De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012

2  Delft.  Lansingerland.  Midden-Delfland. ( Den Hoorn, Schipluiden)  Pijnacker- Nootdorp. Samenstelling swv 28-02

3  21.000 – 22. 000 leerlingen. ( 4-12jr.)  Ongeveer 21.000 leerlingen basisonderwijs.  379 leerlingen sbo ( peildatum 1 oktober 2010)  249 leerlingen speciaal onderwijs cluster 3 en 4 ( 1 oktober 2010)  160 “rugzakken”  84 scholen. (78 regulier; 2 sbo; 4 so.)  21 schoolbesturen.  4 gemeenten. Samenstelling swv 28-02

4  Huidig samenwerkingsverband ( tot 1 -8-2013)  Nieuw samenwerkingsverband ( voorbereiding vanaf nu.) Twee processen

5 Ondersteunings- profielen Scholen Basiszorg (plus) Arrangementen tussenvoorzieningen Theoretische verdeelmodellen visie

6  7 februari 2012.Besturen i.o.  Bespreking projectplan.  21 maart 2012Studieconferentie directeuren/ bestuurders.  Start met uitvoeren projectplan.  Visie. Traject 28-02

7  Bestuur i.o. ( 22 schoolbesturen.)  Bestuurlijke werkgroep ( 5 schoolbestuurders + 3 coördinatoren.  Coördinatorgroep.  Werkgroepen. Projectorganisatie

8  Fase 1.  Plan van aanpak februari 2012  Hoofdlijnennotitie april 2012  (concept) statuten etc juni 2012  Draaiboek september 2012 - 2013 Projectplan ( onder voorbehoud. )

9  Inventarisatie overeenkomsten en verschillen werkwijzen huidige verbanden. (8)  Vaststellen definitie basisondersteuning en basiskwaliteit 28-02.  Ondersteuningsprofielen scholen.  Toedeling extra ondersteuning. Onderwijsinhoudelijk

10  Basiszorg. Wat mogen ouders van iedere school in de regio verwachten?  Expertise van de school. Basiszorg plus. Schoolondersteuningsprofiel

11  Iedere school voldoet aan gestelde standaards en indicatoren.  Standaards zorgplicht.  Indicatoren onderwijsinspectie.  Referentiekader. *  Afspraken binnen samenwerkingsverband tussen besturen en/of gemeenten. Basiszorg.

12 1. Inleiding 2. Algemene gegevens – Contactgegevens – Onderwijsvisie / schoolconcept – Kengetallen leerlingenpopulatie huidig schooljaar en afgelopen 3 schooljaren 3. Basiszorg – Preventieve en lichte curatieve interventies – Standaarden kwaliteit van het onderwijs en onderwijszorgstructuur – Standaarden handelingsgericht werken 4. Extra zorg: Onderwijs(zorg-)arrangementen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften – Deskundigheid – Voorzieningen – Aandacht en tijd – Gebouw – Samenwerking met partners 5. Grenzen aan het onderwijs 6. Conclusie en ambities

13  Uitvoeren dyslexieprotocol. ( goed leesonderwijs.)  Onderwijsprogramma’s op drie niveaus.  Orthopedagogische programma’s op terrein van sociale veiligheid en voorkomen gedragsproblemen.  Vroegtijdige signalering.  Lichte curatieve zorg ism ketenpartners.  Fysieke toegankelijkheid. Referentiekader

14  Samenvattend verstaan we onder basiszorg de door het samenwerkingsverband afgesproken preventieve en licht curatieve interventies die:   binnen de onderwijszorgstructuur van de school   onder regie en verantwoordelijkheid van de school   waar nodig met inzet van expertise van andere scholen   soms met inzet van ketenpartners   zonder indicatiestelling   op het overeengekomen kwaliteitsniveau  planmatig worden uitgevoerd. Basiszorg

15  Expertise naar de scholen. ( ambulante begeleiding.)  Thuisnabij onderwijs.  Arrangementen. ( sbo-achtig/ special needs)  Tijdelijk/structureel.  Vraagggericht.  Terugplaatsing blijft voorop staan.  Relatie leerlingvervoer Lichte ondersteuning.

16  Leerlinggebonden financiering bij samenwerkingsverband.  So- scholen met locaties in de regio maken deel uit van swv.  Verdwijnen indicaties en organen voor sbo en so.  Van indiceren naar arrangeren. Zware ondersteuning

17

18  JMW verbinding tussen school en CJG.  Integrale benadering zorg en onderwijs.  Bovenschools Zorgadviesteam ( ZAT) per gemeente?  Steunpunt jeugd. On dersteuning in en om de school.

19  Op overeenstemming gericht overleg m.b.t. het ondersteuningsplan.  Samenhangend geheel van voorzieningen.  Procedure en criteria over de verdeling en toewijzing van de middelen.  Procedure en criteria voor plaatsing lichte zorg ( o.a. sbo-achtig)  Procedure en criteria voor plaatsing zware zorg. (speciaal onderwijs.) Ondersteuningsplan

20  Procedure en beleid m.b.t. terugplaatsing in regulier onderwijs.  Beoogde en bereikte resultaten.  Communicatie met ouders. Ondersteuningsplan

21  29 november 2011 duidelijkheid over samenstelling swv. Wetsvoorstellen passend onderwijs naar Tweede kamer.  1 augustus 2012. Inwerking treden wet.  1 november 2012. Bestuurlijke inrichting swv gereed.  1 maart 2013. Bovenschools ondersteuningsplan.  1 augustus 2013. Invoering zorgplicht. Traject

22 Pauze

23 Uitvoeren dyslexieprotocol Onderwijsprogramma’s Op drie niveaus Orthopedagogische Programma’s Vroegtijdige signalering Lichte curatieve zorg Fysieke toegankelijkheid Toezichtskader inspectie Standaarden Handelingsgericht werken Ondersteuningsprofiel.basisReactie 1reactie 2Reactie 3

24 Deskundig heid Gebouw Aandacht en tijd Voorziening en Samenwer- king partners Plus Reactie 1 Reactie 2Reactie 3


Download ppt "Passend Onderwijs Zorg in en om de school 7 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google