De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H15 Externe verslaggeving

Verwante presentaties


Presentatie over: "H15 Externe verslaggeving"— Transcript van de presentatie:

1 H15 Externe verslaggeving
§ 15.1 Belanghebbende en publicatieplicht § 15.2 Jaarrekening § 15.3 Directieverslag § 15.4 Overigen gegevens

2 Informatievoorziening:
Voor de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheersen van het bedrijfsproces (management accounting). Voor derden voor hun oordeelsvorming en/ of besluitvorming ten aanzien van de organisatie (financial accounting).

3 Verschillen vakgebieden:
Intern Extern Wettelijke voorschriften Nee Ja Frequentie Doorlopend Periodiek Detaillering Gedetailleerd Globaal Tijdstip van berichtgeving Na afloop periode Na afloop boekjaar Mogelijke neiging tot ‘creative accounting’ Samenhang tussen financial accounting en andere vakgebieden Administratieve organisatie/ bedrijfsadministratie Financial accounting Management accounting Ondernemingsrecht informatie juridisch kader

4 kernfuncties: (externe) jaarrekening:
1. Verantwoordingsfunctie t.b.v. de kapitaalverschaffers 2. Informatiefunctie t.b.v. de overige externe belanghebbenden Derhalve publicatieplicht voor : - Naamloze vennootschap - Besloten vennootschap (- coöperaties) (-onderlinge waarborgmij) Publiceren: Jaarverslag deponeren bij kantoor van Handelsregister

5 Wettelijke regels jaarverslaggeving
Wetgeving: Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 Jurisprudentie Raad voor de jaarverslaggeving (RJ) (NL) International Accounting Standard board (IASB) (hanteert International Financial Reporting Standards) Beursgenoteerde NL onderneming: moet IFRS gebruiken

6 Categorieën rechtspersonen:
Klein Middelgroot Groot Waarde activa < 4,4mln. >4,4mln<17,5mln > 17,5 mln. Netto omzet < 8,8 mln. >8,8mln. < 35 mln. > 35 mln. Gem. aantal werknemers < 50 > 50 < 250 > 250

7 Welke categorie? 2 van de 3 criteria, voor 2 opeenvolgende jaren (oftewel één vertragingsjaar) De indeling is bepalend voor de vrijstellingen. Er zijn vrijstellingen op het gebied van: - Publicatievoorschriften: openbaar te maken gegevens - Inrichtingsvoorschriften: in de jaarstukken op te nemen gegevens

8 §15.2 Jaarrekening Kapstokartikel (art. 2:362 BW):
De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

9 grondbeginselen Aan het opstellen van een jaarrekening liggen twee grondbeginselen ten grondslag: Het toerekeningsbeginsel: de transacties en gebeurtenissen vloeiende voort uit opbrengsten en kosten toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben Het continuïteitsbeginsel( going concern) bij het opstellen van de jaarrekening wordt verondersteld dat de onderneming haar activiteiten in de toekomst zal blijven voortzetten.

10 Basisprincipes: Voorzichtigheidsprincipe
Verliezen worden in aanmerking genomen zodra deze worden geconstateerd, winsten worden in aanmerking genomen wanneer daadwerkelijk gerealiseerd. Realisatieprincipe Winsten mogen slechts in aanmerking worden genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt (‘verkocht en geleverd’). Matchingprincipe Kosten dienen te worden genomen in de periode waarin de opbrengsten van de producten/ diensten waarvoor de kosten zijn gemaakt, worden verantwoord.

11 Matching/ wijze van toerekenen:
Product matching: Uitgaven toerekenen aan product en als “bezit” opnemen (activeren) . Bijv in de voorraad gereed product Period matching: Uitgaven worden op de balans geactiveerd, waarna de uitgaven door middel van afschrijvingen als kosten aan de perioden worden toegerekend. bijv Aanloopkosten.

12 Continuïteitsprincipe (going-concern)
Bij de waardering en winstbepaling wordt er vanuit gegaan dat de organisatie haar activiteiten in de toekomst zal blijven voortzetten. De jaarrekening moet verder aan een aantal kwalitatieve kenmerken voldoen: Begrijpelijkheid (voor BE geschoolden) Relevantie (nuttige info) Betrouwbaarheid (goede weergave) Vergelijkbaarheid (zelfde stelsel, opzet ed)

13 Onderdelen Jaarrapport (Jaarverslag):
Jaarrekening: - Balans - Verlies en winstrekening - Toelichting op beide Overige gegevens: - Directieverslag: - Terugblik verslagjaar - Toekomstparagraaf - Accountantsverklaring (goedgekeurd, met beperking, oordeelsonthouding, afkeuring) - Statutaire regels winstbestemming en voorstel winstbestemming - Bijzondere zeggenschapsrechten winstbewijzen - Gebeurtenissen na balansdatum

14 De balans is een momentopname van de waarde van de activa en passiva van de onderneming, waarbij:
De activa het kapitaal van de onderneming weergeeft; De passiva het vermogen ter financiering van de activa weergeeft. De resultatenrekening/Verlies en Winstrekening is een overzicht van de opbrengsten en de kosten gedurende een periode alsmede het behaalde resultaat weergeeft.

15 Balans Heineken

16 Resultatenrekening Heineken


Download ppt "H15 Externe verslaggeving"

Verwante presentaties


Ads door Google