De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012

2  Delft.  Lansingerland.  Midden-Delfland. ( Den Hoorn, Schipluiden)  Pijnacker- Nootdorp. Samenstelling swv 28-02

3  – leerlingen. ( 4-12jr.)  Ongeveer leerlingen basisonderwijs.  379 leerlingen sbo ( peildatum 1 oktober 2010)  249 leerlingen speciaal onderwijs cluster 3 en 4 ( 1 oktober 2010)  160 “rugzakken”  84 scholen. (78 regulier; 2 sbo; 4 so.)  21 schoolbesturen.  4 gemeenten. Samenstelling swv 28-02

4  Huidig samenwerkingsverband ( tot )  Nieuw samenwerkingsverband ( voorbereiding vanaf nu.) Twee processen

5 Ondersteunings- profielen Scholen Basiszorg (plus) Arrangementen tussenvoorzieningen Theoretische verdeelmodellen visie

6  7 februari 2012.Besturen i.o.  Bespreking projectplan.  21 maart 2012Studieconferentie directeuren/ bestuurders.  Start met uitvoeren projectplan.  Visie. Traject 28-02

7  Bestuur i.o. ( 22 schoolbesturen.)  Bestuurlijke werkgroep ( 5 schoolbestuurders + 3 coördinatoren.  Coördinatorgroep.  Werkgroepen. Projectorganisatie

8  Fase 1.  Plan van aanpak februari 2012  Hoofdlijnennotitie april 2012  (concept) statuten etc juni 2012  Draaiboek september Projectplan ( onder voorbehoud. )

9  Inventarisatie overeenkomsten en verschillen werkwijzen huidige verbanden. (8)  Vaststellen definitie basisondersteuning en basiskwaliteit  Ondersteuningsprofielen scholen.  Toedeling extra ondersteuning. Onderwijsinhoudelijk

10  Basiszorg. Wat mogen ouders van iedere school in de regio verwachten?  Expertise van de school. Basiszorg plus. Schoolondersteuningsprofiel

11  Iedere school voldoet aan gestelde standaards en indicatoren.  Standaards zorgplicht.  Indicatoren onderwijsinspectie.  Referentiekader. *  Afspraken binnen samenwerkingsverband tussen besturen en/of gemeenten. Basiszorg.

12 1. Inleiding 2. Algemene gegevens – Contactgegevens – Onderwijsvisie / schoolconcept – Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 3. Basiszorg – Preventieve en lichte curatieve interventies – Standaarden kwaliteit van het onderwijs en onderwijszorgstructuur – Standaarden handelingsgericht werken 4. Extra zorg: Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – Deskundigheid – Voorzieningen – Aandacht en tijd – Gebouw – Samenwerking met partners 5. Grenzen aan het onderwijs 6. Conclusie en ambities

13  Uitvoeren dyslexieprotocol. ( goed leesonderwijs.)  Onderwijsprogramma’s op drie niveaus.  Orthopedagogische programma’s op terrein van sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen.  Vroegtijdige signalering.  Lichte curatieve zorg ism ketenpartners.  Fysieke toegankelijkheid. Referentiekader

14  Samenvattend verstaan we onder basiszorg de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies die:   binnen de onderwijszorgstructuur van de school   onder regie en verantwoordelijkheid van de school   waar nodig met inzet van expertise van andere scholen   soms met inzet van ketenpartners   zonder indicatiestelling   op het overeengekomen kwaliteitsniveau  planmatig worden uitgevoerd. Basiszorg

15  Expertise naar de scholen. ( ambulante begeleiding.)  Thuisnabij onderwijs.  Arrangementen. ( sbo-achtig/ special needs)  Tijdelijk/structureel.  Vraagggericht.  Terugplaatsing blijft voorop staan.  Relatie leerlingvervoer Lichte ondersteuning.

16  Leerlinggebonden financiering bij samenwerkingsverband.  So- scholen met locaties in de regio maken deel uit van swv.  Verdwijnen indicaties en organen voor sbo en so.  Van indiceren naar arrangeren. Zware ondersteuning

17

18  JMW verbinding tussen school en CJG.  Integrale benadering zorg en onderwijs.  Bovenschools Zorgadviesteam ( ZAT) per gemeente?  Steunpunt jeugd. On dersteuning in en om de school.

19  Op overeenstemming gericht overleg m.b.t. het ondersteuningsplan.  Samenhangend geheel van voorzieningen.  Procedure en criteria over de verdeling en toewijzing van de middelen.  Procedure en criteria voor plaatsing lichte zorg ( o.a. sbo-achtig)  Procedure en criteria voor plaatsing zware zorg. (speciaal onderwijs.) Ondersteuningsplan

20  Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier onderwijs.  Beoogde en bereikte resultaten.  Communicatie met ouders. Ondersteuningsplan

21  29 november 2011 duidelijkheid over samenstelling swv. Wetsvoorstellen passend onderwijs naar Tweede kamer.  1 augustus Inwerking treden wet.  1 november Bestuurlijke inrichting swv gereed.  1 maart Bovenschools ondersteuningsplan.  1 augustus Invoering zorgplicht. Traject

22 Pauze

23 Uitvoeren dyslexieprotocol Onderwijsprogramma’s Op drie niveaus Orthopedagogische Programma’s Vroegtijdige signalering Lichte curatieve zorg Fysieke toegankelijkheid Toezichtskader inspectie Standaarden Handelingsgericht werken Ondersteuningsprofiel.basisReactie 1reactie 2Reactie 3

24 Deskundig heid Gebouw Aandacht en tijd Voorziening en Samenwer- king partners Plus Reactie 1 Reactie 2Reactie 3


Download ppt "Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google