De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijs-zorgarrangementen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijs-zorgarrangementen"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijs-zorgarrangementen
Handreiking Onderwijs-zorgarrangementen Lunteren 2 en 3 oktober 2014

2 Agenda Enkele voorbeelden en knelpunten van OZA’s Uw ervaringen
De handreiking : opzet en gebruik Gesprek: bijdrage van de handreiking Hoe verder

3 OZA: BJ-Brabant en de Korenaer besloten jeugdzorg: Paljasproject

4 De Korenaer (locatieDeurne)
VSO Cluster 4: 30 externe leerlingen, 104 residentiele plaatsingen (65 open en 40 besloten). Toeleiding via Kinderrechter en centraal meldpunt/BJZ op grond van noodzaak tot bescherming. Nauw verbonden met BJ-Brabant: residentiele en ambulante hulp en besloten jeugdzorg: onderwijs via plaatsbekostiging -Onderwijs maakt altijd deel uit van het verplichte dagprogramma (07.00 uur tot uur). Doel: regie geven over het eigen leven.

5 Ontwikkel- en knelpunten
Invloed kinderrechter in het wel/niet verlengen van machtigingen. Fluctuaties in aantal bezette plaatsen: consequenties voor de formatie. Financiering van onderwijs, wanneer een jongere buiten het terrein onderwijs volgt. Laatste fase onderwijs op ROC. Eindexamen: Hoe? Financiering op basis van bedden of trajecten: probleem bij onderbezetting Verkorte verblijfsduur legt grote druk op zowel jongeren als personeel (van 1 tot 2 jaar naar 6 – 9 maanden) Verplichte nazorg gedurende een half jaar. Hoe indien woonplaats op grote afstand? Uitstroom naar vervolgonderwijs: wat te doen indien geen plaats?

6 Wat betreft transitie en passend onderwijs
Wat wordt de rol van het SWV in de besloten jeugdzorg? Wie betaalt wat? Jongere uit Boxtel in jeugdzorg plus: wat betaalt de gemeente? Wat betaalt straks het SWV? Flexibilisering in het zorgdeel: kopen gemeenten straks arrangementen in of alleen nachten? Gevolgen voor de formatie. Gemeenten: bovenregionaal besloten jeugdzorg inkopen? Tegen het prijskaartje Paljas? (Eindhoven als centrumgemeente: specialistische zorg). Onzekerheid over overheidsbeleid: zal besloten jeugdzorg een zaak van regio’s worden?

7 Op zoek naar een alternatief voor een internaat.
Binnen één organisatie de functies onderwijs, zorg en veiligheid aan jongere en gezin verbinden en samenbrengen tot één integrale aanpak, vanuit één visie en onder één regisseur. Doelgroep jaar Zeer ernstig spijbelen School kan aantoonbaar niet verder Grote afstand arbeidsmarkt Stevige gedragsproblemen, beginnende criminaliteit Gezinsproblemen / achterstanden Afgekeerd van de omgeving Vertonen maatschappelijke overlast Meestal met maatregel

8 Achtergrond: De gemeente Amsterdam brengt de zorg rondom SO en VSO in kaart en maakt een plan voor de gewenste inzet vanaf het schooljaar 2014/2015. Altra pleit voor de structurele inzet van specialisten uit jeugdzorg en GGZ in het VSO zodat leerlingen minder uitvallen en betere resultaten halen. Op de vestiging van Altra College wordt gewerkt met: Geïntegreerde intake onderwijs, jeugdzorg, GGZ GGZ behandelgroepen op school Inzet jeugdzorg (OKA’s) voor het merendeel van de leerlingen

9 Zelfredzaamheid ouders
Bij 95% van de gezinnen sprake is van een beperkte mate of een volstrekt onvoldoende zelfredzaamheid op twee of meerdere terreinen. 30% is beperkt zelfredzaam , 65% volstrekt onvoldoende zelfredzaam. 75% van de gezinnen heeft problemen op vier of meer terreinen, de terreinen dagbesteding en financiën zijn daar vrijwel altijd bij. In 35% van de gezinnen heeft de meest betrokken ouder zelf een psychiatrisch probleem. Vrijwel alle gezinnen hebben problemen op het vlak van de huiselijke relaties – vechtscheidingen, ruzie met de kinderen. 90% van de ouders heeft ernstige problemen met de pedagogische ondersteuning aan hun kinderen. Ze kunnen hun kinderen niet aan en ze kunnen niet of nauwelijks regelen dat ze naar school gaan.

10 Jeugdzorg en GGZ 90% heeft een psychiatrische stoornis
Bij 10% is nog geen stoornis vastgesteld (onderzoek loopt nog) 45 leerlingen worden onderzocht of zijn in behandeling Waarvan 33 door de Bascule en 12 door Punt P, de Waag, de Opvoedpoli en Altra zelf Sinds september 2013 is er een dagbehandelinggroep op school Jeugdzorg voor 85% van de leerlingen en gezinnen. 51 leerlingen en/of gezinnen kregen individuele of gezinsbegeleiding aangeboden.

11 Welke inzet is aanvullend op de school nodig
2 fte GGZ 2,7 fte jeugdzorg (gespecialiseerde OKA’s of specialisten uit flexibele schil) Koppeling aan school levert voordeel op en zorgt voor aansluiting jeugdzorg passend onderwijs.

12 Financiering 2014 2015 Hoe VSO CvI : Ministerie SWV
Onderwijsschakelloket geeft TLV af> DUO JGGZ Huisarts; Zorgverzekeraar Gemeente Verwijzing door CvB of ouder- kindadviseur; schoolverbonden Inkoopcontract JGGZ aanbieder door gemeente via inkooptafel. Jeugdzorg BJZ: Provincie Verwijzing door CvB of ouder- kindadviseur of populatiebekostiging. Inkoopcontract Jeugdzorg (flex) aanbieder door gemeente via inkooptafel. Transferium REC (HOR) SWV (zorgbudget) BJZ: Provincie Gemeente (GGZ) Onderwijsschakelloket geeft toelating af OPDC Inkoopcontract Jeugdzorg (flex) aanbieder door gemeente via inkooptafels.

13 De handreiking Stel een draaiboek op op basis waarvan gemeenten en samenwerkingsverbanden met elkaar in gesprek kunnen over de inhoud, organisatie, continuïteit van onderwijs en financiële borging van de OZA’s. Een passend aanbod voor elke leerling. Is er een gedeelde visie op de samenwerking tussen onderwijs en zorg als uitgangspunt voor het gesprek over OZA’s? Is er een gedeeld beeld over de OZA’s: doelgroep, organisatie, financiering en dergelijke? Welke vragen zijn nog onbeantwoord? Is er een inhoudelijke borging van het OZA binnen het Jeugdplan en het Ondersteuningsplan? Is er sprake van continuïteit? Zijn er afspraken over de integrale procedure van toewijzing en toelaatbaarheid, en de financiële machtiging voor het toekennen van een OZA? De wijze waarop ouders betrokken zijn Afspraken over verantwoording en kwaliteitsborging

14 Gesprek: Bijdrage van de handreiking voor uw praktijk
Zijn de leerlingen om wie het gaat in beeld? Wie is integraal eigenaar bekostiging OZA : het SWV, de school, de zorgleverancier(s), de gemeente, het OOGO? Wie draagt zorg voor afstemming op de diverse inkooptafels? Wie voert de regie bij meerdere gemeenten / SWV-en Hoe zorg te dragen voor continuïteit Wat is de betekenis van de wijze waarop gemeenten aanbesteden Hoe meten van (onderwijs) resultaten, en kosten-batenanalyse voor dit type voorziening (i.r.t. bijv. uitval / maatschappelijke participatie)


Download ppt "Onderwijs-zorgarrangementen"

Verwante presentaties


Ads door Google