De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Structuurvisie Holland Rijnland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Structuurvisie Holland Rijnland"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Structuurvisie Holland Rijnland
Maatschappelijke voorzieningen 11 mei 2006

2 Doel presentatie Inzicht in proces en planning RSV
Gelijk schakelen van verwachtingen Bespreken discussiepunten Maken van afspraken over sociale component in de structuurvisie

3 Wat is de RSV Een gedeelde door alle partijen gedragen visie voor de regio waarin zaken die van bovenlokaal belang zijn worden geregeld Periode tot 2020 Een ruimtelijke visie met plankaart Inclusief niet-vrijblijvende afspraken over uitvoering Bevat afsprakenset omtrent wonen, werken, natuur verkeer, recreatie en de sociale pijler Biedt een kader voor financiële afspraken met andere overheden lobbyinstrument

4 Waarom (nu) een RSV? Behoefte aan een integrale beleidsvisie waarin vorm wordt gegeven aan het Programma van Afspraken 2002 T.b.v. afspraken onderling en met andere overheden Holland Rijnland is een nieuwe regio  ter versterking van het Holland Wij-gevoel

5 Bestuurlijke structuur
AB (vaststelling) Gemeenteraden (committering) PHO Sociale Agenda (advies aan DB) DB (advies aan AB)

6 Organisatie

7 Planning Wat is geweest Wat komt:
29 juni 2005: AB-besluit tot het starten van het traject van één regionale structuurvisie. 31 oktober 2005: Startconferentie Wat komt: Betrekken maatschappelijke organisaties (mei/juni) 22 juni regiomanifestatie bestuurlijk congres o.a. over RSV Juni/juli 2006: eindproducten van de werkgroepen Najaar 2006: Ontwerp RSV Behandeling DB en PHO’s Officiële aanbieding aan gemeenteraden ter vaststelling (februari 2007) Juni 2007: vaststelling door AB

8 Niet bij ‘0’ beginnen Lokale structuurvisies
Pact en Offensief van Teylingen Programma van Afspraken Programma en Visie As Leiden-Katwijk Regioprofiel

9 Regio Holland Rijnland
Wat willen we voor regio zijn? Globale uitkomsten PvA 2002 Woonregio Beperkte stedelijke ontwikkeling Bollen- en veenweidegebied open Eerst infrastructuur, dan bouwen Adequaat voorzieningenniveau Bollen, toerisme, space, bioscience en zorg Cultuurhistorie, groen en water

10 De regio Holland Rijnland 2005 2020 Aantal inwoners 389.203 418.631
Aantal inwoners 75 jaar en ouder 23.873 30.931 Jeugdigen 0-17 jaar 86.236 81.236 Eerste generatie allochtonen 33.948 30.363

11 Opdracht werkgroep Maatschappelijke Voorzieningen
Het inventariseren van bestaande voorzieningen inzicht geven in trends en ontwikkelingen en mogelijke consequenties daarvan voor Holland Rijnland het geven van advies op de (concept) regionale structuurvisie vanuit de sociale component het aangeven van ruimtelijke claims vanuit de sociale component het aangeven van normen en kengetallen

12 Ontwikkelingen en trends
Maatschappij onderwijs gezondheidszorg en maatschappelijke opvang ouderen en gehandicapten jeugd sport cultuur

13 Algemene ontwikkelingen en trends
Samenleving wordt complexer Samenleving vergrijst Behoefte aan veiligheid en leefbaarheid van de omgeving blijft toenemende individualisering en anonimiteit Burger wordt steeds mondiger

14 Conclusies en aanbevelingen maatschappij
Door vergrijzing enerzijds en de hoge arbeidsparticipatie anderzijds  passend dienstenaanbod ontwikkelen Behouden en versterk cultuurhistorische waarden en elementen Bij het opzetten van nieuwe wijken vooraf rekening houden met de fysieke en sociale veiligheid en de leefbaarheid van de burger Maatschappelijke/ sociale voorzieningen vooraf meenemen in de ruimtelijke plannen

15 Conclusies en aanbevelingen onderwijs
Bij nieuw te ontwikkelen wijken dient vooraf rekening gehouden te worden met het realiseren van brede scholen of multifunctionele accommodaties die in dat specifieke gebied gewenst zijn (maatwerk) Ontwikkelen van een kenniscentrum/ kennisplein binnen de regio

16 Conclusies en aanbevelingen gezondheidszorg en maatschappelijke opvang
Bereikbare zorg voor iedereen zorg naar de wijken waar dat mogelijk is (centrale en decentrale voorzieningen) optimaal benutten woon-zorgzones goede vestigingsmogelijkheden bieden t.b.v. huisartsen, tandartsen, apotheken, waar mogelijk in een setting van geïntegreerde eerstelijnszorg.

17 Conclusies en aanbevelingen ouderen en gehandicapten
Door langer thuis wonen -> vraag naar zorg in thuissituatie zal toenemen behoefte aan flexibele woningen/ woonvormen aantal plaatsen waar intensieve zorg en bescherming wordt geleverd zal moeten stijgen uitbreiden van de mogelijkheden voor levensbestendig wonen en van voorzieningen waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen op peil houden van de vervoersmogelijkheden voor ouderen (OV-taxi)

18 Conclusies en aanbevelingen Jeugd
Voorzieningen voor jongeren dienen in een vroeg stadium in de ruimtelijke plannen te worden meegenomen --> childfriendly cities rekening houden met jongerenwoningen en starterswoningen minimaal 3 % van de fysieke ruimte reserveren voor buitenspeelruimte ontwikkelen en realiseren van ouder-kindcentra tbv preventief jeugdbeleid

19 Conclusies en aanbevelingen sport
Sport (bv breedtesport) dient vanuit de gemeenten gestimuleerd te worden Planning / realisering nieuwe sportaccommodaties intergemeentelijk afstemmen Onderzoeken in hoeverre topsport binnen de regio gehaald/ gestimuleerd dient te worden

20 Conclusies en aanbevelingen cultuur
Meeste culturele voorzieningen zijn in de stad gevestigd en verzorgen de hele regio Ook kleinere gemeenten bieden culturele voorzieningen die voldoende draagvlak bieden voor behoud en/of legitimeren de ontwikkeling hiervan Bij het opstarten van nieuwe wijken dient kunst in de openbare ruimte direct meegenomen te worden Kunst kan daarbij als verbindend element gebruikt worden tussen bestaande en nieuwbouwwijken

21 Discussiepunten: Welke bovenlokale onderwerpen vindt u als portefeuillehouders belangrijk om op regionaal niveau mee te nemen in een ruimtelijke structuurvisie? Over welke onderwerpen zijn regionale afspraken te maken ten behoeve van een optimale regionale spreiding? Wilt u als regio ruimere normen hanteren voor bijvoorbeeld speelruimte?

22 Kunnen er binnen de regio afspraken gemaakt worden over het vroegtijdig meenemen van maatschappelijke voorzieningen in de ruimtelijke plannen? Hoe definiëren we dit in een RSV zonder dat men aan de autonomie van de gemeenten komt?

23 Hoe ziet u onze rol als pho SA als het gaat om de woningmarkt?
Dienen de pho’s Sociale Agenda zich met betrekking tot de structuurvisie hard te maken voor jongerenhuisvesting, flexibele woningbouw, levensloopbestendige woningen en dergelijke? Zouden de pho’s Sociale Agenda zich niet sterk moeten maken voor een meer flexibele bouw, die kan inspelen op de verschuivende ruimtebehoefte in de verschillende fasen van een mensenleven?

24 Moet u niet nadrukkelijk aandacht vragen voor het borgen van de sociale veiligheid in een nieuwbouwproject? Moet u de projectontwikkelaars en stedebouwkundigen niet hun nadrukkelijke en meer gerichte aandacht vragen voor het combineren van functies in een gebouw en wel zo dat er een natuurlijke vermenging plaatsvindt van jongeren en ouderen en de verschillende sociale leefsferen??

25 Claimt u als regio bufferzone’s in ruimtelijke plannen ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen om adequaat op een toekomstige vraag te kunnen inspelen (bv ten behoeve van noodlokalen, of als gevolg van nieuwe rijksmaatregelen op het gebied van onderwijs, zorg, welzijn met een ruimtelijke claim)?

26 Welke status geven wij aan de rapportage;
wordt dit adviserend of hanteren wij dit als uitgangspunt?


Download ppt "Regionale Structuurvisie Holland Rijnland"

Verwante presentaties


Ads door Google