël. 16 Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige. Maar ik zeg: Ik kwijn weg, ik kwijn weg, wee mij! De trouwelozen handelen trouweloos, in ontrouw handelen de trouwelozen trouweloos.

31 ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan.
Jesaja 25 1 HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. 2 Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten; in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.

32 3 Daarom zal een sterk volk U eren,
Jesaja 25 3 Daarom zal een sterk volk U eren, de stad van gewelddadige volken zal U vrezen. 4 Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur.

33 5 Als de hitte in een dorre streek
Jesaja 25 5 Als de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken; als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt.

34 6 De HEERE van de legermachten zal
Jesaja 25 6 De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. 7 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn.

35 8 Hij zal de dood voor altijd verslinden,
Jesaja 25 8 Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. 9 Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil.

36 10 Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg.
Jesaja 25 10 Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. 11 Hij zal Zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, en Hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen.

37 Jesaja 25 12 Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof.

38 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Opwekking 71 : 1, 2, 3, 4 en 5 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

39 Straks als er een nieuwe dag begint,
Opwekking 71 : 1, 2, 3, 4 en 5 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan.

40 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Opwekking 71 : 1, 2, 3, 4 en 5 Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.

41 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint,
Opwekking 71 : 1, 2, 3, 4 en 5 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

42 Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Opwekking 71 : 1, 2, 3, 4 en 5 Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

43 De kinderen mogen naar de bijbelklas gaan.
Daar wordt verteld over de genezing van Naäman (n.a.v. 2 Koningen 5).

44 Preek

45 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (1 van 12)
Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder. En geen mens kan zonder water en zonder brood.

46 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (2 van 12)
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

47 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (3 van 12)
Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen en als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.

48 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (4 van 12)
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

49 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (5 van 12)
Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.

50 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (6 van 12)
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

51 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (7 van 12)
Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten. Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.

52 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (8 van 12)
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

53 ‘De nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ (9 van 12)
Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven. Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.

54 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (10 van 12)
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

55 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (11 van 12)
Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen. Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.

56 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde (12 van 12)
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

57 Inleiding avondmaalsviering

58 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis,
Gezang 221 : 1 en 2 Wees gegroet, gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis, bij wiens licht de macht der hel verslagen en de dood vernietigd is! Here Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten, deel ons zelf de voorsmaak mee van der zaalgen sabbatsvree!

59 Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af!
Gezang 221 : 1 en 2 Op uw woord, o Leven van ons leven, werpen wij het doodskleed af! Door de kracht uws Geestes uitgedreven, treden w' uit ons zondengraf. Leer ons daaglijks, leer ons duizendwerven, in uw kruisdood meegekruisigd sterven, en herboren, opgestaan, achter U ten hemel gaan!

60 De avondmaalsgave is bestemd voor het werk van de Stichting De Hoop
Avondmaalsviering De avondmaalsgave is bestemd voor het werk van de Stichting De Hoop (zie VAART en/of mededelingenblad).

61 Gebruik van brood en wijn
Avondmaalsgebed Opwekking Gebruik van brood en wijn Efeze 2: 4-10 en Efeze 3: 20-21 ‘Onze Vader’

62 Looft, alle volken, looft den HEER,
Psalm 117 Looft, alle volken, looft den HEER, roemt, alle naties, roemt zijn eer. Want over ons is groot en wijd zijn gunst en goedertierenheid, voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. Heft met ons Halleluja aan!

63 en –wezen ontvangen een uitkering
Als de kinderen terug zijn uit de bijbelklas, is er één collecte. De bestemming is de emeritikas. Deputaten van deze kas regelen de oudedagsvoorziening voor de predikanten van onze kerken. Ook langdurig zieke predikanten en alle predikantsweduwen en –wezen ontvangen een uitkering vanuit de emeritikas.

64 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts,
Gezang 300 : 1, 2 en 6 Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte, links en rechts, duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is uw pleit beslecht.

65 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld,
Gezang 300 : 1, 2 en 6 Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld, vaart de tijding door de volken dat Gij alles richten zult: Heer, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld.

66 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed,
Gezang 300 : 1, 2 en 6 Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, zouden wij niet haastig eten, gaandeweg Hem tegemoet, Jezus Christus, gistren, heden, komt voor eens en komt voor goed!

67 Zegen, te beantwoorden met:

68 Vanmiddag kerkdienst om 17.00 uur; voorganger ds. H. de Bruijne.
Volgende week zondag (eerste advent): 09.45 uur sing-in, ds. H. de Bruijne; 17.00 uur ds. A.Th. van Olst.


Download ppt "Zondagmorgen 24 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google