De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kunnen wij het samen Passend maken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kunnen wij het samen Passend maken?"— Transcript van de presentatie:

1 Kunnen wij het samen Passend maken?
Dé uitdaging voor het onderwijs de komende jaren! Voorstellen: naam, functie, circa 45 ab-ers, ruim 550 leerlingen Passend Onderwijs start augustus 2014, maar het zal er pas in 2020 volledig staan. De eerste veranderingen in de wet- en regelgeving starten augustus 2014 (geen REC, geen CvI)

2 Overheid : Passend Onderwijs Siméa : Pasklaar Kentalis : KPO
Ontwikkelingen Overheid : Passend Onderwijs Siméa : Pasklaar Kentalis : KPO Passend Onderwijs (aug. 2014): Kernbeelden voor ons nadrukkelijk van belang in het kader van deze pilot: Onderwijsbehoefte centraal, niet de beperking (SH, esm, ASS) Opbrengstgerichter werken Regulier waar het kan, speciaal waar het moet Continuüm van onderwijs; maatwerk Siméa: Een krachtige landelijke vereniging van cluster 2 onderwijs, heeft veel bereikt in het overleg met het Ministerie. Cluster 2 is een kleine partner in onderwijsland, 1 op de 200 leerlingen valt binnen ons cluster. Behoud van expertise Beleidsnotitie geschreven nu men landelijk speciaal onderwijs wordt met budgetfinanciering; landelijke positie, eigen budget (okt. 2011), eigen onderwijskeuzes, ondersteuningsplicht Kentalis: Vanuit Siméa ontwikkelingen eigen positie bepalen

3 Siméa Kadernotitie Drie projectgroepen: Toelaten tot handelen
Onderwijsinhoud 3. Kwaliteit waarborgen Toelaten tot handelen Hoe gaan we bepalen wie, wanneer en hoe lang recht heeft op welk onderwijsaanbod? Conclusies: Belangrijke plaats voor het toeleidingstraject =>Commissie van Onderzoek: Bepaalt wel-niet toelaatbaar zijn; landelijke afspraken, grotendeels aansluiten bij huidige criteria Welk ondersteuningsaanbod op maat wordt toegewezen (in overleg met ouders) Termijn van de toelaatbaarheid 2. Onderwijsinhoud Wat gaan we met ons onderwijs doen? Welke mogelijkheden hebben we om het onderwijs meer passend te maken (continuüm van onderwijs) We gaan werken met een drietal arrangementen: intensief – medium – licht ; NIEUW tussenvorm medium De zwaarte van de onderwijsbehoefte bepaalt het budget Verdere toelichting op de arrangementen volgt Rol van de ouders / keuze van de ouders 3. Kwaliteit borgen Wat gaan we doen om de soms zeer specifieke deskundigheid vast te houden en te borgen (doof-blinden, doof-SH) Huidige middelen blijven beschikbaar voor cluster 2 leerlingen ( ), middelen RO wordt toegevoegd aan budget Middelen worden gekoppeld aan arrangementen Middelen afgestemd op onderwijsbehoefte Notitie en veel meer inhoudelijke stukken te vinden op

4 Kentalis Crisis wordt kans! 1. Werken met arrangementen
Eerste fase: 1. Werken met arrangementen 2.Werken vanuit Centra van Expertise 3. Samenwerken 4. Werken met pilots Ook 2008, zelfs 2005 In gesprek met het Ministerie Landelijke projectgroep ingericht vanuit de werkvloer. Grote groep mensen heeft gekeken hoe men het onderwijs zou kunnen herinrichten Naast herinrichting van het onderwijs toen ook nog grote bezuinigingsopdracht. Conclusies: Het werken met arrangementen is een goed idee. Het mediumarrangement nog verder uitsplitsen, medium 1 en 2, nog meer continuüm van onderwijs bieden. Om kwaliteit te borgen een beperkt aantal centra voor expertise inrichten. Samenwerken met : Samenwerkingsverbanden, regulier onderwijs en ouders en logopedisten (lichte arrangement) In pilots uit proberen, vooral mediumarrangementen

5 Intensief School voor speciaal onderwijs (cluster 2)
● Leerlingen < 10 jaar ● Intensivering aanbod ● Opbrengstgericht ● Snelle doorstroming ● Tenzij! Intensief: Vroegtijdige signalering Vroeg ondersteuning bieden, als effect nog het grootst is Voorkomen van falen Terugkeerkans vergroten Nadrukkelijker richten op vergroten van de communicatieve redzaamheid, aanbod specificeren

6 Medium 1 Speciaal en regulier onderwijs
● Leerling(en) ingeschreven in SO ● Deelname aan activiteiten regulier onderwijs ● Individueel of als groep Medium 1 Leerling heeft nog grotendeels SO nodig maar we willen wel voorbereiden op doorstroming Integratie kan variëren van algemene sociale integratie tot 40% deelname aan lessen in RO Drie vormen van integratie (uitdaging): sociaal – cognitief maar vooral ook communicatief

7 Medium 2 Regulier en speciaal onderwijs ● Leerling(en) ingeschreven in regulier onderwijs ● Nog grote ondersteuningsbehoefte ● Actieve inzet expertise (lesgevende taken) Medium 2: Mogelijke overstap vanuit intensief, medium 1 of licht Leerlingen die al grotendeels regulier onderwijs kunnen volgen. Meer thuisnabij Op termijn een netwerk in de regio van één intensieve school (MvB), één medium 1 partner, direct gekoppeld aan SO school en meerdere medium 2 RO scholen in de regio. Intensievere, structurelere, meer geborgde inzet van expertise in het regulier onderwijs

8 Licht Onderwijs in regulier ● Leerlingen > 10 jaar ● Doelgerichte, korte ondersteuning ● Ondersteuningspakket op afstand ● Thuisnabij Licht: Leerling heeft geen dagelijkse specialistische begeleiding nodig. Past binnen basisaanbod van elke basisschool Kan worden aangeboden op alle scholen in het SWV Beduidend minder dan het huidige rugzakje

9 Vragen ????

10 Kunnen wij het samen Passend maken?

11 “We Creëren Kansen!”


Download ppt "Kunnen wij het samen Passend maken?"

Verwante presentaties


Ads door Google