De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."— Transcript van de presentatie:

1 Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst.
Welkom Voorganger: Br. I. van Apeldoorn Organist: br. M. Jansma Beamist: br. T. K. Moes Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Agenda aanstaande week 1/2
zondag, 19. januari 09:15 Oppas (Irene & Renske) 09:30 Kerkdienst - ds S. de Jong (Assen- Kloosterveen) 14:00 Kerkdienst - ds. JD van 't Zand (incl. liturgie) 19:45 Gemeentekring zo-1 maandag, 20. januari 18:00 KP-2 (15-17jr.) 18:30 KP-1 (12-15jr.) - Sorry, vergeef me (koek: Lars) 19:30 KP-4 (19+) 19:45 Moderamen

3 Agenda aanstaande week 2/2
dinsdag, 21. januari 19:00 KP-3 (17-19jr.) - Gebed en genezing 20:00 Gemeentekring di zondag, 26. januari 09:15 Oppas (Gerrie & Hennie) 09:30 Kerkdienst - ds J.H. Soepenberg (Assen- Zuid) 14:00 Kerkdienst: Kand. J. Jongsma 19:30 Gemeentekring zo-2

4 Jarigen aanstaande week
Januari zijn jarig: Dennis Smit Martijn van Breden zr. A. de Haan br. A.H. Noppers zr. W. Rouwhorst-van Dijk Januari is jarig: zr. A. Jansma-van der Es De informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de kerkgids. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, geef dat dan door aan een van de leden van het BeamTeam.

5 Gezocht Machiel v/d Bos is een deel van zijn drumstel kwijt geraakt, hij wil u/jullie oproepen om als je zijn drumbekken weer vind, het hem even terug te geven. B.V.D.

6 Yinthe

7 Psalm 62:1, 4 1 Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Hij is mijn heil, mijn vaste rots. Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen. Alleen bij Hem is hulp in nood. Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, ik zal niet vrezen.

8 Psalm 62:1, 4 4 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer, mijn schuilplaats is Hij in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem uit geheel uw hart. God is een toevlucht t' allen tijde.

9

10 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

11

12 Psalm 84: 1, 6 1 Hoe lieflijk is uw huis, o HEER! O God, U weet hoe ik begeer bij U te wonen in uw hoven. U weet hoe heimwee mij bevangt, omdat geheel mijn hart verlangt U in uw heiligdom te loven. 'k Ga jubelend God tegemoet, die leeft en mij ook leven doet.

13 Psalm 84: 1, 6 6 Want God, de HEER, is goed en mild en voor zijn volk een zon en schild. Eer en genade zal Hij geven. U zult het goede niet, o HEER, onthouden hun die tot uw eer steeds in oprechtheid voor U leven. Welzalig, HEER, wie op U bouwt, en zich geheel U toevertrouwt.

14

15 Gezang 157: 1 - 4 1 Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U. Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons, mensheid aan bij U. 2 Heer, ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

16 Gezang 157: 1 - 4 3 Vader, in dit uur der waarheid keren we ons tot U. O, vergeef ons, Heer, herstel ons, maak ons hart en leven nieuw. 4 Vul ons met uw Heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen, dat wij uw Naam verhogen, Heer. Coda: Dat wij uw Naam verhogen, Heer.

17

18 Lezen Lucas 17: De komst van de Mensenzoon 20 Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: ‘De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, 21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.’ 22 Tegen de leerlingen zei hij: ‘Er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de Mensenzoon te zien, maar jullie zullen die dag niet meemaken.

19 Lezen Lucas 17: 23 Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan. 24 Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen. 25 Maar eerst moet hij veel lijden en door deze generatie verworpen worden. 26 En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: 27 ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt,

20 Lezen Lucas 17: tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. 28 Of zoals het eraantoe ging in de dagen van Lot: ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze plantten, ze bouwden; 29 maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom, regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. 30 Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard. 31 Wie op die dag op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen,

21 Lezen Lucas 17: en wie op het land is moet niet naar huis terug willen gaan. 32 Denk aan de vrouw van Lot! 33 Wie probeert zijn leven veilig te stellen zal het verliezen, maar wie het verliest zal het behouden. 34 Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen: de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. 35 Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten.’ 36  37 Ze vroegen hem: ‘Waar, Heer?’ Hij antwoordde: ‘Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen.’

22

23 Opwekking 1 Genade, zo oneindig groot. Dat ik, die 't niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 2 Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. Maar ook als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat.

24 Opwekking 3 Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 4 Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, dan prijs ik Hem in eeuwigheid ) dat ik genade vond. )2x

25

26 Lucas 18: 1 - 8 1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: 2 ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 

27 Lucas 18: 1 - 8 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht.7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten?8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’

28

29 Preek

30

31 E&R 331: 1 - 3 1 God 't is donker en U bent zo ver, 't is alsof de zon nooit meer zal schijnen, ziet U niet mijn eenzaamheid, angst, pijn en mijn verlorenheid. God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen als U mij niet begrijpt. Waar moet ik heen.

32 E&R 331: 1 - 3 2 God 't is donker, nergens zie ik licht, 'k ben alleen en zonder idealen, als U dan mijn Vader bent, waarom hebt U zich dan afgewend. God ik schreeuw het uit waar moet ik heen, als U mij niet meer hoort. Waar moet ik heen.

33 E&R 331: 1 - 3 3 God, ik weet het wel, 'k ben nooit alleen, u regeert, bij U ben'k veilig, Heer vergeeft toch mijn opstandigheid, laat mij leven in Uw zonneschijn. God ik dank U wel, U hebt mijn leven in Uw sterke hand. Ik zing het uit:

34 E&R 331: 1 - 3 Refrein: Niets kan mij meer van U scheiden, machten, krachten, lijden of nood. Heden, toekomst, lengte, diepte, honger, armoe of de dood.

35

36 Beheer en Administratie & Gastpredikanten
Collecte Beheer en Administratie & Gastpredikanten

37

38 Gezang 161: 1 - 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

39 Gezang 161: 1 - 4 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

40 Gezang 161: 1 - 4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

41 Gezang 161: 1 - 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

42

43 Amen A - men, a - men, a - men.

44


Download ppt "Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst."

Verwante presentaties


Ads door Google