De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenstand Financien Decentralisaties NAAR DE SITUATIE 10 JUNI 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenstand Financien Decentralisaties NAAR DE SITUATIE 10 JUNI 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenstand Financien Decentralisaties NAAR DE SITUATIE 10 JUNI 2014

2 Algemene Risico’s Proces is de continuïteit naar de cliënten toe vanaf 1 jan 2015 geborgd? is de pentekening geïmplementeerd? Zijn de beleidsuitgangspunten uitgewerkt (bijv.: ondersteuning en waardering mantelzorg en de individuele financiële tegemoetkomingen) Juridisch zijn de contracten met de zorgaanbieders geregeld voor 1 jan 2015 ? Organisatorisch zijn de front- en backoffice operationeel per 1 jan 2015? Is de ICT organisatie operationeel ? Is de P&C cyclus/ registratie en verantwoording ingericht ?

3 Financiële risico’s (1)  Kosten  Front- en backoffice  gebaseerd op de eerste opzet van de businesscase Porthos: veel aannames door gebrek aan ervaringsgegevens en de nieuwe opzet van de klantbenadering  Uitvoeringskosten  Inschatting van verwachte kosten o.b.v. historische gegevens 2012/2013 waarbij de gegevens onvolledig zijn.  Actualisatie naar 2015 o.b.v. gegevens uit 2012 vraagt om inschattingen qua groei van volume en prijzen, rekening houdende met beleidsmaatregelen die in 2013 zijn doorgevoerd. Vooralsnog op 5% groei t.o.v. 2012 gesteld  Interpretatie van historische gegevens (herkomst/woonplaatsbeginsel)  Door gebrek aan informatie vanuit het ministerie toepassen van een mogelijke berekeningswijze over de verschillende onderdelen

4 Financiële risico’s (2)  Specificatie van de historische gegevens per aanbieder wordt (vooralsnog) niet vrijgegeven door ministerie VWS => is wel nodig om adequaat aan te kunnen besteden  Gevolgen van inzet BJZ en MEE is een schatting  Inschatting van de gevolgen van nog te maken beleidskeuzes t.a.v. inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg  Kosten Jeugdzorg gebaseerd op berekeningen Zeeuws Transitieteam waarbij ook veel vraagtekens zijn m.b.t. historische gegevens.  Voorlopige berekening van de gevolgen van invoering Participatiewet door Orionis laat zien dat de maatregelen per saldo budgettair neutraal uitpakken.  Financiële gevolgen voor passend onderwijs wordt verondersteld binnen het onderwijsdomein opgevangen te kunnen worden

5 Financiële risico’s (3)  Inkomsten  Inkomsten Wmo en Jeugdzorg voor 2015 zijn bekend o.b.v. meicirculaire. Inkomsten voor de Participatiewet is eind juni bekend (nu nog een aanname o.b.v. voorlopige gegevens)  Meicirculaire roept de nodige vragen op: kan eventueel nog tot aanpassingen leiden?  Toerekening van het budget beschermd wonen (via centrumgemeente) aan uitvoeringsorganisaties en gemeenten nog onbekend. Vooralsnog budgettair neutraal.  Eigen bijdrage: is een inschatting voor Zorg in Natura. PGB niet meegenomen in berekening eigen bijdrage. Onduidelijk is de relatie tot de eigen bijdrage bij langdurige zorg.  Inkomsten voor 2016 kunnen (fors) afwijken van de rijksbijdrage over 2015: overgang van historisch bepaalde kosten naar objectief bepaalde kosten.

6 Financieel overzicht Walcheren 2015 KOSTENDEKKINGSALDO Nieuwe WMO (begeleiding c.s.)19.6139.873 -9.740 Beschermd wonen (centrumgem.) pm pm pm Inkomensondersteuning (vh Wtcg/CER) 1.7291.729 0 Ondersteuning/waardering mantelzorgers 560 560 0 Zorgvuldige overgang01.148 1.148 Jeugdzorg29.962 27.110-2.852 Participatiewet 5.8425.842 0 Eigen bijdragen 0 500 500 Porthos(front en backoffice) 4.0013.392 -609 Totaal 61,707 50.154 -11,553

7 Maatregelen  Aandachtsvelden om het tekort van € 11. 5 miljoen zo veel mogelijk te dichten:  Inzetten op een optimaal gebruik van de algemene voorzieningen  Bijstelling meicirculaire (afhankelijk van medewerking ministerie)  Inrichting van de uitvoering van de jeugdzorg en verlaging van de inkoopkosten  Invulling van beleid t.a.v. inkomensondersteunende maatregelen en mantelzorg  Inrichting van de front- en backoffice en het klantproces  Verlaging van de inkoopkosten  Aandeel gemeenten in budget beschermd wonen

8 Opmerkingen  Deze tussenrapportage kenmerkt zich door zijn zeer voorlopige karakter waarbij de nodige voorzichtigheid bij de inschattingen is betracht.  Op de bestaande WMO taken dient ook bezuinigd te worden. Dit is aandachtspunt van elke gemeente  De huidige tekorten van Orionis staan los van de Decentralisatie operatie  Rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat bij het inregelen van de nieuwe taken in 2015 een extra beroep op financiële middelen gedaan zal worden


Download ppt "Tussenstand Financien Decentralisaties NAAR DE SITUATIE 10 JUNI 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google